בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966
 
1. הגדרות 
בתקנות אלה
"אבזר-הרמה"- כמשמעותו בסעיף 71 (ב) לפקודה.  
"אונקל-עגורן"-  אונקל עגורן המשמש לתליית מטען או לתליית כלי טעינה.
"איתות"- מתן הוראות בכל שיטה שהיא, בין ישירות לעגורנאי ובין לאדם אחר כדי שהוא יעביר את הסימנים לעגורנאי,  בקשר להרמת מטען בעגורן, כיוונון מטען או כיוונון אונקל העגורן
"בודק מוסמך"- מי שהמפקח הראשי הסמיכו בהתאם לסעיף 1 לפקודה או בהתאם לסעיף 75 לפקודה וההסמכה הורחבה במפורש לעשיית בדיקות של עגורני-צריח בהתאם לתקנות אלה.
"בניה"- כמשמעות "פעולות בניה" בפקודה.
"בניה הנדסית"- כמשמעות "עבודת-בניה מכונאית" בפקודה ובצו על פיה.
"הפעלת עגורן"- הרמת מטען בעגורן, הסעת עגורן, סיבובו או סיבוב חלק ממנו, לרבות הפעלת עגורן לשם ניסוי, ביקורת או בדיקה.
"הרמה" - לרבות הורדה, הובלה והחזקה במצב תלוי.
"התקן אחזקה"- מנגנון הנותן אותות אקוסטיים או אופטיים או שניהם במקרים של העמסת-יתר או תנועות-יתר של עגורן- צריח או חלק מחלקיו.
"ידית הפעלה"- כל צורה של מפסק או מתג, לרבות דוושת-הפעלה, וכל אמצעי כיוצא באלה.
"כבל"- לרבות חבל ושרשרת.
"כלי-טעינה- התקן עזר שתולים באונקל-עגורן ואליו או בתוכו מעמיסים את המטען.
"מוסד-ביקורת מוסמך"- מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ.
"מוסמך למתן איתות"- אדם המוסמך למתן איתות בתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ומאותתים), תשכ"ז- 
 1966.
"מטען"- לרבות כלי טעינה ואבזר לתליית המטען לאונקל העגורן.
"מנהל-עבודה"- מנהל עבודה לבניה שנתמנה בהתאם לתקנות 2 עד 5 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות-בניה),  תשט"ו- 1955.
"מרכב הבסיס"- אדם שהוסמך בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ומאותתים), תשכ"ז-1966).
גורן צריח"- עגורן צריח או תורן אשר בחלקן העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען, והוא מופעל בחשמל.
"עגורן צריח נע על פסים"- עגורן-צריח שגלגלי מרכב-הבסיס שלו מונחים על פסי-מסילה בין שאורך המסילה מאפשר  למעשה נסיעתו של העגורן ובין שאינו מאפשר נסיעתו.
"עומס-מבחן"- עומס מבחן העולה ב-25% על עומס העבודה או עומס-מבחן אחר שנקבע בהוראות היצרן.
"פנקס דגמי העגורנים"- פנקס שהמפקח הראשי מנהל ובו רשומים הדגמים לעגורני-צריח, בין מתוצרת הארץ ובין מתוצרת חוץ-לארץ, שהוא החליט לרשום אותם לפי הפרק השני לתקנות אלה, ומותר שהפנקס יחולק למדורים בהתאם לסוגי העגורנים.
"פנקס העגורן"- הפנקס המתנהל בהתאם לתקנה 92.
2. תחולה ופטור 
(א) תקנות אלה יחולו על בנייה, בנייה הנדסית ומפעל למוצרי בטון.  
(ב)
המפקח הראשי רשאי להורות כי הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לא יחולו לגבי עגורן-צריח פלוני, אם העגורן אינו ממבנה המקובל לשימוש בתעשיית הבנייה.
3. קיום ההוראות בבנייה 
(א)
בבנייה חייב מנהל העבודה למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על מבצע הבנייה או על אדם אחר.  
(ב)
על אף האמור בתקנת-משנה (א) חייב מבצע הבנייה לקיים הוראות תקנות אלה אם לא נתמנה מנהל-עבודה או מנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקידו או נפסל ולא נתמנה מנהל-עבודה אחר.
4. קיום ההוראות בבנייה הנדסית 
בבנייה הנדסית חייב המבצע למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על אדם אחר.
 
5. קיום ההוראות במפעל למוצרי בטון 
במפעל למוצרי-בטון חייב התופש למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על אדם אחר.
 
פרק שני - רישום דגם עגורן צריח
 
6. חובת רישום דגם 
(א)
לא יוקם עגורן צריח ולא יופעל אלא אם מבצע הבנייה או הבנייה ההנדסית או התופש במפעל למוצרי בטון, לפי הענין, מחזיקים בתעודות אלה:
(1)
אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי עגורן-צריח ואם בעגורן-הצריח סטיות מהדגם האמור יהיה באישור היצרן פירוט בדבר הסטיות.  
(2)
תעודה מאת המפקח הראשי המעידה שדגם עגורן-צריח רשום בפנקס דגמי העגורנים (להלן- תעודת רישום דגם העגורן).
(ב) תעודת-רישום דגם העגורן ואישור היצרן יצורפו לפנקס העגורן.  
7. תנאים לרישום דגם ישראלי 
(א)
המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח מתוצרת ישראל בפנקס דגמי העגורנים אלא על יסוד אישור לתוכניות הדגם שניתן על ידי מוסד-ביקורת מוסמך.  
(ב)
מוסד ביקורת מוסמך לא יתן אישור לתוכניות דגם לעגורן אלא לאחר שנבדקו התכניות ונמצאו מתאימות כדי לבנות לפיהן עגורן-צריח אשר יתקיימו בו לפי מבנהו והציוד שבו הוראות תקנות אלה ואשר לכשייבנה כאמור יאפשר הפעלה בטוחה.
(ג) מוסד-ביקורת מוסמך רשאי לקבוע לאישורו תנאים וסייגים.
7א. תנאים לרישום עגורן-צריח הבנוי בישראל לפי-תכניות מחו"ל 
המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח בפנקס דגמי העגורנים אם עגורן מאותו דגם בנוי או ייבנה בארץ לפי תוכניות מחוץ-לארץ, הן על פי היתר מאת בעל התוכניות והן על ידי בעל התוכניות עצמו, אלא בהתאם להוראות תקנה 7 או על יסוד שניים אלה:
(1)
תעודה שהמפקח הראשי הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ-לארץ, המתייחסת לעגורני-צריח הבנויים בחוץ-לארץ לפי אותן התוכניות והמעידה שדגם העגורנים אושר להפעלה בארץ שבה קיים המוסד.  
(2) הצהרה מאת היצרן בישראל שהוא מקיים בייצור שהוא בונה התכונות המצויות בעגורנים מתוצרת-חוץ לפי אותן תכניות.
8. תנאים לרישום לא ישראלי 
המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח מתוצרת-חוץ בפנקס דגמי העגורנים אלא על יסוד תעודה שהוא הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנידון בחוץ-לארץ המעידה שדגם העגורן אושר להפעלה בארץ שבה קיים המוסד.
 
9. פטור 
(א)
המפקח הראשי רשאי לפטור, פטור מלא או חלקי, מקיום הוראות תקנה 6 לגבי עגורן- צריח פלוני, הנמצא בשימוש בארץ ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות (להלן-יום הפרסום) אם הוא משוכנע שלא ניתן להשיג את אישור היצרן הדרוש לפי תקנה.  
(1)
את תוכניות-הדגם הדרושות לפי תקנה 7 (א) או את התעודה מטעם מוסד רשמי בחוץ-לארץ הדרושה לפי תקנה 8, הכל לפי הענין.  
(ב) המפקח הראשי רשאי  
(1)
בטרם יכריע בענין מתן פטור לפי תקנה-משנה (א), לדרוש שיומצא לו תסקיר מפורט מאת מומחה, על מבנה עגורן-צריח ובטיחותו.  
(2)
לקבוע, כל תנאי וסייג הדרושים, לדעתו, להבטיח את השגת מטרות תקנות 6 עד 8, הן לפני מתן הפטור והן לאחריו.
(3) להגביל בזמן פטור שניתן על ידו.
10. בקשה לרישום 
לבקשה לרישום דגם עגורן-צריח יצורפו תכניות, והיא תכלול ידיעות ופרטים, להנחת-דעתו של המפקח הראשי.
 
11. רישום מחדש לאחר שינוי במבנה 
(א)
נעשה שינוי במבנה של עגורן-צריח, בחלק מחלקיו או במנגנון הפעלתו, יחולו תקנות 6 עד 8 כאלו היה העגורן ששונה דגם חדש.  
(ב) לענין תקנת-משנה (א) לא יראו כשינוי אם הוחלף חלק בחלק אחר מאותו סוג ובעל אותן תכונות.
12. אישור מיוחד לפי דרישה 
(א)
שוכנע המפקח הראשי על פי תסקיר של מפקח-עבודה אזורי כי בעגורן-צריח פלוני קיימת סטיה מהותית מהדגם הרשום, רשאי הוא לדרוש בכתב מאת מבצע הבנייה או הבנייה ההנדסית או התופש במפעל למוצרי-בטון הכל לפי הענין לעשות שני אלה:  
(1) להמציא למוסד-ביקורת מוסמך לאישור את תכניות העגורן לפי המצב הקיים כתוכניות דגם נפרד.   
(2) להגיש למפקח הראשי את תוכניות הדגם כשהן מאושרות כאמור.
(ב)
משנמסרה הדרישה כאמור בתקנת-משנה (א) לא יוקם עגורן-הצריח ולא יופעל עד שדגם עגורן-הצריח יירשם בפנקס דגמי העגורנים דגמי העגורנים לפי התוכניות המאושרות והוצאות תעודת רישום דגם העגורן.  
13. החובה לקיום ההוראות בבניה 
בבנייה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבנייה.
 
פרק שלישי - מבנה עגורן-צריח והציוד בו
 
14. מבנה עגורן-צריח וקיומו 
הוראות סעיף 80 לפקודה יחולו לגבי עגורן-צריח, לגבי כל התקן המשמש להרכבתו, הגבהתו ופירוקו, ובעגורן-צריח נע על פסים גם לגבי המסילה על חלקיה והציוד והאבזרים המחוברים לה.
 
15. גישה למקום עבודה בעגורן-צריח 
בעגורן-צריח יותקנו ויקויימו אמצעי-גישה בטוחים למקומות-עבודה כמפורש להלן:
(1)
אל עמדת התפעול בצריח ואל כל מקום בצריח שמעל לעמדת התפעול יותקנו סולמות המצויידים בכלוב-מגן, זולת אם העולה או היורד בסולם מוגן על ידי מבנה-הצריח עצמו.  
(2) אל כל מקום בזרוע של עגורן-צריח יותקנו אמצעי-גישה בטוחים כשהדבר ניתן להיעשות מבחינה טכנית.
16. מסלקי מכשולים 
מרכב הבסיס של עגורן-צריח נע על פסים יצוייד במסלקי-מכשולים נאותים לפינוי מעל מסילת הפסים של מכשולים חופשיים העלולים לגרום לתקלה בנסיעת העגורן.
 
17. תא לעגורנאי 
(א)
בעגורן-צריח המופעל מעמדת-תפעול בגוף הצריח, בין במקום הקרוב לבסיס ובין במקום מורם, תותקן עמדת התפעול בתא מיוחד לכך.  
(ב) התא האמור יהיה בנוי
(1) באופן שיתן לעגורנאי הגנה סבירה בפני קרני השמש ובפני רוחות וגשם.  
(2)
באופן שיאפשר לעגורנאי גישה נוחה ובטוחה לכל חלק של המנגנון שבתוך התא והוא חלק המצריך ביקורת ותחזוקה תדירים.
(3)
במצב ובאופן שמבנה התא ומבנה העגורן על חלקיו לא יגבילו או יפריעו את מרחב-הראייה הדרוש לעגורנאי לביצוע תפקידו.
18. ידיות הפעלה 
(א)
כל ידית-הפעלה בעגורן-צריח שהפעלתה או הזזתה המקרית גוררת סכנה, תהיה מצויידת בקפיץ או סגר מתאימים למניעת הפעלה שלא במתכוון או הזזה מקרית, זולת אם מבנה הידית או מצבה מונעים הפעלתה או הזזתה בדרך מקרה.   
(ב) בכל ידית-הפעלה בעגורן-צריח או בקרבתה המיידית, יסומנו סימון ברור מטרתה וכיוון-הפעלתה.
19. מכוון אוטומטי לעומסים הבטוחים 
(א)
עגורן-צריח, למעט עגורן בעל זרוע אופקית, יצוייד במכוון אוטומטי נכון המראה ברורות לעגורנאי את עומס העבודה הבטוח במצב ההפעלה באותה שעה.  
(ב) המכוון האוטומטי יקויים כהלכה.
20. מתגים גובלים 
(א) עגורן-צריח, למעט עגורן-צריח בעל זרוע אופקית, יהיה מצוייד במתגים גובלים לנטיית הזרוע.  
(ב)
עגורן-צריח בעל זרוע אופקית יהיה מצוייד במתגים גובלים לתנועת העגלה על הזרוע או בהתקנים מסוג אחר המבטיחים את הגבלת תנועת העגלה בנקודות הדרושות בזרוע.
21. גובלי עומס יתר 
עגורן-צריח יצוייד בגובלי עומס-יתר.
22. תוף כננות 
(א) תוף-כננת בעגורן-צריח שעליו ליפוף כבל, יהיה בעל מבנה וקוטר המתאימים לכבל שבשימוש.  
(ב)
קצה הכבל הלפוף אל תוף הכננת בעגורן-צריח יהיה מחובר היטב לתוף ואורך הכבל יהיה כך שלפחות שני ליפופים של הכבל יישארו תמיד על התוף בכל מצב אפשרי של הפעלת העגורן.
23. בלמים למנועים 
(א)
כל מנוע המשמש לנסיעת עגורן-צריח, לסיבוב הצריח, לסיבוב הזרוע או לנטייתו או להנעת עגלה שעל הזרוע, יהיה מצוייד בבלם נאות.  
(ב)
מנוע בעגורן-צריח המשמש להרמת מטען יהיה בנוי כך שהמטען ירד בכוח מכני בלבד ויהיה מצוייד בבלם או בלמים אוטומטיים הפועלים בשיטה אלקטרו-מכנית.
24. כבלים ואבזרי הרמה טיבם 
הוראת סעיף 72 לפקודה תחול על כל כלי-טעינה, אבזר-הרמה וכבל, בין שהכל משמש במנגנון עגורן-צריח ובין שהוא משמש לתליית מטען לאונקל-העגורן.
 
25. כבלים ואבזרי הרמה הסדרי בטיחות 
ההוראות הבאות מתוך סימן ו' לפרק ג' לפקודה יחולו על כל כבל, אבזר-הרמה וכלי-טעינה המשמשים לתליית מטען לאונקל-העגורן:
(1) הוראות סעיף 73 לפקודה בדבר לוח עומסי העבודה או סימון עומס העבודה.  
(2) הוראות סעיף 74 לפקודה בדבר איסור עומס-יתר.
(3) הוראות סעיף 75 לפקודה בדבר בדיקות תקופתיות על ידי בודק מוסמך.
(4) הוראות סעיף 76 לפקודה בדבר בדיקה לפני שימוש ראשון.
(5) הוראות סעיף 77 לפקודה בדבר ריפוי שרשרות ואבזרי הרמה, ובלבד שהוראות פסקה זו לא יחולו על כלי טעינה.
26. תסקיר על בדיקת כבל ואבזר-הרמה 
(א)
תסקיר על תוצאות כל בדיקה תקופתית ובדיקה לפי שמוש ראשון בהתאם לפסקאות (3) ו-(4) לתקנה 25, ערוך על ידי הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה וחתום בידו, יוחזק במקום שבו משתמשים בכבל, באבזר הרמה או בכלי טעינה כאמור.   
(ב) התסקיר יהיה ערוך בשני עותקים בהתאם לתוספת הראשונה.
(ג)
עותק מהתסקיר כאמור בתקנת-משנה (א) יימסר על ידי הבודק המוסמך תוך שבעה ימים מיום הבדיקה למפקח העבודה האזורי.
27. אונקל העגורן - אונקל בטיחות 
(א) כבל ההרמה בעגורן-צריח יצוייד באונקל-עגורן ובו יתלו את המטען.  
(ב)
אונקל-העגורן יהיה אונקל-בטיחות שיהיה בנול או מצוייד בהתאם כדי למנוע יציאה מקרית של המטען דרך פתח האונקל.
28. סימון חלקי עגורן-צריח 
בעגורן-צריח הניתן לפירוק לשם העברתו, פירוק חלקי או שלם, יהיו חלקי העגורן שנהוג לפרקם מסומנים באופן ברור כדי לציין לאיזה עגורן הם משתייכים.
 
29. החובה לקיום ההוראות בבנייה 
בבנייה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבניה.
 
פרק רביעי - תדפיסי הוראות הפעלה ושלטים
 
30. הוראות הפעלה
(א) יוכנו לכל עגורן-צריח הוראות להפעלתו ותחזוקתו (להלן הוראות הפעלה) שיכללו לפחות   
(1) הוראות היצרן בענין הפעלת עגורן-הצריח ותחזוקתו.  
(2) כל הוראה שניתנה על ידי מוסד הבקורת המוסמך או על ידי המפקח הראשי.
(ב) הוראות ההפעלה יוכנו בכתב באותיות ברורות בשפה העברית עם או בלי תרגום לשפה לועזית.  
(ג)
נכללו בעותק הוראות ההפעלה הוראות לסוגים או הגדרים שונים של עגורני-צריח, תושמט בצורה ברורה כל הוראה שאיננה מתייחסת לאותו העגורן שיש להפעילו לפיהן.
31. מסירת הוראות הפעלה והחזקתן 
עותק אחד מהוראות הפעלה לעגורן-צריח יימסר לידי כל עגורנאי, ועותק אחר יוחזק כנספח לפנקס העגורן.
 
32. הצגת מיפרט משקולות-הנגד 
בעגורן-צריח שבו ניתן להסיר, להוסיף או לגרוע ממשקולת-הנגד של הזרוע או מהמשקולות המייצבות בעגורן, יוצגו במקום הנראה לעין לוח עם דיאגרמה או הודעה המציינת את משקלן ומצבן של המשקולות כאמור, כדרוש לפעולות השונות של העגורן.
 
33. הצגת שלט העומסים הבטוחים 
בעגורן-צריח יוצג שלט המראה באופן ברור את עומסי העבודה הבטוחים לטווח הפעולה הקטן, הבינוני והגדול ביותר.
 
34. החובה לקיום תקנה 30 בבנייה 
בבנייה מוטלת החובה לקיום תקנה 30 על מבצע הבנייה.
 
פרק חמישי - הקמה ופירוק של עגורן-צריח
 
35. ביסוס ועיגון של עגורן-צריח נייח 
(א) עגורן-צריח נייח יוצב על תשתית יציבה, ובהעדרה יוצב בעזרת אמצעים נאותים המבטיחים ביסוסו הבטוח.  
(ב)
בעגורן-צריח נייח המוצב על מבנה, בין ארעי ובין קבוע, יהיה המבנה בנוי היטב מחומר בריא ללא פגם נראה לעין ובעל חוזק מספיק בהתחשב עם תכונותיו של העגורן, טווח פעולתו ועומס העבודה הבטוח שנקבע לעגורן.
36. הבטחת היציבות 
יציבותו של עגורן-צריח נייח תובטח הבטחה נאותה על ידי עיגון או חיבור או בדרך אחרת, ואמצעי הבטחת היציבות יותקנו כהלכה.
 
37. הבטחת שיווי-המשקל על-ידי משקולות 
בעגורן-צריח שהבטחת שיווי-משקלו מתוכננת באמצעות משקולות-נגד או משקולות מייצבות, יושמו משקולות מתאימות במקומות הנכונים של המבנה ויובטחו מפני הזזה או הפחתה מקרית ולא ישנו במקומם ולא יתירום.
 
סימן ב': עגורן-צריח נע על פסים
 
38. תשתית המסילה לעגורן-צריח נע 
מסילת הפסים לעגורן-צריח נע תהיה מונחת על תשתית יציבה ומכל מקום לא תהיה מונחת על מילוי אדמה או על חול רופף אלא לאחר שנקטו באמצעים נאותים לייצוב האדמה או החול.
 
39. פסי-המסילה 
פסי המסילה לעגורן-צריח נע יהיו
(1) בעלי שטח נסיעה חלק וישר ובעלי חתך נאות.  
(2)
מונחים על אדנים נאותים בעלי אורך מספיק, או על קורות לאורך הפסים והקורות משמשות ביסוס נאות, או על תמיכות המשמשות ביסוס באותה מידה כמו אדנים או קורות כאמור.
40. התקנת המסילה 
מסילת הפסים לעגורן-צריח נע תהיה מותקנת כך שתאפשר נסיעת העגורן ללא תקלה, ותהיה
(1)
מותקנת באופן שתמנע תזוזת מסילת-פסים או כל חלק ממנה או שקיעתה, ובמיוחד יובטח המרחק הדרוש בין שני קווי הפסים על ידי אדנים-קושרים או על ידי אמצעים נאותים אחרים.  
(2) מותקנת ככל האפשר במאוזן לאורך ולרוחב ומכל מקום ללא שיפוע העולה על מחצית האחוז.
(3) מותקנת בקו ישר, בעקומה בעלת רדיוס מתאים או במספר קווים או עקומות כאמור.
(4)
מותקנת בחיבורים נאותים, ומספיקים במספר, של הפסים לאדנים או לקורות האורך ובחיבורים נאותים של כל פס למשנהו המבטיחים נסיעה חלקה.
(5) מותקנת להבטחת המשכיות חשמלית בין כל פסי המסילה ומוארקת הארקה נאותה.
41. פגושות וגובלי תנועה במסילה 
(א) בקצוות מסילת הפסים לעגורן-צריח נע או בקצוות קטע המסילה שבשימוש יהיו  
(1)
פגושות או התקנים נאותים אחרים הבנויים לעצירת העגורן וספיגת האנרגיה הקינטית המכסימלית שלו; אולם כשמותקנים פגושות או התקנים כאמור במרכב הבסיס של העגורן ונתקיימו בהם התנאים האמורים מותר שהפגושות בקצה המסילה יהיו קשיחות .
(2)
התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעת העגורן במרחק מתאים מהפגושות במסילה אך במרחק של לא פחות משני מטרים מהם.
(ב)
נמצאים שני עגורני-צריח או יותר על מסילה אחת לשימוש נפרד יותקנו התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעתם במקומות מתאימים כדי למנוע שעגורן יתקרב למשנהו יתר על המידה.  
 
סימן ג': דרישות כלליות, להקמה ופירוק
 
42. הקמה ופירוק בהנהלת מומחה 
לא יוקם, יורכב או יזוקף, לא יוגבה או יונמך ולא יפורק עגורן-צריח אלא בהנהלתו והשגחתו של אדם שהנו מומחה לפעולות כאמור או של עגורנאי שהוכשר לכך במיוחד.
 
43. הקמה ופירוק במזג אויר מסוכן 
לא יוקם, יורכב או יזוקף, לא יוגבה או יונמך ולא יפורק עגורן-צריח שעה שנושבת רוח בעלת חוזק העלולה לסכן את יציבותו או את העובדים בו או בקרבתן.
 
44. מרחב למעבר לאורך המסלול ומניעת לכידה 
(א)
בתקנה זו, "מבנה" לרבות מיתקן, פיגום וכיוצא באלה, ולרבות מעקב וגידור שאינם לצורך קיום הוראות תקנה זו.  
(ב)
לאורך מסלולו של עגורן-צריח נע על פסים ומסביב לעגורן-צריח נייד יושאר מרחב למעבר, בין העגורן על כל חלקו העשוי לנוע ובין כל מבנה.
(ג)
רוחב המרחב למעבר יהיה 60 ס"מ לפחות ויימדד בין המבנה ובין קצהו של אותו חלק של העגורן העשוי לנוע כשאותו קצה במצב הקרוב ביותר למבנה האמור.
(ד)
אם לא ניתן להשאיר מרחב למעבר בהתאם לתקנת-משנה (ב) ו-(ג) ינקטו באמצעים המפורטים להלן למניעת לכידת אדם בין חלקו של עגורן-צריח ובין מבנה, הכל לשביעת-רצונו של מפקח-עבודה.
(1) יגודר המרחב למעבר, כדי להבטיח לבני-אדם מעבר בטוח.  
(2)
יגודר כל מסלול העגורן או קטע מתאים ממנו על התחומים המקבילים למסלול, כדי למנוע אדם מלהיכנס אל התחום המגודר.
(3) ינקטו אמצעים להזהרת אדם מפני גישה לתחום שבו עלולה להתהוות סכנת-לכידה.
(ה) מרחב למעבר לפי תקנה זו יהיה חופשי ממכשולים.  
 
פרק ששי - קרבה של מיתקן חשמל או קו-חשמל עילי
 
45. הגדרות 
בפרק זה-
"תחום סכנה מחשמל"- התחום מסביב למיתקן חשמלי על כל חלקיו ומסביב למוליך של קו-חשמל עילי עד למרחק 
                                   כמפורט להלן מכל נקודה על פני המיתקן או המוליך כאמור:   
(1) אם המיתקן או המוליך תחת מתח של פחות מ-22,000 וולט - שני מטרים.  
(2) אם המיתקן או המוליך תחת מתח של 22,000 וולט או לותר - שלושה מטרים.
"חלק מהעגורן"- לרבות המטען, כל אבזר הרמה וכל כבל, בין שהוא משמש במנגנון עגורן- הצריח ובין שהוא משמש
                         לתליית המטען לאונקל העגורן.  
46. התקנת עגורן-צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו חשמלי עילי 
(א)
לא יקימו עגורן-צריח נייח, לא יתקינו פסי מסילה בעד עגורן-צריח נע ולא יזקפו או יחברו עגורן-צריח נע על מסילת פסים, במצב שחלק מהעגורן יימצא בתחום סכנה מחשמל או שהוא עלול להימצא או להיכנס לתוך תחום כאמור.  
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם המיתקן החשמלי על כל חלקיו או המוליכים של קו החשמל העילי מבודדים בידוד נאות או מגודרים בגידור-הפרדה נאות המונע מגע אתם.
47. הפעלת עגורן-צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו-חשמל עילי  
לא יפעילו עגורן-צריח נייח או עגורן-צריח נע בין על פסים ובין שלא על פסים במצב שחלק מעגורן יימצא בתחום סכנה מחשמל או שהוא עלול להימצא או להיכנס לתוך התחום כאמור, אלא אם קיים בידוד או גידור הפרדה בהתאם לתקנה 46 (ב).
 
48. פטור 
מפקח עבודה אזורי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות תקנות 46 ו-47 כולן או מקצתן כל אימת שהוא משוכנע שמילוין אינו נחוץ לקידום הבטיחות או אינו מעשי.
 
49. חובת העגורנאי בעניין הפעלת העגורן 
החובה לקיום תקנה 47 מוטלת על העגורנאי.
 
50. החובה לקיום תקנה 46 בבנייה 
בבנייה מוטלת החובה לקיום תקנה 46 על מבצע הבנייה.
 
פרק שביעי - בטיחות בתחום הפעלתו של עגורן-צריח
 
51. העמסת המטען על ידי עניבן המוסמך למתן איתות 
העמסת המטען בעגורן-צריח תיעשה על ידי עניבן שנתקיימו בו שני אלה:
(1)
הוא הודרך ומאומן בשיטת לקשירת מטענים ולתלייתם באונקל העגורן, בשימוש באבזרי הרמה ובכלי טעינה, ובכלל בהעמסת מטענים שנהוג להרימם בבנייה, בבנייה הנדסית ובמפעל למוצרי בטון, הכל לפי הענין.  
(2) הוא מוסמך למתן איתות.
52. הבטחת המטען 
בעת הרמה בעגורן-צריח יהיה המטען או כלי הטעינה קשור, תמוך או מושם היטב כדי למנוע שחרור, החלקה, תזוזה או נפילה.
 
53. שימוש באונקל העגורן ובכלי טעינה 
מבלי לגרוע מכלליותה של תקנה 52
(1)
לא יופעל עגורן-צריח להרמת מטען אלא אם המטען נתלה באונקל העגורן או הושם בכלי טעינה שנתלה באונקל העגורן.  
(2)
בהרמה בכלי טעינה שהינו משטח פתוח יהיה המטען עמוס באופן המבטיח שהוא או חלק ממנו לא יוכל ליפול מתוך כלי הטעינה.
54.   טיפול במטען תלוי  
לא יגש אדם למטען תלוי בעגורן-צריח ולא יטפל אדם במטען כאמור אלא כשהמטען נמצא במצב תנוחה סביר, רגוע וללא תנודות וכשהמרווח בין המטען לבין הקרקע או למשטח העבודה עליו נמצא האדם אינו עולה על מטר אחד.
 
55. איתות 
(א) האיתות בהפעלת עגורן-צריח  
(1) יהיה לפי שיטה אחידה, מוסמכת וידועה מראש לכל העוסקים בהרמת מטענים במקום.  
(2) יינתן באופן ברור ובצורה שהמקבל יוכל להבינו.
(ב) ניתן איתות בעזרת מכשיר, יוגן מכשיר האיתות מפני הפעלה מקרית ויקויים.  
56. חובת משגיחי מסלול ההרמה 
(א)
כאשר עגורנאי של עגורן-צריח אינו יכול לראות את אונקל-העגורן ואת המטען לכל מסלול ההרמה מנקודת העמדת המטען עד לנקודת נחיתתו, יוצבו משגיחים למסלול ההרמה במספר מספיק בהתאם לנסיבות והם יהיו מוסמכים למתן איתות.  
(ב)
משגיחי מסלול ההרמה יוצבו במקומות בטוחים ויוצבו כך שכל אחד, בקטע מסלול ההרמה שהוקצב לו, יוכל לראות את המטען ולאותת אל משגיח המסלול הבא אחריו או אל העגורנאי.
57. הימצאות אדם בתחום העגורן 
ככל שהדבר מעשי ינקטו באמצעים נאותים כדי למנוע מכל אדם מלעבור או להימצא מתחת למטען בשעת הרמתו בעגורן-צריח או מתחת למטען תלוי בו, או בשעת הרמת מטען מתחת לזרוע העגורן בטווח תנועת המטען.
 
58. איסור הסעת אדם
לא יוסע אדם ולא יסע על מרכב הבסיס של עגורן-צריח נע מחוץ לעמדת התפעול אלא לצורך עריכת ביקורת, פעולת תחזוקה או בדיקה לפי הוראות הפרק העשירי
  
פרק שמיני - הפעלת עגורן-צריח סימן א': הוראות לגבי עגורני-צריח מכל הסוגים
 
59. ביקורת יומית 
 
(א) מדי יום ביומו, עם התחלת ההפעלה, ייבדק או ינוסה עגורן-צריח בידי עגורנאי כמפורט בתקנות-משנה (ב) עד (ד).   
(ב) בעגורן-צריח מכל סוג ינסו פעילותם התקינה של אלה:
(1) הבלמים לסוגיהם.  
(2) מגבילי עומס-יתר בהעמסת משקולות-מבחן.
(3) התקני האזעקה למניעת עומס-יתר.
(4) המתגים הגובלים.
(ג)
בעגורן-צריח נע על פסים ייבדקו בדיקת-ראיה מסילות הפסים, ההתקנים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעתו במסילה והפגושות בה .
(ד)
בעגורן-צריח נע שלא על פסים תיבדק הצבתו הנאותה והבטוחה של העגורן.
60. ביקורת שבועית
אחת לשבוע ייבדק בעגורן-צריח בדיקת ראיה על ידי העגורנאי כל כבל שהוא חלק של עגורן- הצריח.
 
61. פגם שנתגלה לעגורנאי
 
(א)
נתגלה לעגורנאי בביקורת היומית או השבועית פגם כלשהו או צורך לפעולת תחזוקה כלשהי, או נודע לו מצב כאמור בדרך אחרת, ירשום העגורנאי את הפרטים המתאימים בחלק ג' של פנקס העגורן.
(ב) העגורנאי יודיע על הפרטים כאמור
(1) בבנייה - למנהל העבודה  
(2) בבנייה הנדסית - למבצע או לנציגו במקום
(3)
במפעל למוצרי-בטון - לתופש או לנציגו במפעל; ומשנמסרה להם הודעה כאמור, חייבים הם לאשר קבלתה על ידי חתימה לצדי הרישום בחלק ג' של פנקס העגורן.
(ג)
ההודעה בהתאם לתקנת-משנה (ב) תינתן על ידי העגורנאי מיד או תוך זמן סביר בהתחשב עם מידת הסיכון הנובע מהמצב שנתגלה כאמור.  
62. איסור הפעלת עגורן פגום 
לא יופעל עגורן-צריח אשר נמצא בו פגם, אלא אחרי תיקונו.
 
63. איסור העמסת יתר 
אין להרים בעגורן-צריח מטען שמעל לעומס העבודה הבטוח בנסיבות המקרה, אולם לצורך ביקורת של העגורן או בדיקתו מותר להרים בעגורן מטענים במשקל עד לעומס-מבחן או בשיעור אשר הרשה הבודק המוסמך.
 
64. איסור הפעלת עגורן מחוץ ליעודו 
לא יופעל עגורן-צריח אלא למטרה שלביצועה נבנה, ובמיוחד לא יופעל לגרירת מטען או טובין או לשחרורם.
 
65. איסור הרמת אדם 
לא יופעל עגורן-צריח להרמת אדם.
 
66. הרמה אנכית 
לא יופעל עגורן-צריח להרמת מטען אלא אם כבל ההרמה נמצא במצב אנכי מעל למטען.
 
67. הרמה לפני הובלה 
מטען שיש להרים ולהוביל בעגורן-צריח יורם תחילה לגובה הדרוש ורק לאחר מכן יופעל העגורן לסיבוב או לנסיעה, הכל בכפוף להוראות תקנה 68.
 
68. הסעת עגורן עם מטען תלוי 
עגורן-צריח נע על פסים לא יוסע עם מטען התלוי בו, אלא אם הוא בנוי לנסיעה כאמור והותקן אותה שעה להיות מוסע כאמור ללא סכנה.
 
69. הורדת מטען 
לא יורד מטען בעגורן-צריח בכוח הכובד כאשר מופרדת התשלובת של המנגנון להורדה.
 
70. סכנה מתוך מגע בין המטען לבין גוף 
היה מטען עלול לבוא במגע במסלול ההרמה עם חפץ או גוף אחר, יכוון העגורנאי את מסלול ההרמה כדי למנוע את המגע, זולת אם ננקטו אמצעים נאותים כדי למנוע כל סכנה מהמגע.
 
71. סיום הפעלה של עגורן-צריח 
לא יעזוב העגורנאי את עמדת התפעול או את מכשיר התפעול של עגורן-צריח
(1) כל עוד נשאר מטען תלוי בעגורן.  
(2) בטרם הביא את כל ידיות ההפעלה אל מצב האפס והופסקה אספקת החשמל במפסיק הזרם הראשי לעגורן.
72. הימצאות בני אדם בעמדת התפעול 
לא יימצא אדם
(1) בעמדת התפעול של עגורן-צריח.  
(2)
בכל חלק אחורי של עגורן-צריח. אלא אם יש לו תפקיד שם בקשר להפעלת העגורן, הביקורת עליו, בדיקתו, תחזוקתו, תיקונו, זקיפתו, הגבהתו, הנמכתו או פירוקו, או שהוא עסוק שם בקשר להכשרתו בעגורנאי.
73. הפעלת עגורן-צריח במזג אוויר מסכן 
לא יופעל עגורן-צריח שעה שנושבת רוח בעלת חוזק העלולה לסכן את יציבות עגורן-הצריח או את העובדים בו או בקרבתו.
 
74. חובת העגורנאי לקיום ההוראות  
החובה לקיום הוראות סימן זה מוטלת על העגורנאי.
 
סימן ב': הוראות לגני הפעלת עגורן-צריח שלא על פסים
 
75. הפעלת עגורן-צריח שלא על פסים  
מבלי לגרוע מכלליותן של הוראות סימן א' יחולו הוראות סימן זה על הפעלת עגורן-צריח נע שלא על פסים.
 
76. איסור הסעה עם מטען תלוי או עם זרוע מורמת  
עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יוסע עם מטען תלוי בו או עם זרוע מורמת.
 
77.
הצבה ותמיכה  
 
(א)
עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יופעל להרמת מטען אלא אם הוא מוצב בהתאם לתקנת-משנה (ב) והוא נתמך, בנוסף לגלגליו, בהתקני-תמיכה נאותים למניעת תזוזתו המקרית ולפיזור משקלו על התשתית או הקרקע. 
(ב)
ואלה דרכי ההצבה לעגורן-צריח נע שלא על פסים:
 
(1)
על תשתית מתאימה, יציבה ומאוזנת. 
(2)
על קרקע יציבה ופני הקרקע מאוזנים ככל האפשר, ומכל מקום לא על קרקע בשיפוע עד כדי סיכון יציבות העגורן.
78. מסלול לנסיעה  
עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יוסע במסלול
(1) בעל שיפוע העלול לסכן את יציבות העגורן. 
(2)
העובר קרקע שאינה יציבה, ומכל מקום לא יעבור על מילוי אדמה או על חול נודד אלא אם נקטו באמצעים נאותים לייצובם.
79. חובת העגורנאי לקיום ההוראות  
החובה לקיום הוראות סימן זה מוטלת על העגורנאי.
 
סימן ג': הוראות נוספות בענין בטיחות
 
80. משקולות מבחן  
לניסוי היומי במגבילי עומס-יתר יוכנו משקולות-מבחן מתאימות שיוצבו במקום נוח לעשיית הניסוי.
 
81. תאורה לפעולות בלילה  
(א)
כשמבצעים בעגורן-צריח פעולה מהפעולות המפורטות בתקנת-משנה (ב) במשך השעות שבין שקיעת החמה לבין זריחתה, יוארו תאורה נאותה עגורן-הצריח על חלקיו, המקום בו הוא נמצא והשטח שמעליו הוא הופעל.  
(ב) ואלה הפעולות:
(1) הפעלת עגורן-צריח.  
(2) פעולה לשם תחזוקת העגורן, סיכתו או תיקונו.
(3) הרכבת עגורן-צריח זקיפתו או פריקתו.
82. הרמת מטען בשני עגורני-צריח 
(א)
אם משתמשים להרמת מטען בשני עגורני-צריח או יותר במשותף, תיעשה הפעולה בהשגחתו של אדם מנוסה שמונה במיוחד לתפקיד זה.  
(ב)
העגורנים שמשתמשים בהם כאמור בתקנת-משנה (א) יסודרו ויופעלו מבלי שאף אחד מהם יועמס בהרמה המשותפת מעבר לעומס העבודה הבטוח שלו ומבלי שיציבותם ומבניהם יסוכנו.
83. פעולות תחזוקה 
(א) לא יעשו בעגורן-צריח פעולת תחזוקה, סיכה או תיקון בעת הפעלתו או כאשר מטען תלוי בו.  
(ב)
היו נסיבות מיוחדות מחייבות לבצע פעולת תחזוקה, סיכה או תיקון ואי-אפשר לבצעה אלא כשמטען תלוי בעגורן, תיעשה הפעולה תחת השגחתו הישירה של אדם מנוסה אשר מונה לתפקיד זה.
84. הגנה מפני נפילת אדם 
היה על אדם לעסוק בעגורן-צריח שלא בעמדת התפעול או הסולמות בצריח, והוא עלול ליפול ממקום-עיסוקו יותר משני מטרים ואותו מקום אינו מאפשר אחיזת-רגל בטוחה, ולפי הצורך אחיזת יד בטוחה, ולא הובטחה בטיחותו על ידי גידור המקום, תסופק לאדם חגורת-בטיחות, ומשסופקה לו עליו להשתמש בה.
 
85. חובת עגורנאי לקיום תקנה 83 
החובה לקיום תקנה 83 מוטלת על העגורנאי לגבי פעולותיו הוא.
 
פרק תשיעי - בדיקות עגורן-צריח בידי בודק מוסמך
 
86. בדיקת עגורן-צריח 
(א) בעגורן-צריח תיערך בדיקה יסודית על ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה:  
(1) מיד לאחר הקמתו, ולפני הפעלתו.  
(2) מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון יסודי בו, ולפני הפעלתו.
(3) אחת לששה חודשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד העגורן מוקם.
(ב) מסילת הפסים של עגורן-צריח נע על פסים תיבדק על ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה:   
(1) בכל מועד מהמועדים שנקבעו בתקנת-משנה (א).  
(2) מיד לאחר התקנת כל קטע נוסף של מסילת הפסים ולפני שהעגורן יוסע על אותו הקטע.
(3) מיד לאחר כל שינוי בתווי מסילת הפסים או כל תיקון יסודי בה ולפני שהעגורן יוסע עליה.
(ג)
על אף האמור בתקנות-משנה (א) ו-(ב) מותר מיד אחרי סיום הפעולה בעגורן או במסילת הפסים כאמור להפעיל את עגורן-הצריח או להסיעו, לפי הענין, לשם בחינת התפעול התקין שלו, ובלבד שבהפעלה לשם בחינת התפעול לא תיעשה הרמה והסעה לשם קידום הבנייה ההנדסית באתר או קידום הייצור במפעל למוצרי-בטון.  
87. היקף הבדיקה 
(א) כל בדיקה של עגורן-צריח בהתאם לתקנה 86 תכלול  
(1) בדיקת יציבות עגורן-הצריח בהתחשב בעומס העבודה הבטוח, וניסוי העגורן בעומס-מבחן.  
(2) בעגורן-צריח נע על פסים בדיקת קיום ההוראות של תקנות 38 עד 41.
(3)
בדיקה וניסוי של כל המתגים הגובלים לנסיעה ולתנועות של עגורן-הצריח, גובלי עומס-יתר שבו, מנגנון האזעקה לאלה והמכוון האוטומטי.
(4) בדיקה וניסוי של ההתקנים למניעת עומס-יתר בעגורן-הצריח, לרבות מנגנון האזעקה לאלה.
(5) בדיקה וניסוי של מנגנון ההגבהה וההנמכה של עגורן-הצריח, אם קיים כזה.
(6) בדיקה וניסוי של הבלמים למיניהם בעגורן-הצריח.
(7) בדיקת הכבלים המשמשים במנגנון עגורן-הצריח.
(ב)
הבדיקה תבוצע בהתאם להנחיות המפקח הראשי שניתנו בכתב, ובמידה שלא ניתנו בהתאם לכללי המקצוע.  
88. תסקיר על בדיקה 
(א)
תסקיר על תוצאות כל בדיקה בהתאם לתקנות 76 ו-87, שיכלול את הפרטים שנקבעו בתוספת השניה ערוך על ידי הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה וחתום בידו, יצורף לפנקס העגורן תוך שבעה ימים מיום הבדיקה.  
(ב) התסקיר יהיה ערוך בשני עותקים בטופס בהתאם לתוספת השניה.
(ג)
עותק מהתסקיר כאמור בתקנת-משנה (א) יימסר על ידי הבודק המוסמך, תוך שבעה ימים מיום הבדיקה, למפקח העבודה האזורי.
89. סכנה מיידית שנתגלתה בבדיקה 
(א)
נתגלה לבודק המוסמך, תוך בדיקת עגורן-הצריח, סכנה מיידית הנובעת מהעגורן, ממצבו או מהפעלתו, רשאי הבודק המוסמך להורות בכתב על הסרת הסכנה או הקטנתה ועליו למסור את ההוראה למזמין הבדיקה או לנציגו במקום שבו נמצא העגורן.  
(ב)
הבודק המוסמך ימסור מיד למפקח-העבודה האזורי הודעה מפורטת בכתב על הסכנה שנתגלתה כאמור בתקנת-משנה (א) ועל ההוראה שנתן כאמור.
(ג) מילוי אחרי הוראות תקנות-משנה (א) ו-(ב) על ידי בודק מוסמך לא יפטור אותו מהחובה ליתן תסקיר לפי תקנה 88.
90. איסור הפעלת עגורן בניגוד להוראת בודק מוסמך 
(א)
נתן בודק מוסמך הוראה בהתאם לתקנה 89, לא יופעל עגורן-צריח בניגוד להוראה ויינקטו מיד האמצעים הדרושים לפי ההוראה להסרת הסכנה.  
(ב)
הוראה שניתנה על ידי בודק המוסמך על פי תקנה 89 תישאר בתוקפה עד שתבוטל על ידו או על ידי מפקח-עבודה אזורי.
עד שתבוטל הוראת הבודק המוסמך "אין הגבלה זמנית או אחרת על תחולתה ועל חיובה" ואין בתקנה דבר המצדיק את הגבלת תחילתה לפעולה הראשונה לאחר מתן הוראה.
 
91. חובה לקיום הוראות בבנייה 
בבנייה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבנייה.
 
פרק עשירי -  פנקס העגורן
 
92. חובת ניהול פנקס עגורן  
(א) לגבי כל עגורן-צריח ינוהל פנקס-עגורן בטופס ובהתאם להוראות שבתוספת השלישית.  
(ב) החובה לקיום תקנת-משנה (א) מוטלת כמפורש בתוספת השלישית.
93. מקום החזקת הפנקס 
פנקס העגורן ינוהל במקום בו מוצב העגורן או נמצא לשם הצבתו.
 
94. עיון בפנקס העגורן 
פנקס העגורן יהיה פתוח לעיונם של מפקח-עבודה, בודק מוסמך / ממונה על בטיחות נאמן לבטיחות וכל עובד במקום שבו מופעל עגורן-הצריח.
 
95. זמן שמירת פנקס העגורן 
פנקס העגורן על כל כרכיו יישמר כל הזמן שהעגורן קיים.
 
96. הפנקס מלווה את העגורן 
(א)
הועבר עגורן-צריח מידי מחזיקו לידי מחזיק אחר חייב המחזיק החדש לקבל לידו גם את פנקס העגורן על כל כרכיו ולהמשיך לנהלו ולשמרו.  
(ב)
מפקח-העבודה האזורי רשאי לפטור מחובת תקנת-משנה (א) כשהוא משוכנע שפנקס העגורן או כרך מכרכיו לא קיימים עוד או שאין להשיגם.
97. החובה לקיום הוראות בבנייה 
בבניה מוטלת החובה לקיום הוראות תקנות 93 עד 96 על מבצע הבנייה.
 
פרק אחד- עשר הוראות שונות
 
98. מתן אפשרות לקיים את התקנות והשגחה 
(א) ינקטו בצעדים מתאימים וישגיחו השגחה נאותה שכל החייב לקיים תקנה מתקנות אלה ימלא את חובתו.  
(ב)
הנאמר בתקנת-משנה (א) אינו מחייב השגחה על בודק מוסמך בעריכת בדיקה או תסקיר על בדיקה בהתאם לתקנות אלה.
99. איסור להורות על פעולה בניגוד לתקנות 
לא תינתן לאדם הוראה לפעול בניגוד לתקנות אלה, ולא תותר ולא תוזמן פעולה בניגוד להן.
 
100. החובה לקיום הוראות בבניה 
בבניה מוטלת החובה לקיום תקנות 99-98 על מבצע הבנייה ומנהל העבודה כל אחד לגבי פעולותיו הוא.
 
תוספת ראשונה
 
(תקנה 26)
תסקיר על בדיקת כבלים ואבזרי הרמה
 
1.
 מבצע הבניה או הבנייה ההנדסית או תופש המפעל למוצרי בטון שמו ומענו:
________________________________________________________________ 
2. המקום בו נעשתה הבדיקה של החפצים המפורטים להלן:
________________________________________________________________
3.  תאריך הבדיקה: ____________________________________________________
 
מס' או סימון החפץ
תיאור החפץ
תאריך בו החפץ הוכנס לשימוש לראשונה
האם נעשה מבחן-עומס? ציין את העומס שהוטל
פגמים שנמצאו בעת הבדיקה
קביעת עומס העבודה הבטוח לחפץ (אם אינו ראוי לשימוש בטוח ציין "פסול")
4
5
6
7
8
9
 
אני __________________________ מצהיר בזה:
 
(1)
אני בודק אשר הוסמכתי על ידי מפקח העבודה הראשי בהתאם לסעיפים 25 ו-26 לפקודת הבטיחות בעבודה 1946, ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) תשכ"ז-1966, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה
מס' _____________ מיום ___________________  
(2) הרישומים בטורים 4 עד 8 הם תיאור נכון של החפצים שנבדקו על ידי ושל הפגמים שמצאתי בבדיקתי.
(3)
קביעות עומס העבודה הבטוח הרשומות על ידי בטור 9 עשויות למיטב ידיעותי- להבטיח שימוש בטוח בחפצים שבדקתי.
תאריך: ________________
 
 
חתימת הבודק המוסמך
מענו

תוספת שניה
 
(תקנה 88)
תסקיר על בדיקת עגורן-צריח
 
חלק א' תיאורים
 
1. מבצע הבנייה או הבנייה ההנדסית או תופש המפעל למוצרי בטון :
(א) שם: ________________________________________________________  
(ב) מען: ________________________________________________________
2. העגורן  
(א) סוג העגורן  
(ב) היצרן
(ג) סימן או מספר הדגם לפי היצרן
(ד) מספר העגורן לפי היצרן
(ה) שנת הייצור
(ו) מספר העגורן ברישום ציוד הנדסי
(ז) מספר העגורן במפעל
3. הבדיקה הקודמת של העגורן:  
נערכה ביום: __________________ על-ידי הבודק המוסמך: ___________________
נערכה ביום: __________________ על-ידי הבודק המוסמך: ___________________
 
חלק ב' הבדיקה ותוצאותיה
 
4. ביום __________________ נעשתה:  
· בדיקת הקמה במקום הנ"ל
· בדיקה לאחר שינוי במבנה העגורן או תיקון יסודי
· בדיקה תקופתית
5.
מצב העגורן שנתגלה בבדיקה:
(א)
בדיקת יציבות עגורן-הצריח בהתחשב בעומס העבודה הבטוח וניסוי העגורן בעומס מבחן (ציין עומס המבחן) בסדר/ראה סעיף 6 בטופס*.  
(ב) בעגורן צריח קבוע בדיקת העיכון או אמצעי הבטחת היציבות האחרים: בסדר/ראה סעיף 6 בטופס*.
(ג)
בעגורן צריח נע על הפסים בדיקת תשתית המסילה פסי המסילה, התקנת המסילה, הפגושות וגובלי התנועה במסילה: בסר/ראה סעיף 6 בטופס*.
(ד)
בדיקה וניסוי של גובלי התנועה וגובלי עומס יתר בעגורן, מנגנון האזעקה והמכוון אוטומטי: בסדר/ראה סעיף 6 בטופס*.
(ה)
בדיקה וניסוי של ההתקנים למניעת עומס יתר בעגורן לרבות מנגנון האזעקה לאלה: בסדר/ראה סעיף 6 בטופס*.
(ו) בדיקת וניסוי של מנגנון ההגבהה וההנמכה של העגורן אם קיים כזה: בסדר/ראה סעיף 6 בטופס*.
(ז) בדיקה וניסוי של הבלמים למיניהם בעגורן: בסדר/ראה סעיף 6 בטופס*.
(ח) בדיקת הכבלים המשמשים במנגנון העגורן: בסדר/ראה סעיף 6 בטופס*.
(*למחוק את הבלתי מתאים)
 
חלק ג' תיקונים ועומס העבודה הבטוח
 
6. תיקונים ותנאים  
(א) התיקונים הדרושים והתקופה בה יש לבצעם.  
תת סעיף 5 המתייחס התיקון הדרוש
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ב)
תנאים אחרים הדרושים על מנת להשיג פעולה בטוחה של העגורן:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
(ג) הוראות שעה של הבודק במקרה של סכנה מיידית (בהתאם לתקנה 89):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. עומס העבודה הבטוח במקרה שאין צורך בתיקונים:  
(א) העגלה מן התורן:  
(1) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג  
(2) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג
(3) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג
(ב) עומס העבודה הבטוח במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים על עומס העבודה הבטוח ועד לביצועם:  
(1) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג  
(2) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג
(3) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג
(ג)
עומס העבודה הבטוח לאחר ביצוע התיקונים המפורטים בסעיף 6 לעיל (למלא רק במקרה שאין צורך בבדיקה נוספת):  
(1) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג  
(2) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג
(3) בזוית/מרחק של _____________ עומס עבודה הבטוח _____________ ק"ג
חלק ד' הערות נוספות
 
אני ____________________________ מצהיר בזה:
(השם המלא באותיות דפוס)
 
(1)
אני בודק אשר הוסמכתי על-ידי מפקח העבודה הראשי בהתאם לסעיפים 25 ו-26 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, ובהתאם לתקנות הבטיחות (עגורני-צריח) תשכ"ז-1966, לערוך בדיקות לפי תעודת הסמכה מס' _____________ מיום ______________________   
(2) הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של עגורן-צריח שנבדק על ידי.
(3) הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן של בדיקת העגורן הנ"ל ותוצאותיה.
(4)
הוראותי בדבר תיקונים הדרושים וקביעותי בדבר עומס העבודה הבטוח הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים למיטב ידיעותי להבטיח פעולה בטוחה של עגורן-צריח שבדקתי.
 
מעונו
­­­­­­­­­­­­
_____________________
חתימת הבודק המוסמך
 
תאריך: _________________


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |