בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התש"ס – 2000
 
בתוקף סמכויות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל 1970, וסמכויות השר לאיכות הסביבה לפי סעיף 62ב(א) לפקודת בריאות העם, 1940, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 
 
1. הגדרות  
בתקנות אלה –
"אבק" – חלקיקים או סיבים מינרליים מוצקים של חומר הפורחים או מרחפים באויר והעשויים לחדור למערכת הנשימה בתהליך השאיפה, והנוצרים בתהליך טבעי, בעיבוד, בטיפול, בטלטול, בשימוש או בכל פעולה אחרת בחומר. 
"אבק מזיק" – אבק העלול לקרום למחלות ריאה הידועות בשם פנוימוקוניוזיס או לנזק בריאותי אחר שמקורו בחומר.
"אסבסט" – מינרל טבעי סיבי, לרבות אמוסיט (Amosite), קריזוטיל (Chrysotile), קרוסידוליט (Crocidolite), אנתופיליט (Anthophylite), טרמוליט (Tremolite), אקטינוליט (Actinolite), וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם, לרבות אסבסט – צמנט.
"סיבי אסבסט" –  סיבים של אסבסט שארכם עולה על 5 מיקרון וקטרם קטן מ-3 מיקרון, והיחס בין ארכם לקטרם גדול מ-3.
"טלק" –  מינרל טבעי בצורה פתיתית או סיבית.
"צורן דו-חמצני גבישי" – מינרל טבעי לרבות קוורץ (Quartz), קריסטובליט (Crystobalite), טרידימיט (Tridymite), אבן טריפולי (Tripoli), אדמה דיאטומאית (Diatomaceous Earth) וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם ולרבות פחם, אפר פחם ובזלת.
"חומר" – אסבסט, סיבי אסבסט, טלק וצורן דו-חמצני גבישי.
"חשיפה משוקללת מותרת" – הרמה המשוקללת המרבית של אבק מזיק באויר, באיזור הנשימה של העובד, אשר לגביה מותרת חשיפה במשך יום עבודה בן 8 שעות מתוך יממה.
"חשיפה מרבית מותרת" – הרמה המרבית של אבק מזיק באויר, באוזר הנשימה של העובד, אשר לגביה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות, מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם.
"עובד חשוף לאבק מזיק" – אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה 200 שעות בשנה לפחות לאבק מזיק באויר, ברמה העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המירבית המותרת לאסבסט ולסיבי אסבסט-על 0.1 סיב/סמ"ק.
"עבודה בחשיפה לאבק מזיק" – ייצור, עיבוד, טיפול, ניסור, אחסון, הרכבה, ציפוי, פירוק, ליטוש, חידוש, טלטול, הובלה, שינוע, ניקוי, חריטה, מילוי, הרקה, העמסה, פריקה או שימוש בחומר, הגורמים להיווצרות אבק מזיק שמקורו בחומר.
"בודק מעבדה" – עובד מעבדה מוסמכת ששר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה הסמיכוהו לערוך בדיקות סביבתיות של רמת האבק המזיק באויר שחשופים לה עובדים או הציבור.
"מעבדה מוסמכת" – כל אחת מאלה:
(1) המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה .
(2)
מעבדה לבדיקות סביבתיות ששר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה הסמיכן לבצע בדיקות של חשיפה לאבק מזיק.
"ועדה רפואית" – ועדה רפואית ארצית לאבק מזיק שמינה המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה בהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות ואשר בין חבריה לפחות ארבעה קוראים מוסמכים. 
"ועדה טכנית" – ועדה טכנית לאבק מזיק שמינה המנהל ושתפקידה לדון ולהמליץ לפני שר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה, באמצעות הועדה הרפואית, לענין ההיבטים הטכניים של עבודה או שימוש בחומר.
"שירות רפואי מוסמך" – כל אחד מאלה:
(1) רופא מומחה לרפואה תעסוקתית. 
(2) לשכה מחוזית או נפתית של משרד הבריאות.
(3) קופת חולים, כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.
(4) תחנה למניעת מחלות ריאה.
(5) מחלקה, יחידה או מכון למחלות ריאה בבית חולים מוכר בארץ.
(6)
מוסד רפואי, ששר העבודה ;הרווחה בהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה.
(7) הפיקוח הרפואי באגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה.
"רופא" – כמשמעו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976. 
"רופא מורשה" –   רופא מומחה לרפואה תעסוקתית, וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה.
"קורא מוסמך" – רופא בעל בקיאות וידע במחלות הקשורות באבק מזיק, לרבות קריאת צילומי רנטגן של הריאות ופענוחם לפי הסיווג האחרון שהמליץ ארגון העבודה הבינלאומי, ששר העבודה והרווחה בהמלצת הועדה הרפואית ובהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה.
"המנהל" – המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה יחד עם המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהם ביחד מינוהו להיות המנהל לענין תקנות אלה.
"תקן פליטה" –   תקן של פליטת אבק מזיק ממקור נקודתי בפתח היציאה של מיתקן פליטה של אבק מזיק.
"פסולת רכה" – אבק או שבבים שמקורם בחומר, הנשאבים למערכות היניקה, הניקוז והפליטה או הנוצרים תוך כדי עבודה בחומר.
"פסולת קשה" – פסולת מוצרים או חלקי מוצרים של חומר או אריזותיהם.
"שיווק" – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
2. הגבלות לגבי החשיפה המותרת לאבק מזיק  
במפעל או במקום העבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר תהיה החשיפה המשוקללת המותרת כמפורט בתוספת הראשונה.
 
2א. ועדה רפואית.
תפקידי הועדה הרפואית הם:
(1)
להמליץ בפני שר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה לגבי ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש באבק מזיק ובחומר לעובד ולסביבה  .
(2)
לקבוע בהתאם להוראות תקנה 15(ב) ו-(ד) אבחנה רנטגנית סופית ואבחנה רפואית סופית לגבי המחלות הנקובות בתקנה 20(א).
(3) להמליץ בפני שר העבודה והרווחה ושר הבריאות על מינוי רופאים מורשים וקוראים מוסמכים.
(4) להעביר את החלטות הועדה הטכנית, עם שינויים או בלעדיהם, לשר העבודה והרווחה ולשר לאיכות הסביבה.
(5) לרכז את כל הידע בארץ לגבי –
(א) ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש בחומר ובאבק מזיק, בקשר לבריאות העובד ולבריאות הציבור.
(ב)
שמות העובדים בפועל החשופים לאבק-מזיק, ובמידת האפשר, שמות העובדים לשעבר שהיו חשופים לאבק מזיק ותוצאות הבדיקות הרפואיות שלהם.
(ג)
שמות העובדים החולים באחת או יותר מהמחלות הנזכרות בסעיף 20(א) והאבחנות שנקבעו לגביהן, ובמידת האפשר, שמות העובדים לשעבר אשר חלו כאמור.
(6)
לשמש כמרכז למידע ארצי למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור בענין העבודה או השימוש בחומר ובאבק מזיק, מבחינה טכנית ומבחינות גיהותיות ובריאותיות. 
(7)
לדון ולהמליץ בכל נושא הקשור לאבק מזיק אשר יוטל עליה על ידו השר לאיכות הסביבה או שר העבודה והרווחה.
3. איסור עבודת נוער 
(א) נער לא יועבד חומר.
(ב) בתקנה זו, "נער" – מי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4. נקיטת אמצעי זהירות 
במפעל או במקום עבודה וכן במבנה או באתר, שמתבצעת בו עבודה בחומר או עבודת בניה באסבסט, על המעביד או בעל מקום העבודה, המבנה או האתר:
(1)
להתקין ולקיים, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, סמוך ככל האפשר למקום הימצאותו של האבק המזיק וכן להתקין ולקיים תנאי איוורור טובים בכל מקומות העבודה והשהיה של העובדים החשופים לאבק מזיק, באופן שהחשיפה המשוקללת המותרת באויר תהיה נמוכה מהערכים שנקבעו בתוספת הראשונה. 
(2)
 לדאוג לכך שאבק מזיק הנפלט מאמצעי הניקוז והפליטה ייאסף במערכות סגורות ויקלט במאגרים ובמכלים מרכזיים אטומים, באופן שלא יגרמו נזק לבריאות העובדים או הציבור.
(3) לדאוג לסילוק מידי של פסולת רכה ופסולת קשה בדרך שתמנע נזק אפשרי לבריאות העובדים או הציבור.
5.
(א)
המעביד יספק לכל עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק צידו מגן אישי מתאים לרבות בגדי מגן, כפפות מגן, משקפי מגן, נעלי מגן וכיסוי לראש, והעובד חייב להשתמש בהם. 
(ב)
במצבים שבהם עלול אדם, העובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק להיות חשוף לריכוזים חריגים של אבק מזיק, הגבוהים מהרמה שנקבעה בתוספת הראשונה, יספק המעביר לעובדים ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה המתאים לסוג העבודה הייחודית, לרבות מסכת נשימה המצוידת במסנן נשימה מתאים המונע חדירת אבק מזיק לדרכי הנשימה, או מחוברת לאספקת אוויר (להלן – מסכת נשימה), והעובד חייב להשתמש בו; אין באספקת מסכת נשימה כדי לשחרר את המעביד מן החובה לשמור על תנאים סביבתיים-תעסוקתיים נאותים במפעל ולהקטין את רמות האבק המזיק אל מתחת לערכים הקבועים בתוספת הראשונה.
6. בגדי מגן ובגדי עבודה
(א)
לא יעבוד עובד בחומר אלא אם כן הוא לובש בגדים המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות נעליים וגרביים.בתום יום העבודה יסיר העובד מעליו את כל הבגדים האמורים וישאירם בתחום המפעל, במלתחות המיועדות לכך. 
(ב) לא יוציא עובד בגדי עבודה, בגדי מגן וציוד מגן אישי משטח המפעל או ממקום העבודה.
(ג) המעביד ידאג לכיבוס וניקוי של בגדי העבודה ובגדי המגן של העובדים, במרוכז, במפעל או במקום העבודה; מפקח עבודה אזורי רשאי לאשר מקום כביסה וניקוי מרוכז אחר.
7. איסור השימוש באויר דחוס לביצוע פעולות נקיון 
לא ינקה אדם בעזרת זרם אויר דחוס, בגדי עבודה, ציוד מגן אישי, מכונות, שולחנות עבודה, רצפות, קירות וכל חפץ או מקום במפעל או במקום העבודה; פעולות ניקוי כאמור יבוצעו אך ורק בעזרת שואבי אבק ומערכות יניקה מתאימים.
8. גיהות אישית  
(א) לא יאכל אדם, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו מתבצעת עבודה בחומר. 
(ב)
המעביד יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, שיהיו רחוקים ככל האפשר ממקומות העבודה בחומר; העובדים יכנסו לחדר האוכל לאחר שניקו בעזרת שואבי אבק את בגדי העבודה שהם לובשים.
(ג)
המעביד בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל לארגן הדרכה מתאימה – לכל העובדים לגבי נזק בריאות הנגרם מעישון יחד עם עבודה בחומר ויעודד אותם לגמילה מעישון, בעזרת הלשכה המחוזית או הנפתית של משרד הבריאות, דיווח על ביצוע הפעולות לגמילה מעישון יישלח לועדה רפואית.
9. אמצעי גיהות כללים  
(א)
במקום עבודה בחומר יתקין המעביד מלתחות כפולות, ולספק סבון ומגבות אישיות לכל עובד, וכן יתקין מקלחות עם מים חמים במספר נאות, כפי שיורה מפקח העבודה האזורי. 
(ב)
המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל, ורחוק ככל האפשר ממקומות העבודה בחומר.
(ג) המעביד ידאג בקביעות לנקיון, לחיטוי, לצביעה ולאחזקה תקינה של המלתחות, המקלחות, והנוחיות הסניטריות.
10. חובת הדרכה
המעביד ידריך את העובדים בחומר, בכתב ובעל-פה, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנוגעים לעבודה בחומר, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות; המעביד יוודא שכל עובד הבין את הנושא שהודרך בו.
 
11. חובת איחסון ושילוט מתאים 
(א)
לא יטלטל אדם ולא יאחסן חומר אלא באמצעים בטוחים בתוך כלים מתאימים וכן יסלק מיד כלי שהתגלה כי הוא פגום. 
(ב)
בכל מקום שבו מתבצעת עבודה באסבסט, או בסיבי אסבסט, חייב המעביד בשילוט בעברית של אזהרה קריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנה למחלקה בנוסח הבא:
 "זהירות – אבק מזיק! הימנע מיצירת אבק! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק בריאות חמור! עישון מחמיר את נזק הבריאות! העובדים חייבים להתרחץ ולהחליף את בגדי העובדה לפני היציאה מהמפעל! אסור להוציא בגדי עבודה מהמפעל! העובדים חייבים לעבור בדיקה רפואית תקופתית אצל שירות רפואי מוסמך!".
12. תנאים לשיווק אסבסט 
לא ישווק אדם אסבסט או סיבי אסבסט ואל ייבאם אלא באריזות אטומות חד-פעמיות וסגורות הנושאות תוית אזהרה בעברית בנוסח הבא:
"זהירות, אבק מזיק! הימנע מיצירת אבק! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק בריאות חמור!"
 
13. חובת סימון מוצר אסבסט 
לא ישווק אדם מוצר המכיל אסבסט אלא אם כן מופיעה עליו אזהרה בעברית, באותיות ברורות וקריאות שאינן ניתנות למחיקה או להסרה, בנוסח הבא:
"זהירות, מכיל אסבסט! עבודה עם החומר עלולה לגרום סכנה. אבק מזיק לבריאות".
 
14. חובת בדיקות רפואיות  
(א)
לא יתחיל אדם בעבודה בכל מקום שבו עובדים בחומר, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית, תוך שלושת החודשים שקדמו לתחילת העבודה, בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה בחומר. 
(ב)
לא יועסק אדם כעובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע:
(1) באדם שגילו פחות מ-40 שנים – 
(א) הבדיקה החוזרת הראשונה – 3 שנים לאחר הבדיקה הראשונית והיא תכלול את הבדיקות המנויות בתקנה 15(א), למעט צילום רנטגן של הריאות אשר יבוצע 5 שנים לאחר הבדיקה הראשונית.
(ב) בדיקה חוזרת שניה ואילך –שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה והיא תכלול את הבדיקות המנויות בתקנה 15(א), למעט צילום רנטגן של הריאות, אשר יבוצע 3 שנים לאחר הצילום שקדם לו.
(2) באדם שגילו למעלה מ-40 שנים או שעבד כעובד חשוף לאבק למעלה מ-10 שנים – 
(א) הבדיקה החוזרת הראשונה –שנתיים לאחר הבדיקה הראשונית, והיא תכלול את כל הבדיקות המנויות בתקנה 15(א).
(ב)
בדיקה חוזרת שניה ואילך –
שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה, והיא תכלול את כל הבדיקות המנויות בתקנה 15(א).
(ג)
נעדר עובד מן העבודה למעלה מחודשיים בשל מחלה ריאתית ממושכת, לא יועסק כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק.
(ד)
רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא, יכולים להורות על ביצוע הבדיקות, לגבי עובד חשוף לאבק מזיק בתאריכים מוקדמים יותר.
(ה)
(1)
הפסיק עובד החשוף לאבק מזיק לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק שמקורו אסבסט (להלן – עובד לשעבר), יודעי לו מעבידו כי עליו לעבור בדיקות מעקב רפואיות בידי רופא מורשה משירות רפואי מוסמך, אחת לכל שלוש שנים. 
(2)
המעביד יעביר לרופא המחוזי של משרד הבריאות את כל הפרטים המזהים של העובד לשעבר ותקופת עבודתו, וכן יעזור באיתור העובד לשעבר לצורך ביצוע בדיקות המעקב.
(3)
השירות הרפואי המוסמך יזמין את העובד, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום, וימלא כרטיס בדיקות רפואיות, כאמור בתקנה 17 לכל אדם הנבדק על ידו שהעתק שלו יישלח לועדה הרפואית.
(4)
הוראות פסקאות (1) עד (3) יחולו גם על מעביד במפעל שבו עבדו באבק מזיק שמקורו באסבסט מכל סיבה שהיא, וכן על שירות רפואי מוסמך.
(ו)
רופא מורשה ורופא מחוזי של משרד הבריאות רשאים, בהסכמת הועדה הרפואית, להורות על ביצוע בדיקות המעקב במועדים שונים מן הקבוע בתקנת משנה (ה). 
(ז)
התחיל אדם לעבוד באבק מזיק, ימסור שירות רפואי מוסמך לועדה הרפואית את שם העובד, מענו ומספר תעודת הזהות שלו, וכן כל מידע נוסף שנדרש על-ידי הועדה.
15. היקף הבדיקות הרפואיות  
(א) כל בדיקה רפואית מן המנויות לעיל בתקנה 14, תכלול לפחות את אלה: 
(1) אנמנזה רפואית כללית ומקצועית. 
(2) בדיקה קלינית כללית.
(3) בדיקת תמונת דם ושתן כללית – בבדיקה הרפואית הראשונה בלבד.
(4) צילום רנטגן של הריאות בגודל של 35-45 ס"מ לפחות.
(5) בדיקת תפקודי ריאה שתכלול לפחות FEV, FVC, והיחס FEV וכן מדידות של Flow Volume. FVC.
(6) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת הנראית לרופא המורשה דרושה.
(ב)
תצלום הרנטגן ייקרא לפחות בידי קורא מוסמך אחד: אם לדעת הקורא המוסמך בתצלום הרנטגן קיים ממצא של אבחנה רנטגנית לגבי אחת המחלות כאמור בתקנה 20(א), יקראו את התצלום שלושה קוראים מוסמכים שייקבעו את האבחנה הרנטגנית. הקוראים המוסמכים יעבירו את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן לועדה רפואית בתום פעולתם. היו חילוקי דעות ביניהם, תקבע את האבחנה הרנטגנית הועדה הרפואית, ולענין זה הקוראים המוסמכים יעבירו אליה את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן. 
(ג) האבחנה הרפואית תיקבע בידי רופאים מורשים משירות רפואי מוסמך.
(ד) שירות רפואי ועובד חשוף לאבק מזיק, רשאים לבקש דיון בועדה הרפואית.
16. אבחנה רפואית  
נקבעה אבחנה רפואית כאמור בתקנה 20(א), ימסור על כך השירות הרפואי המוסמך לועדה הרפואית, למוסד לביטוח לאומי ולמפקח העבודה האזורי, בציון שמו של האדם שנפגע במחלה הקשורה בחומר, מספר הזהות שלו, גילו, מקום עבודתו, תהליך העבודה ומשך תקופת עבודתו בחשיפה לאבק מזיק.
 
17. כרטיס בדיקות רפואיות  
(א)
שירות רופאי מוסמך ינהל, לגבי עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, כרטיס בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים המזהים של הנבדק, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו האישי, וכן הפרטים הבאים: 
(1) התאריך שבו נערכה הבדיקה הרפואית. 
(2) שם המעביד ומען מקום העבודה.
(3) תיאור העבודה של הנבדק אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית.
(4) ממצאי הבדיקות הרפואיות הקליניות והמעבדתיות.
(5) האבחנה הרפואית שנקבעה.
(6)
חוות דעתו של הרופא המורשה שבדק אותו על התאמתו או אי התאמתו של הנבדק להמשיך בעבודה באבק מזיק.
(7) המועד שנקבע לבדיקה הרפואית הבאה, לרבות מועד מוקדם מזה שנקבע לפי תקנה 14(ד).
(8) חתימתו של הרופא המורשה הבודק.
(ב)
השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות ואת צילומי הרנטגן של הריאות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק האדם את עבודתו בחשיפה לאבק מזיק. 
18. פנקס בריאות  
(א)
שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד באבק מזיק, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות שבו ירשום את הפרטים שצויינו בתוספת השניה; הוצא לעובד פנקס בריאות לפי חיקוק אחר יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה, וייכללו בו תוצאות הבדיקות הרפואיות והאבחנות השונות של העובד. 
(ב)
השירות הרפואי המוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד כאמור, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הוא עובד אצלו,נסגר מפעל או הפסיק העובד בעבודה האמורה לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג)
המעביד ימסור את פנקס הבריאות לשירות הרפואי המוסמך, כל אימת שהשירות יזדקק לפנקס לשם עריכת בדיקה רפואית ורישום תוצאותיה לפי תקנות אלה; הפנקס יוחזר למעביד לאחר שנעשו בו הרישומים הדרושים.
(ד)
רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד שנבדק על ידו, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.
19. הזמנה לבדיקה רפואית
(א)
הבדיקות הרפואיות לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, לפי תקנה 15, ייערכו על פי פניית המעביד, בימים ובמועדים שקבע השירות הרפואי המוסמך. 
(ב)
עובד כאמור יתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות לפי תקנות אלה, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.
20. אי התאמה לעבוד באבק מזיק
(א)  יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל בעבודה בחשיפה לאבק מזיק או להמשיך עבודה כאמור אם נמצא אצלו אחד מאלה:
(1)
אסבסטוזיס (אמיינתית), טלקוזיס או סילקוזיס (צורנית), על-פי הסיווג המקובל האחרון של ארגון העבודה הבין-לאומי.
(2) סרטן הריאות בכל הדרגות.
(3) מזותליומה, לרבות של קרום הריאות, של קרום הבטן או של קרום הלב.
(4) כל מחלה אחרת הנגרמת על-ידי אסבסט, טלק, או צורן דו-חמצני גבישי.
(5) מחלת ריאות כרונית כלשהי, וכן הגבלה ניכרת בתפקודי הריאות, הנובעות מסיבה כלשהי.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי רופא מורשה או מפקח עבודה שהוא רופא, להורות אחרת, ובלבד שהוראתו תינתן בכתב ובחתימת ידו, תוך התחשבות בגילו של העובד, באפשרויות תעסוקה חלופיות וברצונו של העובד שהובע בכתב. 
21. הודעה למפקח על אי התאמת העובד 
(א)
קבע הרופא המורשה הבודק אי התאמתו של אדם לעבודה בחשיפה לאבק מזיק או להמשך עבודה כאמור, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העובדה האזורי תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים מזהים של הנבדק, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו באבק מזיק, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנותיו; העתק ההודעה האמורה ישלח גם לוועדה הרפואית.
(ב)
קיבל מפקח העבודה האזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) ישלח למעביד התראה בדואר ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק מההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך, ולנציגות העובדים המייצגת את העובד.
22. איסור העסקה אחרי קבלת התראה
מעביד שקיבל התראה לגבי אי התאמת עובד לעבודה בחשיפה לאבק מזיק, יחדל להעסיקו תוך שבוע ימים ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח העבודה האזורי.
 
23. חובת הודעה על עבודה באבק מזיק  
לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בחומר לא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב למפקח עבודה אזורי, 3 חודשים לפחות מראש, תוך ציון סוג החומר, השימוש בו ותהליך העבודה.
 
24. חובת עריכת בדיקות סביבתיות
(א)
במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בתחום יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק באויר באיזור הנשימה של העובדים, על-ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל-6 חודשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת. 
(ב)
המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות האמורות ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה. יומן המעקב יימצא תמיד במקום העבודה ולא יבוער 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון בו.
(ג)
המעביד ישלח העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתיות האמורות למפקח עבודה אזורי ולשירות הרפואי המוסמך, אחת ל-6 חודשים לפחות; העתקים אלה יישמרו ולא יבוערו 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון: התוצאות יובאו גם לידיעת העובדים.
(ד)
המעביד או בעל מקום העבודה וכן בעל המבנה או האתר שבו מתבצעת עבודת בניה באסבסט, או עבודה באסבסט פריך, יערוך אחת לשנה או לפי דרישת הועדה הטכנית, בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באויר סביב המפעל, מקום העבודה באסבסט, המבנה או האתר, בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית.
25. אמצעי יניקה וסילוק פסולת של אסבסט  
במפעל או במקום עבודה אשר עובדים באסבסט או במוצריו, על המעביד, בלי לגרוע מחובותיו לפי תקנה 4 –
(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה וכן מינדפים טובים ויעילים, במקומות העבודה השונים בהם עובדים, מעבדים או משתמשים באסבסט או במוצרי אסבסט.
(2)
לדאוג לסילוק המיידי של הפסולת הרכה והפסולת הקשה של האסבסט, באופן שלא תגרום נזק לבריאות עובד או לבריאות הציבור, המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לתת הוראות בדבר דרכי הסילוק, אופן הסילוק ומקום הסילוק, הועדה הטכנית תמליץ על אפשרויות של שימוש בפסולת האסבסט.
 
26. תקן פליטה של אבק אסבסט  
לא ינהל אדם ולא יחזיק מפעל שבו עובדים, מעבדים, או משתמשים באסבסט או במוצרי אסבסט, אלא אם כן ריכוז האבק הנפלט יהיה נמוך מתקן הפליטה כמפורט להלן:
(1)
במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצרי אסבסט היא רציפה או בלתי רציפה, יערוך המעביד בדיקה של "ניטור אבק אסבסט הנראה לעין", אחת לשבוע, על-פי התקן האמריקאי האחרון של A.P.E (Environmental Protection Agency) או בשיטה אחרת שתאושר על-ידי הועדה הטכנית.
(2)
במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצריו היא רציפה, יבצע המעביד בדיקה לקביעת ריכוז אבק האסבסט הנפלט בהתאם לתקן הפליטה לפחות אחת לשנה; הרמה המרבית של אסבסט במטר מעוקב של אויר נפלט לא תעלה על 0.1 מיליגרם. הבדיקה האמורה תתבצע במעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק.
27. תכנית הדרכה  
המנהל, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות, יכין תכנית הדרכה בכתב, בעל-פה או בדרך אחרת שיקבעו, עבור האוכלוסיה החשופה לאסבסט, לגבי סיכוני גיהות ובריאות כתוצאה מחשיפה לאסבסט, לרבות הצורך בגמילה מעישון.
 
28. איסור השימוש באסבסט  
לא ייצר אדם אסבסט, לא ייבאו, לא ישווקו ולא ישתמש בו בפעולה מפעולות אלה:
(1)
התזה, ריסוס, מריחה, בידוד, ציפוי או תהליך דומה אחר .
(2) ריצוף, סלילת דרכים, סיתות או גריסה, למעט גריסה הנעשית במפעל בעל רשיון תקף לפי כל דין.
(3) סינון גזים ואויר, למעט סינון המתבצע בטמפרטורות שמעל 340 מעלות צלסיוס.
(4)
ליטוש והשחזה, חידוש והתאמה, פירוק והרכבה של רפידות בלמים ומצמדים, למעט לגבי רכב מנועי ומכונות שאישרה לכך הועדה הטכנית.
29.
איסור ייצור, יבוא, שיווק ושימוש
(א)
לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ישווק ולא ישתמש במוצרי אסבסט לרבות מוצרי נוי, עציצים, אדניות, מצמדים ורפידות בלמים זולת סוגי המוצרים המפורטים בתוספת השלישית. 
(ב) לא יעבוד אדם בטלק סיבי אלא בטלק פתיתי בלבד.
(ג)
לא יעבוד אדם בצורן דו-חמצני גבישי שתכולתו במשקל עולה על 3% בתהליך של ניקוי בהתזת חול, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד ממפקח עבודה אזורי.
30. הוראות מעבר  
(א)
המעביד במקום עבודה או במפעל שערב תחילתן של תקנות אלה עובדים בו בחומר, ישלח תוך חודש ימים מיום פרסומן, הודעה על כך בכתב למפקח עבודה אזורי בציון סוג החומר, השימוש בו ותהליך העבודה. 
(ב)
תאגיד, מפעל, או אדם אשר ערב תחילתן של תקנות אלה ייצר, ייבא, שיווק או השתמש באסבסט או במוצרי אסבסט, יהיה רשאי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), להמשיך בייצור, ייבוא ושיווק או שימוש של אותם מוצרים, למעט פעולות המנויות בתקנה 28.
  
תוספת ראשונה
 
תקנה 2  
ערכים של רמה מרבית תעסוקתית מותרת של אבק מזיק:
 
הגורם
חשיפה משוקללת מרבית מותרת
ל-8 שעות
אסבסט לכל סוגיו
0.2 סיב/סמ"ק אויר (106x0.3/מ3
טלק (פתיתי ללא סיבים):
1. אבק בר-נשימה לריאות
2. אבק כללי מרחף
 
2 מ"ג/מ3
4 מ"ג/מ3
צורן דו חמצני גבישי SiO2
1. אבק בר נשימה לריאות (קטן מ-7 מיקרון)
2. אבק כללי מרחף
 
0.1 מ"ג/מ3
0.3 מ"ג/מ3
 
תוספת שניה
 
תקנה 18[א]  
הרישום בפנקס הבריאות:
(1) מדור לזיהוי העובד (לרישום על-ידי השירות הרפואי המוסמך):  
(א)
שם המשפחה ושם פרטי. 
(ב) שם האב.
(ג) מספר הזהות.
(ד) תאריך הלידה.
(ה) שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס.
(ו) תאריך מתן הפנקס.
(2) מדור המעבידים (לרישום בידי המעביד):  
(א) שם המעביד ומקום העבודה או המפעל  .
(ב)
תיאור עבודת העובד – והאם הועבר לעבודה חדשה שאינה עבודה ארעית – תיאור עבודה זו, וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור.
(ג) תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב).
(ד) חתימת המעביד והחותמת שלו.
(3) מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום בידי הרופא המורשה):  
(א) תאריך כל בדיקה ומטרתה, בציון הקביעה אם היא בדיקה ראשונית, חוזרת, נוספת או של מעקב.
(ב) האם נתגלה ממצא רפואי חריג במבחנים ובבדיקות שנערכו.
(ג) האבחנה הרפואית, והאם נתגלו מחלת מקצוע, נזק בריאותי או השפעה אחרת על בריאות העובד.
(ד)
אישור השירות הרפואי המוסמך על התאמתו או אי התאמתו של העובד להתחיל או ל המשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, וכן חתימתו וחותמת של הרופא המורשה הבודק.
 
תוספת שלישית
 
תקנה 29[א]  
רשימת מוצרי אסבסט המותרים לייצור, יבוא, שיווק ושימוש:
(1)
מוצרי אסבסט צמנט: לוחות גליים, רעפים, לוחות שטוחים, מכלי מים, צינורות, ארובות ואביזריהם של כל אלה; ביבוא – בתנאי שהמשקל הכולל של כל אלה לא יעלה על 1280 בשנה בשנת 2000, 1000 טון בשנת 2001 ואילך. 
(2) נייר אסבסט; מסננים (פילטרים) לנוזלים.
(3) דלתות ומחיצות מגן ווילונות מגן נגד אש.
(4) אטמים לשמירת לחץ ולהגנה מחום, מאש, ומחמרים קורוזוביים (מאכלים), במנועים.
(5) אסבסט גלמי, בכמות כוללת של עד 50 טון לשנה ובהם פחות מ-90 טון של אסבסט כחול (קרוסידוליט) ומסוג אמוסייט (אסבסט חום).
(6) כל מוצר, המכיל אסבסט בהרכבו, שאישרה הועדה הטכנית.
תחילה  
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
כ"ב סיון התש"ס (25 ביוני 2000)
 
אליהו ישי
שר העבודה והרווחה
דליה איציק
השרה לאיכות הסביבה
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |