בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
 
פרק ראשון – שירות הפיקוח
 
1. הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו
יוקם שירות פיקוח על העבודה (להלן- השירות), שמתפקידיו:
א.
לפקח על קיום כל חיקוק שביצועו בידי שר העבודה והשר הטיל על השירות, בהודעה שפורסמה ברשומות, את הפיקוח על  קיומו.
ב.
לפקח על הבטיחות בעבודה (להלן- בטיחות), על הגיהות המקצועית (להלן- גיהות) ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים  בני-אדם לצרכיי עסק או משלח-יד או במקומות המיועדים לכך, ולהדריך באלה את העובדים ואת המעבידים.
ג. למלא כל תפקיד שחר שיטיל עליו שר העבודה בשטח הבטיחות, הגיהות, הרווחה וסידורי העבודה.
 
2. מנגנון שירות
א.
מנגנון השירות יהיה מורכב ממפקחי-עבודה שימונו על-ידי שר העבודה, דרך כלל או לענפי פעולה מסוימים או לתפקידים  מסוימים
ב.
שר העבודה ימנה מבין מפקחי-העבודה מפקח-עבודה ראשי (להלן- מפקח עבודה ראשי), סגן מפקח-עבודה ראשי ומפקחי-  עבודה אזוריים (להלן- מפקח-עבודה אזורי), מפקח-עבודה ראשי רשאי לאצול מסמכויותיו על-פי כל דין לסגן מפקח-עבודה ראשי או למפקח עבודה אזורי.
ג.
הודעה על מינוי לפי סעיף-קטן א' ו-ב' ועל מענם של מפקחי-עבודה אזוריים תפורסם ברשומות; ורשאי השר לקבוע בהודעה את המרחב שיראוהו כתחום פעולתו של מפקח-עבודה אזורי.
 
3 . סמכויות מפקח עבודה
בנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח-עבודה בכל חיקוק, נתונות לו לשם מילוי תפקידיו סמכויות אלה:
א.
להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועבדים בו בני-אדם, או שהם עומדים להיות מועבדים בו, או נעשית בו עבודה לצרכיי עסק או משלח-יד (להלן בפרק זה – מקום עבודה).
ב.
לבדוק במקום העבודה את סדרי העבודה ואת סידורי הבטיחות, הגיהות והרווחה, ובין השאר גם את המתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי העבודה.
ג. לברר את הסיבות והנסיבות של תאונת-עבודה.
ד.
לחקור – בין לבדו ובין בפני אדם אחר – בכל עניין שהוא מתפקידי השירות, כל אדם הנמצא במקום-עבודה וכל אדם  שיש למפקח יסוד להניח שהוא עובד או עבד במקום עבודה, אך לא יידרש אדם לתשובה או לעדות העלולות להפלילו. 
מפקח- עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין הודעה שנרשמה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו.
ה.
לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשתם היא חובה על-פי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה, ולהעתיק מהם.
ו.
ליטול דוגמא של מוצר, מוצר ביניים או חומר גולמי, לאחר שהודיע על כך למחזיק במקום העבודה, וכן לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה.
ז.
באישור מפקח עבודה אזורי, להורות למחזיק במקום העבודה לערוך בדיקה שיורה עליה של מוצר, מוצר ביניים או חומר גולמי, ולמסור לו תוצאות הבדיקה תוך תקופה שיקבע המפקח.
ח.
להיות מלווה על-ידי שוטר, אם יש לו יסוד לחשוש להפרעה בביצוע תפקידו.
4. העתק דינים וחשבונות
לא ימסור מפקח עבודה העתק של דין וחשבון שערך, או קטעים ממנו אלא על דעת מפקח העבודה הראשי.
 
5. עזרת מומחים
היה מפקח עבודה סבור, כי שלומם או בריאותם של בני אדם העובדים במקום עבודה נתון בסכנה מחמת העבודה או תהליכה, מחמת מצב המכונות או המתקנים או הציוד, או מחמת דרך השימוש בהם, או מכל סיבה אחרת, רשאי הוא להביא מומחה מקצועי לאותו מקום על מנת שיעשה בפניו את הבדיקות שהוא עצמו רשאי לעשותן.
 
6. צווי בטיחות
א.
שוכנע מפקח-עבודה אזורי, בין מפעולות עצמו ובין על סמך דין וחשבון של מפקח-עבודה, כי טיבם, מבנם או מקומם של מכונה, ציוד, מתקן או חומר המשמשים או העומדים לשמש במקום עבודה יש בהם סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם, או כי תהליך או מעשה פלוני או מחדל פלוני במקום עבודה מסכנים שלום אדם או בריאותו, רשאי הוא לעשות, בצו, אחד מאלה:
1. לאסור את השימוש במכונה, במתקן, בציוד או בחומר או בחלק מאלה כמפורש בצו או לאסור את השימוש עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת מפקח-עבודה.
2.
לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט, תוך הזמן הנקוב בצו, אמצעים כמפורש בצו לשם הרחקת הסכנה.
ב. מקום שאין הסכנה תכופה לא ייתן מפקח עבודה אזורי צו לפי סעיף זה, אלא אם למחזיק במקום העבודה הזדמנות נאותה  להשמיע את טענותיו.
ג.
צו לפי סעיף זה ייחתם על-ידי מפקח-עבודה אזורי וישלח בדואר רשום, או יימסר לידי המחזיק במקום העבודה או יודבק באופן הנראה לעין במקום העבודה. טעות בנקיבת שמו של המחזיק לא תפגע בחוקיותו של צו שנמסר או שהודבק כאמור.
ד. מפקח עבודה ראשי רשאי להסמיך בכתב מפקח עבודה פלוני בסמכויות הנתונות למפקח עבודה אזורי לפי סעיף זה.
7. תוקף צו בטיחות
 א.
צו לפי סעיף 6 יעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל על-ידי מפקח עבודה אזורי, או על-ידי מפקח העבודה הראשי, או על-ידי בית דין אזורי כמשמעותו בחוק בתי הדין לעבודה, תשכ"ט- 1969, (להלן – בית דין אזורי לעבודה), על פי בקשה שהוגשה על-ידי המחזיק במקום העבודה.
ב.
נאסר בצו לפי סעיף 6 שימוש במכונה, במתקן ובציוד או בחומר עד שהוחרם גורם הסכנה והודיע המחזיק במקום העבודה כי הורחק גורם הסכנה, יבחן מפקח-עבודה את המצב תוך שני ימים מאש נתקבלה ההודעה על-ידי מפקח-עבודה אזורי או על-ידי מפקח העבודה שנתן את הצו לאחר שהוסמך לפי סעיף 6ד'
8. ביצוע צו בטיחות
א. ניתן צו לפי סעיף 6, רשאי מפקח-עבודה, בעזרת המשטרה, להשתמש בכוח במידה הדרושה לביצוע הצו.
ב.
לא קויים צו שניתן לפי סעיף 6, דין המחזיק במקום העבודה שניתן עליו הצו – מאסר שנה אחת או קנס של 14,000 שקלים חדשים או שני העונשים כאחד, וכן קנס נוסף של 700 שקלים חדשים, לכל יום שבו נמשכת העבירה.
ג. מתן צו לפי סעיף 6 וביצועו אין בהם כדי לפטור מאחריות פלילית או אזרחית לפי כל דין אחר.
8א. צו שיפור
א.
 נוכח מפקח עבודה אזורי, או מפקח עבודה שהוא הסמיך לעניין סעיף זה, כי במקום עבודה פלוני לא מקוימת הוראת חיקוק שעניינה בטיחותם, בריאותם, גיהותם או רווחתם של בני אדם העובדים בו או הנמצאים בו לצורך עיסוקם או משלח ידם, רשאי הוא בצו (להלן- צו שיפור), לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט בצעדים שיפרט בצו לשם קיומה של אותה הוראת חיקוק תוך תקופה שיקבע בצו ושלא תפחת מארבעה עשר ימים. הוראות סעיף 6ג' יחולו גם על צו שיפור. היה ביצועו של החיקוק בידי כל שר למעט שר העבודה והרווחה, ימציא המפקח העתק מצו השיפור לאותו שר או למי שהשר מינה לכך.
ב.
המחזיק במקום העבודה יודיע בכתב למפקח עבודה אזורי על ביצוע צו השיפור תוך שבעה ימים לאחר תום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.
8ב. ערעור
המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על צו שיפור לפני בית הדין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה תוך שבעה ימים מיום שנמסר לו הצו באחת הדרכים המנויות בסעיף 6ג' ומשערער כך רשאי הוא לבקש מבית הדין שיורה על דחיית ביצוע הצו, כולו או חלקו.
8ג. עונשין וקנס מינהלי
א. מי שחייב לקיים צו שיפור, ולא עשה כן, דינו-
1. מאסר שישה חודשים או קנס של 7,000 שקלים חדשים.
2. קנס נוסף של 700 שקלים חדשים, לכל יום שבו לא קויים צו השיפור.
ב-ז. בטלים.
ח. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו הפלילית של המחזיק במקום עבודה, לפי יתר הוראות חוק זה ולפי כל דין אחר.
8ד. תוכנית בטיחות
א.
המחזיק במקום עבודה מסוג שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות, יכין תוכנית בטיחות של מקום העבודה, תוך תקופה שקבע השר תקנות, ויעדכנה כל אימת שהדבר יידרש עקב שינויים במקום העבודה.
ב.  תוכנית בטיחות תכלול הוראות בנושאים אלה ובנושאי בטיחות נוספים שייקבעו בתקנות:
1. נהלי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה ונושאי התפקידים בו בתחומים אלה.
2. נהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה.
ג.
שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין הכנת תוכנית בטיחות, פרטיה, עדכון התוכנית והבאתה לידיעת העובדים במקום העבודה. הוראות כאמור לגבי גיהות או בריאות תעסוקתית טעונות התייעצות עם שר הבריאות.
ד.
המחזיק במקום העבודה ימסור למפקח עבודה אזורי, על-פי דרישתו בכתב, העתק של תוכנית הבטיחות המעודכנת, במועד שנקבע בדרישה.
ה.
מצא מפקח עבודה אזורי ליקוי בתוכנית בטיחות, רשאי הוא לדרוש תוכנית בטיחות מעודכנת או חדשה, והוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים.
ו.
מי שלא קיים דרישה לפי סעיף קטן ד' או ה', דינו כדין מי שלא קיים צו שיפור, והוראות סעיף 8ג' יחולו בשינויים המחויבים.
ז.
תקנות על-פי סעיף זה יותקנו לאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגון מעבידים שלדעת השר הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
ח.
הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מקום עבודה שעיקר עיסוקו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז (להלן- מפעל גז).
8ה. מידע והכשרה בטיחותית
שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר חובת המחזיק במקום עבודה לספק לעובדים בו מידע והכשרה הדרושים למניעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מקומות עבודה, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.
  
פרק שני – נאמנים, ועדות וממונים על בטיחות
 
9. הגדרות
"מפעל" מקום שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל- 1970, כולה או חלקה.
"המעביד" המחזיק במפעל.
"נאמן בטיחות" מי שנאמן לענייני בטיחות או גיהות מכוח סעיפים 19 או 20.
 
10.  הקמת ועדת בטיחות
א.
מפעל שמעבידים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד שווה בשווה. מפעל שמספר העובדים בו פחות מ- 25 רשאים העובדים והמעביד להקים ועדת בטיחות לפי הסכם ואולם רשאי שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר החובה להקים ועדת בטיחות אף במפעל שמספר העובדים בו פחות מ- 25, ובלבד שמספר חברי ועדת הבטיחות במפעל כאמור לא יעלה על ארבעה. תקנות כאמור יכול שיהיו לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.
ב.
לא קבעו שני הצדדים או אחד מהם את נציגיהם לועדת הבטיחות או את מקצתם, רשאי מפקח עבודה אזורי לדרוש בכתב מהצד הנוגע בדבר לקבוע את הנציגים תוך המועד שקבע לכך, ומשעשה כן, ישלח העתק מדרישתו לארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה או לארגון מעבידים שלדעת השר הוא נוגע בדבר, הכל לפי העניין; לא קויימה הדרישה, רשאי במפקח למנות חברים בועדת הבטיחות לפי ראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל, אשר יכהנו עד שייקבעו הנציגים במקומם; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות שיעורי שכר בטלה והוצאות שישלם המעביד למי שאינו עובד המפעל ומונה כאמור כחבר בועדת הבטיחות.
ג.
לא קבע אחד הצדדים את נציגיו לועדת הבטיחות או את מקצתם, לא יהא בכך כדי לפגוע בכשרה של הועדה לפעול ובתוקף החלטותיה.
11. הרכבת ועדת בטיחות
א. נציגי העובדים בועדת בטיחות יהיו מעובדי המפעל שייבחרו או ייתמנו על ידי העובדים בו או על ידי ועד העובדים, הכל כפי שייקבע בתקנות.
ב.
נציגי המעביד בועדת בטיחות יתמנו על ידי המעביד, וככל האפשר יהיו בניהם מנהלי עבודה ואחראים מטעם המעביד לענייני הבטיחות.
ג. תקופת כהונתם של חברי ועדת הבטיחות והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינויים ייקבעו בתקנות.
12. הודעה על ועדת בטיחות
א.
הוקמה ועדת בטיחות, ישלח מזכיר הועדה, בהקדם האפשרי ובמכתב רשום הודעה על כך למפקח עבודה אזורי ויפרש בה שמות חברי הועדה, היושב ראש והמזכיר; באותה דרך יודיע המזכיר למפקח עבודה אזורי על כל שינוי שחל בפרטים שנמסרו בהודעה על הקמת הועדה.
ב. העתקי הודעות לפי סעיף זה ישלח מזכיר ועדת הבטיחות למוסד המוקם לפי סעיף 26.
13. סדרי עבודה של ועדת בטיחות
א.
ועדת בטיחות תבחר מבין חבריה ברוב קולות יושב ראש ועדה. באין רוב כאמור יהיו לועדת בטיחות שני יושבי ראש, אחד מנציגי המעביד בועדה שנתמנה על ידיו לכך, והשני מנציגי העובדים בועדה שייבחר על ידי הנציגים; יושבי ראש הועדה ינהלו את ישיבותיה בתורנות שתקבענה הועדה, וכל אחד מהם רשאי לכנסה. ועדת הבטיחות תמנה את מזכיר הועדה.
ב.
בכל הצבעה בועדת הבטיחות יהיו לנציגי כל צד, בהצביעם פה אחד, מספר קולות שקול נגד קולות נציגי הצד השני.
ג.
מפקח עבודה ונציג המוסד לבטיחות ולגיהות כאמור בפרק שלישי רשאים להשתתף בישיבות ועדת בטיחות ללא זכות הצבעה, בין מיוזמתם ובין לפי הזמנת הועדה או חבר בה.
ד.
הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.
14. חובות וסמכויות של ועדת בטיחות
א. אלה חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות:
1. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן.
2. לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.
3. לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.
4. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.
ב.
לא קיים מעביד את המלצותיה של ועדת בטיחות כאמור בפסקאות (1) או (2) לסעיף קטן (א), רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו; צו כאמור יעמוד בתוקפו כל עוד לא ביטלו מפקח עבודה אזורי; מפקח העבודה הראשי, או בית דין אזורי לעבודה על פי בקשה שהגיש המעביד.
ג. מי שלא קיים צו לפי סעיף קטן (ב), דינו כדין מי שלא קיים צו שיפור, והוראות סעיף 8ג' יחולו בשינויים המחוייבים.
15. קשר בין ועדת הבטיחות לבין מפקח עבודה
א. מפקח עבודה ישלח לועדת הבטיחות ולועד העובדים במפעל העתק של כל כתב ששלח למעביד בענייני בטיחות וגיהות העלול לסייע לועדה במילוי תפקידה.
ב. מזכיר ועדת הבטיחות ישלח למפקח עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הועדה או תמצית ממנו.
16. פגיעה בכלל בטיחות
א.
ועדת בטיחות רשאית להמליץ לפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות, מפורשים או מקובלים ומעביד רשאי לנקוט באמצעים שהומלץ עליהם ובכללם אמצעים אלה:
1. ניכוי משכרו- אך לא יותר משכר שבוע.
2. הפסקת עבודתו עד שבועיים ימים.
3.
במקרים מיוחדים המצדיקים זאת- העברה לתפקיד מתאים אחר שמידת הסיכון בו קטנה יותר, ובאין אפשרות של העברה- פיטורין.
ב.
סכום שניכה מעביד משכרו של עובד לפי סעיף קטן (א) יעמידו המעביד לרשות ועדת הבטיחות, על מנת שתשתמש בו לקידום תנאי הבטיחות או לשיפור הגיהות או הרווחה במפעל, שאין המעביד חייב בהם על פי חיקוק.
17. חובות המעביד כלפי ועדת בטיחות
א. המעביד-
1. יקל על ועדת הבטיחות במילוי תפקידה.
2.
לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ולא יפטרו בשל כך; התעוררו חילוקי דעות בין חבר ועדה לבין מעביד בקשר למעשה של המעביד כאמור, רשאי חבר הועדה לפנות לשר העבודה והוא יחליט בעניין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה סופית; לא ייזקק שר העבודה לפנייה של חבר ועדת בטיחות שפוטר כאמור שנעשתה כתום שלושים יום מיום הפיטורין.
ב.
שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של המעביד לועדת בטיחות במילוי תפקידיה; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.
18. העברת סמכויות
שר העבודה רשאי להעביר מסמכויותיו לפי סעיף 17(א), והודעה על כך תפורסם ברשומות.
 
19. נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות
מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לענייני בטיחות וגיהות באותו מפעל.
 
20.  נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות
א.
מפעל שאין בו ועדת בטיחות רשאים העובדים לבחור מבניהם או למנות נאמנים לענייני בטיחות וגיהות במספר שיאושר על ידי מפקח עבודה אזורי.
ב.
דרך בחירתם או מינויים של נאמנים לפי סעיף קטן (א), תקופת כהונתם והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינויים, ייקבעו בתקנות.
 
21.  הודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו
מי שנבחר או נתמנה נאמן בטיחות וקיבל על עצמו את התפקיד יודיע על כך בכתב למעבידו, ואם יש ועד עובדים במקום, יאשר הועד את ההודעה.
העתק ההודעה יישלח על ידי המעביד בדואר רשום למפקח עבודה אזורי ותחילת כהונתו של הנאמן תהיה מתאריך מתן ההודעה למעביד.
 
22.  חובות וסמכויות של נאמן בטיחות
ואלה חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות:
1.   לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם.
2. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות.
3.
להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי.
4.
לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה.
5. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.
23.  חובות המעביד
המעביד -
1.   יתן לנאמן הבטיחות את ההקלות הנאותות למילוי תפקידו ויעודד אותו בפעולותיו.
2.
ינקוט באמצעים מתאימים לתיקון ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה כדין על ידי נאמן בטיחות, ואם לא עשה כן ימסור לנאמן הבטיחות, תוך זמן מתקבל על הדעת, הודעה מנומקת בכתב וישלח העתק הודעתו במכתב רשום למפקח עבודה אזורי.
24.  הגנה על נאמן בטיחות
לא יפגע המעביד בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות; הוראות סעיף 17(א)(2) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי העניין, על חילוקי דעות בין נאמן בטיחות לבין מעביד בקשר למעשי המעביד כאמור.
 
25.  ממונה על בטיחות
א.
שר העבודה רשאי, בין דרך כלל בתקנות ובין בהודעה מיוחדת בכתב, להורות על מינוי אדם מאומן כראוי להיות הממונה על הבטיחות במפעל על מנת שעיקר תפקידו יהיה בכך. הוראה כאמור לגבי מפעל גז כמשמעותו בסעיף 8ד(ח) תינתן לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתיות.
ב.
לא יתן שר העבודה הודעה מיוחדת על פי סעיף קטן (א), אלא אם ראה שהיקף המפעל ותהליך העבודה ומידת הסיכון מצדיקים זאת, ולאחר שהתייעץ במועצת המוסד לפי סעיף 26.
ג.
שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, הוראות בדבר מינוי ממונה על בטיחות ופסילתו, בדבר חובותיו כלפי מפקח עבודה וועדת בטיחות בדבר העונש שיהיה צפוי לו באי מילוי חובותיו.
פרק שלישי – המוסד לבטיחות ולגיהות
 
26.  המוסד לבטיחות ולגיהות
(א)
מוקם בזה מוסד לבטיחות ולגיהות (להלן – המוסד), שמטרתו לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית.
(ב)
המוסד הוא גוף מואגד ורשאי להתקשר בחוזים, לרכוש, להחזיק ולהעביר נכסים ולהיות צד בכל משא ומתן, בין משפטי ובין אחר.
27.  פעולות המוסד
המוסד –
(1)   ינהל פעולות הסברה.
(2) יערוך ויפרסם מחקרים.
(3)
יסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות, ידריכם ויעודדם בפעולתם, ולפי בקשת ועדת בטיחות או חלק מחבריה ישלח, במידת האפשר, נציג לישיבות הועדה.
(4) יסייע לשירות הפיקוח בפעולותיו.
(5) ייעץ לשר העבודה בעניינים כלליים הנוגעים לבטיחות ולגיהות.
28.  מועצת המוסד
(א)
הרשות העליונה של המוסד היא מועצת המוסד (להלן – המועצה), שחבריה יהיו נציגי העובדים והמעבידים שווה בשווה, נציגי הממשלה ונציגי המוסדות, שהם לדעת שר העבודה, נוגעים בדבר.
(ב)
חברי המועצה יתמנו על-ידי שר העבודה, ובלבד שנציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התייעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ונציגי המעבידים יתמנו לאחר התייעצות בארגונים ארציים של מעבידים, שלדעת השר, הם רפרזנטטיביים ונוגעים בדבר.
(ג)
שר העבודה יקבע, בתקנות, הוראות בדבר תקופת כהונתה של המועצה והתנאים להפסקת החברות בה.
(ד) הודעה על הרכב מועצת המוסד תפורסם ברשומות.
29.  ועדות
המועצה רשאית למנות מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ועדות קבועות או זמניות, ולקבוע את תפקידיהן ולהעביר להן מסמכויותיה.
 
30.  יושב ראש המועצה
שר העבודה, ובהעדרו - מי שנתמנה לכך על ידיו - יהיה יושב ראש המועצה.
 
31.  נוהל
המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.
 
32.  מינהלת המוסד
(א)
המוסד יתנהל על ידי מינהלה שחבריה יהיו נציגי הממשלה במועצה, שיתמנו למינהלה על ידי שר העבודה, ונציגי עובדים ומעבידים במועצה שווה בשווה, שמספרם יקבע על ידי המועצה ושייבחרו על ידי נציגי העובדים במועצה ועל ידי נציגי המעבידים במועצה, כל סוג לחוד ובהצבעה כפרדת.
(ב)
לנציגי הממשלה במינהלה הנוכחים בישיבה ומצביעים פה אחד יהיה מספר קולות שקול כנגד קולות יתר חברי המינהלה הנוכחים בישיבה ומצביעים.
(ג) המינהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.
33.  תקציב המוסד
(א) המינהלה תכין הצעת תקציב שנתי למוסד ותגישו למועצה בתאריך שתקבע המועצה.
(ב) המועצה תדון בהצעת התקציב ותעבירה, בצירוף הערותיה והמלצותיה, לאישור שר העבודה.
(ג) שר העבודה רשאי לאשר את התקציב כפי שהוצע או בשינויים שימצא לנכון, לאחר בירור עם המינהלה.
34.  הכנסות המוסד
תקציבו של המוסד יכוסה מהקצבת אוצר המדינה, ומהקצבת ארגוני עובדים ומעבידים שיש להם נציגים במועצה. כן רשאי המוסד לקבל תרומות והכנסות מארגון שוחריו ומפרסומים ומפעולות אחרות.
 
34א.  משלוח מסמכים למוסד
לפי דרישת המוסד, מי שחייב לשלוח למפקח עבודה אזורי מסמך לפי סעיפים15 (ב), 21 או 23 ישלח העתק ממנו גם למוסד.
 
פרק שלישי – פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה, תיקון תשנ"ז
 
34ב.  פעולה מונעת ומחקר בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה
(א)
משרד העבודה והרווחה יבצע, באמצעות קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994או באמצעות גוף אחר, פעולה מונעת ומחקר בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה (להלן - פעולות), הכל מסוגים, במקומות, במועדים, בדרכים ובהיקף שיקבע שר העבודה והרווחה, ובלבד שסך כל ההוצאה הכספית למימון הפעולות לא יעלה בשנת כספים פלונית, על סך של 32 מיליון שקלים חדשים שיוקצו בתקציב משרד העבודה והרווחה.
(ב)
הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן בכל שנה לפי מדד השכר הממוצע, המשמש לעדכון תקציב המדינה לענין תחום ביטוח לאומי, ותיווסף לו תוספת בסכום שיוקצה למטרה זו מידי שנה בתקציב משרד העבודה והרווחה.
פרק רביעי – שונות
 
35.  שמירת סוד
לא יגלה מומחה הפועל מכוח סעיף 5 או עובד המוסד כל דבר שהגיע לידיעתם בתוקף תפקיד לפי חוק זה, אלא תוך כדי מילוי חובה המוטלת עליהם לפי דין.
 
36.  עונשין
(א)   מי שעשה אחד מאלה:
(1)   הפריע למפקח עבודה להשתמש בסמכויותיו, או
(2) סירב להשיב למפקח עבודה על שאלה שהוא חייב להשיב עליה, או
(3)  עבר על הוראות סעיף 35.
דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 7,000 שקלים חדשים, או שני העונשים כאחד,
(ב)
מעביד שעבר על הוראות הסעיפים 16(ב) או 2(23) או שמסר ללא יסוד מספיק הודעה, לפי סעיף 7(ב), למפקח עבודה אזורי על הרחקת גורם סכנה, או שלא מילא אחרי הוראה על פי סעיף 25(א), דינו - קנס 7,000 שקלים חדשים.
(ג)
מי שלא שלח למפקח עבודה אזורי או למוסד הודעה או מסמך, או העתק מאלה, והוא חייב לעשות זאת לפי חוק זה, דינו - קנס 7,000 שקלים חדשים.
(ד)
מי שלא קיים הוראה של מפקח עבודה שניתנה לפי סעיף 7(3) או שעבר על הוראות סעיף 8ד(א), דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 7,000 שקלים חדשים.
(ה)
נעברה עבירה לפי חוק זה או תקנות לפיו בידי חבר-בני-אדם, מואגד או בלתי מואגד, יאשם בה גם כל מי שבעת ביצועה היה מנהל פעיל, בא-כוח או שותף פעיל בחבר, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות החוק והתקנות לפיו.
37.  העברה מכהונה
נאמן בטיחות או חבר ועדת בטיחות שלא מילא את החובות המוטלות עליו על פי חוק זה או שהשתמש לרעה בסמכויותיו או שהתרשל במילוי חובותיו, רשאי מפקח העבודה הראשי להעבירו מכהונתו אולם לגבי נאמן בטיחות לא יעשה כן מפקח העבודה הראשי אלא לאחר שהתייעץ בועד העובדים במפעל, אם ישנו, ולגבי חבר ועדת בטיחות שהוא נציג המעביד לא יעשה כן, אלא לאחר שהתייעץ במעביד.
 
38.  משלוח חינם בדואר
כל הודעה או מסמך לפי חוק זה, או העתק מאלה, מותר לשלוח למפקח עבודה אזורי במשלוח חינם בדואר רשום, במעטפה שרשום עליה "פיקוח על עבודה".
 
39.  קיום מינויים
(א)
מי שנתמנה להיות מפקח לפי פקודת מחלקת העבודה, 1943, רואים אותו כאילו נתמנה להיות מפקח עבודה לפי חוק זה.
(ב)
מי שנתמנה להיות מפקח עבודה לפי חוק זה, או שרואים אותו כאילו נתמנה לכך, ייחשב לענין כל חיקוק שביצועו בידי שר העבודה כאילו נתמנה להיות מפקח או מפקח עבודה לענין אותו חיקוק. הוראות סעיף קטן זה חלות בשינויים המחוייבים לפי הענין, לגבי מפקח ראשי.
40.  הגבלת תחולה
בהתייעצות עם שר הבטחון רשאי שר העבודה לקבוע בתקנות סייגים לתחולת חוק זה לגבי מפעלי משרד הבטחון.
 
41.  ביטול
בטלים –
(1)   הסעיף 4(2), 5(ד) ו-(10) לפקודת מחלקת העבודה,1943.
(2) הסעיפים 39 ו-40 לפקודת בתל חרושת, 1946.
42.  שמירת דינים וחובות
(א)
חוק זה בא להוסיף על האמור בכל חיקוק אחר ולא לגרוע ממנו; קיום חובה לפי חוק זה והתקנות לפיו, אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.
(ב)
הורשע אדם על עבירה לפי חוק זה או שילם קנס מינהלי, אין בכך כדי לפטרו מחובותיו על פי חוק זה והתקנות לפיו.
43.  תקנות
שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם מועצת המוסד, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
 
44.  הוראות מעבר
(א)
פרק ג' בתקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), התשל"ג-1973 (להלן - התקנות), כנוסחו ביום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996), יראו אותו כאילו הותקן, בשינויים המחוייבים לפי סעיף 34ב' בכל הנוגע לתקופה המתחילה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997).
(ב)
בתקופה שמיום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), ועד יום כ"ה בסיוון התשנ"ז (30 ביוני 1997), ימשיך המוסד לביטוח לאומי לשלם עבור הפעולות מתוך הכספים שיעביר אליו לצורך כך משרד העבודה והרווחה בהתאם לאמור בתקנות.
תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) (בחוק זה- יום התחילה).
 
משה שרת
ראש הממשלה
גולדה מאירסון
שרת העבודה
יצחק בן צבי
נשיא המדינה


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |