בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947
 
1. שם 
הכללים הללו יקראו כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) 1947.
 
2. פירוש 
בכללים אלו –
"אדם מועבד" מובנו אדם מועבד בתהליכים
"גלגלת" מובנה גלגילה, תיק-גלגלת, חצובת-הרמה ומנגנון כיוצא באלה, להבדיל מתיק-גלגלת של עגורן, שנבנה במיוחד לשימוש יחד עם עגורן שאליו הוא מחובר חיבור של קבע
"חלל-לול" מובנו כל החלל שבתחומי רבוע הלולים, מן הסיפון העליון עד קרקעית מחסן- הסחורות
"לול" מובנו פתיחה בסיפון המשמשת לצרכי התהליכים או לשם עשיית איזון או איוורור
"מכונות-הרמה" מובנן עגורנים, מכונות-כינון, מדלים, מגורי-קילונים, רצועות קילונים ותרנים, מקורים, לולבי אזנים, וכל שאר חלקים המחוברים חיבורי קבע אל הקילונים, התרנים והסיפונים ומשמשים בהרמה או בהורדה בזיקה אל התהליכים.
"שנקבע" מובנו שקבעו מנהל משרד העבודה
"תהליכים" מובנם תהליכי טעינתן, פריקתן והעברתן של סחורות והטיפול בהן בידים בכל מבוא-ים, נמל, אגן, רציף-עגינה או רציף, עליהם או לידם, ותהליכי טעינתה ופריקתה של כל ספינה וציודה בפחם בכל מבוא-ים, נמל, אגן או תעלה
"תעלה צפה" כוללת כל חלק מחלקיהם הבאים של תעלה, נהר מתועל, נהג שאין בו גאות-ים, או ספנות בפנים הארץ: -
(א) כל חלק שאין גישה ממנו למים שיש בהם גאות-ים, אלא דרך סגר שארכו אינו עולה על תשעים רגל (27.5 מטר)  
(ב)
כל חלק שאין משתמשים בו לעתים קרובות לשם התהליכים; וגם (ג) כל חלק שעומק-המים בו, בתחומי חמש-עשרה רגל (4.50 מטר) מקצהו, אינו עולה כרגיל על חמש רגליים (1,50 מטר)
3. חלות 
(1) שום דבר שבחלקים ב' עד ו' ועד בכלל, של הכללים האלו לא יחול על פריקת דגים מאנייה המשמשת בציוד דגים.  
(2)
שום דבר שבתקנות 14,13 (במידה שהדבר נוגע באחריות להתקנת אמצעי גישה), 15, 17 18, 20, 21, 41(1) ו-52 לא יחול על ארבה או סירת טעינה ופריקה.
4. חובות 
(1)
מחובתו של האדם, שבידו הנהלתם הכללית של מבוא-ים, נמל, אגן, רציף-עגינה או רציף, והשליטה עליהם, למלא אחר חלק א' של התקנות האלו: בתנאי כי –  
(א)
אם יש לו לאדם אחר כל-שהוא זכות-יחיד בתפיסת כל חלק מבוא-הים, הנמל, האגן, רציף-העגינה או הרציף, ובידו הנהלתו הכללית של אותו חלק והשליטה עליו תועבר החובה בגין החלק ההוא על האדם האחר ההוא  
(ב) חלק א' של הכללים האלו לא יחול על כל תעלה צפה
(2) תהיה זו חובתם של בעל-הספינה, רב-החובל שלה או הקצין הממונה עליה, למלא אחר חלק ב' של הכללים האלו.  
(3)
תהיה זו חובתו של בעל המכונות או המוסדה המשמשות בתהליכים, ובמקרה מכונות או מוסדה הנישאות בספינה, שאינה ספינה הרשומה בישראל - תהיה זו גם חובתו של רב- החובל של אותה ספינה, למלא אחר חלק ג' של הכללים האלו.
(4)
תהיה זו חובתו של כל אדם ואדם העוסק בתהליכים – בין עצמו ובין בידי סוכניו או עובדיו – וחובתם של כל הסוכנים, העובדים או בני-האדם המועבדים בידו בתהליכים, למלא אחר חלק ד' של הכללים האלו:
בתנאי כי – מקום שבתהליכים עוסקים סוואר או אדם אחר, שאינו בעל ספינה – תהיה חובתו של בעל הספינה, רב החובל שלה או הקצין הממונה עליה, למלא אחר כלל 41, במידה שהיא נוגעת:
(א) בלול כל-שהוא, שלא קיבלוהו לרשותם הסוואר או האדם האחר האמורים לצורך התהליכים  
(ב) בלול כל-שהוא שלאחר שקיבלוהו לרשותם הסוואר או האדם האחר האמורים לצורך התהליכים,
(I) נמסרה עליו – בידי הסוואר או האדם האחר האמורים, או בשמם, לבעל הספינה, לרב החובל שלה או לקצין הממונה עליה – הודעה כתובה בטופס שנקבע, כי הוא לול שבו נשלמו – או לעת עתה – התהליכים וגם
(II) השאירוהו הסוואר או האדם האחר האמורים כשהוא גדור או מכוסה כנדרש בכלל 41, או שבעל הספינה החל להשתמש בו – או הוחל להשתמש בו בשמו של בעל הספינה, ובכל אחד ואחד מן המקרים האלה,נמסרה על כך אותה הודעה ככתובה כאמור לעיל.
תהיה זו חובתם של בעל-הספינה, רב החובל שלה או הקצין הממונה עליה, לאשר מיד בכתב - בטופס שנקבע - אותה הודעה כתובה כאמור לעיל.
(5)
תהיה זו חובתם של כל בני-אדם, בין שהם בעלים ובין שהם מחזיקים או בני-אדם מועבדים, למלא אחר חלק ה' של הכללים האלה.  
(6) אחר חלק ו' של הכללים האלה ימלאו בני-האדם, שעליהם הוטלה החובה בחלק ההוא.
חלק א' – בטיחות (קביעות כלליות)  
 
5. גידור 
כל מקום גישה קבוע על-פני אגן, רציף-עגינה, או רציף, שעל המועבדים בו בלכתם אל מקום- עבודה - או ממקום עבודה - שבו עוסקים בתהליכים, וכל מקום-עבודה ומקום-עבודה כזה על החוף יקויימו מתוך התחשבות כהלכה בבטיחותם של המועבדים.
במיוחד יוגדרו לבטח החלקים הבאים – במידה שהדבר עשוי להיות מעשי מתוך התחשבות בתעבורה ובעבודה – באופן שגובה הגדר לא יפחת בשום מקום משתי רגליים ושש אצבעות (אינצ'ים) (75 ס"מ), והגדרות תקויימנה במצב טוב ומוכנות לשימוש: -
(א) כל קצוות, פינות מסוכנות ושאר חלקים מסוכנים או שפיותיהם של אגן, רציף- עגינה או רציף  
(ב)
שני עבריהן של אותן נתיבות להולכי-רגל מעל גשרים, תיבות צפות ושערי אגנים, שבהם משתמשים – בדרך כלל – מועבדים, וכל עבר של הכניסה מכל קצה וקצה של אותה נתיבה להולכי-רגל כדי רוחק מספיק, שלא יעלה על חמשה יארדים (4.50 מטרים).
6.   מילוט מטביעה  
יותקנו ויקויימו התקנים למילוטם של בני-אדם מועבדים מטביעה, והם יכללו:
(א)
הספקת תשמישים להצלת-נפשות, שיהיו שמורים ומזומנים על רציף-העגינה או הרציף, ויהיו מספיקים כדי בחינה מסתברת, מתוך התחשבות בכל המסיבות
(ב)
אמצעים על-פני המים, או סמוך לפניהם, במרחקים מסתברים זה מזה, כדי לאפשר לאדם שבמים להחזיק מעמד להימלט מן המים, והם יהיו מספיקים כדי בחינה מסתברת, מתוך התחשבות בכל המסיבות.
7. הארה 
כל המקומות שבם עובדים בני-אדם מועבדים, וכל חלקים מסוכנים של דרך או מסילה קבועים מעל אגן, רציף-עגינה או רציף, המהווים את הגישה לכל מקום כזה מדרך-המלך הקרובה ביותר, יוארו ביעילות:
בתנאי כי לא יהיו רואים נתיב-גרירה של תעלה או נהר מתועל כאילו היו "גישה" לצרכי התקנה הזו.
 
8. תיבות עזרה ראשונה 
(1)
בכל מקום-עבודה ומקום-עבודה יותקן מספר מספיק של תיבות או ארונות לעזרה ראשונה, לפי התקן שנקבע, ואם הותקנו יותר מתיבה אחת או מארון אחד - במרחקים מסתברים בין תיבה לתיבה או ארון וארון.  
(2) כל תיבה או ארון לעזרה ראשונה יסומנו באופן ברור בכתובת "עזרה ראשונה".
9. תכולת תיבות לעזרה ראשונה 
שום דבר, מלבד תשמישים ונדרשות לעזרה ראשונה, לא יישמר בתיבה או בארון לעזרה ראשונה.
 
10. בני-אדם הממונים על תיבות לעזרה ראשונה 
תיבה או ארון לעזרה ראשונה יישמרו כשהם מצויידים ובמצב טוב, ועליהם יופקד אדם אחראי, שיהיה מצוי ומזומן תמיד במשך שעות העבודה. אותו אדם יהיה – חוץ מאשר באגנים, רציפי- עגינה או רציפים, שכלל מספר העובדים בהם אינו עולה בכל זמן על חמישים - אדם שנתאמן בעזרה ראשונה.
 
11. קרון אמבולנס 
התקן יותקן לשימוש בכל אגן, רציף-עגינה או רציף, שכלל מספר המועבדים בהם בזמן כל-שהוא עולה על חמישים, קרון אמבולנס, שנבנה באופן מתאים והא מקויים במצב טוב, כדי להסיע נפגעים רציניים במקרה מחלות או תאונות, אלא-אם-כן נערכו סידורים להשגת קרון כזה – לכשיידרש – מבית חולים או מקום אחר, הנמצאים כדי רוחק שלא יעלה על ארבעה קילומטרים מן האגן, רציף-העגינה או הרציף, וקשורים אליהם קשרי טלפון.
 
12. הודעות 
הודעות תוצגנה במקומות בולטים בכל אגן, רציף-עגינה או רציף, והן תציינה את –
(א) מקומה של כל תיבה ותיבה לעזרה ראשונה, ואת המקום שבו אפשר למצוא את האדם הממונה עליה.  
(ב) מקומם של אלונקות או תשמישים אחרים
(ג)
מקומו של קרון האמבולנס, או – מקום שלא הותקן קרון כזה . את מקומו של הטלפון הקרוב ביותר, ואת שמו ומספר הטלפון של בית-החולים או המקום האחר, שמשם אפשר להשיג קרון כזה.
חלק ב' – גישה אל ספינות ומחסני סחורות שבספינות
 
13. גישה אל ספינת מן החוף
אם נמצאת ספינה ליד רציף עגינה או רציף לשם טעינה, פריקה או ציוד בפחם, היה יהיו אמצעי גישה בטיחים לשימוש של בני-אדם מועבדים באותם זמנים, שבהם עליהם לעבור מן הספינה אל החוף או מן החוף אל ספינה כלהלן: -
(א)
מקום שהדבר עשוי להיות מעשי מבחינה מסתברת, יהיה רחבם של הסולם המשמש בספינה או מסילת-המעבר או מבנה כיוצא באלה לא פחות מכדי עשרים ושתיים אצבעות (55 ס"מ) והם יהיו אחוזים כנאות וגדורים לכל ארכם של שני עבריהם – כדי גובה שלם של שתי רגליים ותשע אצבעות (82 ס"מ) – באמצעות פסי-מעקה עליונים ותחתונים, חבלים או שלשלאות מתוחים או באמצעי אחר שיהיה בטוח באותה מידה, אלא שבמקרה סולם המשמש בפינה יהיה אותו גידור נחוץ רק מעברו האחד בלבד, בתנאי כי על עברו השני תגן כיאות דפנה של הספינה.
(ב)
 במקרים אחרים – סולם עשוי חומר בריא ובאורך מספיק, שיהיה אחוז כיאות למנוע שמירה:
בתנאי כי –
(1)
שום דבר שבתקנה הזו לא ייחשב לחול על בימות למטען או על מסילות-מעבר למטען, אם הותקנו אמצעי-גישה נאותים אחרים מתוך תואם אל הכללים האלו
(2)
לא יחול הכלל הזה על כל אניית מפרשים שתכולת הטונות הנקייה הרשומה שלה אינה עולה על 250 טונות ואניית קיטור כל-שהיא שתכולת הטונות ברוטו הרשומה שלה אינה עולה על 150 טונות, אם – וכל זמן אשר – התנאים הם כאלה שאפשר לעבור – ללא סיכון יתר – אל הספינה וממנה, ללא עזרת תשמישים מיוחדים כלשהם.
14. גישה אל ספינה מספינה אחרת
אם נמצאת ספינה לצדן של כל ספינה, אנייה או סירה אחרות, וכל המועבדים לעבור מאחת לשנייה, יותקנו אמצעי-גישה בטיחים לשימושם, אלא-אם-כן התנאים הם כאלה שאפשר לעבור מן האחת לשנייה ללא סיכון יתר ללא עזרת תשמיש מיוחד כל שהוא.
אם אחת מן הספינות, האניות או הסירות האלה היא ארבת מפרשים, סירה שטוחה, ארבה שטוחה, סירת טעינה ופריקה – או אניה אחרת כיוצאת באלה, שלה דופן גלוייה נמוכה, באופן יחסי, תתקין את אמצעי-הגישה הספינה שדפנה הגלוייה גבוהה יותר.
 
15. גישה אל מחסן-סחורות של ספינה מסיפון 
(1)
אם העומק שמן מפלס הסיפון עד לתחתית מחסן-הסחורות של הספינה עולה על חמש רגליים (1.50 מטר), יש לקיים אמצעי-גישה בטיחים מן הסיפון אל מחסן-הסחורות של הספינה, שבו נעשית עבודה.  
(2)
פרט למה שהותקן להלן, תיערך אותה גישה באמצעות סולם, או זיזי-שלבים לסולם או שקעים בלזבזים מוגבהים, ולא יהיו רואים אותה כאילו היא בטיחה –
(א)
אלא-אם יהיו הסולמות בין הסיפונים התחתונים נמצאים באותו קו עצמו שבו נמצא הסולם מהסיפון העליון, אם עשוי הדבר להיות מעשי בהתחשב במצבם של הלול התחתון או הלולים התחתונים.  
(ב)
אלא אם מניחים הסולמות בית-אחיזה לרגל כדי שלח שלא יפחת מארבע אצבעות וחצי (11.5 ס"מ), ובכלל זה כל חלל שמאחורי הסולם, על-פני רוחב של עשר אצבעות (25 ס"מ), ובית אחיזה יציב ליד.
(ג) אלא-אם יהיו זיז-השלבים שהותקנו בלזבזים המוגבהים –
(1)
מניחים בית-אחיזה לרגל כדי שלח שלא יפחת מארבע אצבעות וחצי (11.5 ס"מ) ובכלל זה כל חלל שמאחורי זיזי-השלבים או השקעים, על-פני רוחב של עשר אצבעות (25 ס"מ), ובית-אחיזה יציב ליד.  
(2) בנויים באופן שיש בו כדי למנוע התחלקותה של רגל אדם לצדדים. וכן
(3)
נתונים במאונך זה על זה, ובאותו קו ממש שבו נמצאים הסולמות שאליהם הם מאפשרים גישה
(ד)
אלא-אם הוחסן המטען ברוחק מספיק מן הסולם, עד-כדי להניח בכל שלב של הסולם בית-אחיזה לרגל כדי שלח שלא יפחת מארבע אצבעות וחצי (11.5 ס"מ), ובכלל זה כל חלל שמאחורי הסולם על-פני רוחב של עשר אצבעות (25 ס"מ), ובית-אחיזה יציב ליד.  
(ה)
אלא אם יהיה מרחב לעבור בו בין מכונת-כינון או מחסום אחר ובין הלזבזים המוגבהים במקום שבו מתחיל הסולם מן הסיפון.
(ו)
אם ניסוג הסולם תחת הסיפון יותר מכפי הדרוש - מבחינה מסתברת - לבל יימצא הסולם בחלל הלול:
בתנאי כי אותה גישה תהיה עשויה להיערך –
(1)
מקום שאפשר להראות כי התקנת סולם על מחיצה ניצבת או פיר של לול עשויה להיות בלתי מעשית מבחינה מסתברת - באמצעות זיז שלבים או שקעים התואמים את דרישותיה של פסקה (ג).
(2)
באמצעות סולמות או דרגות, המופרדים מחלל-לול כלשהו, או היורדים במשופע מסיפון אל סיפון, אם אותם סולמות או דרגות תואמים את דרישותיהן של פסקאות (ב), (ד) ו-(ה).
(3) נקבות-פירים תצויידנה בבתי-אחיזה מספיקים ליד לרגל מכל אחד משני עבריהן.
16. הארת ספינה
כשמתנהלים תהליכים, יהיו –
(א) המקומות במחסן-הסחורות של הספינה ועל הסיפונים, שבהם מתנהלת העבודה,  
(ב) אמצעי הגישה שהותקנו לפי תקנות 13 ו-14, וכן
(ג)
כל חלקי הספינה, שהמועבדים עשויים להידרש ללכת אליהם במהלך העבדתם, מוארים הארה יעילה, מתוך התחשבות נאותה בבטיחותם של הספינה והמטען, של כל המועבדים ושל ניווטן של אניות אחרות, ובתקנותיה – שנתאשרו כהלכה – של כל רשות, שלה נודע כוח – בחיקוק – להתקין תקנות הכפופות לאישורה של איזו רשות אחרת.
17. מנגנון להרמת כיסוי-לול 
לכל הקורות הקדמיות והאחוריות וקורות-הערב המשמשות לכיסוי לול יהיה מנגנון נאות להרמתן ממקומן והחזרתן למקומן בלא שיהיה אדם כל-שהוא צריך להלוך עליהן כדי לכוונן אותו מנגנון.
 
18. סימון כיסויי-לול וקורות 
כל כיסויי-לול יהיו נשמרים כשהם מסומנים באופן ברור בסימנים המציינים את הסיפון והלול, שאליהם הם משתייכים, ואת תנוחתם שם:
בתנאי כי הכלל הזה לא יחול במקרים שבהם עשויים כל כיסויי הלולים של ספינה להיות מתחלפים זה בזה; או בגין סימון תנוחתם – מקום שכל כיסויי-לול של לול (אחד) עשויים להיות מתחלפים זה בזה.
כלל זה יחול על קורות קדמיות ואחוריות ועל קורות-ערב, כדרך שהיא חלה על כיסויי-לול.
 
19. מצבם של קורות וכיסויי-לול 
כל קורות קדמיות ואחוריות וקורות-ערב, המשמשות לכיסויי-לול וכל כיסויים, יקויימו במצב טוב.
 
20. מלפתי-יד לכיסויי לולים 
מלפתי-יד מספיקים יותקנו על כל כיסויי-לולים בהתחשב בגדלם ובמשקלם, אלא-אם יש בו במבנה של הלול או כיסויי-הלולים כדי לעשות את התקנתם של מלפתי-יד מיותרת.
 
21. סילוקם והחזרתם למקומם של קורות וכיסויי-לולים 
מקום שמרחב-העבודה סביב הלול הוא פחות משתי רגליים (60 ס"מ) ברחבו, תותקן התקנה שיש בה כדי לאפשר למועבדים לסלק ולהחזיר למקומם בבטיחות את כל הקורות הקדמיות והאחוריות וקורות הערב המשמשות לכיסוי לולים.
 
  חלק ג' – מכונות הרמה וכו'
 
22. בדיקת מכונות-הרמה 
(1)
כל מכונות-הרמה תועמדנה למבחן ותיבדקנה לפני היכנסן לשימוש בידי אדם בן-סמך באופן הרשום בתוספת של כללים אלה.  
(2)
(א)
 כל קילונים וחלקים המחוברים חיבורי-קבע אל הקילון, התורן והסיפון ובכלל זה שרשרות-עצירה, המשמשים בהרמה או בהורדה, יבוקרו לפחות אחת לשנים-עשר חודש. וייבדקו יפה-יפה לפחות פעם אחת מדי ארבע שנים.
(ב) כל מכונות הרמה אחרות תיבדקנה יפה-יפה לפחות אחת לשנים-עשר חודש.
(ג)
לצרכי הכלל הזה בדיקה יפה יפה מובנה בדיקת-ראות, שבשעת-הצורך משלימים אותה באמצעים אחרים כגון מבחן בפטיש, שתבוצע בזהירות ככל אשר תרשינה הנסיבות, כדי להגיע לידי מסקנה בת-סמך בדבר בטיחותם של החלקים הנבדקים ואם נחוץ הדבר לתכלית הזאת, יש לפרק חלקים של המכונות והמנגנון.
23. שרשרות ומערכת הרמה 
(1)
שום שרשרת, טבעת, אונקל, אבק-אונקל, מפרק או גלגלת לא ישמשו בהרמה או בהורדה, אלא-אם הועמדו למבחן ונבדקו בידי אדם בן-סמך באופן הרשום בתוספת על הכללים האלו.  
(2)
כל שרשרות, להבדיל משרשרות-עצירה המחוברות אל קילונים או תרנים, וכל טבעות, אונקלים, אבקי-אונקל ומפרקים, המשמשים בהרמה או בהורדה, ירופו ריפוי של ממש, אלא-אם הועמדו באותו פיעול אחר בחום (להבדיל מריפוי), שיהיה המפקח הראשי עשוי לאשרו, בהשגחתו של אדם בן-סמך ובהפסקות הבאות: -
(א)  שרשרות בעלות מטילים של חצי אצבע (1.25 ס"מ) ולמטה מזה וטבעות, אונקלים, אבקי אונקלים ומפרקים שבשימוש כללי – לפחות אחת לששה חדשים,   
(ב)
כל שרשרות, טבעות, אונקלים, אבקי אונקל ומפרקים אחרים שבשימוש כללי – לפחות אחת לשנים-עשר חודש:
בתנאי כי –
(1)
במקרה מנגנון כזה, המשמש אך ורק עגורנים ותשמישי הרמה אחרים המופעלים ביד, יוחלפו ששה חדשים בשנים עשר חודש בפסקה (א) ושנים עשר חודש בשנתיים, בפסקה (ב) וכן –  
(2)
מקום שסבור המפקח הראשי כי עקב גדלו ותיכון-צורתו של כל מנגנון כזה או סוג מנגנון כזה, או החומר שממנו נעשו או אי תכיפותו של השימוש בהם, אין דרישת התקנה הזו בדבר ריפוי נחוצה לשם הגנה על בני אדם המועבדים, רשאי הוא לפטור – בתעודת אישור כתובה – מנגנון כזה או סוג מנגנון כזה מאותה דרישה מתוך כפיפות לאותם תנאים העשויים להיות נקובים באותה תעודת-אישור.
(3)
 כל שרשרות, להבדיל משרשרות-עצירה, המחוברות אל קילונים או תרנים, וכל טבעות, אונקלים, אבקי-אונקל, מפרקים וגלגלות, ייבדקו בידי אדם בן-סמך שבהם משמשים בהרמה או בהורדה, אלא-אם נבדקו במשך ששת החדשים שקדמו לכך.
(4)
כל שרשרות, טבעות, אונקלים, אבקי-אונקל, או מפרקים המשמשים בהרמה או בהורדה, ושהוערכו, שונו או תוקנו באמצעות ריתוך, יועמדו למבחן וייבדקו מחדש באופן מספיק לפני היכנסם לשימוש.
24. חבלים 
(1) שום חבל לא ישמש בהרמה או בהורדה, אלא-אם:  
(א) איכותו נאותה לכך והוא נקי מפגם גלוי. וכן  
(ב)
במקרה חבל-תיל – נבדק והועמד למבחן בידי אדם בן-סמך באופן הרשום בתוספת לכללים אלו, זולת אם הוא חבל תיל (כבל) חדש שנלקח לשימוש לראשונה ברשות הנמלים והוא מלווה בתעודת בדיקה מטעם היצרן, והוא לא יועמס מעבר למטען הבטוח שלו כאמור בסימן (ה) בתוספת.
(2)
כל חבל-תיל המשמש בדרך-כלל בהרמה או בהורדה ייבדק בידי אדם בן-סמך לפחות אחת לשלושה חדשים, בתנאי כי לאחר הישבר תיל כל-שהוא בחבל כזה, ייבדק החבל לפחות אחת לחודש.  
(2א)
כל חבל תיל המשמש דרך כלל בהרמה או בהורדה, ברשות הנמלים, ייבדק בידי אדם בן סמך אחת לששה חדשים לפחות ובידי בעל מקצוע מנוסה, שרשות הנמלים מינתה לכך, אחת לשלשה חדשים, ובלבד שלאחר הישבר תיל כלשהו בחבל כזה, ייבדק החבל אחת לחודש לפחות, בידי בעל מקצוע מנוסה כאמור.  
(3)
שום חבל-תיל לא ישמש בהרמה או בהורדה, אם באורך כל-שהוא, השווה לשמונה קטרים, עולה כלל מספר התיל השבור – הנראה לעין – על עשרה אחוזים מן המאה בכלל מספרם של תילים, או נראים בו בחבל סימני בלייה, איכול או ליקוי אחר יתרים, הפוסלים אותו - לדעתו של בן-האדם הבודקו – מן השימוש.  
(4)
עזקה או אבק של חיבור-שזירה, שנעשו בחבל-תיל כלשהו, היו בהם לפחות שלושה כינונים של שזיר חבל שלם ושני כינונים של חצי מספר התילים שנגזרו מכל שזיר ושזיר.
בכל המקרים יכונן השזיר כעד מגמת שזירתו של החבל:
בתנאי כי כלל זה לא יפעל למניעת השימוש בצורה של חיבור-שזיר, שיאפשר להראות בה כי היא יעילה כמו זו שנקבעה בכלל זה.
25. בני-אדם בני סמך 
אדם יהיה אדם בן-סמך לצורך –
(א)
כלל 22 (חוץ מאשר בגין מדלים שיש בהם דוכן או סוגר, שכיוון תנועתם מצומצם באמצעות פס מכוון או פסים מכוונים) – עם אישור המפקח הראשי – בתעודת-אישור כתובה – אותו אדם לצרכי סעיף 81 של הפקודה  
(ב)
כלל 22 (בגין מדלים שיש בהם דוכן או סוגר, שכיוון תנועתם, מצומצם באמצעות פס מכוון או פסים מכוונים) – אם אישר המפקח הראשי – בתעודת-אישור כתובה – אותו אדם לצרכי סעיף 60 של הפקודה,
(ג)
כללים 23 ו-24 – אם אישר המפקח הראשי – בתעודת-אישור כתובה – אותו אדם לצרכי סעיף 75 של הפקודה: בתנאי כי יהיו רואים אדם, שלא אושר כן, כאילו הוא אדם בן-סמך לצרכי כללים 22, 23 ו-24, אם –
(1) אין אותו אדם יושב כרגיל בישראל, וכן  
(2) אותו אדם מבצע את המבחנים, הבדיקות או הריפוי בספינה, או מחוץ לישראל, וכן
(3) אותו אדם מוסמך לבצע אותם מבחנים, בדיקות או ריפוי בארץ שבה רשומה הספינה, וכן
(4)
מכונות-הרמה או מנגנון הרמה שבגינם מבוצעים אותם מבחנים, בדיקות או ריפוי שייכים לאותה ספינה והם רכושו של בעל הספינה, אלא-אם – ובאותה מידה אשר – מסר המפקח הראשי הודעה בכתב, כי אותו אדם אינו בן-סמך – לדעתו – לבצע – אותם מבחנים, בדיקות או ריפוי.
26.   תעודות-אישור טפסים ופנקס  
(1)
תעודות-אישור בטפסים שנקבעו והן מכילות את הפרטים שנקבעו בדבר מבחנים, בדיקות, ביקורות, ריפוי או פיעול אחר, הדרושים לפי כללים 22, 23(1) ו(2) ו-24(1), תושגנה ותירשמנה בפנקס שנקבע, או תצורפנה אליו, לפני שתיכנסנה לשימוש – בזיקה אל התהליכים – המכונות, השרשרות, החבל או המנגנון האחר, שעליהם מרמזת תעודת-האישור.  
(2)
הפנקס שנקבע, יחד עם תעודות-האישור שדרוש לצרפן אליו, יישמרו במקום, אלא-אם יאשר לכך המפקח הראשי בכתב איזה מקום אחר.
27. גלגלת
לא ישתמשו בגלגלת להרמה או להורדה אלא אם נתקיימו שתי אלה:
(1) הוטבע על הגלגלת באופן ברור עומס העבודה הבטוח.  
(2)
הגלגלת הותקנה כך שהעומס השקול האפשרי הפועל על אבזר התליה של הגלגלת לא יהיה גדול מעומס העבודה הבטוח אשר הוטבע עליה.
28. סימון מטען עבודתם הבטיח של שרשרות, של מענבי חבלי-תיל וכו'  
התקן יותקנו אמצעים כדי לאפשר לכל אדם, המשתמש בשרשרת או במענב חבל-תיל, לברר את מטען-עבודתם הבטוח של אותם שרשרת או מענב באותם תנאים שבהם הם עשויים לשמש:
(א)
אשר למענבים של שרשרות – יהיו אותם אמצעים, סימון מטען-העבודה הבטוח בספרות או אותיות ברורות על-פני המענב או על-פני שלט או טבעת העשויים חומר בר-קיימא ומחוברים אליהם לבטח.  
(ב)
אשר למענבים של חבל-תיל - יהיו אותם אמצעים: האמצעים שנקבעו בפסקה (א) או הודעות בעברית ובערבית שהוצגו באופן כזה, שכל אדם הנוגע בדבר יוכל לקראן על-נקלה, והן תרצינה את מטעני-העבודה הבטיחים לגדליהם השונים של מענבי חבל-תיל המשמשים לכך.
29. שרשרות 
שרשרות לא תקוצרנה מתוך שייקשרו בן קשרים, ויותקן מילוי נאות על-מנת למנוע את החוליות מבוא במגע עם קצותיהם החדים של מטעני חומר קשה.
 
30. גידורם של מנועים, גלגלים של שיני-עץ וכו' 
כל מנועים, גלגלים של שיני-עץ, ממסרות שרשרות וממסרות-חיכוך, ממסרות-גלים, מוליכי- חשמל חיים, וצנורות קיטור יגודרו לבטח (אלא-אם אפשר להראות כי עקב מצבם ומבנם הם בטיחים לכל אדם ואדם מועבד כמות שהיו בטיחים אילו גודרו לבטח), במידה שהדבר עשוי להיות מעשי בלי להפריע את עבודתה הבטיחה של הספינה.
 
31. עגורנים ומכונות כינון 
עגורנים ומכונות-כינון יצויידו באותם אמצעים, שיפחיתו עד-כדי מינימום את סיכון ירידתו המקרית של מטען, בשעה שהוא הולך ומורם או מורד. - במיוחד, יצוייד המנוף השולט על מנגנון מהפך של חוליית-תנועה שבעגורן או שבמכונת-כינון, בקפיץ או מחבר אחר נאותים.
 
32. דוכן-נהג בעגורן או מדלה הופך 
דוכן-הנהג בכל עגורן או מדלה הופך, המונעים בכוח מכני, יגודר לבטח ויצוייד באמצעי- גישה בטיחים, במיוחד, מקום שהגישה היא באמצעות סולם –
(א) תשתרענה ארוכות הסולם כדי רוחק מסתבר מחוץ לדוכן, או יותקן איזה מלפת-יד נאות אחר  
(ב)  מקום-הנחיתה אל הדוכן ישמר פנוי מכל מפגע
(ג)
 במקרים שבהם הסולם מאונך הוא וגבהו עולה על שלושים רגל (9 מ'), יותקן מקום הינפשות, בקירוב בחצי הדרך בין הדוכן ומרגלות הסולם.
33. מטען עבודתם הבטיח של עגורן וקילון 
על כל עגורן ועגורן ועל כל קילון וקילון יסומן באופן ברור מטען העבודה הבטיח, ואל כל עגורן ועגורן בחוף, כשהוא פנוי באופן כזה שמטען העבודה הבטיח ניתן להשתנות בהרמת מנוף המטען או הורדתו או באופן אחר, יחובר מכוון אבטומטי של מטעני עבודה בטיחים, בתנאי כי – במקרים שבהם אפשר להרים או להוריד את מנור-המטען – ייחשב הדבר למילוי מספיק אחר קביעותיו של הסעיף הזה, אם תותקן על העגורן טבלה המראה את מטעני-העבודה הבטיחים בנטיותיו או רדיוסיו המתאימים של מנוף-המטען.
 
34. מכשול מחמת קיטור 
יינקטו אמצעים מספיקים כדי למנוע קיטור-פליטה מכל עגורן או מכונת-כינון וכן – במידה שהדבר עשוי להיות מעשי – קיטור חי המוזן לכל עגורן או מכונת-כינון, מלהאפיל כל חלק של הסיפונים, מסילות-המעבר, הבימות, רציף-העגינה או הרציף, שבהם מועבד אדם כלשהו בתהליכים.
 
35. קילון 
יינקטו אמצעים נאותים כדי למנוע את הרמתן המקרית של רגלי קילון מתוך בסיסן או תומכן.
 
חלק ד' – טעינה ופריקת
 
36. אמצעי-זהירות כדי להקל את הימלטם של עובדים
יינקטו אמצעי-זהירות כדי להקל את הימלטם של עובדים, לכשהם מועבדים במחסן-סחורות של ספינה או על סיפוני-ביניים בטיפול בפחם או במטען אחר במצובר.
 
37.   הטענת-יתר של מכונות-הרמה וכיף  
(1)
לא יוטענו שום מכונות-הרמה, שרשרות או תשמיש-הרמה אחר יותר מכדי מטען-העבודה הבטיח, אלא שאפשר יהיה להטעין עגורן יותר מכדי מטען-העבודה הבטיח במקרים יוצאים מן הכלל, כדי אותה מידה ומתוך כפיפות לאותם תנאים, שיהיו המהנדס הממונה או אדם בר-סמך אחר עשויים לאשרם, אם בכל הזדמנות והזדמנות כזאת –  
(א) הושגה רשותם הכתובה של הבעל או סוכנו האחראי. וכן  
(ב)
שמורות רשומות על מטען-היתר:
בתנאי כי מקום שהמטען שעל גלגלת של גלגלה אחת מחובר אל הגלגלת תחת להיות מחובר אל השרשרת או אל החבל הכרוכים על הגלגלה, יהיו רואים – לצורך הכלל הזה – את המטען שעל הגלגלת כאילו היה מחצית המטען שלמעשה.
(2)
לא יושאר שום מטען תלוי בעגורן, מכונת-כינון או מכונה אחרת, אלא-אם נמצאת המכונה למעשה בידי אדם בן-סמך, בשעה שמושאר המטען כן.  
38. סמכותו של נהג 
לא יועבדו שום אדם צעיר מבן שמונה-עשרה שנה ושום אדם שאינו בן- סמך ומהימן דיו כנהגי עגורן או מכונת-כינון, בין שהם מונעים בכוח מכני ובין שהם מונעים באופן אחר ולא במתן אותות לנהג או בטיפול בעבודות-עומס של מטען שבקצות מכונות-כינון או על גופיהן.
 
39. סחורות ברציף-עגינה או רציף 
מקום שהושמו סחורות ברציף-עגינה או רציף, להבדיל מרציף-עגינה או רציף שליד תעלה צפה:
(א)
יקויים על-פני רציף-העגינה או הרציף מעבר חפשי, המוביל אל אמצעי-הגישה אל הספינה, הנדרשים בכלל 13.וכן –
(ב)
אם יונח מרחב כל-שהוא לאורך שפת רציף-העגינה או הרציף, יהיה רחבו לפחות שלוש רגליים (90 ס"מ) ויהיה פנוי מכל מחסומים, להבדיל ממבנים קבועים, מוסדה ותשמישים שבשימוש.
40.   ביטוח    
(1)
לא ישמשו בתהליכים שום בימת-סיפון או בימת-מטען, אלא-אם נבנו בנייה ממשית ומוצקה על תמוכות מספיקים, וכן – מקום שנחוץ הדבר – אוסרו לבטח.  
(2) לא תשמש שום קרונית להשאת מטען בין הספינה והחוף על-פני בימה התלולה עד-כדי היעשותה בלתי-בטיחה.
(3) כל בימה חלקלקה יש לעשותה בטיחה מתוך שימוש בחול או בדרך אחרת.
41. לולים וכיסויים לולים 
(1)
לא היה לול כלשהו של מחסן-סחורות של ספינה, שאליו עשוי לגשת מועבד כל-שהוא, ועמקו – הנמדד ממפלס הסיפון, שבו נמצא חלול, ועד לקרקע מחסן-הסחורות של הספינה – עולה על חמש רגליים (1.50 מ'), נמצא במעבר סחורות, פחם או חומר אחר או בעשיית איזון, וגבהם של הלזבזים המוגבהים פחות משתי רגליים ושש אצבעות (75 ס"מ), יגודר אותו לול כדי גובה של שלוש רגליים (90 ס"מ), או יכוסה לבטח: בתנאי כי הדרישה הזאת לא תחול –  
(א)
על אניות שתכולת-טונותיהן נטו הרשומה אינה עולה על 200 טונות, ובהן רק חלל-לול אחד בלבד.  
(ב) על אנייה כל-שהיא במשך זמני-הארוחות או הפסקות-עבודה קצרות אחרות במשך תקופת-ההעבדה.
(2) כיסויי-לולים – לא ישמשו בימות-סיפונים או בימות-מטען, או לכל תכלית אחרת העשויה לערטלם להינזקות. 
(3)
כיסויי-לולים יוחזרו למקומם על-פני הלול במקומות תנוחתם, אשר צויינו בסימנים שסומנו עליהם בהמשך לכלל 18.
42. טעינה בסיפוני ביניים 
שום מטען לא יוטען ולא יפורק באמצעות עבות-עומס או מענב בסיפון-ביניים כלשהו, אלא אם כוסה הלול בסיפון ההוא לבטח או הושם לרחבו לבטח דוכן-נחיתה, שרחבו אינו פחות מכדי דף אחד של כיסויי-לול:
בתנאי כי הכלל הזה לא יחול על תהליך-פריקה כלשהו, שיסתיים בכללו במשך תקופת חצי-שעה.
 
43. אונקלים 
מקום שמרחב העבודה במחסן-סחורות מצומצם כדי ריבוע הלול, יהודקו אונקלים אל רצועותיהם אן הידוקיהם של חבישי כותנה, צמר, שעם, כיסי בד-שקים או סחורות אחרות כיוצאות באלה, וכן לא ישתמשו באונקלים בהרמתה או בהורדתה של חבית, אם מבחינת מבנם או מצבם של החבית או האונקלים עלול השימוש בהם להיות בלתי-בטיח. שם דבר שבתקנה הזו לא יחול על פתיחתם או סגירתם של מענבים.
 
44. עבודה על סיפונים של שלד 
מקום שמתנהלת עבודה על סיפון של שלד כל-שהוא, יותקנו פיגומים מספיקים, אלא-אם יהיה המרחב שמתחת לסיפון מלא מטען עד-כדי רוחק של שתי רגליים (60 ס"מ), מאותו סיפון.
 
45. סיוורו והחסנתו של מטען וכו' 
מקום שאי-אפשר לבצע בבטיחות ללא-עזרה סיוור, סתירת-סיוור, החסנה או סתירת החסנה של מטען, או טיפול ביד בזיקה אליו, יינקטו אמצעים מסתברים כדי להישמר מפני תאונה, בין באמצעות סעידה ובין באופן אחר.
 
46. האחזת קורות 
קורותיו של כל לול, שעה שהוא משמש בתהליכים, אם לא הורחקו מן המקום, תאוחזנה במידה מספקת כדי למנוע את היעקרן ממקומן.
 
47. העברת מאותתים 
מקום שטוענים או פורקים מטען באמצעות עבות-עומס בחלל-לול, יועבד מאותת, ומקום שעובדים ביותר מעבות-עומס אחד בחלל-לול, יועבד מאותת נפרד שיתן דעתו על כל עבות- עומס ועבות-עומס:
בתנאי כי –
(1)
כלל זה לא יחול על מקרים, שבהם טוענים או פורקים ארבה, סירת טעינה ופריקה או אנייה אחרת כיוצאת באלה, אם נהג העגורן או מכונת-הכינון, המפעיל את עבודת-העומס, חוזה חזות ברורה ובלתי-מצומצמת את החלקים ההם של מחסן-הסחורות של הספינה, שבהם מתנהלת העבודה.
(2)
מקום שסבור המפקח הראשי כי עקב טיבם של העגורן או מכונת-הכינון או התשמיש האחר המשמשים, או בגלל סידורים מיוחדים כל-שהם, דרישותיו של כלל זה אינן נחוצות למען בטיחותם של בני-האדם המועבדים רשאי הוא להתנות – בתעודת- אישור כתובה – אותן דרישות, מתוך כפיפות לאותם תנאים, העשויים להיות ניקביים באותה תעודת-אישור.
48. הובלת בני-אדם מועבדים בדרך של מים 
כשמועבד כל-שהוא צריך לעבוד אל ספינה או מספינה בדרך של מים לשם עבודה בתהליכים, יינקטו אמצעים נאותים כדי להתקין את הובלתו הבטיחה, אניות המשמשות לתכלית הזאת תהיינה נתונות בידיו של אדם בן-סמך, לא תשרור בהן צפיפות-יתר ותצויידנה כיאות לניווט בטיח ותקויימנה במצב טוב.
 
חלק ה' – חובותיהם של מועבדים וכו'
 
49. סילוק גידור, מסילת-מעבר וכו' או שליחת-יד בהם 
שום אדם לא יסלק כל גידור, מסילת מעבר, מנגנון, סולם, כיסוי-לול, אמצעים או תשמישים להצלת-נפשות, אורות, סימנים, בימות או כל דברים אחרים שהם, שאותם דורשים הכללים האלו להתקין, ולא ישלח ידו בהם, אלא, אם הורשה כהלכה או בשעת צורך. אם סולקו, יחזירו את הדברים האלה (למקומם) – מקץ התקופה שלמשכה היה נחוץ לסלקם – בני האדם שהיו עסוקים לאחרונה בעבודה, שחייבה אותו סילוק.
 
50. סילוקו והחזרתו של גידור 
הגידור, הנדרש בכלל 5, לא יסולק אלא במידה ולתקופה הדרושות מבחינה מסתברת כדי לעשות את עבודתם של האגן או הספינה או לתקן גידור, כל-שהוא. אם סולק, יחזירוהו (למקומו) – מיד עם קץ התקופה ההיא – בני-האדם שהיו עסוקים בעבודה, שחייבה את סילוקו.
 
51. שימוש חובה באמצעי-גישה 
כל אדם מועבד ישתמש באמצעי-הגישה, שהותקנו בהתאם לכללים 13, 14 ו-15, ושום אדם לא ירשה או יצווה אדם אחר להשתמש באמצעי-גישה, שאינם אותם שהותקנו בהתאם לכללים ההם.
 
52. קורות    
לא יהלך שום אדם על-גבי הקורות הקדמיות והאחוריות או על-גבי קורות-הערב כדי לכוונן את המנגנון, להרמתן ממקומו או להחזרתן למקומן, וכן לא ירשה שום אדם ולא יצווה אדם אחר לעשות כן.
 
חלק ו' – חובותיהם של מעבידים
 
53. מכונות    
שום מעביד של בני-אדם בתהליכים לא יתיר לאותם בני-אדם להשתמש במכונות או במנגנון שאין בהם כדי מילוי אחר חלק ג' של הכללים האלו.
 
54. מילוי אחר תקנות מסויימות 
חדלו בני-האדם, שמחובתם למלא אחר כללים 13, 14 ו-16, לעשות כן, יהיה זה גם מחובתם של מעבידיו של האדם המועבד שלשימושו דרושים אמצעי-הגישה והאורות, למלא אחר הכללים האמורים במשך הזמן הקצר ביותר, העשוי להיות מעשי מבחינה מסתברת, לאחר אותו אי-מעשה.
 
55. פנקס 
האדם שבידו נמצא הפנקס שנקבע יראו לכל מפקח - לבקשתו, אם הוא מתייחס (הפנקס) אל מכונות ההרמה, ומנגנון-ההרמה האחר של הספינה, והוא נשמר בספינה, יראהו-יחד עם תעודת- האישור של פנקס הספינה - האדם, הממונה אותה שעה על הספינה.
 
תוספת
 
 אופן מבחן ובדיקת לפני הכנסת מכונות-הרמה ומנגנון-הרמה לשימושם
כללים 22(1), 23(1) ו-24(1)
 
(א)
כל מכונות-כינון, עם כל המנגנון המשמש אביזר לה (ובכלל זה קילונים, מקורים, טבלות חרורות, לולבי-אזניים או חיבורים אחרים) יועמדו למבחן בעזרת מטען-בוחן, שיעלה על מטען-העבודה הבטיח כלהלן:  
 
מטען עבודה בטיח
מטען בוחן
עד כדי 20 טונות מטריות
25 אחוזים מן המאה יתרים
20-50 טונות מטריות
5 טונות מטריות יתרות
למעלה מכדי 50 טון מטריות
10 אחוזים מן המאה יתרים
 
מטען-הבוחן ישמש בין:  
(1) בהרמת משקלות-מיטלטלות, ובין  
(2)
באמצעות מאזני-קפיץ או מאזניים הידראוליים או תשמיש כיוצא באלה, בשעה שהקילון יימצא נטוי זווית אל הקו האופקי, וזו תירשם בתעודת-האישור של המבחן במקרה הראשון יונף הקילון, בשני הכיוונים, במידת האפשר, לאחר שהורמו המשקלות המיטלטלות. במקרה האחרון יושם מטען-הבוחן כשיונף הקילון – במידה שעשוי הדבר להיות מעשי – תחילה לכיוון אחד, ולאחר מכן – לכיוון השני.
(ב)
כל עגורן ועגורן וכל מכונת-הרמה ומכונת-הרמה אחרת, יחד עם המנגנונים, שהם אביזרים להם, יועמדו למבחן בעזרת מטען-בוחן, שיעלה על המטען הבטיח כלהלן:  
 
מטען עבודה בטיח
מטען בוחן
עד כדי 20 טונות מטריות
25 אחוזים מן המאה יתרים
20-50 טונות מטריות
5 טונות מטריות יתרות
למעלה מכדי 50 טון מטריות
10 אחוזים מן המאה יתרים
 
מטען-הבוחן האמור יורם ויונף בשני הכיוונים במידת האפשר. במקרה עגורן של מנור- מטען, אם למנור רדיוס משתנה, יועמד למבחן בעזרת מטען-בוחן – כמוגדר לעיל – ברדיוס המקסימלי וברדיוס המינימאלי של מנור-המטען במקרה עגורנים או מדלים הידראוליים מקום אשר – עקב הגדלת הלחץ – אי-אפשר להרים מטען, היתר כדי 25 אחוזים מן המאה על מטען העבודה הבטיח, יהיה די בדבר אם יורם המטען הגדול ביותר, ככל האפשר.  
(ג)
(1) כל שרשרות, טבעות, אונקלים, סגירים, סביבולים וגלגלות התלושים, בין אם הם שייכים למכונת-הרמה ובין אם לאו (להלן – ציוד תלוש), ייבחנו בהעמסת עומס המבחן שמשקלו שווה לפחות למשקל שצויין הלן לגבי כל סוג ציוד תלוש:  
סוג ציוד תלוש
עומס המבחן
סוג 1 – גלגלת של גלגילה אחת
פי ארבעה מעומס העבודה הבטוח
סוג 2 – גלגלת מרובת גלגילות אשר עומס העבודה הבטוח שלה:
א. אינו מגיע ל-20 טונות מטריות
פי שניים מעומס העבודה הבטוח
ב. בין 20 ובין 40 טונות מטריות
20 טונות מטריות מעל עומס העבודה הבטוח
ג. עולה על 40 טונות מטריות
פי אחד וחצי מעומס העבודה הבטוח
 
סוג 3 – שרשרות, טבעות, אונקלים, סגירים עומס המבחן הרשום בלוח שלהלן לגבי עומס וסיבולים וכל ציוד תלוש אחר אשר לא פורש העבודה הבטוח של הציוד התלוש שיש לבחנו: בסוגים 1 ו-2.  
 
לוח עומסי המבחן לסוג 3 של ציוד תלוש
 
עומס העבודה הבטוח של הציוד התלוש בטונות מטריות
עומס המבחן בטונות מטריות
פי שניים מעומס העבודה הבטוח
יותר מ-25 עד 30
50
יותר מ-30 עד 35
55
יותר מ-35 עד 40
65
יותר מ-40 עד 45
70
יותר מ-45 עד 50
75
יותר מ-50 עד 55
85
יותר מ-55 עד 60
90
יותר מ-60 עד 65
95
יותר מ-65 עד 70
100
יותר מ-70 עד 75
110
יותר מ-75 עד 80
115
יותר מ-80 עד 85
120
יותר מ-85 עד 90
125
יותר מ-90 עד 95
130
יותר מ-95 עד 100
135
יותר מ-100 עד 110
145
יותר מ-110 עד 120
155
יותר מ-120 עד 130
165
יותר מ-130 עד 140
175
יותר מ-140 עד 150
190
יותר מ-150 עד 160
200
יותר מ-160
פי אחד ושליש מעומס העבודה הבטוח
 
(2)
בסעיף זה "עומס העבודה הבטוח" – עומס העבודה הבטוח אשר הוטבע בפריט הציוד התלוש או אשר יהיה מוטבע עליו לפני השימוש בפריק האמור.  
(3)
סבור מפקח העבודה הראשי שבגלל מבנה של ציוד תלוש או סוג ציוד תלוש או בגלל תיכונם, חמרים שמהם עשויים או השימוש שבו הם משמשים, אין דרישה מהדרישות בסעיף זה נחוצה להבטחת בטיחות העובדים. רשאי הוא לפטור בתעודה – ובכפוף לתנאים שנקבעו בה – את הציוד או סוג הציוד כאמור מאותה דרישה.
(ד)
לאחר שעמדו למבחן כאמור לעיל, ייבדקו כל המכונות עם כללו של המנגנון שהוא אביזר להן וכל מנגנון תלוש, ולתכלית זו יוצאו ממקום הגלגילות והפינים שבגלגלות, כדי להיווכח אם לא נפגע שום חלק, או עוות עיוות של קבע בשעת המבחן.  
 
(ה)
במקרה חבלי-תיל, תועמד דוגמא למבחן עד כדי השמדה, ומטען העבודה הבטוח לא יעלה על חמישית מטען השבירה של הדוגמא שהועמדה למבחן. 
 
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |