בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות), תשכ"ה-1965
 
1. הגדרות 
בתקנות אלה –
 
"מוסד" – מוסד שהוראות הפקודה חלות עליו לפי סעיף 184 לפקודה.  
"מחסן" – מחסן שהוראות הפקודה חלות עליו לפי סעיף 187(א) לפקודה.
"מחצבה ארעית" – מחצבה שאין חוצבים בה יותר מ-4 מתוך 12 חדשים.
"מספנה" – חצרים שהם מפעל בהתאם לפרט (5) לסעיף 3 לפקודה.
"מפעל" – כשמעותו בסעיף 2 לפקודה.
"מקום בניה" ו"מקום בניה הנדסית" – חצרים שבהם מבצעים פעולה בניה או בניה הנדסית שלגביהן חלות הוראות  
הפקודה לפי סעיף 191 לפקודה.
"נוחיות" – נוחיות סניטרית כמשמעותה בפקודה.
"רציף נמל" – מתקני נמל שהוראות הפקודה חלות עליהם לפי סעיף 185 (א) לפקודה למעט מחסן.
"תחנת חשמל" – תחנת חשמל שהוראות הפקודה חלות עליה לפי סעיף 180 (א) לפקודה.
2. מפעלים החייבים בהסדר רגיל 
במפעל – למעט מכרה, מחצבה ארעית, מקום קידוח לנפט או למים – וכן בנין שחלקו הושכר כמפעל נפרד כאמור בסעיף 175 לפקודה, בתחנת חשמל, מוסד, רציף נמל ומחסן (להלן – מפעל החייב בהסדר לנוחיות) יהיו נוחיות בהתאם לחלקים א', ב', ו-ה' של התוספת.
 
3.
פטור 
 
מפקח עבודה אזורי רשאי לפטור מהוראות הסעיפים 3(א), 6, 8(ב), 9(ב) ו-1(ג) לתוספת, כולן או מקצתן, חצרים שהיו למפעל החייב בהסדר רגיל לנוחיות ביום תחילתן של תקנות אלה אם הוא משוכנע שמילוין אינו סביר או מעשי ורשאי הוא להתנות את הפטור בתנאים שייראו לו.
 
4. נוחיות במכרה 
במכרה יהיו נוחיות –
(1)
מעל לפני הקרקע, בהתאם לחלקים א', ב', ד' ו-ה' של התוספת עבור כל העובדים במכרה, יהיה מקום עבודתם אשר יהיה.  
(2)
מתחת לפני הקרקע, בהתאם לחלקים א', ג', ד', ו-ה' של התוספת, עבור העובדים בו בעבודות תת קרקעיות.
5. פטור 
מפקח העבודה הראשי רשאי בתעודה לפטור מהוראות תקנה 4 או מהוראות התוספת, כולן או מקצתן, אם הוא משוכנע שמילוין אינו סביר או אינו מעשי, ורשאי הוא להתנות את הפטור בתנאים שייראו לו.
 
6. נוחיות במקום עבודה ארעי 
(א)
במקום בניה או בניה הנדסית, מחצבה ארעית ומקום קידוח לנפט או למים יהיו נוחיות בהתאם לחלקים א', ג', ד' ו-ה' לתוספת.  
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקום בניה או בניה הנדסית כאשר יש למבצע יסוד סביר להניח שהבניה או הבניה ההנדסית יושלמו תוך פחות מששה שבועות.
7.
פטור 
 
מפקח עבודה רשאי בתעודה לפטור מהוראות תקנה 6 ומהוראות התוספת – כולן או מקצתן – אם הוא משוכנע שמילוין אינו סביר או אינו מעשי ורשאי הוא להתנות את הפטור בתנאים שייראו לו.
 
8. סידורי רחיצה 
(א)
במפעל החייב הסדר רגיל לנוחיות ובמכרה מעל לפני הקרקע כאמור בתקנה 4(1) יותקנו ויוחזקו ליד הנוחיות סידורי רחיצה אלה:  
 
(1) כיורים או משטף-רחיצה מרובה יחידות במקום, במספר ולפי המידות והמבנה שפורטו בחלק ד' של התוספת.  
(2) סבון או חומר ניקוי אחר ליד כל כיור או מקום רחיצה אחר.
(3) אמצעים לניגוב או לייבוש הידיים כמפורט בחלק ד' של התוספת.
(ב)
במקום כאמור בתקנה 6, יותקנו ויוחזקו ליד הנוחיות סידורי רחיצה האמורים בפסקאות (1) ו-(2) לתקנת משנה (א).  
9. אחראי לנקיון 
(א)
במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחיות, ובמכרה שבהם עובדים יותר מ-10 אנשים, יהיו אדם אחד או יותר לפי הנסיבות, אשר מתפקידם לקיים במשך כל שעות העבודה את הנוחיות וסידורי הרחיצה לידן במצב נקי.  
(ב)
שמו של אדם שנתמנה לתפקיד כאמור, תחום תפקידו ושעות משמרתו ירשמו בפקס הכללי של המפעל.
10. חיטוי 
בניקוי של הנוחיות וסידורי הרחיצה לידן, ישתמשו בחומר חיטוי מתאים.
 
 תוספת
 
תקנות 2 עד 8
חלק א': כללי
 
1. הגדרות בענין מתקני תברואה 
בתוספת זו –
"בית כסא להדחה" –   בית כסא בעל אסלה העשויה להדחה, מושב ומתקן הדחה.
" בית כסא מעל חפירה" – בית כסא בעל מושב שהותקן מעל חפירה מתאימה ושיש מושב עם פתח לתוך החפירה ואין מוציאים את הנוזלים והמוצקים מהחפיר ולא מטפלים בהם.
"בית כסא יבש" – בית כסא בעל מושב מעל למיכל מטלטל נאות שמכניסים בו חומר כימי מתאים לחיטוי ולסילוק הריחות ושחייבים לרוקן מזמן לזמן.
"בית כסא ללא מושב" – בית כסא שאסלתו עשויה מלוח עם קערה מרכזית והלוח והקערה שקועים ברצפה והידוע גם כבית שימוש מזרחי.
"מחסום רצפה" – אבזר או מכשיר תברואי בכל חתם נוזלי המונע מעבר חוזר של גזים או ריחות וחדירת חרקים, רמשים, מכרסמים וכיוצא באלה, מבלי להפריע במידה ניכרת את זרימת השפכים והדלוחים דרכו והוא קבוע ברצפה כך  שכניסתו הנמצאת ברום הרצפה או מתחתיה ותפקידו להזרים דרכו את  המים הדלוחים משטח הרצפה לתוך צינור ניקוז.
"משתנה" – משתנה בעלת מיתקן הדחה שהותקנה באופן שהמים הדלוחים יזרמו לתוך ביוב.
2. הוראות למתקני תברואה 
פרטי התקנה של נוחיות וסידורי רחיצה בכל ענין שלגביו אין הוראות בתוספת זו, יהיו בהתאם להוראות למתקני תברואה (הל"ת), תשי"ט-1959, אותן אפשר לראות בלשכות מפקחי העבודה האזוריים.
 
חלק ב' – נוחיות במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחיות ובמכרה מעל לפני הקרקע
 
1. מקום הנוחיות 
(א)
במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחיות יהיו הנוחיות במקום כמפורט להלן ובמצב נוח לגישת העובדים –  
 
(1)
המרחק ממקום העבודה של כל עובד אל הנוחיות לא יעלה על 125 מטר, אולם במחצבה מותר שהמרחק יהיה גדול מהאמור, בהתחשב לדרישות הבטיחות לענין פיצוצים ולגבי עובד ברציף נמל העסוק על סיפון אניה נמדד המרחק כאמור מכבש האניה אל הנוחיות.  
(2)
נמצא מפעל כאמור בבנין של יותר מקומה אחת, יהיו הנוחיות בקומה בה מועבדים העובדים או בקומה סמוכה.
(3)
במחסן יהיו הנוחיות בקומה בה מועבדים העובדים או במשטח שנמצא מ-9 מטר מעל רצפת אותה קומה או מתחתיה, אלא אם עומדת מעלית לרשות העובדים.
(ב) במכרה יהיו נוחיות במקום כמפורט להלן ובמצב נוח לגישת העובדים –  
(1) עבור כל עובדי המכרה – יהיה מקום עבודתם אשר יהיה – סמוך למלתחות ובאותו בנין שבו הן נמצאות.  
(ג)
עבור העובדים המועבדים בכריה תחת כיפת השמים, במרחק מתאים בהתחשב לדרישות הבטיחות לענין פיצוצים.  
4. המבנה ושביל הגישה 
(א) לחדר הנוחיות יותקנו תקרה וגג.  
(ב) נמצאות הנוחיות בביתן נפרד, יותקן ויוחזק שביל מעבר יציב מרוצף או סלול אל הביתן.
5. הפרדה ממקום אוכל 
הנוחיות יהיו במרחק מתאים ממקום אוכל שבמפעל החייב בהסדר רגיל לנוחיות ופרטי התקנתו יהיה כדי למנוע סכנת זיהום של סידורי אוכל.
 
6. מסדרון בחדר הנוחיות 
(א)
בחדר הנוחיות שבו שלושה בתי כסא או משתנות לפחות, יהיה מסדרון הנפרד מפנים החדר ובמסדרון אין קבועות תברואה זולת סידורי הרחיצה הדרושים לפי תקנה 8.  
(ב) שטח המסדרון כאמור יהיה מתוכנן כדי לאפשר גישה נוחה לבתי כסא, למשתנות ולסידורי הרחיצה.
(ג) חדר נוחיות והמסדרון שבו לא ישמשו להחסנה או לעבודה זולת בקשר לשמירת הנקיון בהם.
7. כניסה לחדר הנוחיות 
(א)
הכניסה לחדר הנוחיות תוסדר כך שפנים החדר לא ניתן להראות מבחוץ אף כשהדלת פתוחה.  
(ב)
דלת הכניסה לחדר הנוחיות תצוייד בהתקן נאות לסגירה אוטומטית.
(ג)
הכניסה לחדר הנוחיות לנשים תהיה נפרדת מהכניסה לחדר הנוחיות לגברים והדלתות יסומנו בצורה מתאימה ובולטת.
(ד)
הכניסה לחדר הנוחיות שאין לו מסדרון המקיים את הדרישות של סעיף 6 לתוספת זו לא תהיה ישירה מחדר עבודה או חדר אחסנה אלא תהיה מפרוזדור, מבוא כללי, רובד, חצר או גזוזטרה.
8. תאים  
(א) כל בית כסא יהיה בתא נפרד ולתא תהיה דלת המצויידת בצדה הפנימי בבריח או אמצעי סגירה נאות אחר.  
(ב)
רחבו הפנימי של תא בית הכסא יהיה לפחות 80 ס"מ וארכו יהיה לפחות 120 ס"מ כשדלת התא נפתחת החוצה ולפחות 150 ס"מ כשהדלת נפתחת פנימה.
9. רצפות 
(א)
הרצפה של חדר הנוחיות והמסדרון שבו לרבות הזוויות בין הרצפה לבין הקירות יהיו אטומות לחדירת רטיבות.  
(ב)
הרצפה לחדר הנוחיות והמסדרון שבו תהיה מותקנת בשיפוע המאפשר ניקוז יעיל של מי שטיפה לתוך הביוב ותהיה מצויידת במחסומי רצפה.
10.
קירות ומחיצות 
 
(א)
קירות חדר הנוחיות יהיו בנויים מבלוקים, לבנים, בטון או חומר נאות אחר ויגיעו עד לתקרה.  
(ב)
קירות חדר הנוחיות והמחיצות בין תאי בתי הכסא יהיו בנויים או מצופים חומר בלתי חדיר למים וקל לניקוי.
(ג)
המחיצות בין תאי בתי הכסא וכן הדלתות של התאים –
 
(1)
מותר שיהיו נמוכים מהתקרה של חדר הנוחיות אולם גבהם לא יקטן מ-180 ס"מ מעל לרצפה.  
(2)
יהיו מוגבהות לפחות 10 ס"מ אולם לא יותר מ-25 ס"מ מעל פני הרצפה.
11. אוורור וחלונות 
(א)
חדר הנוחיות, לרבות המסדרון אם ישנו, יהיה מאוורר באופן יעיל והאוורור יהיה טבעי ישיר לאויר החפשי או לפיר – או אוורור ממוכן.  
(ב) אוורור לא ייראה כיעיל באם אוויר מחדר הנוחיות לרבות המסדרון, יכול לחדור לחלק אחר של בנין.
(ג) חלונות בחדר הנוחיות והמסדרון הניתנים לפתיחה יצויידו ברשתות נאותות נגד יתושים וזבובים.
12. סוגי בתי כסא 
(א)
חצרים שהיו למפעל לאחר תחילתן של תקנות אלה ולא שימשו במשך שנתיים לפני כן למפעל כל שהוא, לא יהיה בהם בית כסא שאינו בית כסא להדחה.  
(ב)
החל מיום כ"ב באייר תשכ"ז (1 ביוני 1967) –
 
(1)
לא ישמש עוד בית כסא ללא מושב לעובדות במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחיות.  
(2)
יועמדו לשימוש לגברים במפעל כאמור בתי כסא להדחה במספר שלא יקטן מ-2/3 מהמכסה שנקבעה בחלק ה' לתוספת זו ולפחות יהיה בית כסא להדחה אחד במפעל כאמור.
13. ציוד בתא בית הכסא 
(א) בתא בית כסא ימצא בכל עת –  
(1)
נייר טואלט והספקתו תהיה מתוך מיתקן הספקה נאות המחובר לקיר או למחיצה  
(2)
בנוחיות המיועדות לנשים – מיכל בעל מכסה הניתן לפתיחה בעזרת דוושה והמיכל עשוי מחומר מתאים בלתי חדיר למים וקל לניקוי.
(ב)
מלבד מברשת לניקוי האסלה וכלי להחזקתה והציוד הנזכר בסעיף משנה (א) לא יימצא כל חפץ או חומר בתא בית כסא.  
14. סוגי משתנות לא מותרים 
(א)
סוגי משתנות שאינם מותרים הם:  
 
(1) משתנה שלא הותקן לה מיתקן הדחה נאות.  
(2) משתנה שלא הותקנה באופן שהמים הדלוחים יזרמו לביוב.
(ב)
אין להתקין משתנה מסוג שאינו מותר במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחיות ובמכרה והחל מיום כ"ב באייר תשכ"ז (1 ביוני 1967) לא תימצא בהם משתנה מסוג שאינו מותר.  
חלק ג' – נוחיות במקום בניה או בניה הנדסית, במחצבה ארעית, במקום קידוח לנפט או למים ובמכרה מתחת לפני הקרקע
 
15.
מקום הנוחיות 
 
(א)
הנוחיות יהיו במקום כמפורט בסעיף קטן (ב) ובמצב נוח לגישת העובדים.  
(ב)
המרחק ממקום עבודה של כל עובד אל הנוחיות לא יעלה על 125 מטר, אולם במחצבה ארעית ובמכרה מתחת לפני הקרקע מותר שהמרחק יהיה גדול מהאמור, בהתחשב בדרישות הבטיחות לענין פיצוצים ולגבי עובד בבניה או בניה הנדסית נמדד המרחק כאמור מהכניסה לחדר המדרגות שהוכנו לעובדים כל עוד שלא הותקנו נוחיות בתוך הבנין.
16. תאים 
(א)
כל בית כסא יהיה בתא נפרד ולתא תהיה דלת המצויידת בצדה הפנימי בבריח או אמצעי סגירה נאות אחר.  
(ב)
רחבו הפנימי של תא בית כסא יהיה לפחות 80 ס"מ ושטח הרצפה לא יהיה פחות מ-1.2 מטר מרובע.
(ג)
המחיצות בין תאי בתי כסא והדלתות של התאים –
 
(1)
מותר שיהיו נמוכים מהתקרה של חדר הנוחיות אולם גבהם לא יקטן מ-180 ס"מ מעל לרצפה.  
(2)
יהיו מוגבהות לפחות 10 ס"מ אולם לא יותר מ-25 ס"מ מעל פני הרצפה.
17. סוגי בתי הכסא 
כל עוד אין זה מעשי או סביר להתקין בית כסא להדחה מותר להתקין ולהחזיק בית כסא מעל חפירה, בית כסא יבש, או בית כסא כימי.
 
חלק ד' – פרטים לסידורי רחיצה ליד הנוחיות

18. מקום לסידורי רחיצה ליד הנוחיות 
סידורי הרחיצה בהתאם לתקנה 8 יהיו מותקנים במסדרון לחדר הנוחיות וכשאין מסדרון לחדר הנוחיות בהתאם לסעיף 6 לתוספת זו יהיו בחדר הנוחיות, אך לא בתא בית-הכסא, או מחוץ לחדר הנוחיות סמוך לדלת הכניסה אליו.
 
19. סוגי סידורי הרחיצה 
סידורי הרחיצה בהתאם לתקנה 8 יהיו כיורים נפרדים או סדרת כיורים או משטפי רחיצה מרובה יחידות בין מלבניים ובין עגולים.
 
20. מידות ופרטי התקנה לסידורי רחיצה 
כיורים ומשטפי-רחיצה כאמור יהיו עשויים ומותקנים במידות אלה:
(1)
אורך כל כיור 50 – ס"מ לפחות ובמשטף רחיצה מרובה יחידות נחשב כל קטע באורך של 50 ס"מ לפחות כמקום רחיצה הבא במקום כיור.  
(2) מרחק בין הכיורים ממרכז הכיור למרכז הכיור הסמוך 60 - ס"מ לפחות.
(3) מרחק מאונך בין פיית ברז המים לבין שפת הכיור או משטף הרחיצה 25 - ס"מ לפחות.
21. אמצעים לניגוב או ייבוש הידיים 
(א)
אמצעים לניגוב או לייבוש הידיים הדרושים בהתאם לתקנה 8 יכולים להיות אחד מאלה:  
 
(1)
מגבות לשימוש חד-פעמי העשויות אריג או נייר מתאימים בגודל שלא פחות מ-35X35 ס"מ ומיכל מתאים לסילוקם לאחר השימוש בהם.   
(2)
התקנים נאותים מספיקים לניגוב או ייבוש הידיים לאחר רחיצתם וההתקנים הם מסוג הפועל באמצעות אוויר חם או מסוג שאישר אותו מפקח העבודה הראשי.
(3) הסדר היגייני אחר לניגוב או ייבוש הידיים לאחר רחיצתן.
(ב) לא יתקינו ולא יספקו מגבת לשימוש הרבים ליד סידורי הרחיצה המותקנים בהתאם לתקנה 8.  
22. מספר מקומות רחיצה 
מספר מקומות רחיצה בין כיורים בין קטעים של משטף רחיצה מרובה יחידות יהיה לפחות כפי שצויין להלן בלוח –
 
מקומות רחיצה ליד הנוחיות
מספר בתי כסא ומשתנות בחדר נוחיות פלוני
מספר מקומות רחיצה באותו חדר נוחיות
1-3
1
4-5
2
6-8
3
9-10
4
וכל 3 בתי כסא ומשתנות נוספים או חלק מזה –
מקום רחיצה אחד נוסף
 
חלק ה' – מספר הנוחיות
 
23. חישוב מספר הנוחיות 
(א)
תחום העבודה המשמש יסוד לחישוב מספר הנוחיות יהיה כלל המפעל או המקום האחר שלגביו מיועדים הנוחיות או חלק מסויים של המפעל או המקום כאמור, כגון בנין, קומה, מערכת חדרים, מחלקה, שטח וכיו"ב  .
(ב)
מספר הנוחיות הדרושות ייחשב לתחום עבודה מסויים על יסוד מספר הכי גדול של העובדים – גברים ונשים לחוד – המועבדים בעת אחת באותו תחום עבודה. נמצאים בתחום עבודה כרגיל – מלבד העובדים – בני אדם אחרים עקב מקצועם, עסקם או תפקידם, יתווסף מספרם למספר העובדים כאמור והמספר הכולל ישמש יסוד לחישוב מספר הנוחיות.
24. שיעור הנוחיות 
מספר בתי הכסא והמשתנות יהיה לפחות כפי שצויין להלן בלוחות 1 ו-2 –
לוח 1 – נוחיות לגברים
מספר העובדים בתחום העבודה
בתי כסא
משתנות
1-10
1
0
11-25
2
1
26-50
2
2
51-75
3
3
76-100
4
4
101 או יותר
יח' נוספת לכל 30
יח' נוספת לכל 30
 
לוח 2 – נוחיות לנשים
מספר העובדות בתחום העבודה
בתי כסא
1-10
1
11-20
2
21-40
3
41-60
4
61-80
5
81-100
6
101 או יותר
יחידה נוספת לכל 20


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |