בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964
פרק א' - פרשנות 
1.
הגדרות
בתקנות אלה-
"אדם אחראי"- אדם שמלאו לו 18 שנה, יודע קרוא וכתוב ובעל ידיעה מספקת בסיכונים הכרוכים בשימוש בחמרי הדברה .
"ארגז אחסנה"-  ארגז לאחסנת חמרי הדברה.
"מבצע הדברה"- מי שקיבל עליו לבצע פעולת הדברה.
"מחסן"-  מחסן לאחסנת חמרי הדברה.
"מחסנאי"-  אדם אחראי שמונה לפי תקנות אלה להיות מחסנאי.
"מכשיר נשימה"- מכשיר המספק אויר צח לנשימה, מתוך מאגר אויר או חמצן דחוס, בין מנקודת שאיבת אויר ובין באמצעות מסנן.
"מסנן"- לרבות מסנן כימי.
"מיתקן הדברה"- כל מיתקן המשמש לפעולת הדברה המופעל במנוע או בידי אדם, בין מנקודת שאיבת אויר ובין באמצעות מסנן.
"נגע"- כל גוף חי או צומח, לרבות חידק ונגיף, שטבעו לגרום מחלה או נזק בכל צורה אחרת לצמח או לבעל חיים.
"פעולת הדברה"- איבוק, ריסוס או כל פעולה אחרת בחומר הדברה שמטרתה היא ביעור נגע
"ציוד מגן"-  לרבות לבוש ונעלי מגן.
"חומר הדברה"-  כל חומר כימי או תערובת של חמרים כימיים, לרבות משחות עצים וחמרי הרטבה המיועדים לביעור נגעים, להוציא תרופות וטרינריות.
פרק ב' - אחסנת חמרי הדברה 
 
2.
אחסנת חמרי הדברה  
לא יאוחסנו חמרי הדברה לשימוש במקומות בהם מבוצעת עבודה חקלאית, אלא במחסן, ואולם במקום בו מחזיקים כמות קטנה של חמרים אפשר לאחסנם בארגז אחסנה.
3. ייחוד מחסן וארגז אחסנה
לא יאוחסנו במחסן או בארגז אחסנה אלא חמרי הדברה בלבד, ואולם מותר לאחסן במחסן זבלים כימיים ואריזות ריקות של חמרי הדברה.
4. חובת רצפה מוצקה
רצפת המחסן תהיה מחומר מוצק ובלתי חדיר לרטיבות.
5. איחסון במשטח מוגבה
חמרי הדברה יוחזקו במחסן על משטחי מתכת הקבועים בגובה של לפחות 25 ס"מ מן הרצפה, ובמרחק של לפחות 25 ס"מ מקירות המחסן.
6. איוורור המחסן
במחסן יקויים איוורור נאות באמצעות פתחים בגובה של לפחות מטר וחצי מן הרצפה, בפתחים יותקנו סורגים למניעת כניסה אל המחסן של מבוגרים וילדים, וכן רשת זבובים.
7. הרכבתו ותקינותו של הארגז
ארגז אחסנה יהיה עשוי ממתכת, או מעץ שעביו 2 ס"מ לפחות והמצופה בפח מבחוץ, הארגז יוחזק תמיד במצב תקין.
8. מחסן וארגז יוחזקו נעולים
מחסן וארגז אחסנה יוחזקו נעולים על מנעול, להוציא בעת הכנסת חמרים, הוצאתם אן הטיפול בהם. מפתח המחסן או ארגז האחסנה יוחזק בדרך כלל בידי המחסנאי ולא יימסר על ידיו אלא לאדם אחראי.
9.
שלט אזהרה במחסן
בצד החיצון של דלת מחסן יהיה מוצג שלט אזהרה בגודל של 40´30 ס"מ לפחות, עשוי פח, שעליו יסומנו המלים:
"סכנה רעל – חמרי הדברה"
באותיות שגבהן הוא לפחות 4 ס"מ, וכן יצויירו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל 15´10 ס"מ לפחות.
10. שלט אזהרה על ארגז אחסנה
במקום בולט על ארגז אחסנה יסומנו המלים:
"סכנה רעל – חמרי הדברה"
באותיות שגבהן הוא לפחות 4 ס"מ, וכן יצויירו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל 10´5 ס"מ לפחות.
11. טיפול בחומר שנתפזר
חומר הדברה שנתפזר שלא בדרך הדברה ייאסף מיד, ובאם אינו ראוי לשימוש יושמד ללא דיחוי ובאופן בטוח.
12. שמירת אריזות וסימונן
(א) חמרי הדברה יישמרו באריזות המקוריות של היצרן על סימוניהן או תוויותיהן המקוריות.  
(ב) חומר הדברה שאינו דרוש לשימוש מיידי יוחזק תמיד בכלי סגור או באריזה סגורה.
(ג)
מועבר חומר הדברה מאריזתו המקורית לכלי או לאריזה אחרת, יסומנו מיד באופן בולט על גבי הכלי או האריזה כאמור שם החומר, עובדת רעילותו, והוראות קצרות לשימוש בטוח בו.
13. בדיקת רשיונות להפעלת פרתיון   
לא יוצא ממחסן או מארגז אחסנה חומר הדברה שהוא פרתיון, ולא יימסר לפעולת הדברה חומר הדברה כאמור אלא למי שהוא בעל רשיון הפעלה לחומר זה שניתן לו בהתאם לתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים בגפרת התליום וסטריכנין), תשי"ט-1959. 
 
פרק ג' – טיפול באריזות חמרי הדנרה והכנה להדברה 
 
14.
טיפול באריזות ריקות
(א) אריזות ריקות של חמרי הדברה יושמדו בתום יום הדברה או יוחזרו למחסן.
(ב)
אריזות הניתנות לשריפה יושמדו בשריפה, שתבוצע במקום מרוחק מאנשים, ממבנים, ומחמרים מתלקחים, ואדם המטפל בשריפה לא יעמוד בעשן השריפה.
(ג)
אריזות שאינן ניתנות לשריפה ייקברו באדמה, בעומק של 60 ס"מ לפחות, לאחר שנעשו בלתי ראויות לשימוש על ידי ניקוב מעיכה או בכל דרך אחרת.
15.
תוצאות אריזות ריקות ממחסן  
אריזות ריקות של חמרי הדברה לא יוצאו מן המחסן אלא כשהן נקיות משיירי חמרי הדברה, פרט להוצאתן לשם השמדה כאמור בתקנה 14.
16. זהירות בהכנה להדברה
לא יעסקו בהכנת חומר הדברה לפעולת הדברה, אלא בתוך מחסן או במרחק נאות ממבנים ומבני אדם.
 
פרק ד' – ציוד מגן, סידורי שתיה, אכילת ורחיצה לעובדים
 
17.
אספקת ציוד מגן במצב תקין
(א)
עובד המועסק בפעולה מן הפעולות האמורות בתוספת הראשונה בטור ב', להוציא טייס המבצע פעולת הדברה מן האויר, יצוייד בציוד מגן כאמור לצדה של הפעולה בטור ג'. 
(ב)  ציוד מגן יסופק לעובד כשהוא במצב תקין.
18. חובת שמירה על תקינות הציוד
(א) ציוד מגן כאמור בתקנה 17 יוחזק במצב תקין ומתאים לשימוש בהתאם להוראות היצרן. 
(ב) מסננים וחלקים אחרים של מכשירי נשימה יוחלפו עם אבדן כוח פעולתם וכן בהתאם להוראות היצרן.
19. פנקס רישום למכשירי נשימה ומספרי זיהוי למכשירים
(א) ינוהל פנקס רישום למכשירי נשימה המכילים מסננים בו יירשמו הפרטים כאמור בתוספת השניה. 
(ב) כל מכשיר נשימה או מסנן שחובה לרשמם בפנקס הרישום יסומן במספר זיהוי.
(ג) פנקס הרישום יישמר לפחות שנה אחת אחר הרישום האחרון בו.
20. סמכות לוותר על חלק מציוד מגן
(א)
מפקח העבודה הראשי רשאי להתיר שינוי בציוד המגן האמור בתוספת הראשונה בטור ג', או לוותר על חלקים ממנו, אם שוכנע שלמרות השינוי או הוויתור נתקיימה אותה מידת הבטיחות והגיהות למשתמש בחומר הדברה במידה הקיימת בציוד המלא. 
(ב)
שינוי או ויתור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן בכתב, ורשאי מפקח העבודה הראשי להתנות בו תנאים מיוחדים לכל מקרה.
21. מקומות נפרדים לבגדי העובדים וציוד המגן  
(א)
בפעולות הדברה כאמור בתוספת הראשונה בטור ב' תקויים אפשרות נאותה להחלפה או לשמירה של בגדי העובדים. 
(ב)
ציוד המגן יוחזק במקום נפרד מן המקום המשמש להחלפה או לשמירה של בגדי העובדים כאמור בתקנת משנה (א), אשר יהיה נעול בכל עת בה אין מכניסים או מוציאים ממנו ציוד מגן. המפתח למקום כאמור יוחזק אך ורק בידיו של אדם אחראי.
22. כביסת סרבלים
סרבלים אותם לבשו בזמן פעולת הדברה לא יילקחו לכל שימוש אחר בטרם כובסו היטב בסבון או בחומר ניקוי סינתטי (דטרגנט).
23. איוורור מסננים
בתום יום עבודה בהדברה יש לנקות ולאוורר כל מכשיר נשימה בו השתמשו בפעולות ההדברה, בהתאם להוראות היצרן.
24. אספקת מי שתיה
בקירבה סבירה למקום בו נעשית פעולת ההדברה, יימצאו מי שתיה שמקורם הוא מצינור מים ראשי, או מכל מקור אחר שאושר על ידי רופא של משרד הבריאות המחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940.
25. מקום לאכילה ולשמירת אוכל וחובת אספקת כלי שתיה
בקירבה סבירה למקום בו נעשית פעולת הדברה יקויים מקום נאות לשמירת מצרכי אוכל ושתיה אשר בו יוכלו העובדים לשתות, לאכול ולעשן בהפסקות מן העבודה, ויימצאו בו כלי שתיה.
26. אפשרויות רחצה
ליד מקומות האכילה יותקנו אפשרויות לרחיצת פנים וידים לפני הארוחות, שיקויימו במצב נקי ומסודר, אשר בהם יימצאו מגבות נקיות וסבונים, או חמרי ניקוי סינתטיים (דטרגנטים), שיסופקו על ידי המעביד.
27. רחצה לעובדים בפרתיון
נעשית פעולת הדברה בחומר שהוא פרתיון, תינתן אפשרות נאותה בנוסף לאפשרויות כאמור בתקנה 26, לרחיצת כל הגוף בתום יום העבודה.
28. סידורי הובלת נפגעים
יקויימו סידורי הובלה מיידית לשם קבלת טיפול רפואי של עובדים שנפגעו מחמרי הדברה.
 
פרק ה – מתקני הדברה
 
29.
חובת ניקוי מיתקנים
בתום יום עבודה בפעולות הדברה ינוקו מיתקני ההדברה בהם השתמשו באותו יום בהשגחתו של אדם אחראי.
30. איסור להשאיר בשדה מיתקנים קלים
לא ישאירו בשדה, בתום יום עבודה בפעולות הדברה, מיתקן הדברה, שאדם אחר יכול לשאתו, אלא יאחסנוהו במחסן או במקום אחר, ובלבד שאותו מקום יהיה סגור, נעול ומשולט בשלט אזהרה כאמור בתקנה 9.
31. חובת שילוט מיתקנים כבדים  
מיתקן הדברה הנשאר בשדה אפשר שלא לנקותו, ובלבד שפתח מיכל המיתקן יהיה סגור, ויותקן עליו שלט אזהרה בגודל של 40´30 ס"מ לפחות, בו יכתבו המלים, ''סכנה רעל – חמרי הדברה", באותיות שגבהן הוא 4 ס"מ לפחות, וכן יצויירו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל של 15´10 ס"מ לפחות
32. איסור לתקן מיתקן שלא נוקה
לא יועבד אדם בתיקון מיתקן הדברה ולא יישלח מיתקן הדברה לתיקון בטרם נוקה המיתקן על כל חלקיו בצורה יסודית, למעט תיקון שיגרתי הנעשה תוך כדי פעולת הדברה, והדרוש למהלכה התקין של פעולת ההדברה.
 
פרק ו – הוראות כלליות
 
33.
אחריותו של מבצע הדברה
נעשית פעולת הדברה על ידי מבצע הדברה יראוהו לענין סעיף 219 לפקודה כאחראי למילוין של הוראות תקנות אלה.
34. מינוי מחסנאי ואחריותו  
(א)
מונה מחסנאי על ידי המחזיק או על ידי מבצע הדברה, יודיע הממנה למפקח העבודה האזורי שבתחום פעולתו מבוצעת פעולת הדברה, את שמו, גילו ומענו של המחסנאי. 
(ב)
הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בדואר רשום כשהיא חתומה על ידי הממנה והממונה כאמור, ותהיה בטופס שאפשר להשיגו במשרדו של מפקח העבודה האזורי.
(ג)
מונה מחסנאי כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) תחול עליו לענין סעיף 219 לפקודה האחריות למילוין של תקנות 8, 11, 12, 13, 18 ו-19.
(ד)
מפקח עבודה אזורי רשאי, בכל עת, לפסול את המחסנאי על ידי הודעה בכתב אל מי שמינהו - אם לדעתו אין ממלא או אינו מסוגל למלא את חובות(ו לפי תקנות אלה.
35. חובה להדריך עובדים חדשים  
לא יועבד עובד בעבודה מן העבודות האמורות בתוספת הראשונה טור ב' בטרם הודרך בדבר הסיכונים ואמצעי הזהירות אותם יש לנקוט בעבודות האמורות.
36. חובותיהם של העובדים 
עובד בחמרי הדברה –
(1) ישתמש בכל ציוד המגן שסופק לו בכל עבודה מן העבודות האמורות בתוספת הראשונה טור ב'.
(2)
לא יאכל, לא ישתה ולא יעשן אלא לאחר שהסיר מעל גופו את ציוד המגן, רחץ בסבון, או בחומר ניקוי סינתטי (דטרגנט) את פניו וידיו, ונמצא מחוץ לתחומי הסיכון האפשרי של חומר ההדברה כאמור בתקנות 24 ו-25.
(3) ישמור את בגדיו האישיים, שאותם אינו לובש בזמן ההדברה, במקום שנועד לכך כאמור בתקנה 21(א).
(4) יכניס בתום יום העבודה את ציוד המגן למקום שנועד לכך על ידי המעביד בהתאם לתקנה 21(ב).
(5) ירחץ בתום יום עבודה בחומר הדברה שהוא פרתיון את גופו במים ובסבון.
תוספת ראשונה
 
תקנה 17
ציוד-מגן הדרוש בפעולות בחמרי-הדברה מסויימים
 
טור א'
טור ב
טור ג'
חומר ההדברה
פעולת ההדברה האסורה ללא שימוש בציוד מגן
ציוד המגן בו יש להשתמש
אזודרין
מטאציל
נובקרון
סיאולן
פרתיון
(Azodrin)
(Matacil)
(Nuvacron)
(Cyolan)
(Parathion)
1. פתיחת מיכל המכיל את החומר המרוכז; העברת חומר מיכל למיכל, מהילתו, ערבובו והשימוש בו;
2. חיטוי זרעים בחומר;
3. שטיפה וניקוי של מיכל או מיתקן הדברה לחומר בין של קרקע ובין של מטוס.
1. כפפות מגומי או מחומר פלסטי;
2. מגפיים מגומי או מחומר פלסטי או נעלי עבודה גבוהות מעור;
3. מכשיר נשימה ומשקפי מגן;
4. סרבל וסינר מגומי או מחומר פלסטי;
5. כיסוי ראש נאות.
 
 
4. דיגול לטייס המבצע פעולת הדברה מהאויר
1. מגפים מגומי או מחומר פלסטי;
2. מגן פנים;
3. סרבל;
4. כיסוי ראש נאות.
אנדרין
גוסתיון
פוספואמידון
(Endrin)
(Gusathion)
(Phosphoamidon)
פתיחת מיכל המכיל חומר מרוכז; העברת חומר ממיכל למיכל, מהילתו, ערבובו.
1. כפפות מגומי או מחומר פלסטי;
2. מגן פנים.
תרכובות אורגניות של כספית
(Organo-Mercury Compounds)
חיטוי זרעים
1. כפפות מגומי או מחומר פלסטי;
2. מגן פנים.
גפרת חתליום
(Thallium Sulfate)
פיזור גרעינים
כפפות מגומי או מחומר פלסטי
 
תוספת שניה
 
תקנה 19   
מכשיר הנשימה
פנקס רישום למכשירי נשימה ולמסננים
 
(1)
מספר זיהוי של מכשיר הנשימה
(2)
שם היצרן וסוג המכשיר
(3)
תאריך רכישת המכשיר
 
מסננים למכשיר הנ"ל
 
(4)
מספר סידורי של המסנן
(5)
תאריך רכישתו
(6)
תאריך השימוש במסנן
(7)
משך הזמן בו מותר להשתמש במסנן (בשעות)
(8)
מספר שעות השימוש במסנן ביום ההדברה
(9)
מספר שעות שימוש שנותרו
(10)
תאריך הפסקת השימוש במסנן והשמדתו
 
לגבי מסנן חדש, יש לרשום את מספר שעות השימוש לפי הוראות היצרן, ולגבי מסנן שכבר היה בשימוש, יש לרשום את מספר שעות השימוש שנותרו, שהוא מספר הזהה למספר שנרשם בטור (9) אחרי שהשתמשו לאחרונה באותו מסנן. 
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |