בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה), (תיקוני חקיקה), התשנ"ז 1997
 
 
מהפכה בנושאי חומרים מסוכנים בישראל
 
א.
הקדמה
משך שנים ארוכות נמתחה ביקורת חריפה על דיני איכות הסביבה ועל הגורמים האחראיים על אכיפת חוקים אלו כי "אין להם שיניים". החוק למניעת מפגעים, למשל, הידוע בכינויו "חוק כנוביץ הוצג משך שנים רבות (ולא בצק), כאות מתה בספר החוקים הישראלי.
 
חוקי המשחק לא השתנו לדעתי רק עם קבלתו של החוק החדש אלא הרבה קודם לכן. עוד בשנת 1984 חוקקה הכנסת את חוק שמירת הניקיון אשר הציג תפיסת אכיפה חדשה על ידי נאמני ומפקחי ניקיון. מאוחר יותר חוקקו שני חוקי מניעת זיהום ים אפקטיביים ותוקן חוק המים תוך הטלת קנסות משמעותיים, הטלת אחריות אישית של מנהלים בתאגיד ובניית מערכת איזונים בין הרצון לאכיפה נמרצת לבין שמירה על זכויות וחופש העיסוק שלו.

למרות האמור לעיל, מהווה החוק החדש מהפיכה בכל הנוגע להיקף סמכויות האכיפה והשינויים בחמישה חוקים סביבתיים.

אסקור להלן את השינויים התיקונים והתוספות בכל הנוגע לנושאי חומרים מסוכנים השונים תוך התייחסות לשלושת סוגי החקיקה בחוק זה בכללו ובכל הנוגע לחומרים מסוכנים בפרט:
 
א.
חקיקה מתקנת - החוק החדש מתקן מספר סעיפים אשר היה צורך לתקנם הם בשל הוראותיהם המיושנות או בשל תיקון מהותי אשר היה נחוץ בהם.
ב.
חקיקה חדשנית - הוספת מנגנונים או הוראות חקיקה חדשניות.
ג. חקיקה מעדכנת - הוראות חוק אשר בעינן אך עודכנו, בעיקר בכל הנודגע לקנסות ועונשי מאסר
 
ב.
ניתוח סעיפי החוק  
(1)
סעיף 1 לחוק - מטרה:
1.
מטרתו של חוק זה, להגן על איכות נאותה של הסביבה, למנוע פגיעה בסביבה ולהשיב את המצב לקדמותו במקרה של פגיעה, וזאת על ידי הגברת אמצעי אכיפה והחמרה בענישה בחמישה חוקים שעניינם הגנה על הסביבה.
סעיף מטרה הינו סעיף נדיר בחקיקה הישראלית - סעיף כזה משקף את מטרתו של המחוקק, בצורה בלתי תלויה בתוכן סעיפי החוק המהות אנו יכולים לראות בצורה חד משמעית כי המטרה הינה חד משמעית. אין מדובר פה, כמקובל למשל באמנות בינלאומיות שעניינן איכות סביבה, בחוק שמטרתו איזונים בין נושאי הסביבה ונושאי הפיתוח.
כמו כן אין מדובר בחוק של איזונים, איזונים בין איכות סביבה וחופש העיסוק או איזונים בין איכות סביבה ושיקולים כלכליים. כל מטרתו של חוק זה, לכן הינה הגנה ושמירה על איכות נאותה של הסביבה.
בנוסף המחוקק מעיד על עצמו שאין מדובר בחוק של שיטת המקל והגזר. אין מדובר בתמריצים כלכליים או בשיטת התדיינות עם גורמי הזיהום בישראל לעניין קידום מטרות כלכליות. מטרתו של חוק זה תוגשם על ידי "הגברת" אמצעי האכיפה והחמרה בענישה.
(2)
סעיף 2 (4) לחוק - תיקון חוק שמירת הניקיון:
מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים, למניעת שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות לפי חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993.
הקרן לשמירת הניקיון אשר הוקמה על פי הניקיון עוד בשנת 1984 הינה שחקן מרכזי בחוק החדש. כל הקנסות וההיטלים על פי החוק החדש מופנים לאותה קרן. סעיף זה קובע עתה תחומי פעולה חדשים של הקרן בניהם, גם נושא מניעת עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים
על מנת למנוע עבירות תוכל הקרן לרכוש ציוד לפעול בתחום ההסברה, וגם לגייס כוח אדם לאכיפה. לגבי הקשיים בהפעלתו של כוח אדם אשר משכורתו משולמת מקנסות והיטלים שהם עצמם ממונים על הטלתם אדון בהמשך.
(3)
סעיף 2 (6) (ג):
העושה אחד מאלה, דינו מאסר שנתיים או כפל קנס האמור בסעיף 61 (א) (4) לחוק העונשין ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61 (א) (4) לחוק העונשין: (1).
"משליך פסולת המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסןכנים בניגוד להוראות סעיף 2"
סעיף זה הינו הסעיף המתקן את סעיף העונשין בחוק שמירת הניקיון. העבירה הקבועה לעיל הינה העבירה החמורה ביותר הקבועה בכל הנוגע לחוק שמירת הניקיון מכיוון שכידוע בחוק חומרים מסוכנים אין ל התייחסות לריכוזים או כמויות יוצא כי המשליך פחית קוקה קולה משומשת רואים אותו כמי שהשליך פסולת המכילה חומר מסוכן . פתרון סוגיית הריכוזים והכמויות כפי שבא לידי ביטוי בתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) לא בא לידי ביטוי בחוק זה.
(4)
סעיף 3 (9) - תיקון חוק למניעת מפגעים:
העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (א) באופן או בנסיבות מחמירות, או הגורם לזיהום אויר על יד חומר "מסוכן, דינו - מאסר כאמור בסעיף קטן (א) או כפל קנס..."

החוק למניעת מפגעים עוסק בסוגיות של רשע, ריח וזיהום אויר. סעיף זה הינו סעיף העונשין וגם פה נקבעו עונשים חמורים יותר באם זיהום האוירהוא על ידי חומר המכיל חומר מסוכן. כך יוצא, לדוגמא, שאם חברת החשמל תחרוג מתקני איכות אויר בתחנת הכוח בחדרה - העונש יהיה עונש כפול משום שזיהום האויר הינו זיהום הוא על ידי חומר המכיל חומר מסוכן - קדמיום.
אם זיהום האויר יהיה מתחנת הכוח בחיפה, יהיה זה זיהום אויר על ידי חומר המכיל חומרים אורגניים נדיפים או נדיפים למחצה.

גם כאן, לכן, לא באה לידי ביטוי פתרונה סוגיית הריכוזים והכמויות.
 
פרק ה' של החוק החדש עוסק כולו בתיקון חוק החומרים המסוכנים. להלן הוראותיו של פרק זה:
 
 
(5) 
סעיף 5 (1.)-
- בסעיף 1
א.
אחרי ההגדרה ,ממונה" יבוא: "מצרך" - לרבות חומר גלם  
ב.
אחרי ההגרדה "סמי מרפא" יבוא: "עיסוק" - לרבות ייצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש".
שתי הגדרות חדשות אלו בחוק חומרים מסוכנים נועדו לפתור שתי בעיות פרשנות אשר עורר חוק זה בנוסחו הישן:
הגדרת מצרך:
סעיף 16 לחוק החמרים המסוכנים מקנה סמכות לממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לבקר בכל עת בכל עסק, או... מקום שבהם עוסקים, או הנחשדים שעוסקים בהם בחומרים מסוכנים. בעת ביקור כזה, רשאי המבקר לאסור מכירתו של מצרך הנחשב מזיק לבריאות או מסוכן מבחינה אחרת, או לתפסו, עד לסיום חקירה או עד לנקיט הליכים לפי חוק... זה התעורר ספק משפטי האם מצרך כמשמעותו בסעיף זה כולל גם חומרי גלם, או שמא כוונת המחוקק היתה רק למוצרים מוגמרים. על מנת להסיר ספק זה בא התיקון לחוק אשר קובע מפורשות מעתה סמכות לתפוס חומרי גלם עד לסיום חקירה או עד לנקיטת הליכים.
הגדרת עיסוק:
ליבו של חוק חומרים מסוכנים הינו היתר הרעלים. סעיף 3 לחוק קובע כי לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים המשרד לאיכות הסביבה פירש מאד ומתמיד את המילה "עיסוק" בסעיף 3 לעיל כהתעסקות בחומרים מסוכנים. התעסקות כמתואר בסעיף 10 לחוק כוללת יצור, יבוא, יצוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, החסנה, החזקה ושימוש.
סעיף 16 לחוק החומרים המסוכנים מקנה סמכות לממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לבקר בכל עת ובכל עסק…או מקום שבהם עוסקים, או הנחשדים שעוסקים בהם בחומרים מסוכנים. בעת ביקור כזה, רשאי המבקר לאסור מכירתו של מצרך הנחשב מזיק לבריאות או מסוכן מבחינה אחרת, או לתפסו , עד לסיום חקירה או עד לנקיטת... הליכים לפי חוק זה נטענה בעבר הטענה כי עיסוק המופיע בסעיף 3 לחוק הינו רק עיסוק במובן העסקי של המילה - כלומר חובת היתר הרעלים תחול למעשה רק על סוחרי רעלים. על מנת להבהיר הגדרת מונח עיסוק בא התיקון החדש וקובע חד משמעית כי המילה עיסוק היא לפי פרשנותו של משרד לאיכות הסביבה מימים ימימה.
(6)
סעיף 5 (2)-
בסעיף 3 במקום סעיף קטן (ד) יבוא":
ד) 
תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או לתקופה הפחותה משנה או העולה על שלוש שנים, בהתאם לאמת מידה, ובכללן סוג המפעל, סוג הרעל וכמות הרעל, הכל כפי שקבע בשר.
ה)
הממונה רשאי להתנות את מתן היתר הרעלים בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר, כן רשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים מיוחדים ורשאי הוא, בכל עת , להוסיף או לגרוע מהם הכל על מנת להגן על הסביבה או על בריאות הציבור
ו) הממונה רשאי לבטל, בכל עת, היתר רעלים, מהטעמים המנויים בסעיף קטן (ה) לא יבטל הממונה היתר רעלים אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.
כפי שאפשר לראות, עוסק סעיף 5(2) בתיקון מספר פגמים אשר הקשו על עבודת המשרד לאיכות הסביבה בחוק חומרים מסוכנים המקורי.
תקופת ההיתר: בחוק המקורי נקבע כי תוקפו של היתר הרעלים יהיה לשנה וניתן, בכל עת לבטלו. נוסח זה של החוק יצר בעיה של היתר קשיח אשר אינו נותן מרחב של גמישות להקל עם מבקש אשר אינו בעייתי ולתת לו היתר רעלים לזמן ארוך או לקצר את תוקפו של ההיתר כאשר הנסיבות מחייבות זאת. התיקון הנוכחי מאפשר תקופות היתר ארוכות או קצרות יותר. הכל לפי קריטריונים שייקבע השר-
ישנה חשיבות מיוחדת לקביעת המחוקק כי קביעת תקופות ההיתר השונות יהיו לפי אמות מידה שייקבע השר. קביעת אמות המידה תהיה, כך ניתן להניח, מקצועית, כללית, לאחר התייעצות מוקדמת וחשופה, כמובן, לביקורת ציבורית ומשפטית.
תנאים מיוחדים נוספים: בחוק המקורי לא היתה קיימת אפשרות להתנות היתר רעלים בתנאים. מצב זה היה לא נוח למשרד לאיכות הסביבה אשר נאלץ להתנות תנאים מיוחדים ברשיון העסק של המפעל - שם לפי חוק רישוי עסקים קיימת אפשרות של תנאים מיוחדים ונוספים.
התיקון הנוכחי מאפשר מתן תנאים מיוחדים לפי מתן ההיתר או קביעת תנאים מיוחדים בהיתר כמו כן רשאי הממונה להוסיף או לגרוע מתנאים אלו בכל עת. בדומה לקבוע בחוק רישוי עסקים.
יש להצטער על כך שאין המחוקק מאמץ בתיקון גם את המודל של סעיף 7א.
ה) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 הקובע כי: הרואה עצמו נפגע בביטול רשיון או התנאי שהוסף במיוחד ברשיונו, רשאי לערער לבית משפט השלום או לבית המשפט העירוני שבתחום שיפוטו נמצא העסק, ובית המשפט רשאי לבטל או לשנות את הביטול או את התנאי, אם לדעתו אינם חוקיים או סבירים או לאשרם: "אי אימוץ מנגנון זה בתיקון הנוכחי משמעו למעשה כי הדרך היחידה לערער על תנאי מיוחד בהיתר רעלים הינו בעתירה לבג"צ ביטול היתר: בחוק נקבע כי הממונה רשאי, בכל עת, לבטל את היתר הרעלים. בפועל, מזה זמן, מעניק המשרד לאיכות הסביבה הזדמנות לבעל היתר להשמיע טענותיו לפני קבלת החלטה על ביטול היתר הרעלים. יש לברך על עיגון זכות חשובה זו בחקיקה. יחד עם זאת היה מקום להעניק זכות ערעור על החלטת הממונה בתיקון לחוק. אי הענקת זכות זו בחקיקה משמעה כי הסעד המשפטי היחיד בכל הקשור לערעור על ביטול היתר רעלים הינו עתירה לבג"צ."
(7)
סעיף 5 (3)-
"סעיפים 7 ו - 9 מבוטלים"
סעיף זה נועד לבטל סעיפים ארכאיים אשר אין משמעות מזה זמן רב.
(8)
סעיף 5 (4)-
במקום סעיף 15 יבוא":
"עונשין 15. (א) העושה אחד מאלה, דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61 (א) (4) לחוק" העונשין, התשל"ז 1977 (להלן - חוק העונשין) ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו כפל קנס האמור:
א.
(1) אינו מנהל פנקס רעלים בהתאם להוראות סעיף 5.
ב. (2) מסרב להציג את היתר הרעלים בפני מי שנכנס לחצרים מכוח סעיף 16.
סעיף 5 (4) לחוק החדש מתקן את סעיף 15 לחוק המקורי אשר דן בנושא העונשין סעיף 15 (א) לעיל הינו סעיף הדם בעבירות הקלות ביותר לפי חוק חומרים מסוכנים. החידוש בסעיף זה הינה האפשרות להטיל כפל קנס על תאגיד. יש להדגיש כאן כי עובדת היות גוף תאגיד אינה בהכרח מרמזמת על "כיס עמוק" או על צדק בהטלת קנס כפול המדובר פה רק על אפשרות הניתנת לבית המשפט להטיל כפל קנס בנסיבות שיראו לא צודקות.
ב) העושה אחד מאלה דינו מאסר שלוש שנים או כפל קנס האמור בסעיף 61 (א) (4) לחוק העונשין ואם נעברה העבירה
על ידי תאגיד, דינו ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין:
(1)
עוסק ברעלים ללא היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 3.
(2)
אינו מקיים או מפר תנאים שניתנו בהיתר רעלים בהתאם להוראות סעיף 3.
(3)
מוסר פרטים כוזבים בקשר להיתר רעלים או כותב פרטים כוזבים בפנקס הרעלים בניגוד להוראות סעיף 5.
(4)
מוכר רעלים למי שאינו בעל היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 8.
(5)
אינו מבצע צו פינוי רעלים לפי הוראות סעיף 16 א.
(6)
מאחסן רעלים שלא לפי הוראות שניתנו לו לפי חוק זה.
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |