בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני-לחץ), תשכ"ז-1967
 
1. הגדרות 
בתקנות אלה –
"מיתקן לחץ" – דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר  
"בודק דוודים" – בודק דוודים מוסמך כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה.
2 . הכנת-דודי-קיטור לבדיקה 
לקראת בדיקת דוד-קיטור בתאם לסעיף 104 לפקודה יוכן דוד הקיטור מבפנים ומבחוץ לגישה חפשית של בודק הדוודים, יוכשר על כל חלקיו ואבזריו לבדיקה וינוקה באופן יסודי, ומבלי לגרוע מכלליות הוראה זו יעשו פעולות הכנה, הכשרה וניקוי אלה:
(1) יפתחו את כל הדלתות והמכסים לפתחים שבדוד-קיטור, לרבות כוות-איש, כוות-יד, כוות רפש ופתחי-ראיה  
(2) יוציאו את כל הגשרים והמוטות
(3) יפרקו וינקו באופן יסודי את כל השסתומים המחברים והשסתומים המספקים
(4) יקסקסו וינקו באופן יסודי את כל המעברים לגזי שריפה ואת כל יתר חלקי דוד- הקיטור
(5)
יעשו כל פעולה בהתאם להוראת בודק הדוודים אשר לדעתו נחוצה כדי לאפשר לו לבדוק בדיקה יסודית את דוד-הקיטור על חלקיו ואבזריו. ובין היתר יסלקו מהמקום, לפי דרישת בודק הדוודים, את כיסויו של דוד-הקיטור, בין אם זה מעשה-לבנים ובין חומר אחר, ואת הצינורות ומוטות-החיזוק שבדוד-הקיטור.
3. אמצעים והסדרים לעשיית הבדיקה 
לקראת בדיקת דוד-קיטור בידי בודק-דוודים ובעת עשיית הבדיקה על ידו –
(1)
יעמידו לרשות בודק הדוודים את כל האמצעים, ההסדרים והעזרה ויפעילו את דוד- הקיטור – הכל לפי שידרוש בודק הדוודים לשם עשיית בדיקה יסודית על המבחנים הכרוכים בה  
(2) יספקו את כל הכלים, המכשירים והמכונות הדרושים לעשיית הבדיקה.
4. תסקיר על בדיקת דוד-קיטור, תנור-חימום או שולחן חימום  
בודק דוודים יערוך את התסקיר על בדיקה שעשה על פי סעיף 104 לפקודה בטופס כמפורש להלן ויציין את הפרטים הנקובים בו:
(1) תסקיר על בדיקה של דוד-קיטור, משחן וחוסך כשהם קרים – בטופס לפי התוספת הראשונה  
(2) תסקיר על בדיקה של דוד-קיטור, משחן וחוסך כשהם נמצאים בלחץ קיטור רגיל – בטופס לפי התוספת השניה
(3) תסקיר על בדיקה של תנור-חימום או שולחן-חימום בעלי צינורות-קיטור – בטופס לפי התוספת השלישית.
5. תסקיר על בדיקת קולט-קטור או קולט-אויר 
קולט דוודים יערוך את התסקיר על בדיקה שעשה על-פי סעיפים 110 או 115 לפקודה בטופס לפי התוספת הרביעית ויציין את כל הפרטים הנקובים בו.
 
6. המצאת תסקיר הבדיקה והעתק ממנו 
תוך 21 יום מגמר בדיקה של מיתקן לחץ, ימציא בודק הדוודים את התסקיר על הבדיקה שעשה בהתאם לסעיפים 104, 110 או 115 לפקודה לתופש המפעל או תופש המקום בו נמצא מיתקן הלחץ – והעתק ממנו למפקח העבודה האזורי.
 
תוספת ראשונה
 
מקום זה מיועד לשם צירוף התסקיר לפנקס הכללי
פקודת הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ) תשכ"ז-1967
מס' סידורי של התסקיר
___________

תסקיר על בדיקת דוד קיטור כשהוא קר
 
(חוסך המשמש לחימום מים המסופקים לדוד קיטור וכן משחן לחימום קיטור נחשבים כדוד קיטור וכל אחד מהם חייב בדיקה נפרדת).

חלק א' – תיאורים
 
1. תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא דוד-הקיטור 
א) השם המלא:__________________________________________________  
ב) מען המפעל או המקום:____________________________________________
ג) מען המשרד:__________________________________________________
ד) מספר הטלפון:________________________________________________
2. תיאור דוד הקיטור* / החוסך* / המשחן*  
א) היצרן:______________________________________________________   
ב) שנת הייצור:__________________________________________________
ג) הדגם (תיאור הדוד):_____________________________________________
ד) מספר הרשום:________________________________________________
ה) סימנו במפעל: ________________________________________________
ו) שטח ההסקה: ______________________ מ"ר
ז) צורת ההפעלה: ביד/אוטומטית*
ח) לחץ העבודה המותר המקורי של הדוד החדש ________________________ אט'.
3. הניסוי ההידראולי האחרון נערך על-ידי הבודק המוסמך ___________ ביום __________   
בלחץ מבחן של _____________ אט'; מס' סדורי של התסקיר __________________
 
4. פרטי הבדיקה והניסויים שנערכו ביום ______________________________________   
א) תיאור ______________________________________________________  
ב)
לבדיקה מבפנים נפתחו: כוות-איש ____________ מידות __________________
(לציין מספרה)
ג) אל אילו חלקים אי אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה: ______________________
5. המצב שנתגלה בבדיקה 
א) המצב מבחוץ -  
1. התוף: _____________________________________   
2. הצינורות: __________________________________
3. מבנה הלבנים (שמוט): __________________________
4. הצטברות פיח: _______________________________
5. נזילות:____________________________________
ב) המצב מבפנים -  
1. הדפנות: ___________________________________   
2. הצינורות: __________________________________
(לציין דפורמציה, איכול, אבנית לפי עובי השכבה)
הערה: תשומת הלב מופנית לכך שהחוק מחייב בדיקה חוזרת של המתקן האמור לא יאוחר מיום _______________. מועד זה אינו יפה אם חל קלקול לפני התאריך הנקוב. במקרה כזה, חובה לבדוק מחדש בטרם יוכנס המתקן בחזרה לשימוש.
 
6. אביזרים וציוד 
א) האם ישנם כל האביזרים והציוד הדרושים בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970  
ב) הנמצאים האביזרים והציוד במצב טוב מקויימים כראוי (במידה שאפשר לברר זאת כשאינם נתונים בלחץ)
ג) מראה-מפלס-מים:
1. למראה מפלס המים בעל זכוכית – האם צוייד במגן יעיל?  
2. האם המגן לא מפריע ראיית מפלס המים?
ד) האם יש ברזי בקרה כן/לא*__________________________ כמה? __________  
ה) מצב המד לחץ _________________ (האם חוזר המחוג לאפס: כן/לא*)
ו) האם הוכן חיבור למד-לחץ-מבחן? כן/לא *
ז) שסתומי בטחון: 
1. מספרם____________  
2. קפיציים/מנופיים*
3. קוטר _____________
4. מצב ______________
ח)
האם יש פקק הנתיך: (לציין סימן היכר) ________ האם הוחלף כן/לא* _________  
מצבו : ____________________________________
7. תיקונים ותנאים 
א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:  
ב) תנאים אחרים הדרושים על מנת להשיג פעולה בטוחה של דוד הקיטור:
8. לחץ העבודה המותר 
א)
לחץ העבודה המותר לפי חישוב מבוסס על מידות ונתונים אחרים שנתבררו בבדיקה הנוכחית בהתחשב בתנאי העבודה באם הם בלתי רגילים: __________________________________ אט'  
ב) לחץ העבודה המותר במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים על קביעת לחץ העבודה המותר:
1. לפני תום התקופה המוגדרת בסעיף 7: אט'  
2. לאחר תום תקופה זו, באם התיקונים טרם הושלמו: אט'
3. לאחר השלמת התיקונים הדרושים: אט'
9. הערות נוספות 
אני ______________________ מצהיר בזה:
(השם המלא באותיות דפוס)
1.
אני בודק דודים מוסמך על-ידי מפקח עבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 104 ו-105 לפקודה הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' _______________ מיום _______________  
2.
הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מתקן הלחץ _______________________ (תיאור קצר של המתקן)
3. הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.
4.
הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעתי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל, עשויים, למיטב ידיעותי, להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.
 
תאריך
חתימת בודק הדוודים המוסמך
 
מענו
 
 
תוספת שניה
פקודת הבטיחות בעבודה, 1946 – סעיפים 31 ו-61
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ) תשכ"ז-1967
תסקיר על בדיקת דוד קיטור בלחץ קיטור
 
מס' סידורי של התסקיר
___________
(חוסך המשמש לחימום מים המסופקים לדוד קיטור וכן משחן לחימום קיטור נחשבים כדוד קיטור וכל אחד מהם חייב בדיקה נפרדת)
 
חלק א' – תיאורים
1.
תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא דוד-הקיטור 
א) השם המלא:__________________________________________________  
ב) מען המפעל או המקום:____________________________________________
ג) מען המשרד:__________________________________________________
ד) מספר הטלפון:__________________________________________________
2. תיאור דוד הקיטור* / החוסך* / המשחן*  
א) היצרן:______________________________________________________  
ב) דגם ושנת הייצור:______________________________________________
ג) מספר הניתן על-ידי היצרן:________________________________________
ד) סימנו במפעל: ________________________________________________
ה) צורת ההפעלה: ביד/אוטומטית* (ציין לחץ הפרסוסטט)
הדלקה בלחץ:______________________ אטמ'
הפסקה בלחץ:______________________ אטמ'
3.
בדיקת דוד הקיטור במצב קר נערכה על-ידי הבודק המוסמך ___________ ביום _______ 
מס' סדורי של התסקיר ___________ ובו נקבע לחץ עבודה מותר של ___________ אט'.  

חלק ב' – הבדיקה ותוצאותיה
4. המצב שנתגלה בבדיקה שנערכה ביום______________________________________   
א) האם היתה נזילה –  
1. מכוות אש או מפתחי ניקוי: ___________________________________   
2. מאביזרים: ______________________________________________
ב) הערות נוספות:________________________________________________   
5. אביזרים וציוד 
א)
 1.
שסתום הבטחון – האם הוא מכוון כדי למנוע את הפעלת דוד הקיטור בלחץ שמעל ללחץ העבודה המותר הנקוב בתסקיר על בדיקת דוד קיטור כשהוא קר  
2. שסתום הבטחון – נפתח בלחץ של _______ אט'; נסגר בלחץ של ______ אט'.
ב) לשסתום בטחון מנופי –  
1. האם המשקולת מהודקת על המנוף במקום הנכון כן/לא*  
2. מרחק המשקולת ממרכז השסתום: _____________ ס"מ.
ג) מד לחץ –  
1. האם פועל בסדר כן/לא*  
2. האם סומן בסימון ללחץ העבודה המותר: כן/לא*
ד) מראה מפלס מים –  
1. האם פועל כהלכה? כן/לא*  
2. כשמראה מפלס המים הנו בעל צנור זכוכית – כן/לא*
האם צוייד במגן יעיל?
 
חלק ג' – תיקונים ולחץ העבודה המותר
6. תיקונים ותנאים 
א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:  
ב) תנאים אחרים הדרושים על מנת להשיג פעולה בטוחה של דוד הקיטור:
7. לחץ העבודה המותר ________________ אטמ' 
 
8. הערות נוספות :  
 
אני ______________________ מצהיר בזה:
(השם המלא באותיות דפוס)
1.
אני בודק שהוסמכתי על-ידי מפקח עבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 31 ו-61 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' ____________ מיום _____________   
 
2.
הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מתקן הלחץ _______________________ (תיאור קצר של המתקן)  
שנבדק על ידי ביום ____________________
 
3. הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.  
 
4.
הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעתי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל, עשויים, למיטב ידיעותי, להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.  
 
 
תאריך
חתימת בודק הדוודים המוסמך
 
מענו
 
תוספת שלישית
 
תסקיר על בדיקת תנור-חימום או שולחן חימום, שהם בעלי צנורות קיטור
 
מס' סידורי של התסקיר
___________
 
חלק א' – תיאורים
1. תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא דוד-הקיטור 
 א) השם המלא:__________________________________________________   
ב) מען המפעל או המקום:__________________________________________
ג) מען המשרד:__________________________________________________
ד) מספר הטלפון:________________________________________________
2. תיאור תנור החימום/שולחן החימום* 
א) היצרן:______________________________________________________  
ב) דגם ושנת הייצור:______________________________________________
ג) מספר הניתן על-ידי היצרן:________________________________________
ד) סימנו במפעל: ________________________________________________
ה) מספר תאי ההיסק: _____________________________________________
3.
המבחן ההידראולי האחרון נערך על-ידי הבודק המוסמך ___________ ביום _________
בלחץ מבחן של________________ אט' מס' סידורי של התסקיר ___________ אט'. 
 
חלק ב' – הבדיקה ותוצאותיה
 
4. פרטי הבדיקה שנערכה ביום: ____________________  
א)
האם תנור-החימום/שולחן החימום הוכן באופן שאיפשר לבדוק את חלקי צנורות הקיטור הבולטים לתוך תאי ההיסק:_____________________________________________________   
ב) אל אילו חלקים אי אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה: ______________________
ג) האם היו המעבירים לגזי שריפה נקיים: _______________________________
ד) האם מבנה הלבנים בתא ההיסק נמצא במצב תקינים: ______________________
ה)
האם ישנם צנורות שאינם בשימוש עקב ליקויים: _________________________
מספרם: _________________________ לתאר במדוייק את מקומם בתא ההיסק.
ו) האם הוצגו ההוראות להפעלה בטוחה:_________________________________
5. אביזרים וציוד 
א) לתנור חימום –  
1. מה מספר המדחומים וסוגם:___________________________________  
2. האם כל מדחום פעל בסדר:____________________________________
3. מה היתה הטמפרטורה בשעת הבדיקה:____________________________
ב) לשולחן החימום –  
1. האם הותקן מד לחץ:________________________________________   
2. האם מד הלחץ פעל בסדר:____________________________________
3. איזה לחץ מראה מחוג המקסימום של מד הלחץ:_____________________
הערה: תשומת הלב מופנית לכך שהחוק מחייב בדיקה חוזרת של המתקן האמור לא יאוחר מיום _________________. מועד זה אינו יפה באם חל קלקול לפי התאריך הנקוב. במקרה כזה חובה לבדוק מחדש בטרם יוכנס המתקן בחזרה לשימוש.
 
חלק ג' – תיקונים ולחץ העבודה המותר
6. תיקונים ותנאים 
א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:  
1. במבנה הלבנים: ___________________________________________   
2. בתא ההיסק: _____________________________________________
3. במעברים לגזי השריפה: ______________________________________
4. באביזרים: ______________________________________________
ב) תנאים אחרים הדרושים על מנת להשיג פעולה בטוחה:
__________________________________________________________
__________________________________________________________  
7. לתנור חימום קביעת מידת החום – 
א)
לחץ העבודה המותר לפי חישוב מבוסס על מידות ונתונים אחרים שנתבררו בבדיקה הנוכחית בהתחשב בתנאי העבודה באם הם בלתי רגילים: ___________ אט'.  
ב) לחץ העבודה המותר במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים על קביעת לחץ העבודה המותר:
1. לפני תום התקופה המוגדרת בסעיף 6: _________________________ אט'  
2. לאחר תום תקופה זו, באם התיקונים טרם הושלמו: ________________ אט'
3. לאחר השלמת התיקונים הדרושים:____________________________ אט'
8. הערות נוספות :  
 
אני ______________________ מצהיר בזה:
(השם המלא באותיות דפוס)
1.
אני בודק דוודים שהוסמכתי על-ידי מפקח עבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 31 ו-61 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' ____________ מיום _____________   
 
2.
הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מתקן הלחץ _______________________ (תיאור קצר של המתקן)  
שנבדק על ידי ביום ____________________  
 
3. הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.  
 
4.
הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעתי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל, עשויים, למיטב ידיעותי, להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.  
 
 
תאריך
חתימת בודק הדוודים המוסמך
 
מענו
 
 תוספת רביעית
 
תסקיר על בדיקת קולט קיטור* / קולט אויר*
 
חלק א' – תיאורים
1. תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא דוד-הקיטור 
א) השם המלא:__________________________________________________  
ב) מען המפעל או המקום:___________________________________________
ג) מען המשרד:__________________________________________________
ד) מספר הטלפון:________________________________________________
2. תיאור קולט הקיטור* / קולט האויר* 
א) היצרן ושנת הייצור:_____________________________________________  
ב) דגם:_______________________________________________________
ג) מספר הניתן על-ידי היצרן:________________________________________
ד) סימנו במפעל: ________________________________________________
ה) לגבי קולט אויר נייד – מספר הרישום לפי ציוד הנדסי:______________________
ו) הנפח:______________________________________________________
ז) חומר ועובי הדפנות:_____________________________________________
ח)
האם צוייד הקולט –
בכוות איש: כן/לא* - מידות ________________________________________
בכוות יד: כן/לא* - מידות __________________________________________
פקק: כן/לא* - מידות ____________________________________________
באמצעים אחרים המאפשרים ניקוי יסודי של פנים הקולט _____________________
תיאור: _____________________________________________________
3.
הניסוי ההידראולי האחרון נערך על-ידי הבודק המוסמך ___________ ביום __________
בלחץ מבחן של________________ אט' מס' סידורי של התסקיר ___________ אט'. 
 
4. לחץ הקיטור*/האויר* המקסימלי במקור הספקה לקולט ________________________   
 
חלק ב' – הבדיקה ותוצאותיה
5.
פרטי הבדיקה שנערכה ביום: ____________________  
א) איזה פתח/ים נפתח/ו לשם ניקוי ובדיקה? ______________________________   
ב) האם הפתח/ים מאפשר/ים את הניקוי היסודי של פנים הקולט? ________________
ג) אל אילו חלקים אי אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה? ______________________
6. מצב הקולט שנתגלה בבדיקה (מנה את כל הליקויים המשפיעים על קביעת לחץ העבודה המותר או על פעולתו הבטוחה של הקולט):
מבפנים:
 
 
מבחוץ:  
 
7. אביזרים וציוד 
א) האם נבנה הקולט באופן שיש בו כדי לעמוד בבטיחות בפני לחץ הקיטור/אויר המקסימלי במקור האספקה  
ב) האם הותקנו האביזרים והציוד הדרושים בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970
ג) האם הותקן צמצם Reducing Valv  מה הלחץ המקסימלי שהצמצם עשוי להעביר לקולט?
ד) האם האביזרים והציוד מקויימים כראוי? ______________________________
ה) 1. האם הותקן מד לחץ אחרי הצמצם? ____________ מצבו ______________
2. שסתום הבטחון אחרי המד לחץ, נפתח בלחץ ___________________ אטמ'.
ו) שסתום הבטחון –
1. קוטרו: _________________________________________________
2. הלחץ שבו נפתח: __________________________________________
חלק ג' – תיקונים ולחץ העבודה המותר
8. תיקונים ותנאים 
א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: ___________________________  
ב)
תנאים אחרים הדרושים על מנת להשיג פעולה בטוחה:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. לחץ העבודה המותר 
א) הנוכחי בהתחשב בתנאי העבודה אם הם בלתי רגילים: ______________________   
ב) לחץ העבודה המותר במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים על קביעת לחץ העבודה המותר:
1) לפני תום התקופה המוגדרת בסעיף 8: ____________________________
2) לאחר תום תקופה זו, אם התיקונים טרם הושלמו: ____________________
3) לאחר השלמת התיקונים הדרושים: ______________________________
10. הערות נוספות :  
אני ______________________ מצהיר בזה:
(השם המלא באותיות דפוס)
1.
אני בודק דוודים שהוסמכתי על-ידי מפקח עבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 110, 111, 115 ו-116 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), 1970, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' ____________ מיום _____________   
2.
הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מתקן הלחץ _______________________
(תיאור קצר של המתקן)
שנבדק על ידי ביום ____________________
3. הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.
4.
הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעתי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל, עשויים, למיטב ידיעותי, להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.
 
 
 
תאריך
חתימת בודק הדוודים המוסמך
 
מענו
 
 
 
הערה: תשומת הלב מופנית לכך שהחוק מחייב בדיקה חוזרת של המתקן האמור לא יאוחר מיום: _______________.
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |