בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972
 
1. הגדרות 
בתקנות אלה –
"דגם מאושר" – דגם למסגרת בטיחות אשר לגביו קיים אישור בר תוקף מאת המפקח הראשי בהתאם לפרק ג'.  
"דגם טרקטור" – תיאור טרקטור לפי תוצרת ודגם.
"הפעלה", לענין טרקטור – נהיגת טרקטור וכל שימוש אחר בו, לרבות כל הפעלת המנוע שלו כשהטרקטור נמצא מחוץ 
לתחומו של מוסך, והמונח "מפעיל" יתפרש בהתאם לכך.
"טרקטור" – טרקטור כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, והוא נע על גלגלים ומשקלו 600 ק"ג או  יותר.
"מוסד מוסמך לבקורת", "מוסד לבקורת" – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ.
"מושב מועמס" – מושב למפעיל הטרקטור המועמס בעומס מפורס אחיד של 75 ק"ג.
"מטרות חקלאות","חקלאות" – לרבות הצרכים הכרוכים בכל אלה:
(1)   גידולי שדה, גידולי גן, מטעים ומשתלות
(2) גידול בעלי-חיים, גידול דגים, עופות והדגרת ביצים
(3) ענף הרפת וענף הלול
(4) ייעור והפקת עץ מיערות
(5) הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (4)
(6)
מטרה כל שהיא של ישוב חקלאי או ישוב קיבוצי, או של תושב של אלה, למעט בניה ובניה הנדסית
(7)
מטרה כל שהיא של מוסד לחינוך חקלאי או מוסד למחקר חקלאי, למעט בניה ובניה הנדסית
"מסגרת בטיחות", "מסגרת" – מסגרת קשיחה המיועדת להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של  
התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור במסגרת ובטרקטור המיועדים לשמש בהרכבתה, ולרבות תא בטיחות  
מסגרת פסולה" –  מסגרת בטיחות שהמפקח הראשי הכריז עליה כעל מסגרת פסולה בהתאם לתקנה 31
"מפרט דגם למסגרת בטיחות", "מפרט" – תיאור מסגרת בטיחות לטרקטור, על אבזרי החיבור לטרקטור, ובכלל זה  
תכניות של המסגרת והאבזרים וכן פרטים כגון מידות, משקל ותכונות של החלקים והחמרים שמהם הם עשויים או מורכבים, תהליכי הייצור ודרך הרכבת המסגרת של הטרקטור; אם קבע המפקח הראשי פרטי מפרט יכלול המפרט את הפרטים שהוא קבע
"משקל", לענין טרקטור – משקלו העצמי כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה תשכ"א- 1961
"עובד עצמאי" – אדם העוסק במשלח-ידו ואין אדם אחר מעבידו
"תא בטיחות", "תא" – תא הבנוי קשיח, המיועד להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות 
הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור בתא ובטרקטור המיועדים לשמש להרכבתו.
2.   תחולה  
הוראות תקנות אלה יחולו על הפעלה למטרות חקלאות ועל החזקה לשם הפעלה למטרות חקלאות של טרקטור שיובא לישראל לאחר יום כ"ו בטבת תשל"ג (31 בדצמבר 1972), או לפני היום האמור והוא מסוג טרקטורים ששר העבודה הודיע ברשומות שהן יחולו עליו.
 
3. פטור והיתר 
(א) בהתייעצות עם מי ששר החקלאות הסמיך לענין תקנה זו רשאי המפקח הראשי או מי שהוא הסמיכו –  
(1)
לפטור מהוראות פרקים ב' וג', כולן או מקצתן, טרקטור מדגם פלוני אם לדעתו קיים טעם סביר שלא תעוצב מסגרת בטיחות לטרקטורים מאותו דגם  
(2)
להתיר הפעלתו של טרקטור ללא מסגרת בטיחות אם נראה לו כי הפעלת הטרקטור לפעולה פלונית במטע אינה מעשית או אינה סבירה כשמסגרת בטיחות מורכבת בו; ההיתר כוחו יפה גם לנהיגתו של הטרקטור בדרך אל המטע לשם הפעלתו בהתאם להיתר ובדרך מהמטע לאחר הפעלתו כאמור
(3)
להתיר הפעלתו של טרקטור ללא מסגרת בטיחות אם לפי הודעה של משרד החקלאות קיימים בתחום פלוני תנאים בטחוניים המחייבים הפעלת טרקטור ללא מסגרת בטיחות.
(ב)
נראה למפקח הראשי שהפעלת הטרקטור כאמור בתקנת-משנה (א) (2) יהווה עיקר הפעלתו במשך תקופת תוקף ההיתר, רשאי הוא להתיר הפעלת הטרקטור ללא מסגרת לכל מטרה שהיא  
(ג)
פטור והיתר לפי תקנת-משנה (א) יכול שיהיה כללי או מיוחד והמפקח הראשי רשאי לקבוע בפטור ובהיתר תנאים וסייגים, לרבות הוראה שתורכב בטרקטור מסגרת בטיחות שלא לפי דגם מאושר או שתורכב מסגרת בטיחות לפי דגם מאושר המיועד לטרקטור מדגם אחר.
(ד) פטור כללי והיתר כללי יפורסמו ברשומות.
4. חובת המעביד וחובת מחזיק בטרקטור
לגבי הפעלת טרקטור בידי עובד – חייב המעביד של מפעיל הטרקטור למלא הוראות פרקים ב' ו-ג', ולענין טרקטור חייב המחזיק בטרקטור למלא אחר ההוראות האמורות.
 
5. עובד המפעיל טרקטור 
עובד המפעיל טרקטור חייב למלא אחר הוראות תקנה 32 המתייחסות אליו.
 
6. עובד המפעיל טרקטור 
עובד המפעיל טרקטור חייב למלא אחר הוראות התקנות בין שקיומן מוטל על המעביד, בין שקיומן מוטל על המחזיק.
 
פרק ב' – מסגרת בטיחות להגנת המפעיל
 
7. חובת מסגרת בטיחות 
לא יופעל טרקטור למטרות חקלאיות ולא יוחזק לשם הפעלה למטרות חקלאות, אלא אם מורכבת בטרקטור באופן נאות מסגרת בטיחות ונתקיימו הוראות תקנות 8 עד 11.
 
8. דגם מאושר 
מסגרת בטיחות תהיה בנויה לפי דגם מאושר.
 
9. מבנה מסגרת בטיחות 
(א)
מסגרת בטיחות תהיה עשויה מחומר בריא ומחוזק מספיק וללא פגם גלוי.
(ב)
בצד של המסגרת, בגובה בין 55 ו-90 ס"מ מעל למישור האופקי של פני משטח המושב המועמס לא יהיה חלק ארכי העלול לגרום לפגיעה בראשו של המפעיל אם יתקל באותו חלק, אלא אם יש באותו צד חלק בגובה בין 38 ו-51 ס"מ מעל למישור האמור היכול לשמש תמיכה לכתף.
10. סימון מסגרת בטיחות 
(א) מסגרת בטיחות תהיה מסומנת בפרטים אלה:  
(1) שם היצרן או סימנו המסחרי הרשום.  
(2) שם סוכן היצרן אשר מכר את המסגרת ומענו.
(3)
שנת הייצור ומספר סידורי של המסגרת מטעם היצרן, או שנת היבוא ומספר סידורי של המסגרת מטעם סוכן היצרן
(4) סימן דגם המסגרת
(5) המספר הסידורי השנתי של אישור דגם המסגרת
(6) מספר השלדה של הטרקטור שעליו מורכבת המסגרת.
(ב)
סימון הפרטים בהתאם לתקנת-משנה (א) יהיה ברור ובר קיימא ויהיה עשוי בהטבעה במסגרת או באמצעות טבלית מתכת המחוברת למסגרת חיבור קבע.  
11. דרישות לגבי תא בטיחות 
בתא בטיחות או במסגרת בטיחות שהוכנה כתא יקיימו את הוראות התוספת הרביעית.
 
12. הרכבת המסגרת 
מסגרת בטיחות תהיה –
(1) מוכנה להרכבה בטוחה בטרקטור ותהיה מצויידת באבזרי חיבור מתאימים לכך  
(2) מורכבת היטב בטרקטור לפי הנחיות היצרן ובהתאם לתנאים וסייגים להרכבתה שנקבעו באישור לדגם המסגרת.
13. קיום מסגרת 
מסגרת בטיחות והרכבתה יקויימו כראוי.
 
14. הפעלת טרקטור במסגרת פגומה 
לא יופעל טרקטור אם מסגרת הבטיחות המורכבת בו נפגעה עד כדי שהמסגרת אינה נותנת עוד הגנה נאותה למפעיל או שהמסגרת לא מאפשרת הפעלה בטוחה של הטרקטור, ולא תורכב מסגרת כאמור בטרקטור.
 
15. תיקון יסודי של מסגרת 
תיקון יסודי במסגרת פגומה כאמור בתקנה 14 וכן על שינוי במסגרת ייעשו לפי כללי המקצוע בידי מומחה בר-סמכא, ואם מעשי הדבר – בידי היצרן או מטעמו.
 
16. שלט אזהרה 
בטרקטור שיש לציידו במסגרת בטיחות יוצג לפני מושב המפעיל שלט אזהרה בנוסח כלהלן ובמצב שהשלט ייראה בנקל לעיני המפעיל:
 
"נהג! בשעת סכנת התהפכות אל תקפוץ ממקומך! החזק בהגה ואל תרפה, מסגרת/תא הבטיחות מגינה עליך!"  
 
17. מתן אישור לדגם מסגרת בטיחות 
(א)
המפקח הראשי לא יאשר דגם מסגרת בטיחות, בין מתוצרת ישראל ובין מתוצרת חוץ, אלא על יסוד תסקיר של מוסד לבקורת המבחנים והבדיקה של מסגרת בטיחות ותעודת התאמה מאת מוסד כאמור, המעידה שמסגרת לפי הדגם עמדה במבחנים כמפורש בתוספת הראשונה והמציינת את דגמי הטרקטורים שמסגרות לפי אותו דגם מיועדות להם, או המעידה שמסגרת לפי הדגם עמדה במבחנים לפי תקן   ISO, OECD או ASAE, או לפי דירקטיבה של EEC; לענין זה – "תקן ISO" – מס' 5700-ISO שהתפרסם בפרסום הרשמי של ארגון התקינה הבינלאומי (E) ISO, 5700:1989, ועדכוניו.
"תקן OECD" – תקן 53(87)C נספחים III ו-IV שפרסם הארגון לשיתוף כלכלי ופיתוח OECD ועדכוניו.
"תקן ASAE" – תקן ASAE מס' 519S שפרסמה האגודה האמריקנית של מהנדסים חקלאיים ב-1990 ASAE Standards ועדכוניו.
"דירקטיבה EEC" =- דירקטיבה EEC / 402 / 87 שהתפרסמה בעתון הרשמי של השוק האירופאי המשותף מס' 220L ודירקטיבה 86/299LEL שהתפרסמה בעיתון האמור מס' 186L ועדכוניהן".
(ב)
המפקח הראשי רשאי גם לאשר דגם מסגרת בטיחות מתוצרת חוץ על יסוד תעודה שהוא הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ-לארץ, המעידה שהדגם אושר לשימוש בארץ שבה קיים המוסד והמפרטת את דגמי הטרקטורים שמסגרות לפי אותו דגם מיועדות להם.
18. אישור לדגם תא בטיחות 
המפקח הראשי רשאי לסרב לאשר דגם תא בטיחות אם לדעתו לא מקויימות בו הדרישות בהתאם לתקנה 11.
 
19. פניה למוסד לבקורת 
המעונין בעריכת מבחנים ובדיקה של מסגרת בטיחות העשויה לפי דגם פלוני –
(1)
יבקש מאת מוסד לבקורת לערוך את המבחנים, הבדיקה או הפעולות הדרושות האחרות בהתאם לתוספת הראשונה.  
(2)
יעמיד לרשות המוסד לבקורת מסגרת העשויה לפי אותו דגם כשהיא מושלמת ומצויידת כפי שתימכר לקהל
(3) יעמיד לרשות המוסך לבקורת לפי דרישתו טרקטור המתאים להרכבתה של אותה מסגרת לשם עריכת מבחנים
(4) יקיים את תנאיו של המוסד לבקורת.
20. בחירת המסגרת לבקורת 
מי שפנה אל מוסד לבקורת בהתאם לתקנה 19 יאפשר למוסד לפי דרישת המוסד לבחור מסגרת לעשיית מבחנים, בדיקות או בקורת הסתכלות מתוך המלאי הנמצא אותה שעה או מתוך הייצור השוטף, ולעניין מסגרות מתוצרת חוץ – מתוך המלאי אשר בארץ.
 
21. תסקיר על תוצאות המבחנים ותעודת התאמה 
(א)
המוסד לבקורת יתן למי שביקש את עריכת המבחנים במסגרת תסקיר על תוצאות המבחנים והבדיקות בהתאם לטופס שבתוספת השניה.  
(ב)
נוכח המוסד לבקורת שהמסגרת עמדה במבחנים ובדיקות בהתאם להוראות שבתוספת הראשונה, יוציא המוסד תעודת התאמה לדגם המסגרת לפי הטופס בתוספת השלישית.
(ג) המוסד לבקורת ישלח למפקח הראשי עותק מכל תסקיר ומכל תעודת התאמה.
22.   תעודת תתאמה ללא מבחנים ובדיקות  
(א)
הוציא המוסד לבקורת תעודת התאמה לדגם מסגרת להרכבה בטרקטור מדגם פלוני (להלן – הטרקטור הראשון) ונתבקש המוסד לעשות מבחנים ובדיקות במסגרת העשויה לפי אותו דגם כשהיא מורכבת בטרקטור מדגם שלא צויין בתעודת ההתאמה האמורה (להלן – טרקטור מדגם אחר), אם במסגרת ובטרקטור מהדגם האחר מתקיימים לפחות תנאים אלה:  
(1) משקל הטרקטור מהדגם האחר אינו עולה באופן מהותי על משקל הטרקטור מהדגם הראשון.  
(2)
שיטת החיבור וחלקי הטרקטור שאליהם יש לחבר את המסגרת הם זהים למעשה בשני דגמי הטרקטורים.
(3)
כל חלקי הטרקטור האחרים כגון הכנפים (mudguards) וכיפת המנוע (bonnet cowl) העשויים לשמש תמיכה למסגרת, זהים בשני דגמי הטרקטורים.
(ב)
בתעודת התאמה לפי תקנה זו יצויין כי היא מסתמכת על המבחנים והבדיקות הקודמים לפי תאריך התסקיר ומספרו  
23. בקשה למפקח הראשי למתן אישור לדגם 
(א) המבקש אישור לדגם מסגרת בטיחות יגיש בקשה בכתב למפקח הראשי שבה צויינו פרטים אלה:  
(1) שם המבקש ומענו  
(2) שם יצרן המסגרת, מענו וסמלו הרשום אם יש לו
(3) שם סוכן היצרן ומענו, או שם המוכר מסגרות בדרך עסק ומענו, לפי הענין
(4) תיאור המלמד אם המסגרות לפי הדגם בנויות כמסגרת בטיחות או כתא בטיחות
(5) שם הדגם
(ב)
לבקשה יצורפו תסקיר מאת המוסד לבקורת ותעודת התאמה בהתאם לתקנה 17(א) או תעודת המוסד בחוץ לארץ בהתאם לתקנה 17(ב), לפי הענין.  
(ג)
הבקשה תכלול ידיעות ופרטים נוספים .כפי שידרוש המפקח הראשי, ובלי לפגוע בכלליות הוראה זו רשאי הוא לדרוש מהמבקש שיצרף לבקשה מפרט הדגם למסגרת הבטיחות, ולגבי מסגרת הבנויה כתא – גם תיאור התא על תכניותיו, המבהיר את מבנה התא וקיום הוראות תקנה 11.
24. סייגים לאישור דגם 
(א)
המפקח הראשי רשאי לקבוע לאישור של דגם מסגרת בטיחות תנאים וסייגים לרבות תנאים וסייגים למבנה מסגרות הבטיחות העשויות לפי הדגם, לדרך עשייתן ולדרך הרכבתן, ומותר לקבוע את התנאים והסייגים לאישור דגם בתיאורים, באזכורים למסמכים, בהסתמך על דוגמאות או בכל דרך אחרת.  
(ב)
מסגרת בטיחות אשר לא קויימו בה או לגביה תנאי או סייג מהתנאים והסייגים שנקבעו לאישור הדגם, לא תיחשב כמסגרת העשויה לפי דגם מאושר.
25. דרישה למבחנים נוספים 
המפקח הראשי רשאי, לפני שיחליט על בקשה למתן אישור לדגם מסגרת, לדרוש שמסגרת נוספת העשויה לפי אותו דגם תועמד במוסד לבקורת במבחנים ובדיקות.
 
26. רישום אישור הדגם 
(א)
מצא המפקח הראשי שדגם של מסגרת בטיחות ראוי לאישור בהתאם לתקנות אלה, ירשום את האישור לגבי הבקשה.  
(ב)
כל אישור ישא מספר סידורי שנתי ויהיו רשומים בו הפרטים המפורטים בתקנה 23(א) וכל תנאי וסייג שנקבע לאישור, הכל בדרך ובצורה שייראו למפקח הראשי.
27. העתקי אישור ופרסום 
(א) לכל המעונין באישור דגם של מסגרת בטיחות יימסר העתק ממנו.  
(ב)
המפקח הראשי יפרסם מזמן לזמן בירחון משרד העבודה וביטוח לאומי רשימה של האישורים שהוציא או ביטל; הרשימה יכולה להיות ערוכה במדורים או בכל צורה אחר ותכלול פרטים הנראים למפקח הראשי.
(ג) הודעה על מקום הפרסום תפורסם בילקוט הפרסומים.
28. מבחנים חוזרים ובקורת על ייצור המסגרות 
אם יש למפקח הראשי יסוד סביר לכך, רשאי הוא בכל עת לאחר מתן האישור לדגם של מסגרת בטיחות ולדרוש מאת היצרן, סוכנו או מכל מי שמוכר מסגרות בדרך עסק –
(1) שמסגרת בטיחות העשויה לפי אותו דגם מאושר תימסר למוסד לבקורת ותועמד במבחנים ובדיקות חוזרים  
(2)
שמסגרת מתוך מלאי המסגרות הקיים אותה שעה בארץ או מתוך הייצור השוטף תועמד בחצרי היצרן, הסוכן המוכר מסגרות לבקורת הסתכלות ומדידה בידי נציג המוסד לבקורת
(3)
שתסקיר מאת המוסד לבקורת על המבחנים והבדיקות החוזרים או על בקורת ההסתכלות והמדידה שנערכו בהתאם לתקנה זו יומצאו למפקח הראשי
29. ביטול האישור לדגם מסגרת 
המפקח הראשי רשאי בכל עת לבטל אישור לדגם מסגרת בטיחות אם התקיים אחד מאלה:
(1) התברר מנסיון השימוש במסגרת לפי דגם מאושר שהמסגרת אינה נאותה למתן ההגנה הדרושה  
(2)
התברר שמספר מסגרות העשויות לפי דגם מאושר אינן עשויות בהתאם למפרט הדגם, לאישור לדגם או לתנאים ולסייגים שפורטו באישור הדגם
(3)
נמצא במבחנים חוזרים שהמסגרת לא עמדה במבחנים ובדיקה כמפורש בתוספת
(4) נמצא שנמכרו מספר מסגרות העשויות לפי דגם מאושר שלא היו מסומנות בהתאם לתקנה 10
(5)
נמצא שהיצרן, הסוכן או המוכר לא העמידו את המסגרת למבחנים חוזרים או לבקורת הסתכלות ומדידה, או לא המציאו למפקח הראשי תסקיר מאת המוסד לבקורת בהתאם לתקנה 28.
30. היקף הביטול ופרסומו 
(א)
ביטול אישור לדגם מסגרת בהתאם לתקנה 29 יכול שיהיה כללי ויכול שיהיה לגבי הרכבת מסגרות בטרקטורים מדגם פלוני.  
(ב) המפקח הראשי יפרסם הודעה ברשומות על ביטול אישור לדגם מסגרת בטיחות.
31. הכרזה בדבר מסגרת פסולה 
(א)
בוטל אישור לדגם מסגרת בטיחות בהתאם לתקנה 29, רשאי המפקח הראשי להכריז על כל מסגרת העשויה לפי האישור שבוטל כעל מסגרת פסולה ולהורות על החלפת כל מסגרת פסולה בתקופה שיורה, ובלבד שהתקופה לא תהיה קצרה משנים עשר חדשים.  
(ב)
הכרזה בדבר מסגרת פסולה יפרסם המפקח הראשי ברשומות ובדרכים נוספות העשויות להבטיח שההכרזה תגיע לידיעת החקלאים.
(ג)
עם תום התקופה שנקבעה להחלפת מסגרת פסולה לא תיחשב עוד מסגרת פסולה כמסגרת העשויה לפי דגם מאושר.
פרק ד' – הוראות שונות
 
32. חובת העובד להודיע על פגמים 
(א)
נתגלה לעובד המפעיל טרקטור למטרות חקלאות פגם כלשהו במסגרת הבטיחות באותו טרקטור או צורך לפעולת תחזוקה כלשהי במסגרת או בהרכבתה בטרקטור, או נודע לו מצב כאמור בדרך אחרת, יודיע העובד על כך למעבידו או לנציג המעביד במקום.  
(ב)
העובד יתן את ההודעה לפי תקנת-משנה (א) מיד או תוך זמן סביר בהתחשב עם מידת הסיכון הנובע מהמצב שנתגלה כאמור.
33. איסור להורות בניגוד לתקנות 
לא יתן אדם הוראה לאחר לפעול בניגוד להוראות תקנות אלה ולא יתיר ביודעין פעולה בניגוד להן.
 
33א. אצילת סמכויות 
המפקח הראשי רשאי להאציל מסמכויותיו לפי תקנות אלה.
 
34. תחילה 
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בטבת תשל"ג (1 בינואר 1973), ובלבד שתחילתו של פרק ב'
(1) לענין טרקטור שמשקלו 1,301 ק"ג או יותר - ביום ט' בניסן תשל"ד (1 באפריל 1974)  
(2) לענין טרקטור שמשקלו פחות מ-1,301 ק"ג – ביום כ"ב בטבת תשל"ח (1 ינואר 1978)
תוספת ראשונה
 
תקנה 17
המבחנים והבדיקות שיש לעשות במסגרת בטיחות לטרקטור
 
סימן א': כללי
 
1. מטרת המבחנים והבדיקות 
(א)
המבחנים במסגרת בטיחות נערכים בעזרת מיתקנים המיועדים לחיקוי עומסים המופעלים על מסגרת בטיחות כשהטרקטור מתהפך קדימה, אחורה או הצידה.  
(ב) מוסד לביקורת מוסמך הנדרש לעשות מבחנים ובדיקות לפי התקנות יקבע כל אלה:
(1) אם מסגרת הבטיחות, שהועמדה לרשות המוסד, מתאימה להעניק למפעיל הגנה נאותה  
(2) אם במסגרת האמורה מקויימות דרישות תקנה 9 בדבר מבנה מסגרת בטיחות
(3) אם בתא בטיחות או במסגרת בטיחות שהוכנה בתא יקיימו את הוראות התוספת הרביעית
(4) אם המסגרת האמורה עמדה במבחנים ובדיקות כפי שמפורש בסימן ד' לתוספת זו.
2. המסגרת שתמסר למבחנים ובדיקות 
המסגרת שתימסר למוסד בקורת מוסמך –
(1) תהיה לפי מפרט הייצור השוטף של היצרן  
(2) תהיה במצב מושלם ומצוייד כפי שהיא תסופק לקונים, לרבות כל פריט הניתן לפירוק ולהרכבה.
3. צילום ובדיקות ראשונות 
לפני כל הכנה למבחנים –
(1) יצולם המראה הכללי של המסגרת כשהיא מורכבת בטרקטור  
(2)
ייבדק אם מקויימות הוראות תקנה 9 בדבר מבנה מסגרת בטיחות והוראת התוספת הרביעית בדבר דרישות מיוחדות לגבי תא בטיחות
4. הסרת פריטים הניתנים לפירוק והרכבה 
לעשיית המבחנים יפורקו כל הפריטים במסגרת הבטיחות או בתא הבטיחות הניתנים לפירוק והרכבה, כגון חלון, פח, לוח או אבזר שאינו חלק מבני
 
5. הרכבת המסגרת בטרקטור 
(א)
הטרקטור המשמש במבחני המסגרת יהיה מדגם מתאים למסגרת לפי הצהרות יצרן המסגרת, והוא יהיה שלם ובמצב תקין להפעלה רגילה  
(ב) המסגרת תורכב בטרקטור לפי שיטת החיבור שיצרן המסגרת קבעה ופרסמה.
6. סדר המבחנים 
סדר המבחנים במסגרת בטיחות יהיה:
(1) מבחן הולם מאחור לסעיף 22  
(2) מבחן המעיכה בחלק האחורי של המסגרת בהתאם לסעיף 27
(3) מבחן הולם מלפנים בהתאם לסעיף 23
(4) מבחן הולם מהצד בהתאם לסעיף 24
(5) מבחן המעיכה בחזית המסגרת בהתאם לסעיף 28
7. התקנת אמצעים למדידת הנסיטה הרגעית 
למבחן הולם מהצד יסדרו אמצעים לקביעת הנסיטה המירבית maximum instantaneous (deflection) לאורך קו המכה, כגון דסקית חיכוך על גבי מוט.
 
8. קביעת נקודות התייחסות 
בטרם נקבע הטרקטור למבחנים יקבעו במסגרת ובטרקטור נקודות התייחסות  במקומות המאפשרים את מדידת העיווי המשתייר datum points) permanent deflection) במסגרת, הנובע מהמבחנים.
 
9. מדידת המרחקים בין נקודות התייחסות 
יש למדוד את המרחקים בין נקודות ההתייחסות במסגרת ובטרקטור בטרם עוגן הטרקטור לפני כל מבחן, ואחרי כל מבחן כשהטרקטור משוחרר מעיגוניו.
 
10. אין תיקון בין המבחנים 
אין לבצע בין מבחן ומבחן תיקון או יישור בחלק כלשהו של הטרקטור, המסגרת או אמצעי ההרכבה של המסגרת.
 
11. מתי לחזור על מבחן 
במקרה שתוך עשיית מבחן פלוני זז או נשבר עיגון, תיל, אבזר מתיחה, סמך או תמך ששימשו לקביעת הטרקטור ועיגונו, יש לחזור על המבחן.
 
סימן ב': מבחני הולם
 
12. המיתקן למבחני הולם 
(א) מבחני הולם ייעשו בעזרת מטוטלת להנחתת מכה במסגרת.  
(ב) המטוטלת תהיה בנויה על משקולת אשר –
(1) משקלה 2200 ק"ג  
(2) מידותיה הן כנקוב באיור מס' 1
(3) היא עשויה וממולאה בצורה ובחומר המבטיחים שמרכז הכובד שבה יהיה קבוע
(4) מסומנים בה סימנים המצביעים על מקום מרכז הכובד שלה
(5)
היא תלויה בשני אמצעי תליה, משתי נקודות עגינה 6.40 מטר בערך מעל לפני הקרקע בצורה שגובהה ניתן לשינוי באופן נוח ובטוח.
13. הכנת הרצפה מתחת למטוטלת 
ברצפה מתחת למטוטלת יותקנו אדנים בעלי חוזק מתאים, שהמרחק ביניהם אינו עולה על 610 מ"מ, בכל השטח הנמצא ישירות מתחת לנקודות העגינה של המטוטלת; אורך השטח האמור יהיה תשעה מטרים בערך בכיוון טלטול המטוטלת ושני מטרים בערך לשני צדי ציר המטוטלת.
 
איור 1: המשקולת התלויה כמטוטלת
(סעיף 12 לתוספת)
 
14. קביעת הטרקטור למבחני הולם – בדרך כלל 
(א) למבחני הולם ייקבע הטרקטור ויעוגן כדי שלא יזוז כאשר מנחיתים את מכת המטוטלת (איורים מס' 2 ו-3).  
(ב) שיטה מתאימה לקביעת הטרקטור הינה עיגונו לאדנים האמורים בסעיף 13 בכבלי תיל אבזרי מתיחה, ובלבד שישתמשו בכבל תיל 6X19, קוטר 13 מ"מ וכוח קריעה של התיל 12,600-11,000 ק"ג לסמ"ר לפי התקן הבריטי 329 או בכבל תיל בעל תכונות מקבילות.
(ג)
נקודות החיבור של כבלי העיגון אל האדנים יהיו שני מטרים בערך מהסרן האחורי של הטרקטור וכן 1.50 מטר בערך מהסרן הקדמי שלו, ובלבד שכבלי העיגון יהיו במישור שבו מתנענע מרכז הכובד של המשקולת, או אם משתמשים במספר כבלי עיגון, יהיה כוח שקול במישור כאמור
15. קביעת הטרקטור להולם מאחור ומלפנים 
למבחני הולם מאחור ומלפנים תושם קורת עץ בעלת חתך 15X15 ס"מ כסמך הדוק במגע עם הגלגלים האחוריים, כנגד כיוון ההולם, ובלבד שימתחו קודם לכן כבלי העיגון (איורים מס' 2 ו-3).
 
איור 2: מבחן הולם מאחור
(סעיפים 14 ו-15 לתוספת)
 
  
איור 3: מבחן הולם מלפנים
(סעיפים 14 ו-15 לתוספת)

16. קביעת הטרקטור להולם מהצד 
למבחן הולם מהצד תושם קורת עץ כתמך אלכסוני הודק אל היקף הגלגל האחורי אשר בצד ממול המשקולת. הקורה תותקן בזווית של 25 עד 40 מעלות לגבי הקו האפקי (איור מס' 4) וחתכה יהיה לפחות בעל מידות אלה:
(1) אורך הקורה יהיה פי 20 עד 25 מגבהה  
(2) רוחב הקורה יהיה פי 2 עד 3 מגבהה.
17. מידת נסיטת הצמיגים 
עיגון סרני הטרקטור יהיה בכוח כולל כלפי מטה כדי להשיג –
(1) לעשיית מבחני הולם מאחור ומהצד – נסיטת הצמיגים האחוריים ב-25 מ"מ  
(2) לעשיית מבחן הולם מלפנים – נסיטת הצמיגים הקדמיים ב-16 מ"מ.
18. הלחץ בצמיגים 
הלחץ בצמיגי הטרקטור יהיה בגלגלי ההנעה – אטמוספרה אחת, וביתר הגלגלים – שתי אטמוספרות, ולא יהיו בצמיגים מים או זבורית נוזלית (Liquid Ballast) אחד.
 
איור 4: מבחן הולם מהצד
(סעיפים 14 ו-16 לתוספת)
 
19. הצבת הטרקטור לגבי המטוטלת 
(א)
הטרקטור יוצב בשטח שמתחת לנקודות העגינה של המטוטלת כדי שהמסגרת תקבל את המכה באופן הנכון וכך שנקודת ההולם במסגרת תהיה בקו קשת התנועה של מרכז הכובד של המשקולת  
(ב)
הגובה האנכי, שמרכז הכובד של המשקולת יפול לאורך קשת תנועתו עד שהמשקולת תנחית את המכה במסגרת, ייבחר לפי הנוסחאות הבאות:
(1) לעשיית מבחן הולם מהצד - לפי הנוסחה   H=125+0.150G
(2) לעשיית מבחני הולם מאחור ומלפנים - לפי הנוסחה H=125+0.020G
(ג)
בנוסחאות בסעיף קטן (ב) מהווה המשתנה את    H גובה הרמת מרכז הכובד של המטוטלת במילימטרים והמשתנה G את משקל הטרקטור המחושב בהתאם לסעיף קטן (ד).
(ד)
משקל הטרקטור לענין סעיף זה יכלול את משקל מסגרת הבטיחות ומשקל שמני הסיכה, המים והדלק כאשר המכלים מלאים, אך לא יכלול את משקלם של הזבורית ושל המפעיל.
20. הצבת הטרקטור מנחני הולם מאחור ומלפנים 
(א)
למבחני הולם מאחור ומלפנים יוצב הטרקטור כך שאמצעי התליה של המשקולת וכן פאת המשקולת יהיו בזווית של 20 מעלות לאנך כשהמשקולת נוגעת במסגרת  
(ב)
נמצאים הפנים של אותו חלק במסגרת המקבל את המכה בזווית של יותר מ-20 מעלות לאנך, יש לתאם את זווית פני המשקולת בדרך נוחה כלשהי כך שפאת המשקולת והפנים של אותו חלק במסגרת יהיו מקבילות כשזווית אמצעי התליה של המשקולת לגבי האנך תישאר 20 מעלות.
21. הצבת הטרקטור למבחן הולם מהצד 
למבחן הולם מהצד יהיה כיוון מכת המשקולת אפקי, ובלבד שבמקרה שחלק המסגרת המקבל את המכה אינו במצב אנכי יהיו פני המשקולת ופני החלק מקבילים
 
22. מבחן הולם מאחור 
(א)
במבחן הולם מאחור יש להנחית את המכה באותו חלק של המסגרת העלול להיתקל תחילה בקרקע במקרה של התהפכות הטרקטור אחורה.  
(ב)
כשצורתה של המסגרת היא כזאת שבהתהפכות הטרקטור ההולם בקרקע עשוי לבוא בעוצמתו המלאה בפינה במסגרת או בחלק הבולט ממנה, יוצב הטרקטור במצב כזה שפינה זו או חלק זה יקבלו במבחן הולם מאחור את מכת המשקולת.
(ג)
במקרה שלחלק הבולט מהמסגרת שטח נגיעה בלתי מספיק למכת המשקולת, תחובר אל אותו חלק לוחית פלדה בעלת עובי ורוחב מתאימים שאורכה 31 ס"מ בערך, ובלבד שלא יהיה בעשיית החיבור כדי להשפיע על חזקה של המסגרת.
(ד)
מוסד הבקורת המוסמך רשאי לבחור פינה מהפינות של המסגרת לעשיית מבחן הולם מאחור; בדרך כלל תכוון המכה אל הפינה הרחוקה מהצד שאליו יש להנחית את ההולם מהצד בהתאם לסעיף 24, ובלבד שהמכה תהיה במקביל לקו האמצעי של הטרקטור.
23. מבחן הולם מלפנים 
מבחן הולם מלפנים ייערך בצורה הדומה למבחן הולם מאחור; יש להנחית את המכה קרוב ככל האפשר לפינת המסגרת בצד שיש להעמידו במבחן הולם מהצד בהתאם לסעיף 24.
 
24. מבחן הולם מהצד 
(א)
נראה בטוח שיש לצפות שחלק פלוני במסגרת ייחבט תחילה בקרקע אם הטרקטור יתהפך על צידו, יש להנחית את המכה באותו חלק; כשנמצא שאין חלק כאמור, יש לכוון את המכה בחלק הגבוה ביותר בצדה של המסגרת ולבצעה במישור האנכי אשר בו מרכז המושב, כשהמושב במצבו האמצעי, היינו בין מצבו הקדמי ביותר ובין מצבו האחורי ביותר.  
(ב) לעריכת מבחן הולם מהצד ייבחר אותו צד במסגרת העלול לסבול את הנסיטה הגדולה ביותר.
  סימן ג': מבחני המעיכה
 
25. המיתקן לעריכת מבחני מעיכה 
(א)
מבחני מעיכה ייעשו במיתקן להפעלת כוח ובו קורה קשיחה המחוברת למיתקן ולרצפה במפרקי פין אוניברסליים, ובלבד שרחבו של צד הקורה הבא במגע עם חלקי המסגרת יהיה 25 ס"מ בערך (איור מס' 5).  
(ב) לעריכת מבחן מעיכה –
(1)
יושם הטרקטור כך שקורת המיתקן נמצאת בזווית ישירה לציר האורך של הטרקטור ומוכחת על חלקי המסגרת העליונים כמפורט בסעיפים 27 ו-28  
(2) יושם הטרקטור ויוצב על קורות מתחת לסרנים כך שהעומס לא יהיה נישא על הגלגלים או הצמיגים.
איור 5: מבחני מעיכה (סעיף 25 לתוספת)
 
26. גודל כוח המבחן 
בעשיית מבחן מעיכה יהיה הכוח הכולל המופעל על המסגרת פי שנים ממשקל הטרקטור כפי שנקבע בסעיף 19(ד) ויועמס באופן שווה לכל אורך הקורה.
 
27. מבחן המעיכה בחלק האחורי של המסגרת 
לעריכת מבחן מעיכה בחלק האחורי של מסגרת תונח הקורה על החלקים העליונים האחוריים של המסגרת, ובמידה שהדבר נראה נחוץ יהודק הסרן הקדמי של הטרקטור לרצפה.
 
28. מבחן המעיכה בחזית המסגרת 
לעריכת מבחן מעיכה בחזית המסגרת תונח הקורה על החלקים העליונים הקדמיים של המסגרת.
 
סימן ד': תוצאות המבחנים והבדיקות
 
29. הערכת תוצאות המבחנים 
הערכת תוצאות המבחנים בהתאם לתקנות תהיה לפי מצבה של המסגרת לגבי תחום מרווח (zone of clearance) מסביב למושב המועמס של מפעיל הטרקטור (להלן – תחום המרווח) כפי שהוגדר בסעיף 30.
 
30. תחום המרווח בתוך מסגרת הבטיחות 
כתחום מרווח נחשב חלל שהנו מוגבל במישורים המפורשים בפסקאות (1) עד (5) להלן כשהטרקטור מוצב במשטח אפקי (איור מס' 6):
(1) מישור אפקי הנמצא 95 ס"מ מעל פני משטח המושב המועמס (להלן – מישור התקרה).
(2)
מישור אנכי מאחורי המושב הנמצא בזווית ישרה למישור האמצעי של הטרקטור במרחק של 10 ס"מ מהקצה האחורי של המושב ובלי להתחשב בריפוד של משענת גב במושב (להלן – מישור אחורי).
(3)
שני מישורים אנכיים בשני צדי המושב, המקבילים למישור אמצעי של הטרקטור והנמצאים 25 ס"מ שמאלה וימינה ממרכז המושב
(4) מישור משופע לפני מושב המפעיל (להלן - מישור קדמי) בהתאם להנחיות הבאות:
(א) המישור הקדמי נמצא בזווית ישרה עם המישור האמצעי על הטרקטור  
(ב)
במישור הקדמי יהיה קו אפקי שהנו גם במישור התקרה כמוגדר בפסקה (1) במרחק של 55 ס"מ בתוספת התזוזה האפשרית של המושב קדימה ואחורה ולפני המישור האחורי כמוגדר בפסקה (2)
(ג) המישור הקדמי עובר לפני גלגל ההגה ומתקרב לכל היותר עד ל-4 ס"מ מהיקפו
(5) מישור תחתון אפקי אשר בו פני משטח המושב המועמס.  
31. בדיקות המסגרת ומדידות 
(א) אחרי כל מבחן הולם ומבחן מעיכה –  
(1) תיבדק מצבה של המסגרת לגבי תחום המרווח  
(2)
תיבדק המסגרת על כל חלקיה וכן אבזרי החיבור בטרקטור
איור 6: תחום המרווח מסביב מושב מפעיל הטרקטור
(סעיף 30 לתוספת)
 
(3)
ייערכו מדידות של הנסיטה המשתיירות (permanent deflection) בין שהנסיטה בכיוון קדימה, אחורה או הצידה ובין שהיא בכיוון אנכי, ובלבד שמדידות אלה ייעשו בקווים אפקיים בגובה של 95 ס"מ מעל למרכז המושב המועמס כשהמושב נמצא במצבו האחורי הקיצוני.
(ב)   במבחן הולם מהצד תיערך מדידת הנסיטה הרגעית המירבית  maximum instantaneous deflection.
32. התנאים למתן תעודת התאמה 
מוסד לביקורת מוסמך לא יתן תעודת התאמה לדגם מסגרת בטיחות אלא אם –
(1) המסגרת שהועמדה למבחנים ובדיקות מתאימה להעניק למפעיל הגנה נאותה  
(2) במסגרת האמורה מקויימות דרישות תקנה 9 בדבר מבנה מסגרת בטיחות
(3)
בתא בטיחות או במסגרת בטיחות שהוכנה בתא שהועמדו למבחנים ובדיקות מקויימות הוראות התוספת הרביעית
(4) נמצאו אחרי כל מבחן ומבחן במסגרת האמורה תוצאות כמפורש בסעיף 33.
33. תוצאות דרושות במבחנים 
(א)   אלה התוצאות הדרושות למבחנים
(1)
שום חלק של המסגרת לא יימצא בתוך תחום המרווח, אולם מותר להתעלם מחדירות חסרות משמעות לתוך התחום  
(2)
תחום המרווח לא יהיה מחוץ למסגרת; לענין זה אף רואים את תחום המרווח כאילו הוא מחוץ למסגרת, אם בכל עת במשך המבחן חלק מתחום המרווח היה בא במגע אם הקרקע אילו הטרקטור היה מתהפך בקרקע שטוחה שבו ניתן ההולם
(3)
הנסיטה הרגעית המירבית במבחן הולם מהצד, שהוא מעבר לנסיטה המשתיירת בעקבות המבחן, לא יעלה על 15 ס"מ
(4)
כל החלקים המבניים של המסגרת, לרבות החיבורים ואבזרי החיבור בטרקטור, יהיו חפשיים משבר או סדק הניתנים לגילוי בבדיקת עין.
(ב)
לענין התוצאה הדרושה לפי סעיף קטן (א) (2) יניחו שהטרקטור התהפך בכיוון אשר ממנו הונחתה מכת המטוטלת בכל מבחן הולם שבוצע, ושהצמיגים היו צמיגי סטנדרט בעלי המידה הקטנה ביותר, ותחום המרווח ייחשב כמחוץ למסגרת הבטיחות אם חלק כלשהו ממנו היה בא במגע עם קרקע שטוחה אילו הטרקטור היה מתהפך לכיוון אשר ממנו הונחתה מכת המטוטלת.
תוספת שניה
 
תקנה 21
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972
 
שם המוסד לביקורת _______________________
 
תסקיר על תוצאות המבחנים ובדיקות שנעשו במסגרת בטיחות או בתא בטיחות לטרקטור:
 
1. שם המזמין את המבחנים והבדיקות ומענו: _________________________________   
2. תאריך עשיית המבחנים:______________________________________________
מסגרת הבטיחות והטרקטור
3.
 דגם מסגרת הבטיחות או תא הבטיחות (שם הדגם ותיאורו: ______________________
(להלן – "המסגרת").
4.
יצרן המסגרת ומענו_________________________________________________
5. הסוכן של היצרן ומענו _______________________________________________
6. הטרקטור ששימש במבחנים (לפי תוצרת ודגם) _______________________________
צילום המסגרת
7. (צרף את צילום המראה הכללי של המסגרת כשהיא מורכבת בטרקטור).  
סיכום תוצאות המבחנים והבדיקות
8.
במסגרת לפי התיאור הנ"ל שהועמדה לרשות המוסד נעשתה ביקורת בקשר לקיום הוראות תקנות 9 עד 11 בדבר מבנה מסגרת וסימונה והדרישות לגבי תא בטיחות, ונמצא שנתקיימו ההוראות האמורות.
9. מבחני הולם נעשו:
א. מבחן מאחור – בצד השמאלי/ימני* של החלק האחורי במסגרת  
ב. מבחן מלפנים – בצד הימני/השמאלי* של החלק הקדמי במסגרת
ג. במבחן מהצד – בחלק הימני/השמאלי* של המסגרת
10. כמשקל הטרקטור ששימוש יסוד לחישוב אנרגיה של הולם ועומס המעיכה נקבע ____ ק"ג.  
11. * אחרי כל מבחן נמצא ששום חלק מהמסגרת לא נכנס לתחום המרווח.
* אחרי מבחן ___________נמצא שחלק מהמסגרת נכנס לתחום המרווח ________ (נא לפרט)
12. * אחרי כל מבחן לא היה נראה שבר או סדק במסגרת על כל חלקיה ובזיזי החיבור בטרקטור.
* אחרי מבחן _________________ נראה שבר או סדק בחלק מהמסגרת ובזיזי החיבור (נא לפרט)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
13.
מידות במסגרת בכל מבחן (בסנטימטרים): הנסיטות שאובחנו.
 
נסיטות שאובחנו במבחנים
הולם מאחור
מעיכה בחלק אחורי
הולם מלפנים
הולם מהצד
מעיכה בחלק חזיתי
1
הנסיטות המשתיירות
א. מאחור – קדימה
ב. מלפנים – אחורה
ג. מהצד – צדדי
ד. מלמעלה – מטה
2
הנסיטה המירבית הרגעית במבחן הולם מהצד
 
הערות בדבר שימוש המסגרת בהפעלת הטרקטור לפעולות השונות
14.
הערות בדבר השפעה שלילית של המסגרת על השימוש בטרקטור או על הפעלתו, כגון על ראיית המפעיל, על עליית המפעיל על הטרקטור וירידתו מנו, על ביצוע התחזוקה היום-יומית של הטרקטור, על הפעלת מנגנוני הנהיגה של הטרקטור, או על הסתרת אבזרי בטיחות (מערכת אורות, מחווני כיוון וכו'):  
א. __________________________________________________________ 
ב. __________________________________________________________
ג. __________________________________________________________
15.
כלים חקלאיים מקובלים אשר יהיה קשה להשתמש בהם עקב הרכבת המסגרת:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
16. הערות נוספות
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(*) נא למחוק את הלא-נכון)
 
 
תאריך
חותמת המוסד לביקורת מוסמך וחתימת נציגו
 
תוספת שלישית
 
תקנה 21[ב]
שם המוסד לביקורת _______________________
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972
תעודת התאמה למסגרת בטיחות או תא בטיחות
 
לפי הזמנתו של הרשום בסעיף (1) המועמד מסגרת הבטיחות המתוארת להלן במבחנים ונבדקה בבדיקות בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות, והוצא תסקיר על תוצאות המבחנים והבדיקות שתאריכו ומספרו רשומים בסעיף (2).
(1) שם המזמין את המבחנים והבדיקות ומענו: _________________________________   
(2) תאריך התסקיר על תוצאות המבחנים והבדיקות ומספרו: ________________________
 
 תיאור המסגרת
(3) מסגרת הבטיחות או תא הבטיחות (שם הדגם) __________________ (להלן – המסגרת).  
(4) יצרן המסגרת ומענו: ________________________________________________
(5) הסוכן של היצרן ומענו: _______________________________________________
 
הטרקטורים אשר בהם אפשר להרכיב את המסגרת
(6)
הטרקטור אשר עליו היתה המסגרת מורכבת בעשיית המבחנים (לפי תוצרת ודגם):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
(7) טרקטורים אחרים אשר לגביהם קיימים התנאים של תקנה 21 לתקנות (לפי תוצרת ודגם הטרקטורים):
א. __________________________________________________________   
ב. __________________________________________________________
ג. __________________________________________________________
 אישור
(8) לפי הערכת תוצאות המבחנים והבדיקות, אנו מאשרים:  
(א)
שבמסגרת מקויימות הדרישות והתנאים המפורשים בתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972; וכן –  
(ב) שהמסגרת מתאימה ליתן הגנה נאותה למפעיל טרקטור.
(9)
לאור האמור לעיל, יהיו מסגרות בטיחות לפי דגם שתואר בסעיפים (6) ו-(7) לעיל כשמפקח העבודה הראשי יתן את אישורו בהתאם לפרק השלישי לתקנות.  
 
תאריך
חותמת המוסד לביקורת מוסמך וחתימת נציגו
 
 
תוספת רביעית
 
תקנה 11
דרישות מיוחדות לגבי תא בטיחות
 
1. שדה הראיה
תא הבטיחות יהיה בנוי בצורה המבטיחה ראיה טובה של הדרך לפני הטרקטור ומצידיו, שאין בה כדי להגביל את שדה הראיה של מפעיל הטרקטור ומאפשרת נהיגה בטוחה.
2. שמשות
(א) בחלונות תא בטיחות יותקנו שמשות מתאימות שיהיו במצב תקין ושיאפשרו ראיה ברורה דרכן.  
(ב) כל שמשה המותקנת בחלון תא הבטיחות תהיה עשויה זכוכית בטיחות או חומר אחר בעל תכונות דומות.
(ג)
לענין סעיף זה, "זכוכית בטיחות" – לוח זכוכית עשוי מחומר מוצק שקוף שאינו מתנפץ לרסיסים חדים במקרה של שבירה.
3. מגב שמשות 
תא בטיחות בעל שמשה קדמית יצוייד במגב שמשות במצב תקין אשר יבטיח ניקוי מתמיד של השמשה בעת גשם, ערפל ושלג ושיופעל על ידי חשמל או מנוע הרכב.
 
4. סך-שמש 
בתא בטיחות יותקן סך-שמש המיועד להגן על עיני מפעיל הטרקטור בפני קרני השמש.
 
5. דלתות 
בתא בטיחות יהיו שתי דלתות, או דלת אחת ופתח אחד ליציאת חירום.
 
6. ריפוד 
חלקים שבהם ראש המפעיל עלול להיפגע, כגון פנים גג התא, יהיו מרופדים.
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |