בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
המרוץ אחר האגרה
 
א.
הקדמה  
החלוץ, ההולך בראש המחנה, היה איגוד ערים לאיכות הסביבה (אזור אשדוד - יבנה), כאשר ביום 21/7/92 פירסם ברשומות חוק עזר (אגרת פיקוח על חומרים מסוכנים), התשנ"ב - 1992.
בעקבותיו הלך איגוד ערים כוללני (אזור חיפה) כאשר ביום 25/4/96 פרסם ברשומות חוק עזר (אגרת פיקוח על חומרים מסוכנים) התשנ"ד 1994.
לאחרונה, החל איגוד ערים לאיכות הסביבה (גליל מערבי) לשלוח למפעלים שבתחום שיפוטו הודעות ובהן דרישות לתשלום (אגרות חמ"ס (למיטב ידיעתו של הכותב, נכון ליום כתיבת רשימה זו עדיין לא פרסם איגוד ערים זה חוק עזר בעניין).
מפי השמועה אנו למדים, כי באיגודי ערים נוספים מצוי נושא אגרת החמ"ס במקום גבוה בסדר העדיפויות היומיומי.
כותב שורות אלה בדעה, שיש בחוקי העזר הקיימים מספר פגמים מהותיים המעמידים בספק את חוקיותם ואת נפקותם המשפטית יחד עם זאת, רשימה קצרה זו אינה באה להתייחס ספציפית לחוקי העזר הקיימים, או העתידים להתפרסם. די אם נציין, כי ישנם הבדלים בסמכויות המוקנות לאיגודי הערים השונים בצו ההקמה שלהם, שלא לדבר על ההבדלים המהותיים הקיימים בין חוקי העזר שפורסמו עד היום באיגודים השונים. אשר על כן התייחסות כוללנית לחוקי העזר השונים תחטיא את מטרתה.
רשימה זו תתייחס בקצרה למדיניות הראויה והרצויה בכל הנוגע למיסוי חמ"ס ולזהות הגוף הראוי לפקח על נושא החמ"ס בישראל.
ב. מיהו הגוף הראוי לפקח על החמ"ס?
אחד המרכיבים היסודיים בתכנון של מדיניות סביבתית כולל, הינו חלוקה נכונה של תפקידים ושל סמכויות בין הרשויות הסביבתיות הארציות לבין אלו האזוריות. בעניינינו, עולה השאלה, האם הפיקוח על החומרים מסוכנים צריך להתבצע באמצעות רשות ארצית (לדוגמא המשרד לאיכות הסביבה), או באמצעות רשויות אזוריות (לדוגמא האיגודים השונים), או שמא ניתן אולי וגם רצוי לפקח על נושא זה באמצעות מספר רשויות - אזוריות וארציות - אשר תפעלנה יחדיו.
מדינות רבות בעולם התלבטו ועדין מתלבטות בשאלה זו ויישומה בכל הנוגע למגוון רחב של נושאים סביבתיים (מים, שפכים, אויר וכו).
אין ספק, כי המשפט בישראל יכול להפיק תועלת מהשואה עם שיטות משפטיות זרות ועם פתרונות ולקחים שנלמדו בשיטות אלו (בהנחה שהדבר נעשה בצורה מבוקרת, תוך מודעות להבדלים בתפיסות ובתנאים הרווחים בין ישראל למדינות הזרות).
אביא מספר דוגמאות ממוקמות בחו"ל בהם נתקבלו החלטות באשר לזהות הגוף, אשר צריך לפקח על החמ"ס.
ניו ג'רסי אשר ארה"ב, הינה מדינה קטנה וצפופת אוכלוסין, אשר לה תעשיה כימית מפותחת, הנמצאת בסמיכות למרכזי אוכלוסין.
ניו ג'רסי נחשבת למדינה, אשר בה קיימת חקיקת חמ"ס מן המחמירות שבמדינות ארה"ב.
בשנת 1996 נחקק בניו ג'רסי ה- CATASTROPHE PREVENTION ACT TOXIC.
זהו דבר החקיקה המרכזי העוסק שם בנושא חמ"ס ומסדיר אותו. בהתלבטות בין הענקת סמכויות לביצועו לרשות ארצית לבין הענקה לרשויות האזוריות השונות הוחלט, לבסוף, לבצע את מדיניות החמ"ס בניו ג'רסי באמצעות רשות ארצית אחת.
יש לציין כי גם בארה"ב עצמה לא מופקד הנושא בידיה של כל מדינה ומדינה, אלא ה-EPA הוא המכתיב למדינות השונות את דרך הטיפול בחמ"ס (ראה: CERCLA 9601 & U.S.C 42).
(EC (EU- בשנת 1982 חוקקה הקהילה הארופאית את ה- SEVESO DIRECTIVE דירקטיבה זו נמצאת היום בתהליך רענון ושינוי. (גם הוראות דירקטיבה זו מבוססת על מנגנון ארצי, אשר אמור לפקח על הנושא)
בכל מדינה ומדינה החברה ב-EC.
ניתן להביא דוגמאות נוספות, ממדינות הנחשבות למתקדמות בתחום איכות הסביבה, אשר בהן בחרו לאמץ שיטת פיקוח ארצית ולא שיטה אזורית. (ראה למשל חלוקת הסמכויות הסביבתיות בין הממשל הפדרלי למדינות השונות בגרמניה- בחלקה
מכל מקום, לדעתנו , גם בישראל יש לאמץ בחקיקה מנגנון ארצי. נושא החמ"ס הינו נושא חשוב, אשר לו GRUNGETEZ).
השלכות מרחיקות לכת. מן הראוי, שהמדינה, באמצעות המשרד לאיכות הסביבה, יקח על עצמם את האחריות הבלעדית לטיפול בו וזאת לפחות עד אשר ישתרשו נורמות, כללים ואתיקה נכונים, אותם ניתן יהיה להעביר לאחריותם של גופים מקומיים.
פיקוח על חומרים מסוכנים והסדרתם בחקיקה מלווה בבעיות רבות. ההחלטות בנושא החמ"ס וחשיפה לחמ"ס נעשות ברובן
על בסיס חוסר ודאות גדול באשר להערכות סיכונים
(ראה לדוגמא הגישות השונות להערכת סיכונים הידועות כ- HAZOP; QRP; RMP)  
פתרונות טכנולוגיים ועלויות כלכליות. ההחלטות בנושא הפיקוח על החמ"ס צריכות, איפוא, להתקבל תוך הכרעה בין מגוון גדול של אינטרסים מתנגשים, ערכים וזכויות יסוד שונות.
חוסר ודאות זה גורם לכך, שתהיה קשת רחבה של פתרונות אפשריים (מספר הפתרונות הסבירים הינו כמספר העוסקים בנושא). ככל שמספר רב יותר של רשויות יעסקו בנושא כך ילכו ויתרבו מספר הפתרונות המוצעים. מצב זה בלתי נסבל. פתרונות לנושא החמ"ס חייבים להיות מכותבים, איפוא, ברמה הלאומית.
אומנם לנושא החמ"ס יש גם השלכה מקומית (כשם שיש לו השלכה ארצית ואף בינלאומית - ראה לדוגמה אומנם בזל, דירקטיבות אירופאיות (הוראות דומות), אך אין לאפשר מצב בו גופים מקומיים יפעילו סמכויות, אשר תשתרענה באופן שרירותי לחלוטין (תחום השיפוט של הגוף המקומי) מבלי להתחשב במציאות הסביבתית ובאופי הארצי של הבעיה במדינה קטנה כשלנו. הפקדת הסמכויות בידי רשויות אזוריות שונות תיצור מצבים של פגיעה בתחרותיות, של אי שוויון ושל הפליה. על הרשויות הסביבתיות לפעול תוך תאום ועל פי מדיניות ברורה ואחידה הדבר יגדיל את יעילות הפיקוח, יחסוך משאבים וירחיק את אמינות הרשויות בקרב הציבור הכפוף להן.
(דוגמא לקריטריונים אחידים בהערכת סיכונים ראה: 87-6901&  U.S.C 42 R.C.R.A). 
ג. מנגנון פיקוח קיים ממילא בחקיקה הישראלית
ביום 10/8/93 פורסמו ברשומות תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג- 1993.
(להלן תקנות) (נכנסו לתוקף ביום 10/2/94).
סעיפים 4 ו - 5 לתקנות מחייבים את הגופים הכפופים לתקנות להעביר לרשויות הרישוי (הרשות המקומית בכל מקום ומקום בו נמצא העסק) דיווחים מפורטים בעניין החומרים המסוכנים, סוגיהם, כמויותיהם ודרך הטיפול בהם.
תקנות אלו מפקידות את הפיקוח האזורי על חומרים מסוכנים בידי רשויות הרישוי המקומיות.
על ביצוען של התקנות מופקדים השר לאיכות הסביבה, שר הפנים ושר העבודה והרווחה.
לדעתנו, האינטרס הכללי של שמירת איכות הסביבה, המופקד בידי איגודי הערים וליתר דיוק החשש מפני הפגיעה האפשרית מחומרים מסוכנים אף אינו יכול להצדיק הקמת מנגנון פיקוח מקומי נוסף על זה הקיים כבר ממילא בתקנות ולדעתנו התקנות כשלעצמן מטילות עול כבד ומיותר, על גופים הכפופים להן ויש בדרך התקנתן ובדרך ישומן מספר בעיות משפטיות, אשר לא כאן המקום להכבד ולהכנס אליהן.
לדעתנו, אין, איפוא, בסיס משפטי לכך, שגופים בתחום השיפוט של האיגודים יחויבו בדיווחים נוספים, ויממנו מנגון פיקוח מיותר, אשר אין בו כדי להוסיף דבר לפיקוח המשפטי המוטל עליהם כבר כיום (על עקרון היחסיות או המידתיות הנדרשים בהפעלת אמצעים על ידי השלטון ראה: בג"צ 5510/92 תורקמאן נ' שר הביטחון פ"ד מח (1), 217, 219.
זאת ועוד: סעיף 6 (ב) לתקנות קובע, כי הדיווחים הנדרשים בסעיף 4 ו - 5 לתקנות יועברו על ידי רשויות הרישוי לגורמים הנוגעים בדבר על פי דיון ועל פי בקשתם. הינו, אם רוצים האיגודים לקבל דיווח כל כמויות של חומרים מסוכנים ודרך הטיפול בהם, אין הם צריכים להטיל, בשל כך, חובות דיווח נוספות, אלא רשאים הם, לפנות ולקבל את הדיווחים ישירות מרשויות הרישוי.
ד. מיסוי חמ"ס ותמריצים כלכליים
לדעתנו, יש לשקול בחיוב הנהגה של מיסוי ארצי ואחיד במסגרת חקיקתית, אשר תכליתה מתן תמריצים כלכליים לצמצום כמויות החמ"ס.
בעבר, נטו מרבית המחוקקים בעולם להאמין, שניתן לצמצם, משמעותית, את הזיהום בשיטות של צווי ובקרה, באמצעות תקנים מחמירים, עם יעדים קצרי טווח להשגתם. בפועל, ישומן של שיטות חקיקה מסורתיות אלו היה כרוך בהוצאות של סכומי עתק, כאשר למרות ההתקדמות שחלה בנושא, נותרו, עדיין, נושאים סביבתיים רבים בהם השגת המטרות, שעמדו לנגד עיני המחוקקים, נראית, עדיין, כחזיון רחוק.
ההתקדמות האיטית בשיפור המצב הסביבתי בעולם, הצורך להתמודד עם בעיות סביבתיות חדשות, כמו פליטת CFC וגשם חומצי, והכרה שהשיטות הקיימות לא תוכלנה לענות, לבדן, על דרישות הציבור לשיפור המצב הסביבתי הביאה את המחוקקים ואת אנשי הרשויות הסביבתיות במדינות המתועשות לחפש אחר גישות חקיקה נוספות. המסקנה אליה הגיעו ברוב מדינות העולם המערבי המתועש הינה, שהסיכוי לשפר את איכות הסביבה, באופן יעיל ומהיר יותר, טמן בחקיקה המבוססת גם על שיקולי עלות - תועלת (COST-EFFECIVE).
הואיל COMMAND AND CONTROL התבססה, לעיתים נדירות, על שיקולי עלות תועלת, החלו לחפש והגישה המסורתית של גישות חדשות, אשר המשותף להן הינו מתן תמריצים כלכליים לצמצום מפגעים סביבתיים, במטרה להוריד משמעותית את עלויות מניעת המפגעים, תוך עידודם של יוצרי המפגעים לנקוט צעדים עצמאיים לצמצום הזיהום ולפתח מיוזמתם טכנולוגיות חדשות וטובות יותר למניעתן, אף מעבר למה שנדרש מהם בחקיקה בעולם המערבי מיישמים כיום שיטות שונות של תמריצים כלכליים: הלוואות וסובסידיות, פיקדונות, קרנות מימון, תווים ירוקים, מסחר בזכויות זיהום ועוד.
לא כאן המקום להיכנס לשיטות אלה ולפרט את יתרונותיהן וחסרונותיהן  אחת מהשיטות המקובלות הינה שיטה של מסי זיהום-  POLLUTION CHARGES
מיסי הזיהום אינם מטילים הגבלה על כמות הזיהום. על מנת להגיב, באופן יעיל, למס זה יש לפירמות מספר אופציות: לשלם מס לפי יחידות הזיהום, לצמצם את פליטות הזיהום ולהימנע מתשלום המס, או להקטין בהתאמה את הפליטות ואת תשלום המס. מסי זיהום נותנים, איפוא, למפעלים תמריצים להפחית את הזיהום מעבר לדרישות החקיקה אחת הבעיות עם סוג זה של מיסוי הינה, שהרשויות אינן יודעות מראש מה תהיה השפעת הטלת המס על כמויות הזיהום, הואיל ולא ניתן לדעת כיצד יגיבו למיסוי הגופים הכפופים לו במספר מדינות באירופה (צרפת, הולנד וגרמניה) וכן ביפן קיימים מיסים המוטלים על זיהום בגרמניה, לדוגמא, מוטל מיסוי על הזרמת שפכים תעשייתיים. גובה המיסוי נקבע לפי חישוב די מורכב של "טיב" השפכים וסוגם. ככל שיד בשפכים מספר גדול של מזהמים כך גדל שיעור המס לדעתנו, חוקי העזר הקיימים כיום בישראל בנושא אגרת חמ"ס אינם מנוסחים במתכונת ראויה של חקיקה הבאה להעניק תמריצים כלכליים לצמצום כמויות החמ"ס.
ה. סיכום
החקיקה הסביבתית החדשה במדינת ישראל קובעת היום את המשרד לאיכות הסביבה כגוף העיקרי אשר לו הסמכות והאחריות לטיפול בנושא חמ"ס. מן הראוי, שמשרד לאיכות הסביבה אכן ינהיג את הטיפול בנושא חמ"ס ויסדיר זאת ברמה הארצית. אין מקום לאפשר חופש פעולה בנושא חשוב זה לאיגודי הערים השונים.
מן הראוי, שהמשרד לאיכות הסביבה יגלה מנהיגות ראויה ויצא במדיניות ברורה, כתובה ומוצהרת, תוך שהוא בוחן בחיוב הכנסה של תמריצים כלכליים, אשר יונהגו באופן אחיד בכל שטח מדינת ישראל.
יישום חקיקה המכילה תמריצים כלכליים אינו פשוט כלל וכלל. יישום זה כורך בחובו בעיות באכיפה, התנגדות פוליטית ליישום מנגנונים אלו ועוינות של קבוצות אינטרסים שונות.
אין מדובר בשיטה אידיאלית, אשר תהווה מענה לכל הבעיות. ואין מדובר במהפכה או בתרופת פלא.
יחד עם זאת, הנהגת תמריצים כלכליים חייבת להיות לדעתנו, מרכיב חשוב, והייתי אומר בלתי נפרד, מכל גישה או הסדר הבאים לתת פתרון יעיל, ככל הניתן לנושא הזיהום הסביבתי ומניעתו.
אין מדובר בהנהגת תמריצים כלכליים על מנת להחליף לחלוטין את שיטות הציווי והבקרה המקובלות כיום בחקיקה הסביבתית, אלא בשילוב של מנגנונים כלכליים בחקיקה המקובלת כיום, במטרה לייעל את השיטה הקיימת ולהאיץ בדרך זו, אץ השגת המטרות הסביבתיות אליהן כולנו שואפים.
פסולת רעילה בישראל
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |