בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות – אבן), תשכ"ה-1965
 
1. הגדרות 
בתקנות אלה –
"חומר רופף" – כל חומר רופף, לרבות אבן, סלע או עפר חפשיים העלולים להידרדר תוך כדי החיצוב או בהשפעת גורמים אטמוספריים  
"מחצבת אבן" – מחצבה שבה מתנהל חיצוב על פני הקרקע, למעט מחצבה כאמור בה מפיקים חלוקים, חול או חרסית
"מנהל המחצבה" – אדם שנתמנה על ידי התופש להיות מנהל מחצבת-אבן בהתאם לתקנה 3
"תופש" – תופש במחצבת-אבן
"ציוד ממונע נייד" – מחפר, דחפור או עגורן.
2. תחולה 
הוראות אלה יחולו לגבי כל עבודה במחצבת-אבן, לרבות גריסת אבן, מסגרות, חשמלאות, מכונאות-רכב והובלה.
 
3. מנהל המחצבה 
(א)
התופש אחראי לכך כי כל עבודה במחצבת-אבן תתנהל תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מחצבה שעל מינויו נמסרה הודעה בכתב בדואר רשום למפקח העבודה האזורי.  
(ב)
הודעה על מינוי מנהל מחצבה תימסר למפקח העבודה האזורי בדואר רשום ותהיה לפי הטופס שבתוספת, ותצורף אליה הצהרת מי שנתמנה שהוא מקבל על עצמו את התפקיד של מנהל המחצבה חתומה בידו בציון תאריך חתימתו.
4. גילו ונסיונו של מנהל המחצבה 
לא יתמנה אדם מנהל מחצבה אלא אם נתקיימו בו אלה:
(1) מלאו לו 25 שנה  
(2)
לאחר שמלאו לו 18 שנה, עבד בחיצוב במחצבת-אבן לפחות שבע שנים מתוך עשר השנים שלפני מינויו ובכלל זה שלוש שנים בניהול מחצבת-אבן או בהשגחה על חיצוב במחצבת-אבן או בתפקיד עוזר מנהל מחצבה ותחת הדרכתו; אולם לגבי מהנדס מכרות, מהנדס אזרחי – דיו אם עבד שלוש שנים במחצבת-אבן כעוזר למנהל מחצבה ותחת הדרכתו
(3)
עמד בהצלחה בבחינה בהלכות הנוגעות לתפקיד מנהל מחצבה ובהלכות הבטיחות בעבודה על כל ענפיה שבמחצבות, לפי תכנית בחינה שנקבעה על ידי מפקח עבודה ראשי ופורסמה בירחון משרד העבודה לפחות ארבעה חדשים לפני מועד הבחינה. אולם מהנדס מכרות, מהנדס בניה ומהנדס אזרחי חייבים לעמוד בבחינה בהלכות הבטיחות בעבודות, האמורות בלבד.  
5.
מינוי מספר מנהלי מחצבה
לא יתמנה למחצבת-אבן יותר ממנהל מחצבה אחד אלא אם מפקח העבודה האזורי הסכים בתעודה למנוים של שני מנהלי מחצבה או יותר והמינויים הם בהתאם לתנאים וסייגים שפירש בה.
 
6. רישומים בפנקס כללי 
התופש –
(1)
יצרף העתק מהודעה על מינוי מנהל המחצבה לפנקס הכללי של מחצבת האבן או ירשום בו את שמו, מספר זהותו ומענו של כל מי שנתמנה להיות מנהל מחצבה  
(2)
ירשום בפנקס הכללי של מחצבת-האבן את התאריך בו הפסיק מנהל מחצבה לשמש בתפקידו ויודיע על כך – בדואר רשום – למפקח עבודה אזורי.
7.   בחינת מנהל מחצבה  
מנהל מחצבה שלא עמד בהצלחה בבחינה כאמור בתקנה 4(3) במשך שלוש השנים שקדמו למינויו חייב, לפי דרישה בכתב של מפקח עבודה אזורי, להיבחן בהלכות חיצוב, טיפול בחמר' נפץ ופיצוצים וכן בהלכות הבטיחות בעבודה על כל ענפיה שבמחצבות בפני ועדה, במקום ובזמן שיפורשו בדרישה ולפי תכנית שנקבעה על ידי מפקח העבודה הראשי כאמור בתקנה 4(3).
 
8. פסילת מנהל מחצבה 
(א) מפקח העבודה הראשי רשאי בכל עת לפסול בהודעה בכתב מנהל מחצבה אם לדעתו נתקיים לגביו אחד מאלה:  
(1) אין לו שנות הנסיון כאמור בפסקה (2) לתקנה 4.
(2) הוא לא מילא את החובות המוטלות עליו בתקנות אלה.
(3) הוא אינו מסוגל למלא את תפקידו.
(4) נסיונו או ידיעותיו אינם מספיקים, בהתחשב בשיטות החיצוב או הפיצוץ במחצבה.
(ב) בהודעה על פסילת מנהל מחצבה יפורט המועד אשר בו תכנס פסילתו לתקפה.
(ג)
ההודעה תימסר לתופש או תודבק במחצבת-האבן ומשנמסרה או הודבקה כאמור לא ישמש עוד – לפחות החל מהמועד שנקבע בהודעה – מנהל המחצבה שנפסל בתפקידו וכשבוצעה עבודה במחצבה החל מאותו מועד ימנה התופס מיד מנהל מחצבה אחר בהתאם לתקנה 3.
9. חובות מנהל המחצבה 
מנהל המחצבה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה והוראות הפקודה ותקנות אחרות שהותקנו על פיה והנוגעות לעבודות במחצבת-אבן, וחייב הוא לנקוט בצעדים מתאימים שכל עובד אחר במחצבת-האבן ימלא אחר ההוראות המתייחסות לאותו עובד.
 
10. אחריות מנהל המחצבה בפלילים 
(א)
לענין סעיף 219 לפקודה יראו חובה כמוטלת במפורש על מנהל מחצבה אם לא נקבע בתקנות אלה או בתקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחמרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952, שהחובה מוטלת על התופש במחצבה או על אדם אחר.  
(ב)
אחריותו של מנהל מחצבה לפי תקנה זו מתחילה מהיום שבו הוא חותם על ההצהרה בטופס ההודעה על מינויו בהתאם לתקנה 3(ב).
(ג)
התפטרותו של מנהל מחצבה מתפקידו לא תסיים את אחריותו עד שתישלח מצדו הודעת התפטרות בכתב – בדואר רשום – אל מפקח העבודה האזורי ובה גם הצהרה שהעתק מההודעה נמסרה לתופש.
11. אחריות התופש במחצבת-אבן 
לא מינה התופש מנהל מחצבה, או מנהל המחצבה הפסיק לשמש בתפקידו או נפסל בהתאם לתקנה 8, ולא מונה מנהל מחצבה אחר במקומו, רואים את החובות המוטלות על מנהל מחצבה כמוטלות על התופש, מבלי לפגוע באחריותו לפי תקנה 3.
 
12. מפת המחצבה 
(א)
התופש ימציא למפקח עבודה אזורי, לפי דרישתו בכתב, מפות של מחצבת-האבן המראות קווי גובה, פרטים של קירות החיצוב ומסלולי הנסיעה במחצבה, וכל פרט אחר שיצוין בדרישה, אך לא יידרש התופש להמציא מפות כאמור יותר מאחת לשנה.  
(ב) המפות יוכנו על ידי מהנדס מכרות או מודד מוסמך בקנה מידה של 1,500 או גדול יותר.
פרק שני – בטיחות בקיר חיצוב ובקרבתו
 
13. מסלולי נסיעה במחצבה 
מסלולי הנסיעה במחצבת-אבן, לרבות דרכי הגישה אל קיר החיצוב על כל מדרגה שבו, יהיו מותקנים כדי לאפשר תנועה בטוחה של הציוד הממונע הנייד ושל המשאיות במחצבה.
 
14. גדירת קיר חיצוב 
(א)
בשטח מעל לקיר חיצוב במחצבת-אבן תותקן במרחק של לא פחות מ-10 מטר ולא יותר מ-50 מטר מן השפה העליונה של הקיר, לפי דרישת מפקח עבודה אזורי בכתב, גדירה מתאימה שתימשך בשני קצותיה עד למקום מתאים כדי למנוע בני-אדם מלהתקרב לכל מצב שבו נשקפת להם סכנת נפילה  
(ב)
הגדירה כאמור תשולט בשלטי אזהרה הנראים לעין לפחות כל 50 מטר שלט אחד ולא פחות מאשר בשני שלטי אזהרה.
(ג) נדרש התופש להתקין גדירה כאמור בתקנת משנה (א), חייב הוא לקיימה.
15. הרחקת חומר רופף 
לפני פתיחת קרקע לחיצוב וכל משך החיצוב ייעשו כל אלה –
(1) השטח שבו מתכוונים לחצוב ינוקה מחומר רופף עד לסלע  
(2)
השטח שמעל לקיר החיצוב ינוקה מחומר רופף עד לסלע ברוחב של 3 מטר לפחות, ובאזור חיצוב שבו משתמשים בציוד ממונע נייד או במשאיות ברוחב של 8 מטר לפחות
(3) החומר הרופף מעבר לשטח המנוקה יוחזק בשיפוע טבעי ומכל מקום בשיפוע שנטייתו לא תעלה על 45 מעלות.
16. גובה קיר החיצוב, מדרגות ודרכי הגישה אליהם 
(א)
לא ייפתח קרקע לחיצוב במחצבת-אבן באופן שגובה קיר החיצוב יעלה על 15 מטר, אלא אם יותקנו ויוחזקו בו מדרגה או מדרגות נאותות.  
(ב) רוחב מדרגה בקיר חיצוב יהיה כלהלן –
(1)
עובדים בלי ציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח בטיחותם של עובדים בתנועתם ועבודתם, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ-3 מטר  
(2)
משתמשים בציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח תנועה ופעולה ללא סכנה של הציוד האמור ובטיחותם של העובדים לצדו, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ-10 מטר.
17. קירות חיצוב גבוהים והתאמתם 
(א)
במחצבת אבן שביום תחילתן של תקנות אלה קיים בה קיר חיצוב שגבהו עולה על 15 מטר ושלא נתקיימו בו הדרישות של תקנה 16, ינקטו בצעדים הדרושים כדי לעבור תוך שנתיים מהיום האמור (להלן – תקופת ההתאמה לא יחצבו עוד בקיר חיצוב שלא נתקיימו לגביו הוראות תקנה 16.  
(ב)
התופש במחצבת-אבן כאור בתקנת משנה (א) יגיש תוך חדשיים מיום תחילתן של תקנות אלה למפקח עבודה אזורי תכנית פעולה וחיצוב לתקופת ההתאמה בצירוף מפות המחצבה כאמור בתקנה 12 ובתכנית פעולה כאמור יפורטו שלבי הפעולה והחיצוב שיש לבצעם כדי להגיע לחיצוב בקיר מודרג המתאים לדרישות של תקנה 16 תוך תקופת ההתאמה.
18. פטור 
שוכנע מפקח העבודה הראשי ביחס למחצבה פלונית, בהתחשב בטבע המחצב, המבנה הגאולוגי ושיטת החיצוב, שמילוי אחר הוראות תקנות 16 ו-17 אינו דרוש לצורך בטיחות העובדים, רשאי הוא לפטור בתעודה מהוראות האמורות, מכולן או מקצתן, ורשאי הוא להתנות את הפטור בתנאים שייראו לו.
 
19. קיר חיצוב עזוב 
לרגלי קיר חיצוב, מסביב לקטע מהקיר שחדלו לעבוד בו והחומר באותו קטע עלול לסכן את בני-אדם הנמצאים, העובדים או העוברים באותו קטע, יותקן ויקויים מחסום כדי למנוע מבני אדם להתקרב לאותו קטע המסוכן והמחסום יושלט בשלטי אזהרה הנראים לעין.
 
20. בקורת של חומר רופף והסרתו 
(א)
מנהל המחצבה או אדם אחראי שמונה לצורך זה יערוך מדי יום ביומו לפני התחלת העבודה בקורת בקיר החיצוב בקשר לחומר רופף וידאג להסרתו בדרך בטוחה ואם מפקח עבודה אזורי דורש זאת יתנהל רישום על ביצוע בדיקות כאמור.  
(ב) לא יידרש ולא יורשה אדם להימצא, לעבור או לעבוד במקום שבו הוא עלול להיפגע על ידי חומר רופף.
21.  חומר הבולט מקיר חיצוב
החציבה במחצבת-אבן תבוצע כך שלא יווצר חומר הבולט מעבר לקיר-החיצוב ומכל מקום כשנוצר חומר בולט כאמור יסולק החומר הבולט ללא דיחוי בשיטה בטוחה.
 
פרק שלישי – ציוד-מגן אישי
בוטל (ראה תקנות בדבר ציוד מגן אישי).
 
פרק רביעי – משאיות והטענתן
 
25. בטיחות בעת טעינת משאית 
(א) לא יקרבו כף עגורן חופר מעל משאית ולא יוטען חומר עליה באמצעות עגורן חופר כל עוד לא נתקיימו שנים אלה:  
(1) לא יימצא אדם במשאית או על גביה, אלא אם הוא נמצא בתא הנהג והתא מצוייד בגגון בטיחות נאות.
(2) לא יימצא אדם בשטח הסיכון מסביב העגורן החופר.
(ב)
לענין תקנת משנה (א) (1) יראו גגון בטיחות כנאות אם הוא עשוי מחומר טוב ומתאים, בעל חוזק מספיק, כדי למנוע סכנה מפגיעה מכף העגורן החופר או חומר הנופל מהכף.
26. בקורת המשאית על ידי הנהג 
בתחילת כל משמרת יבדוק הנהג את המשאית הנמסרת לו לעבודה ובמיוחד את פעולת הבלמים ומערכת ההיגוי.
 
27. הסעת אדם במחצבת-אבן 
(א)
בתא הנהג או על המושב ליד הנהג של משאית, רכב מנועי אחר וציוד ממונע נייד לא יימצא ולא יורשה להימצא בשעת תנועתם במחצבת-אבן אלא הנהג ונוסע אחד נוסף.  
(ב) לא תורשה הסעת אדם על כל חלק חיצוני של משאית, רכב מנועי אחר וציוד ממונע נייד אלא על מושב המיועד לכך.
28. רשיון לנהיגה 
לא תורשה במחצבת אבן נהיגת משאית ורכב מנועי אחר אלא על ידי אדם בעל רשיון לנהיגה בהתאם לפקודת התעבורה.
 
29. הכוונה לנסיעה אחורנית 
לא תורשה במחצבת-אבן נסיעת משאית אחורנית מבלי שהנהג יודרך על ידי אדם אחר הנמצא מחוץ למשאית במצב מתאים להכוונה בטוחה של המשאית ולא יסע הנוהג במשאית אחורנית מבלי יודרך כאמור.
 
פרק חמישי – הוראות שונות 
 
30. שבירת אבנים  
בשבירת אבן יעבדו העובדים במרחק בין זה לזה המבטיח מניעת סכנת פגיעה מאבנים או חלקיקים עפים עקב עבודתם של העובדים השכנים
 
תוספת  
תקנה 3
 
 
הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום
אל:
מפקח העבודה האזורי, אזור _________________
הודעה על מינוי מנהל מחצבת-אבן
 
בהתאם לתקנה 3 לתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965, הנני מודיע כי מיניתי את האדם ששמו רשום מטה כמנהל המחצבה, לפי הפרטים שלהלן:
1. פרטים על מחצבת האבן:  
שם התופס במחצבה ___________________ מקום המחצבה __________________
(השם המדוייק של הפירמה או שם המשפחה ושם הפרטי)
שם הישוב והרשות המקומית: __________________________________________
מען למכתבים: _________________________________ גוש וחלקה:__________
הציוד הממונע: ___________________________ (ציין המספר) _______________
קולטי אויר ______ מחפרים ______ דחפורים ______ עגורנים ______ משאיות _____
מס' עובדים: _____________________________________________________
2.
פרטים אישיים על מנהל המחצבה:
_______________________________________________________________
שם משפחה שם פרטי שם האב גיל מס' זהות
מען מגורים:_______________________________ מס' טלפון: ______________
3.
פרטים על מינוי כמנהל המחצבה:
תאריך תחילת המינוי: _______________
5 נתמנה כמנהל יחיד
5 נתמנה נוסף למנהל/ים אחר/ים
ציין את שמות המנהלים האחרים:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
4.
השכלה ונסיון בעבודה של מנהל המחצבה:
שם בית הספר הטכני שבו למד ומקומו: ___________________________________
שנת סיום הלימודים: ____________
מספר שנות נסיון בעבודות במחצבת אבן מאז הגיע לגיל 18: ______________________
המקצוע העיקרי:
5 מחצבת אבן
5 בהשגחה על חיצוב מחבצת-אבן
5 בתפקיד עוזר למנהל מחצבת-אבן
סה"כ שנים: _____________
5.
פרטים על מנהל המחצבה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מחליפים את מנהל המחצבה במחצבת אבן):
שם משפחה _____________ שם פרטי ____________ תאריך סיום תפקידו ________
חתימת התופש במחצבה וחותמת הפירמה___________________________________
  
הצהרת מנהל המחצבה שנתמנה
 
לפי תקנה 3 (ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ'ה-1965, אני החתום מטה מקבל על עצמי את התפקיד של מנהל מחצבה במחצבת-האבן המתוארת בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלקים 2 עד 4 מתייחסים אלי והם נכונים.
ידוע לי שמחובתי למלא אחר הוראות תקנות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965, והוראות של פקודת הבטיחות בעבודה, 1946 ותקנות אחרות שהותקנו לפיה והנוגעות לעבודות במחצבת-אבן. כן ידוע לי כי עלי לנקוט בצעדים מתאימים שכל עובד ימלא אחר ההוראות האמורות המתייחסות לאותו עובד.
ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל מחצבה בהתאם לפקודה והתקנות האמורות.
 
 
תאריך
חתימת מנהל המחצבה


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |