בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים), התשנ"ג-1992
 
1. הגדרות
בתקנות אלה
"בודק מעבדה מוסמך"- עובד במעבדה מוסמכת, שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי תכשיר באויר במקום שבו עובדים בתכשיר .
"חומר הדברה"- חומר או תערובת של חומרים כימיים המכילים חומר פעיל אחד או יותר .
והמיועדים למטרות אלה:
(1) שילוך עלים. 
(2) ביעור, דחיה או משיכה של נגעים, וכן ויסות גידולים או מניעתם.
"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר"- הרמה המרבית של תכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במירווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת .
"חשיפה משוקללת מרבית מותרת"- הרמה המשוקללת המרבית של תכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה.
מספר CAS   מספרו של חומר הדברה כמצויין בפנקס רישום השמות הכימיים של חמרים כימיים ונוסחתם שמוציאה לאור האגודה הכימית האמריקנית.
"מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות"- מעבדה ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיך בהודעה ברשומות, לבצע בדיקות טוקסיקולוגיות ייחודיות הנדרשות בתקנות אלה.
"מעבדה מוסמכת"- מעבדה שמפקח העבודה הראשי הסמיך בהודעה ברשומות לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי תכשיר באויר במקום שבו עובדים בתכשיר.
"מעבדה רפואית"- מעבדה שבו מתקיימות הוראות תקנות רישוי עסקים (מעבדה רפואית), התשל"ז-1977.
"מפקח עבודה", "מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי"-
כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.
"מקום עבודה"- מקום שבו עובדים בייצור או בהכנת תכשיר, או בהכנת תערובות, מילוי, אריזה, או דילול של תכשיר, לרבות יישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, למעט מקום שבו עוסקים ביישום תכשיר מן הקרקע, ובהכנתו לפי יישומו מן הקרקע.
"עובד בתכשיר"- אדם העוסק או מועסק במקום עבודה בעבודות הקשורות בתכשיר 30 שעות לפחות בחודש.
"רופא מורשה"- רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, אשר שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה.
"שירות רפואי מוסמך"- כל אחד מאלה:
1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות .
2)
קופת חולים, כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973.
3)
מוסד רפואי, אשר שר העבודה והרווחה, בהסמכת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה.
"תכשיר"- כל חומר מקבוצת הזרחניים האורגניים או הקרמבטיים, וכן תערובת של חומרים כאמור המשמשים לייצור או לשימוש כחמרי הדבר הכלולים בתוספת הראשונה. 
2. חשיפת לתכשיר 
(א)
במקום עבודה, יהיו החשיפה המשוקללת המרבית המותרת והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר, על פי האמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 (להלן – תקנות הנטור). 
(ב) חישוב החשיפה המשוקללת ייעשה בשיטה הבאה:
חשיפה משוקללת = *  ריכוז התכשיר באויר, במ"ג למטר מעוקב אויר או בחלקים למיליון.C
T* משך הדגימה, בשעות או בדקות. 
3. בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה 
(א)
במקום עבודה, בו עובדים בתכשיר אשר לגביו נקבע בתקנות הניטור, תקן חשיפה, יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוז התכשיר באויר, סמוך לאזור-הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה מוסמך, בתכיפות של אחת ל-6 חודשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.
(ב)
המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוזי התכשיר שנבדק באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; הרישומים יישמרו למשך 20 שנים לפחות.
(ג)
דו"ח מתוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה ישלח המעביד מיד למפקח עבודה אזורי, ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים בתכשיר.
(ד)
המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות במקום העבודה המתייחסות לאותו מקום עבודה כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.
4. אמצעי גיהות סביבתיים
(א) במקום עבודה, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:
(1)
להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים או לנקוט כל שיטה אחרת, בכל תחנות העובדה, באופן שריכוז התכשיר באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד.
(2)
לדאוג לאיסוף ולסילוק מיידי של פסולת המכילה תכשיר מתחנות העבודה באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד.
(3)
להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב, ככל האפשר, לאזור הכניסה של מקום העבודה.
(4) להתקין מקלחות חירום ומיתקני שטיפת עיניים.
(5) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ושתיה, לעישון ולמנוחת העובדים.
(6)
לאחסן תכשיר במקום עבודה על משטחים חלקים שלא יספחו או יספגו את התכשיר ויהיו קבועים בגובה של 25 ס"מ לפחות מן הרצפה, ובמרחק 25 ס"מ לפחות מהקירות.
(7) לדאוג לכך שרצפת מקום העבודה תהיה מחומר מוצק ובלתי חדיר לרטיבות.
(8)
למנוע, ככל האפשר, שפיכת תכשיר על רצפת מקום העבודה, ובמקרה שנשפך תכשיר, לסלקו מיד על ידי שטיפה בחומרי ניטרול כגון: סיד, או סודה אש, אשר תימצא בקביעות במקום העבודה ובכמות מספקת, או באמצעים יעילים אחרים בהתאם לאמור בדף המידע האמור בתקנה 8(ב).
(ב)
מפקח עבודה אזורי יהיה רשאי לפטור את המעביד מהוראת תקנת משנה (א), כולה או מקצתה, בהתאם לשיקול דעתו; הפטור יינתן במכתב מנומק.
 
5. נוהלי חירום
במקרה עבודה, על המעביד לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל אזעקה, עזרה ראשונה ודרכי מילוט לחילוץ ופינוי נפגעים; וכן להתקין נהלי חירום ולהדריך ולתרגל בהם את העובדים.
 
6. ציוד מגן אישי
(א)
בכל מקום עבודה, יספק המעביד לעובדיו ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו בהתאם לצורך.
(ב) ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר את הפריטים הבאים:
(1) בגדי עבודה מתאימים, המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות כפפות ומגפיים בלתי חדירים לתכשיר;
(2) ציוד מגן אישי נוסף, לפי הצורך או כפי שיורה מפקח העבודה.
(ג) המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו וידריכו בכך.
(ד) 
אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים כדי לשחרר את המעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במקום העבודה על פי תקנה.
(ה)
במצבים מיוחדים אשר בהם עלול עובד בתכשיר להיחשף לריכוזים של תכשיר הגבוהים מאלה שפורטו בתקנה 2, יספק המעביד לעובד גם מסכת נשימה מצוידת במסנן המתאים לתכשיר שעמו בא העובד במגע; המסנן יוחלף בחדש בתכיפות הנדרשת בידי היצרן או מפקח עבודה.
7. אמצעי גיהות אישיים
(א)
לא יאכל עובד בתכשיר, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בתכשיר, אלא במקומות המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.
(ב)
בתום יום העבודה יסיר העובד בתכשיר את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העובדה, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.
(ג)
המעביד ידאג לסידורי כביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במקום העבודה, או במקום אחר על פי אישורו של מפקח עבודה אזורי.
8. חובת הדרכה
(א)
המעביד ידאג להדרכת העובדים בתכשיר, לפחות אחת לשנה בהתאם לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד-1984.
(ב)
יצרן של תכשיר חייב למסור ללקוחותיו דף מידע לגבי כל תכשיר שהוא מספק להם; דף המידע יכלול את ההרכב הכימי המלא של התכשיר, את הסיכונים הבטיחותיים והבריאותיים הכרוכים בעבודה עם התכשיר, ואת האמצעים לניטרול התכשיר במקום מסוכנים לרבות שריפה, פיזור או דליפה.
9. חובת שילוט
המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם, מקום עבודה או תחנת עבודה, שבהם עובדים בתכשיר, בנוסח הבא: "זהירות! – אזור עבודה עם זרחניים אורגניים/קרבמטים – חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים! העובדים חייבים לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות בידי שירות רפואי מוסמך!".
 
10. סימון
(א)
כלי קיבול ואריזות של חמרי גלם, חמרי ביניים ומוצרים מוגמרים המכילים תכשיר יסומנו תוך ציון שם החומר והאזהרות המתאימות, לרבות הנוסח הבא, "זרחניים אורגניים/קרבמטים - מגע בליעה או נשימה מסכנים את הבריאות!".
(ב)
מוצרים מוגמרים המכילים תכשיר יסומנו כאמור או כנדרש לפי כל דין.
11. חובת בדיקות רפואיות
(א)
לא יועסק אדם בעבודה בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בתכשיר.
(ב)
לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע אחת לשנה; לגבי עובדים בתכשיר העוסקים ביישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, תבוצע הבדיקה השנתית חודש לפחות לפני תחילת עונת היישום.
(ג)
לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר אלא אם כן עבר פעם ב-15 ימים לפחות, במשך זמן הייצור או עונת היישום, בדיקת מעקב של מעבדה טוקסיקולוגית.
(ד)
עובד בתכשיר שנעדר למעלה מחודשיים מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת, לא יועבד בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת, בידי רופא מורשה, שקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר.
(ה)
רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא, רשאים להורות על ביצוע הבדיקות הרפואיות כאמור, בתאריכים מוקמים מן האמור בתקנת משנה (ב), וכן להחיל את ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד במקום עבודה שאינו עובד בתכשיר.
12. היקף הבדיקות הרפואיות
(א) בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת תכלול את אלה לפחות:
(1) אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית.
(2) בדיקה קלינית כללית.
(3) תמונת דם כללית.
(4) בדיקת דם לתפקודי כבד.
(5) בדיקת רמת הקריאטינין בדם.
(6) בדיקת שתן כללית.
(7) בדיקת אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג.) – בבדיקה הראשונית בלבד.
(8)
בדיקת רמת הכולינאסטרזה בכדוריות הדם האדומות (TERE) (להלן – בדיקת הכולינאסטרזה). על בדיקה זו יש לחזור פעמיים במרווח של 3 ימים לפחות, ולוודא שהפרש הרמה בין שתי הבדיקות עולה על 20%.
(9) כל בדיקה קלינית או בדיקה מעבדה אחרת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
(ב) בדיקת המעקב של מעבדה-טוקסיקולוגית כאמור בתקנה 11(ג) תכלול בדיקת רמת הכולינאסטרזה.
(ג)
בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה רפואית, למעט בדיקת הכולינאסטרזה שתבוצע במעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות.
13. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות
שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו וכן פרטים אלה:
(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית.
(2) שם המעביד ומקום המפעל.
(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה בדיקה רפואית.
(4) ממצאי הבדיקות הקליניות ובדיקות המעבדה.
(5)
תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד בתכשיר.
(6) המועד לבדיקה רפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם.
(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.
14. פנקס בריאות
(א)
שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשר אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק והאבחנות שנקבעו לגביו.
(ב)
שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד בתכשיר, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בתכשיר אצלו; הפסיק העובד בתכשיר לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג) רופא מורשה יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.
15. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
(א) הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 11 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב)
עובד בתכשיר חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.
16. אי-התאמה לעבוד בתכשיר
(א) יראו אדם כמי שאינו מתאים להיות עובד בתכשיר אם נמצא אצלו אחד מאלה:
(1) הרעלת זרחנים אורגניים או קרבמטים.
(2)
ירידה ברמת הכולינאסטרזה בבדיקת מעקב בשיעור של %20 לפחות אצל טייסים, ושל %30 אצל עובדים אחרים בהשוואה לממוצע הערכים שהתקבלו בבדיקה הרפואית הראשונית.
(3) תפקודי כבד לא תקינים.
(4) מחלת דם ממושכת.
(5) נער שטרם מלאו לו 18 שנים.
(6) אי-התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.
(ב)  לא יחזור עובד בתכשיר לעבודתו, לאחר הרחקתו הזמנית ממקום העבודה בשל ירידה ברמת הכולינאסטרזה, 
       אלא אם כן נמצא בבדיקת מעקב של מעבדה טוקסיקולוגית, שרמת הכולינאסטרזה חזרה ל-85% בטייסים ול-75%
       בעובדים אחרים, בהשוואה לממוצע שנמצא בבדיקה הרפואית הראשונית או בבדיקה הרפואית החוזרת.
17. הודעת למפקח על אי-התאמת העובד
(א)
קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי-התאמה של אדם להיות עובד בתכשיר או להמשיך לעבוד כעובד בתכשיר, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי, תוך עשרה ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה, שם העובד, מספר הזהות שלו, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בתכשיר, תוצאות הבדיקות הרפואית ומסקנותיו של הרופא המורשה הבודק.
(ב) קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך.
(1)
ישלח למעביד בדואר רשום התראה ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד. העתק ההתראה יישלח למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך שבדק את העובד ולנציגות העובדים המייצגת את העובד.
(2)
יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לתכשיר ולאי-התאמת העובד להמשיך לעבוד בתכשיר, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג)
לא יחזור עובד כאמור לעבודה כעובד בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בתכשיר.
18. איסור העבודה אחר קבלת התראה
מעביד שקיבל התראה לגבי אי-התאמת העובד להמשיך לעבוד כעובד בתכשיר, יחדל מיד להעבידו כעובד בתכשיר ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.
 
19. חובת הודעה על עבודה בתכשיר
לא יתחילו במקום עבודה לעבוד בתכשיר, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה בכתב, שלושה חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.
 
20.   תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
 
21. הוראת מעבר
במקום עבודה שעבדו בו בתכשיר לפני תחילתן של תקנות אלה, תימשך העבודה על אף האמור בתקנה 19, אולם המעביד ישלח הודעה על כך למפקח העבודה האזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.
 
 
תוספת ראשונה
תקנה 1 – הגדרת "תכשיר"
רשימת החומרים מקבוצת הזרחניים האורגניים (OP) והקרבמטיים (CARB)
(Generic Name) השם הגנרי
(Cas No.) Cas מס'
(Chem. Group) הקבוצה הכימית
Acephate
30560-19-1
OP
Aldicarb
00116-06-3
CARB
Aldoxycard
01646-88-4
CARB
Allyxycarb
06392-46-7
CARB
Amidithion
00919-76-6
OP
Aminocarb
02032-59-9
CARB
Amiton
00078-53-5
OP
Asulam
03337-71-1
CARB
Azinophos-Ethyl
02642-71-9
OP
Azinophos-Methyl
00086-50-0
OP
Azothoate
05834-96-8
OP
Barban
00101-27-9
CARB
Bendiocarb
22781-23-3
CARB
Benomyl
17804-35-2
CARB
Bomyl
00122-10-1
OP
BPMC
03766-81-2
CARB
Bromphos
02104-96-3
OP
Bromoophos-Ethyl
04824-78-6
OP
Bufencarb
08065-36-9
CARB
Butacarb
02655-19-8
CARB
Butonate
00126-22-7
OP
Carbanolate
00671-04-5
CARB
Carbaryl
00065-25-2
CARB
Carbendazim
10605-21-7
CARB
Carbetamide
16118-49-3
CARB
Carbofuran
01563-66-2
CARB
Carbophenthion
00786-19-6
OP
Carbosulfan
55285-14-8
CARB
Chlobufam
01967-16-4
CARB
Chlorfenvinphos
02701-86-2
OP
Chlormephos
24934-91-6
OP
Chlormephos
00101-21-3
CAEB
Chlorpyriphos
02921-88-2
OP
Chlorpyrphos-Methyl
05598-13-0
OP
Chlorthiophos
21921-23-9
OP
Cloethocarb
51487-69-5
CAEB
Coumphos
00056-72-4
OP
Crotoxyphos
07700-17-6
OP
Crufomate
00299-86-5
OP
Cyanophenfos
13067-93-1
OP
Cyanophos
02636-26-2
OP
Cythioate
00115-93-5
OP
Demeton
0806-48-3
OP
Demeton-S-Methyl
00919-86-8
OP
Dep
00078-48-8
OP
Desmedipham
13684-56-6
CAEB
Diazinon
00333-41-5
OP
Dichlofention
00097-17-6
OP
Dichlormate
62046-37-1
CAEB
Dichlorvos
00062-73-7
OP
Dichrotophos
00141-66-2
OP
Dimethoate
00060-51-5
OP
Dimetilan
00644-64-4
CAEB
Dioxacarb
06988-21-2
CAEB
Dioxathion
00078-34-2
OP
Disulfoton
00298-04-4
OP
EPBP
03792-59-4
OP
EPN
02104-64-5
OP
Ethiofencarb
29973-13-5
CAEB
Ethion
22756-17-8
OP
Ethoprop
13194-48-4
OP
Etrimfos
38260-54-7
OP
Etrofol
38260-54-9
CARB
Fenamiphos
22224-92-6
OP
Fenchlorphos
00299-84-3
OP
Fenitrothion
00122-12-5
OP
Fenophosphon
00327-97-0
OP
Fensulphotion
04824-78-6
OP
Fenthion
00055-38-9
OP
Folex
00150-50-5
OP
Fonofos
00944-22-9
OP
Formetanate
22259-30-9
CARB
Formothion
02540-82-1
OP
Fosthietan
21548-32-3
OP
Heptenophos
23560-59-0
OP
Idofenphos
18181-70-9
OP
Isofenphos
25311-71-1
OP
Isoprocarb
02631-40-5
CARB
Isoxation
18854-01-8
OP
Karbutilate
04849-23-5
CARB
Leptophos
21609-90-5
OP
Malathion
00121-75-5
OP
Mecarbam
02595-54-2
OP
Menazon
00078-57-9
OP
Mephosfolan
00950-10-7
OP
Methamidophos
10265-92-6
OP
Methioearb
0203-65-7
CARB
Methomyl
16752-77-5
CARB
Metidathion
00950-37-8
OP
Metolcarb
01129-41-5
CARB
Mevinphos
07786-34-7
OP
Mexacarbate
00315-18-4
CARB
Monocrotophos
02157-98-4
OP
Morphothion
00144-41-2
OP
MPMC
02425-10-7
CARB
MTMC
01129-41-5
CARB
Neled
00300-76-5
OP
Omethoate
01113-02-6
OP
Oxamyl
23135-22-0
CARB
Oxydemeton-Methyl
00301-12-2
OP
Parathion
00056-00-2
OP
Parathion-Methyl
00298-00-0
OP
Phencapton
022756-14-1
OP
Phenmedipham
13684-63-4
CARB
Phenthoate
02597-03-2
OP
Phorate
00298-02-2
OP
Phosalone
02310-17-0
OP
Phosfolan
00947-02-4
OP
Phosmet
00732-11-6
OP
Phosphamidon
13171-21-6
OP
Phosvel
21609-90-5
OP
Phoxim
14816-18-3
OP
Pirimicarb
23103-98-2
CARB
Profenofos
41198-08-7
OP
Promacyl
34264-24-9
CARB
Promecarb
02631-37-0
CARB
Propetamphos
31218-83-4
OP
Propham
00122-42-9
CARB
Propoxur
00114-26-1
CARB
Propyl
-
-
Thiopyrophosphate
03224-90-4
OP
Prothiofos
34643-46-4
OP
Prothoate
02275-18-5
OP
Prazophos
13457-18-6
OP
Pyridaphenthion
00119-12-0
OP
Pyrmiphos-Ethyl
23505-41-1
OP
Pyrimiphos-Methyl
29323-93-2
OP
Quinalphos
13593-03-8
OP
Shradan
00151-26-9
OP
Sulfotep
03689-24-5
OP
Sulprofos
35400-43-2
OP
Swep
01918-18-9
CARB
Temephos
03383-96-8
OP
TEPP
00107-49-3
OP
Terbucarb
01918-11-2
CARB
Terbufos
13071-79-9
OP
Tetrachlorvinphos
00961-11-5
OP
Thidicarb
59669-26-0
CARB
Thiofanax
39196-18-4
CARB
Thiometon
00640-15-3
OP
Thionazin
00297-97-2
OP
Thiophanate Ethyl
23564-06-9
CARB
Thiphanate Methyl
23564-06-8
CARB
Triamiphos
01031-47-6
OP
Triazophos
24017-47-8
OP
Trichloefon
00052-68-8
OP
Trichlorfon
00052-68-6
OP
Trichornat
00327-98-0
OP
Trifenofos
38524-82-2
OP
Trimethacarb
02686-99-9
CARB
Vamidothion
02275-23-2
OP
XMC
02655-14-3
CARB
Xylycarb
02425-10-7
CARB
 
 
תוספת שניה
תקנה 11 - פרטי רישום בפנקס הבריאות
 
(1) מדור לזיהוי העובד (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):
(א) שם המשפחה ושם פרטי.
(ב) שם האב.
(ג) מספר הזהות.
(ד) תאריך לידה.
(ה) שם השירות הרפואי המוסמך שהנפיק את הפנקס.
(ו) תאריך הנפקת הפנקס.
(2)
מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):
(א) שם המעביד ומקום המפעל.
(ב) תיאור עבודת העובד – ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית - תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור.
(ג) תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב).
(ד) חתימת המעביד והחותמת שלו.
(3) מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום בידי השירות הרפואי המוסמך):
(א) תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונה, חוזרת או נוספת.
(ב)  האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו.
(ג) האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד.
(ד)
אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק או שאינו מתאים לכך.
(ה) קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה לרבות מועד מוקדם או מאוחר מהרגיל.
(ו) שם השירות הרפואי המוסמך.
(ז) שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |