בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחמרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 .
 
1.
פירושים
בתקנות אלה –
"הממונה על הפיצוצים" פירושו – אדם שנתמנה על ידי המחזיק במחצבה לתפקיד השגחה והנהלה של פעולות פיצוץ במחצבה או המחזיק עצמו שאושר לכך בכתב על ידי מפקח עבודה אזורי לשמש בתפקיד האמור  
"פעולת פיצוץ" כולל –    פעולת הכנה לפיצוץ וכל פעולה שלאחריו הקשורה בפיצוץ
"מפקח עבודה" פירושו מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד-1954.
"מפקח עבודה אזורי" פירושו – מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי
"מפקח עבודה ראשי" פירושו – מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח העבודה הראשי
"מחסן" פירושו – מחסן להחסנת חמרי נפץ.
פרק ב' – שימוש בחמרי נפץ
 
2. זהירות כללית 
(א)
לא יעשה אדם בשטח מחצבה כל פעולה ולא ינהג באופן שכתוצאה מכך עלולה לבוא התפוצצות, אלא אם פעל או נהג בהתאם לתקנות אלה.  
(ב)
(1)
לא יעשן אדם, לא יבעיר אש ולא יחזיקה ולא ידליק אור בקרבת חומר נפץ, פרט להדלקת פתיל לשם פיצוץ או לשם בדיקת פתיל בטחון בהתאם לתקנה 12  
(2)
לא יחזיק אדם חומר נפץ בקרבת אש או אור מלאכותי, אלא במידה שיש משום הכרח בהדלקת פתיל לשם פיצוץ בהתאם לתקנות אלה
(ג)
האמור בתקנת משנה (ב) לא יפגע בכלליות ההוראות שבתקנת משנה (א),  
3.
ממונה על פיצוצים 
(א)
המחזיק במחצבה שהייצור בה קשור בפעולות פיצוץ לא יפעילה, לא יתיר בה ייצור ולא יאפשר בה ייצור, אלא אם לאותה מחצבה ממונה על פיצוצים.  
(ב) המחזיק במחצבה ימנה אדם מאומן בפעולות פיצוץ, שמלאו לו 23 שנה, להיות ממונה על פיצוצים.
(ג)
המחזיק במחצבה או מנהל המחסן, אם הם מאומנים כאמור ומלאו להם 23 שנה, כשרים לתפקיד ממונה על הפיצוצים לאחר שאושרו לכך על ידי מפקח עבודה אזורי, ודינם כדין ממונה על הפיצוצים שנתמנה לפי תקנת משנה (ב).
(ד) המחזיק במחצבה ימסור במכתב רשום למפקח עבודה אזורי הודעה על מינוי ממונה על הפיצוצים ועל סיום תפקידו
ההודעה תהיה לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותהיה חתומה גם בידי מי שנתמנה להיות הממונה על הפיצוצים. כן ירשום המחזיק בפנקס הכללי לגבי כל ממונה על הפיצוצים את הפרטים שנקבעו לרישום בפנקס הכללי.
4.
בחינת ממונה על פיצוצים 
לפי דרישת מפקח עבודה אזורי חייב ממונה על פיצוצים לעמוד בבחינה במקום, בזמן ובפני האדם או הרשות שיפורטו בדרישה ולפי תכנית שתיקבע על ידי מפקח העבודה הראשי ותובא לידיעת הנבחן לפני היבחנו.
 
5.
פסילת ממונה על פיצוצים 
(א)
מפקח העבודה הראשי רשאי בכל עת לפסול את הממונה על הפיצוצים, אם לדעתו אין הוא מאומן כראוי בטיפול בחמרי נפץ או שאין הוא ממלא או מסוגל למלא את החובות המוטלות עליו; הודעה על פסילת ממונה על פיצוצים תימסר בכתב למחזיק במחצבה או תודבק במקום נראה לעין בשטח המחצבה והיא תכיל הוראות על מינוי ממונה על פיצוצים אחר.  
(ב)
משנמסרה למחזיק במחצבה הודעה בכתב על פסילת הממונה על פיצוצים או משהודבקה הודעה כאמור בתקנת משנה (א), חייב המחזיק במחצבה למנות תוך הזמן הנקוב בהודעה ממונה אחר ובתום הזמן האמור לא ישמש עוד בתפקידו הממונה על הפיצוצים שנפסל.
6.
חובות ממונה על פיצוצים 
הממונה על הפיצוצים חייב –
(1)
למלא אחרי הוראות פרק זה המתייחסות אליו ולנקוט בצעדים מתאימים כדי להבטיח שכל אדם אחר ימלא אחרי הוראות פרק זה המתייחסות לאותו אדם  
(2)
להדריך את העובדים המטפלים בחמרי נפץ או העוסקים בפעולות פיצוץ, בעניני הבטיחות בעבודה ולהיות נוכח בשטח המחצבה בעת כל פיצוץ
(3)
להודיע בכתב בהקדם האפשרי למפקח עבודה אזורי על כל ליקוי בעניני הבטיחות בעבודה שבמחצבה במידה שהדבר נוגע, במישרין או בעקיפין, לשימוש בחומר נפץ להחסנתו או לפעולות פיצוץ, אם לא נקטו מיד באמצעים מתאימים לתיקונו; העתק ההודעה כאמור ימסור הממונה על הפיצוצים למחזיק במחצבה.
7.
אחריות הממונה על פיצוצים 
(א)
לצורך סעיף 219 לפקודה יראו חובה כמוטלת במפורש על הממונה על הפיצוצים, אם לא נקבע בפרק זה שהיא מוטלת על המחזיק במחצבה, על המפוצץ המקצועי או על כל אדם אחר.  
(ב)
האמור בתקנת משנה (א) אינו בא להוציא את הממונה על הפיצוצים מכלל כל אדם שהוראות פרק זה מטילות עליו חובה כל שהיא.
8.
מפוצץ מקצועי 
(א)
פעולת פיצוץ, הכנת חומר נפץ והטיפול בו ייעשו תחת השגחתו הישירה של מפוצץ מקצועי, פרט אם על פי תקנות אלה המפוצץ המקצועי עצמו חייב לעשותן, ובמידה שהוא חייב לעשותן.  
(ב)
המחזיק במחצבה והממונה על הפיצוצים, שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד, יהיו אחראים לכך שרק אדם בעל נסיון בטיפול בחומר נפץ ובפעולות פיצוץ ישמש כמפוצץ מקצועי.
(ג) המחזיק במחצבה ירשום בפנקס הכללי לגבי המפוצץ המקצועי את הפרטים שנקבעו לרישום בפנקס הכללי.
9.
חמרי נפץ מאושרים 
לא ישתמשו לפיצוץ אלא בחמרים אלה לסוגיהם (להלן - חמרי נפץ מאושרים):
סוג 1 – ג'לטינית לפיצוץ, ג'ליגנטים, דינמיטים
סוג 2 – אמוניטים, אמונלים, תרכובות ניטרוארומטיות של טולוראן, נפתלין וריפנילאמין
סוג 3 – אבק שריפה שחור
סוג 4 – כלורטים
סוג 5 – פצצים
סוג 6 – פתילים לפיצוץ (להלן - פתילים)
סוג 7 – פנטרים והקסוגן אדישים, פנטוליטים והקטוליטים - עם תוספת של אבקת אלומיניום או סיליציד הסידן או בלעדיה.
סוג 8 – חנקת אמוניום (אמוניום ניטרט) מוספג בחומר דלק כבד, שהוא נפט סוג ג' לענין תקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (נפט) 1934, או חנקת אמוניום מעורבב בחומר אחר מוספג בחומר דלק כבד כאמור.
או כל חומר נפץ אחר שמפקח העבודה הראשי יאשרו בכתב בקביעת סוגו.
 
10.
חומר נפץ פגום 
(א)
לא ישתמשו בחומר נפץ פגום או מקולקל.  
(ב) לא ישתמשו בחומר נפץ –
(1)
מסוג 1 כשהוא קפוא, אלא לאחר שהפשירוהו בכלי קיבול מתאים הנתון בכלי זה שבו מים חמים, ובלבד שהכלי אשר בו המים החמים יהיה מרוחק כראוי ממקום החום    
(2)
מסוג 1 אשר על עטיפתו נראים כתמים שמנים, אלא אם נבדק תחילה על ידי הממונה על הפיצוצים בנוכחות מפוצץ מקצועי ונמצא כשיר לשימוש
(3) מסוג 2 כשהוא רטוב
(4) מסוג 3 או 4 אם כתוצאה מרטיבות או מכל סיבה אחרת היה לגוש.
(ג)
הוראות תקנת משנה (ב) לא יפגעו בכלליות האיסור שבתקנת משנה (א).  
11.
בדיקת חמרי נפץ 
כל חומר נפץ ייבדק סמוך לשימוש בו, על ידי הממונה על הפיצוצים, בנוכחות המפוצץ המקצועי שלשימושו מיועד החומר, על מנת להיווכח אם הוא במצב טוב וראוי לשימוש.
 
12.
פתיל בטחון 
(א)
לא ישתמשו בפתיל בטחון לשם פיצוץ אלא אם –  
(1) זמן הבערה של חתיכה בת 100 סנטימטר הוא בין 90 ובין 110 שניות;
(2) ארכו לא פחות מ-120 סנטימטר.
(ב) מפוצץ מקצועי יבדוק לפני הכנסת פתיל הבטחון לתוך הפצץ אם הפצץ ראוי לשימוש.
(ג)
המפוצץ המקצועי יחתוך, סמוך לזמן הכנסת הפתיל לפצץ, את פתיל הבטחון חתך חד, ישר וניצב ויכניסו לפצץ רק אם הקצה המוכנס הוא יבש ונקי.
(ד) המפוצץ המקצועי יהדק את פתיל הבטחון של הפצץ בעזרת צבת הידוק מיוחדת או מכונת הידוק מיוחדת בלבד.
13.
תכנת חומר נפץ לשימוש 
(א)
לא תיעשה כל פעולת הכנה לפיצוץ וכל פעולת הכשרת חומר הנפץ לשימוש במחסן או במקום שהוא מרוחק פחות מ-20 מטר ממחסן, מבנין, מדרך הרבים או ממקום בו רגילים בני אדם להימצא או לעבור או במקום פחות מ-50 מטר מחור טעון חומר נפץ (להלן – חור טעון).  
(ב) לא תיעשה כתישת ט.נ.ט אלא בכלי שכולו עץ חזק שאין בו חלקי מתכת ובאמצעות פטיש עץ ללא חלקי מתכת.
(ג)
לא תיעשה תערובת של כלורטים עם נפט, סולר, נסורת, חומר אורגני או חומר דלק אחך, אלא במקום מיוחד לכך והמרוחק לפחות 50 מטר ממקום שבו נמצא חומר נפץ אחר או מבנין, מדרך הרבים או ממקום שבו רגילים בני אדם להימצא או לעבור.
(ד)
לא ייעשה ערבוב הכלורטים עם החומר האורגני, אלא בכלי מיוחד, נקי, כולו עץ וללא חלקי מתכת ובאמצעות מכשיר עץ נקי.
(ה) לא תוכן תערובת של כלורטים עם חומר אורגני בכמות העולה על המיועד לשימוש ביום ההכנה.
14.
תרמיל חומר נפץ 
(א)
לא יסיר אדם את העטיפה מעל תרמיל חומר נפץ ולא יפתח את העטיפה, אלא במידה שזה דרוש להכנת פצץ בעת הכנת מצת  
(ב) לא ישתמשו לפתיחת תרמיל חומר נפץ, אלא במכשיר העשוי עץ, נחושת פליז או מתכת לא ברזלית אחרת.
15.
חיבור פתיל-בטחון 
(א)
לא יכניסו פתיל הבטחון לתוך הפצץ, אלא במקום הקבוע לכך, והמוגן משמש, גשם וחדירת אבק, והמרוחק לפחות 20 מטר ממחסן ו-50 מטר מחור טעון.  
(ב) לא יחוברו פתילי בטחון לפצצים, אלא במספר הדרוש לשימוש באותו יום
(ג)
פצץ שחובר אליו פתיל בטחון ואינו דרוש לשימוש מידי, יחזיקו הממונה על הפיצוצים בכלי קיבול מיוחד ובמקום מיוחד המרוחק מכל חומר נפץ אחר.
16.
הבאת החומר למקום השימוש בו 
לא יובא חומר נפץ למקום שימושו, אלא לאחר שהוכנו החורים שבהם יוטען חומר נפץ (להלן – חור טעינה).
 
17.
כלים להעברת חומר-נפץ בשטח המחצבה 
לא יועבר חומר נפץ בשטח המחצבה או בשטח שבין המחצבה ובין המחסן אלא בכלי מתאים שכולו עץ וללא חלקי מתכת.
 
18.
חור הטעינה 
קוטר חור הטעינה יהיה מתאים לקוטר תרמיל חומר הנפץ באופן שאפשר יהיה להכניסו לחור הטעינה באופן חפשי.
 
19.
הטעינה 
(א)
המפוצץ המקצועי או ימי שנצטווה על ידיו ירחיק לפני טעינת חור טעינה בחומר נפץ מקרבת המקום את כל המכונות, המכשירים, הכלים והחמרים שאינם דרושים לטעינה וינקה את פני השטח במרחק של 6 מטר מחור הטעינה, מעשב יבש או מכל חומר אחר העלול להידלק, וכן ינקהו במרחק של לפחות מטר אחד מקוטר חור הטעינה מאבנים קטנות.  
(ב) לא יימצא אדם ליד חור טעינה בעת הטעינה, אלא אם היה מועבד בטעינת חומר הנפץ.
(ג) לא ישאירו חור טעון ללא שמירה ישירה.
(ד) חור טעון יסומן מיד לאחר טעינתו בדגל אדום או השטח בו נמצאים חורים טעונים יאותר בדגלים אדומים.
20.
פיצוץ באמצעות חשמל 
(א)
היה פיצוץ באמצעות חשמל, יוחזק החיבור למקור בארגז סגור ונעול והמפתח יישמר בידי הממונה על הפיצוצים בלבד.  
(ב)
היה מכשיר חשמלי מיוחד משמש מקור לכוח חשמלי, יהיה המכשיר סגור ונעול בכל זמן מחוץ לזמן שישמש לפיצוץ או זמן בדיקתו. המפתח למכשיר האמור יישמר בידי הממונה על הפיצוצים בלבד.
(ג) מספר הפצצים שמותר לחברם למכשיר בעת ובעונה אחת לא יעלה על יכלתו של המכשיר לפוצצם.
(ד) חיבור הכבלים למקור הכוח החשמלי, יעשה ככל האפשר סמוך לפיצוץ.
(ה)
בעת הפעלת המכשיר לשם פיצוץ יהיה המפעיל במקלט בטוח או במרחק המבטיח במסיבות הפיצוץ מפני פגיעה על ידי חלקיקים עפים ולפחות במרחק של 200 מטר ממקום הפיצוץ.
20א.
איסור פיצוץ מעורב 
לא יבצעו בעת ובעונה אחת במחצבה פיצוץ באמצעות פתיל בטחון ופיצוץ באמצעות חשמל.
 
21.
הידוק 
לשם הידוק חומר הנפץ בחור הטעינה לש ישתמשו אלא במוט עץ שאין בו חלקי-מתכת ואם היה המוט מורכב פרקים פרקים לא יחוברו הפרקים במתכת ברזלית.
 
22.
הצבת שומרים 
(א)
סמוך להתחלת הפיצוץ יציב הממונה על הפיצוצים על גבול השטח שבו נשקפת לאדם סכנת פגיעה מהפיצוץ (להלן - שטח הסכנה) שומרים במספר מספיק, בהתחשב עם גודל שטח הסכנה, הסביבה ובמבנה הטופוגרפי.  
(ב)
בידי כל שומר יהיה דגל אדום או שלט אדום וכן מכשיר להשמיע בו אות אזהרה ואות הרגעה, אם אין האותות ניתנים על ידי הכרזה בפה. כל שומר יישאר על משמרתו עד הנתן אות ההרגעה.
23.
אות אזהרה 
(א)
סמוך להתחלת הפיצוץ ישמיעו השומרים לפי הוראות הממונה על הפיצוצים אות אזהרה שישמע בכל שטח הסכנה וסמוך לגבולותיו. ניתן אות האזהרה במכשיר – יהיה הקול מיוחד ומוכר לעובדים במחצבה.  
(ב)
משניתן אות אזהרה יסתתר כל אדם הנמצא בשטח הסכנה, פרט למציתי חוט הנפץ, במקום מחסה בטוח, או יתרחק משטח הסכנה.
(ג)
בזמן שבין מתן אות האזהרה ובין מתן אות הארגעה חייב כל אדם שבשטח הסכנה למלא אחרי הוראות המפוצץ המקצועי ואחרי הוראות השומרים, הנוגעות לתנועה בשטח הסכנה וסמוך לגבולותיו.
24.
אות סכנה 
כשנוכח הממונה על הפיצוצים לדעת שאין עוד אדם בשטח הסכנה, יתן, ככל האפשר סמוך לפיצוץ, אות סכנה לסימן שמתחילים בפיצוץ. ניתן אות הסכנה במכשיר – יהיה הקול מיוחד ומוכר לעובדים במחצבה.
 
25.
 שעות הפיצוץ
לא תיעשה פעולת פיצוץ –
(1)
אלא 15 דקות לפני תחילת עבודה אחרת במחצבה או 15 דקות לפחות אחרי גמר של עבודה אחרת במחצבה  
(2) בין שקיעת השמש וזריחתה.
26.
התאמת שעות הפיצוץ 
(א)
היו מחצבות אחדות קרובות זו לזו באופן שפיצוץ במחצבה אחת עלול לסכן בני אדם בשטח מחצבה אחרת, יותאמו זמני הפיצוץ באותן המחצבות וזכרון דברים על כך ייחתם על ידי המחזיקים במחצבות. העתק זכרון הדברים יישלח למפקח עבודה אזורי. הותאמו זמני הפיצוץ כאמור, לא תיעשה פעולת פיצוץ אלא בזמנים המותאמים.  
(ב)
לא הותאמו זמני הפיצוץ בהתאם לתקנת משנה (א), יודיעו על כך המחזיקים במחצבות למפקח עבודה אזורי. נודע למפקח עבודה אזורי, בין מהודעה כאמור ובין בדרך אחרת, על אי התאמת זמני הפיצוץ, יקבע הוא את הזמנים המתאימים ויודיע עליהם בכתב למחזיקים במחצבות. כל פעולת פיצוץ במחצבות האמורות לא תיעשה אלא בזמנים שנקבעו כאמור.
27.
נוכחות המפוצץ המקצועי 
בעת הצתת חומר נפץ לשם פיצוץ יימצא במקום הפיצוץ המפוצץ המקצועי, וסמוך לאותו מקום, במקלט בטוח או על גבול שטח הסכנה, יימצא לפחות עוד עובד אחד.
 
28.
מספר היריתות 
נעשה פיצוץ שלא באמצעים חשמליים, לא יציתו יותר מחמש יריתות בשלשלת התפוצצויות אחת.
 
29.
ספירת ההתפוצצויות 
בפעולת פיצוץ שלא באמצעים חשמליים שעומדים לפוצץ בה למעלה מיריתה אחת, יספרו המפוצץ המקצועי ולפחות עוד שני עובדים שנצטוו לכך על ידיו את מספר ההתפוצצויות. באין התאמה בין המונים בדבר מספר התפוצצויות שאירעו, יראו את המספר הקטן ביותר כמספר הנכון וההפרש בין אותו מספר ובין מספר היריתות שעמדו לפוצץ יראו כהתפוצצויות שהחטיאו.
 
30.
יומן פיצוצים 
הממונה על הפיצוצים ינהל יומן פיצוצים בהתאם לטופס שבתוספת השניה.
 
31.
הודעה על מוחטאות 
על כל חור טעון שפיצוצו החטיא (להלן – מוחטאת) ימסור המפוצץ המקצועי הודעה לממונה על הפיצוצים והוא ירשום ביומן הפיצוצים את הפרטים על המוחטאת כנדרש ביומן.
 
32.
התקרבות המוחטאת 
קיימת מוחטאת, לא ייכנס אדם לשטח הסכנה עד עבור 15 דקות מאז ניתק המפוצץ המקצועי את הכבלים ממקור הכוח החשמלי – אם עמדו להביא לידי התפוצצות באמצעים חשמליים, או עד עבור 30 דקות – אם עמדו להביא לידי התפוצצות שלא באמצעים חשמליים.
 
33.
בדיקת השטח 
(א)
לאחר הזמן הנקוב בתקנה 32 יבדוק המפוצץ המקצועי את השטח, יקבע את מקומה של כל מוחטאת, יסמנו בדגל אדום ויציב שומר על המוחטאות.  
(ב) לא יעזוב המפוצץ המקצועי את שטח המחצבה, לפני שקבע את מקומות המוחטאות וסימנם בדגלים אדומים.
 
34.
הוצאת חומר ממוחטאת והוספתו 
לא יוציא אדם ולא ינסה להוציא ממוחטאת חומר נפץ, חומר סתימה או כל חומר אחר ולא יוסיף חומר כאמור למוחטאת.
 
35.
טיפול במוחטאות 
(א)
במרחק של 30 עד 40 סנטימטר מהמוחטאת יקדחו לפי הוראות הממונה על הפיצוצים חור חדש שכיוון השיפוע שלו יהיה שלא כלפי המוחטאת ואותו חור יפוצץ בכל ההקדם, אך לא בין שקיעת השמש וזריחתה.  
(ב) לא יימצא ולא יעבור אדם בשטח הסכנה שעה שמחסלים מוחטאת, אלא אם הוא מועבד בחיסולה.
36.
פירוק כבלים חשמליים 
נעשה הפיצוץ באמצעים חשמליים, יפורקו עם גמר הפיצוץ, כל הכבלים המחברים את מקום הפיצוץ עם מקור הכוח החשמלי.
 
37.
בדיקה אחרי הפיצוץ ואות הרגעה 
(א)
המפוצץ המקצועי יהיה הראשון שיגיע אחרי הפיצוץ למקום הפיצוץ ויבדוק את המקום. אם המפוצץ המקצועי נוכח לדעת כי אין סכנת התפוצצות, ימסור על כך הודעה לממונה על הפיצוצים והממונה על הפיצוצים יצווה לתת אות הרגעה.  
(ב) ניתן אות ההרגעה במכשיר, יהיה הקול מיוחד ומוכר לעובדים במחצבה.
(ג) לא ייכנס אדם, פרט למפוצץ המקצועי, לשטח הסכנה לפני הינתן אות ההרגעה.
(ד)
הממונה על הפיצוצים חייב לדאוג לכך שיסירו כל אבן וכל אדמה תלויה ורופפת או יחסמוה לפני שתיעשה כל עבודה אחרת.
(ה)
היה המקום שפוצץ מקום שבו אין עשן או אדים מתפזרים מיד, לא ייכנס אדם לאותו מקום, אלא ברשות הממונה על הפיצוצים. הממונה על הפיצוצים לא יתן את הרשות כאמור, אלא לאחר שנוכח לדעת, שכל העשן והאדים נמוגו וכי אין עוד סכנה נשקפת לנכנס
38.
שאריות תערובת 
שאריות תערובת כלורטים עם חומר אורגני או דליק שנשארו עם תום היום, לא יוחזרו למחסן ולא יוחזקו במקום אחר, אלא יושמדו על ידי הממונה על הפיצוצים או לפי הוראותיו.
 
39.
  בוטל  
 
פרק ג' – אחסון חומר נפץ
 
40.
חובת קיום מחסן 
(א)
לא ישתמשו במחצבה בחומר נפץ אלא אם בתחומה או לידה, במרחק שאינו עולה על 2 ק"מ, נמצא מחסן שאושר בהתאם לתקנות אלה לצרכי אותה מחצבה.  
(ב)
מפקח העבודה הראשי רשאי להורות בכתב בחתימת ידו כי הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מחצבה פלונית אם מצא לנכון לעשות כן מטעמי בטחון, או שלדעתו אין זה מעשי לדרוש את מילוין של ההוראות האמורות, בהתחשב עם התפוקה המוגבלת של המחצבה, למספר המועט של הפיצוצים או לכמות המועטה של חמרי נפץ הדרושים לשם הפעלת המחצבה.
(ג)
מפקח העבודה הראשי רשאי לקבוע תנאים וסייגים להוראה כאמור בתקנת משנה (ב) ומשקבע, חייב המחזיק במחצבה למלא אחרי הקביעה האמורה.
41.
חובת אחסנה במחסן 
(א)
לא יחזיקו חומר נפץ אלא במחסן ובהתאם לתנאי האישור למחסן ובהתאם להוראות תקנות אלו  
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על החזקתם של פתילי בטחון, חומר נפץ המועבר ממקום למקום או חומר נפץ בכמויות המיועדות לשימוש באותו יום.
42.
אישור מחסן 
(א)
האישור למחסן יינתן על ידי מפקח עבודה אזורי או אם המחסן מיועד לאחסנת כמות חמרי נפץ העולה על 4000 ק"ג - על ידי מפקח העבודה הראשי.  
(ב) באישור כאמור ייקבעו סוגי חומרי הנפץ וכמויותיהם המכסימליות שמותר לאחסנם באותו מחסן.
(ג)
מפקח העבודה הראשי רשאי בעת מתן אישור למחסן המשמש רק להחסנת כלורטים או פצצים להתיר סטיה מהוראות תקנות אלה.
(ד)
מפקח עבודה רשאי לסרב לתת אישור על פי תקנת משנה (א), אם לדעתו אין המחסן מתאים להוראות תקנות אלו, או שאין בו ערובה מספקת לבטיחותם של האנשים בשטח המחצבה או בסביבתה הקרובה.
43.
מבנה המחסן, ציודו והתקנתו 
כל מחסן יהיה בנוי, מצוייד ומותקן –
(1)
על פי תכנית שאושרה על ידי מפקח עבודה אזורי - או אם המחסן מיועד לאחסנת כמות חמרי נפץ העולה על 4000 ק"ג – על ידי מפקח העבודה הראשי  
(2) בהתאם להוראות תקנות אלה ושבתוספת השלישית.
44.
מנהל המחסן 
(א)
המחזיק במחצבה ימנה אדם מאומן, שמלאו לו 21 שנה, להיות מנהל המחסן וכל פעולה במחסן לא תיעשה אלא בהשגחתו הישירה (להלן – מנהל המחסן).  
(ב)
המחזיק במחצבה, אם מלאו לו 21 שנה, או הממונה על הפיצוצים כשרים לתפקיד מנהל המחסן לאחר שאושרו לכך על ידי מפקח עבודה אזורי ודינם כדין מנהל המחסן שנתמנה לפי תקנת משנה (א).
(ג)
היה מחסן אחד משותף למחצבות אחדות, ימנו כמנהל מחסן אדם שאינו ממונה על הפיצוצים במחצבה מהמחצבות הנוגעות בדבר
(ד)
המחזיק במחצבה ימסור במכתב רשום למפקח עבודה אזורי הודעה על מינוי מנהל מחסן ועל סיום תפקידו; ההודעה תהיה לפי הטופס שבתוספת הרביעית ותהיה חתומה גם בידי מי שנתמנה להיות מנהל המחסן. כן ירשום המחזיק בפנקס הכללי לגבי כל מנהל את הפרטים לרישום בפנקס הכללי
45.
בחינת מנהל המחסן 
לפי דרישת מפקח עבודה אזורי חייב מנהל המחסן לעמוד בבחינה במקום, בזמן ובפני האדם או הרשות שיפורשו בדרישה ולפי התכנית שנקבעה על ידי מפקח העבודה הראשי והובאה לידיעת הנבחן לפני היבחנו.
 
46.
פסילת מנהל המחסן 
(א)
מפקח העבודה הראשי רשאי בכל עת לפסול את מנהל המחסן, אם לדעתו אין הוא מאומן כראוי בטיפול בחמרי נפץ או אם לדעתו אין הוא ממלא או מסוגל למלא את החובות המוטלות עליו. הודעה על פסילת מנהל המחסן תימסר בכתב למחזיק המחצבה או תודבק במקום נראה לעין על המחסן והיא תכיל הוראות על מינוי מנהל מחסן אחר.  
(ב)
כשנמסרה למחזיק המחצבה הודעה בכתב על פסילת מנהל המחסן, או משהודבקה ההודעה כאמור בתקנת משנה (א), חייב המחזיק במחצבה למנות תוך הזמן הנקוב בהודעה מנהל אחר ובתום הזמן האמור לא ישמש עוד בתפקידו מנהל מחסן שנפסל.
47.
חובות מנהל המחסן 
מנהל המחסן חייב למלא אחרי הוראות פרק זה המתייחסות אליו ולנקוט בצעדים המתאימים על מנת להבטיח כי אדם אחר ימלא אחרי הוראות פרק זה המתייחסות לאותו אדם.
 
48.
אחריות מנהל המחסן 
(א)
מנהל המחסן אחראי לקיום ההוראות שבתקנות 49 עד 68, ולצורך סעיף 219 לפקודה יראו אותן החובות כמוטלות במפורש עליו ובלי שזה יפגע באחריותו של כל אדם במידה שאחת התקנות האמורות מטילה חובה או איסור על כל אדם.  
(ב)
האמור בתקנת משנה (א), אינו בא להוציא את מנהל המחסן מכלל אדם שהוראות פרק זה מטילות עליו חובה כל שהיא.
49.
החזקת המחסן, הציוד והמיתקנים 
המחסן וכל המיתקנים יוחזקו במצב טוב וכל ליקוי יתוקן מיד לכשיתגלה, לא יעשו תיקונים במחסן כל עוד נמצאים בו חמרי נפץ. לפני תחילת התיקונים יוצאו מהמחסן חמרי הנפץ, ויועברו למקום שיאושר לכך על ידי מפקח עבודה אזורי.
 
50.
הגבלת השימוש במחסן 
(א)
לא ישתמשו במחסן אלא לאחסנת חמרי נפץ ולהחזקת כלי עבודה הדרושים לשימוש במחסן ולמילוי החובות בהתאם לתקנות אלה.  
(ב)  לא יאחסנו במחסן אלא חמרי נפץ מאושרים.
(ג) לא יאחסנו ולא יחזיקו במחסן חומר נפץ לקוי או פגום.
51.
איסור אחסנה מעורבת 
לא יאחסנו חמרי נפץ אלא בתאי המחסן ולא יאחסנו בתא אחד של המחסן פצצים, אבק שריפה שחור או כלורטים עם כל חומר נפץ מסוג אחר או חומר נפץ מסוג 1 עם חומר נפץ מסוג 8.
 
52.
אחסנת פתילי בטחון 
לא יאחסנו פתילי בטחון בתא הפצצים, אולם מותר לאחסנם עם חומר נפץ אחר בתא אחד אך נפרד מחומר הנפץ האחר.
 
53
אחסנת פצצים 
(א)
לא יאחסנו במחסן –  
(1) פצצים המחוברים לחומר נפץ.
(2) למעלה מ-1000 פצצים, אם מאחסנים במחסן חומר נפץ אחר.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) (2) מותר לאחסן עד 5000 פצצים אם הקיר המפריד בין תא הפצצים לבין התא הסמוך בנוי בהתאם לסעיף (5)4 שבתוספת השלישית או מותר לאחסן למעלה מ-5000 פצצים אם המחסן אושר לכך במיוחד על ידי מפקח העבודה הראשי.
54.
כלי קיבול 
לא יאחסנו חמרי נפץ אלא בכלי קיבול מתאימים כשהם במצב תקין, מכוסים כראוי ובמצב בטוח מפני שבירה או פתיחה מקרית. על כל כלי קיבול שבו חומר נפץ יצויין באותיות ברורות שם חומר הנפץ, הכמות ותאריך הכנסתו למחסן.
 
55.
נפח חמרי הנפץ בתא 
לא יאחסנו בתא של מחסן חמרי נפץ בנפח העולה על 40% מנפח התא.
 
56.
גובה של ערימות 
הגובה המכסימלי של ערימת ארגזים, שקים או כלי קיבול אחרים המכילים חומר נפץ לא יעלה על 180 סנטימטר. הערימות יוקמו בצורה שלא יתמוטטו ולא ייגרם נזק לכלי הקיבול ובאופן שתהיה גישה חפשית לכל כלי קיבול המכיל חומר נפץ.
 
57.
סדר ההוצאה מן המחסן 
חומר נפץ מסוג אחד יוצא מהמחסן לפי סדר הכנסתו למחסן.
 
58.
רישום בפנקס המחסן 
מנהל המחסן ינהל פנקס (להלן – פנקס המחסן) ובו ירשום מיד כל הכנסה, הוצאה והחזרה של חומר נפץ בציון שם החומר, הכמות ותאריך הפעולה; היה המחסן משותף למחצבות אחדות, יצויין בפנקס המחסן עבור איזו מחצבה בוצעה הפעולה.
 
59.
ניקוי המחסן 
המחסן יוחזק במצב נקי ויבש ולא ישאירו בתוכו או לידו כלי אריזה ריקים, שאריות של חמרי נפץ או כל חומר אחר.
 
60.
בקורת המחסן 
מנהל המחסן חייב לבדוק לפחות אחת לשבוע את מצב המחסן, המיתקנים והציוד ולרשום דין וחשבון על תוצאות הבדיקה בפנקס המחסן.
 
61.
פתיחת כלי קיבול 
(א)
לא יפתח אדם כלי קיבול שבו מחזיקים חומר נפץ, אלא במרחק של 15 מטר לפחות מהמחסן ובאמצעות המכשירים המיועדים לכך המוחזקים במחסן.  
(ב) המכשירים כאמור בתקנת משנה (א) לא יהיו ממתכת ברזלית והם יוחזקו במסדרון המחסן ולא בתאיו.
62.
כלים להעברת חומר נפץ 
לא יועבר חומר נפץ בסביבת המחסן או בשטח שבין המחסן והמחצבה אלא בכלי עץ מתאים שאין בו חלקי מתכת.
 
63.
סגירת המחסן בעת סערה 
אם יש יסוד להניח כי עלולה לבוא סערה מלווה רעמים או ברקים, ייסגר המחסן ולא יורשה אדם להימצא בו או בסביבתו הקרובה עד שתחלוף סכנת הסערה.
 
64.
מרחב נקי סביב המחסן 
מרחב של 10 מטר לפחות מכל צדי המחסן יישמר ערוי מצמחים ונקי מכל חומר העלול לבעור.
 
65.
הרחקת חומר נפץ לקוי 
מפקח עבודה רשאי להורות שחומר נפץ הנמצא במחסן שהוא לדעתו לקוי, יוצא מהמחסן ויושמד או יוצא משטח המחצבה ויועבר למקום שמפקח העבודה יורה בכתב.
 
66.
חובה לחלוץ נעלים 
במסדרון המחסן יוחזקו לפחות שני זוגות ערדליים או נעלי מחסן שאין בהן מתכת ברזלית ושום אדם לא ייכנס ולא יורשה להיכנס לתאי מחסן, אלא אם חלץ את נעליו או נעל מעל לנעליו ערדליים או נעלי המחסן האמורות.
 
67.
איסור להימצא במחסן או בסביבתו 
לא ימצא אדם ולא יורשה להימצא במחסן או במרחק 10 מטר ממנו אלא אם נחוץ הדבר בקשר למילוי תפקידו או לשם ביצוע הוראות תקנות אלו, ומלאו לו שמונה עשרה שנה.
 
68.
איסור פעולות מסויימות 
(א)
לא יעשן אדם ולא יבעיר אש בתוך המחסן או במרחק 10 מטר ממנו.  
(ב) לא יחזיק אדם במחסן ולא יכניס לתוכו כלי עישון, גפרורים, מצית או כל דבר אחר העלול להעלות אש.
(ג) לא יחזיק אדם במחסן ולא יכניס לתוכו מתכת ברזלית.
(ד) לא יחזיק אדם במחסן ולא יכניס לתוכו נשק חם, תחמושת או חומר אחר העלול לגרום להתפוצצות.
פרק ד'-  שונות
 
69.
ענשים    
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו כאמור בפקודה.
 
70.
חלות 
האמור בתקנות אלה אינו בא למעט מכוחו של כל חוק אחר.
 
תוספת ראשונה
 
תקנה 3
 
מפקח העבודה האזורי
אזור ___________________________
 
הודעה על מינוי ממונה על הפיצוצים במחצבה
 
אני/אנו _____________________________________________________________
(שם המחזיק במחצבה)
___________________________________________________________________
(מען המשרד) (מען למכתבים)
 
 
מחזיק/ים במחצבה המתוארת בזה:
 
א.
תיאור המחצבה 
1.
שם המחצבה או כינויה ___________________________________________  
2.
הנפה והרשות המקומית בתחומן נמצאת המחצבה _________________________
__________________________________________________________
(הנפה) __________________________________________________ (הרשות המקומית)
3. מקום המחצבה (תיאור או מען) _____________________________________
__________________________________________________________
הנני/ו מודיע/ים שהרשום מטה ישמש ממונה על הפיצוצים במחצבה האמורה בהתאם לפרטים אלה:
ב.
פרטים על הממונה על הפיצוצים במחצבה 
1. שם המשפחה_____________________________
2. השם הפרטי _____________________________
3. מען המגורים ____________________________
4. שם האב ____________________________________________________
5. מספר הזיהוי ____________________________
6. התחלת תפקידו – החל מיום __________________
הנני/ו מצהיר/ים כי הנ"ל הגיע לגיל 23 שנה וכי הוא מאומן ומנוסה בפעילות פיצוץ.
(*) מאחר שהנ"ל הינו גם *מחזיק *אחד המחזיקים *מנהל מחסן לחמרי נפץ במחצבה האמורה, הנני/ו מבקש/ים לאשר אותו כממונה על הפיצוצים.
ג.
תאריך סיום תפקידו של הממונה הקודם
 
הממונה על הפיצוצים הקודם: שם משפחה:_________________________________
שם פרטי: _____________ שם האב: _______________ מספר הזיהוי: _________
סיים את תפקידו כממונה על הפיצוצים במחצבה ביום: _________________________
(תאריך)
חתימת מחזיק במחצבה:______________________________________________
הודע לנ"ל שיוטל עליו התפקיד של ממונה על הפיצוצים במחצבה האמורה והוא הסכים לקבל את התפקיד האמור – וכאות להסכמתו נחתמה הודעה זו בחתימתו:
______________________
(*) מחק את הטעון מחיקה.
ד. הצהרת הממונה על הפיצוצים
1.
הנני מצהיר שהפרטים בהודעה האמורה המתייחסים אלי נכונים, ומאשר שקיבלתי עלי את תפקיד הממונה על הפיצוצים במחצבה האמורה.  
2. להלן פירוט נסיוני בחיצוב ופעולות פיצוץ:
(א)
התקופה שבה עבדתי בחיצוב לאחר הגיעי לגיל 18 שנה: סה"כ _______ שנים; מזה בחיצוב באבן ___________ שנים ובחוץ לארץ ___________ שנים.  
(ב)
*כן – *לא השתתפתי בשינויים מקצועיים למקצוע חיצוב אבנים או לפעולות פיצוץ.
(במקרה חיובי יש לפרט את המוסד שארגן את השיעורים, את מקומם ותקופתם).
(ג)
*כן – *לא עמדתי בבחינה שנערכה לממונה על הפיצוצים.
(אם עמד בבחינה כאמור, יש לפרט את המוסד שערך את הבחינה, המקום והתאריך שבו נערכה).
(המוסד שארגן את השיעורים)
 
(המקום) (תאריך)
 
(ד)
נסיוני בעבר:  
שם המעבידים או בעלי המקום
מקום עבודות הפיצוץ (ציין את המחצבה או המקום)
התחלת התקופה וסיומה (ציין חודש ושנה)
 
3.
ידועות לי חובות הממונה על הפיצוצים בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחמרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952, והאחריות המוטלת עלי בעקבות תפקיד זה ובמיוחד ידוע לי שאני חייב להודיע בכתב בהקדם האפשרי למפקח העבודה האזורי על כל ליקוי בעניני הבטיחות בעבודה שבמחצבה במידה שהדבר נוגע, במישרין או בעקיפין, לשימוש בחומר נפץ או להחסנתו או לפעולות פיצוץ; אם לא נקטו מיד באמצעים מתאימים לתיקונו, וכן שעלי להודיע למפקח העבודה האזורי מיד במכתב רשום על כל שינוי במען המגורים שלי.  
 
 
תאריך
חתימת הממונה על הפיצוצים
 
(*) מחק את הטעון מחיקה.
 
תוספת שלישית
תקנה 43
 
1.
המחסן יהיה מבנה מיוחד ונפרד מכל מבנה אחר.  
2.
(א)
המחסן יהיה מרוחק –  
(1)
ממקום שבו משתמשים בחומר נפץ לפעולות פיצוץ לפחות 150 מטר ולכל היותר 2000 מטר.  
(2) ממקום שבו רגילים בני אדם לעבור או לשהות – לפחות 100 מטר.
(3) ממחסן דלק או ממיכל דלק – לפחות 100 מטר.
(4)
ממבנה, מדרך או ממסילת ברזל – לפחות במרחקים המפורטים להלן בלוח המרחקים, לפי כמויות חמרי הנפץ הנקובות לצידם.
(5)
מכל עמוד של קו אשר עובר זרם חשמלי – כמרחק שבין עמוד לעמוד בתוספת 10 מטר.  
לוח המרחקים
כמות חומר נפץ במחסן בק"ג
מבנינים או מבנים שאנשים רגילים להמצא בהם
ממסילת ברזל
מכביש, דרך או שביל הרבים, מסילת ברזל פנימית, כביש פנימי (פרט אם הוא מוביל למחסן)
מדרך או שביל אחרים (פרט אם הוא מוביל למחסן
מ:
עד:
(במטר)
(במטר)
(במטר)
(במטר)
100
100
75
70
50
101
250
150
100
80
60
251
500
200
125
90
65
501
1000
250
150
100
70
1001
1500
300
180
110
75
1501
2000
350
210
120
80
2001
2500
380
230
130
85
2501
3000
410
260
140
90
3001
3500
430
280
150
95
3501
4000
450
310
160
100
4001
5000
500
350
180
120
5001
7500
600
430
230
150
7501
10000
700
500
280
180
 
(ב)
מפקח העבודה הראשי או מפקח עבודה אזורי רשאי בעת מתן האישור למחסן להתיר הפחתה של לא יותר מ-20% מהמרחקים שבסעיף קטן (א), אם היה סבור כי התנאים הטופוגרפיים של המקום ויתר הנסיבות מצדיקים זאת.  
 
3.
(א)
המחסן יהיה בנוי כך שהקירות והדלתות החיצוניים שבו לא יהיו חדירים לכדור נשק קל ושיעמדו נגד חדירה מבחוץ של אש ושלא יהיו בו חלונות.  
(ב) למחסן המיועד גם להחסנת פצצים יהיו שני תאי החסנה לפחות.
(ג) לכל מחסן יהיה מסדרון וכל תאי ההחסנה יהיו בצד אחד בלבד של המסדרון.
(ד) גבהו הפנימי של המחסן יהיה לפחות 21/2 מטר מהרצפה.
4.
תא המחסן המיועד להחסנת פצצים יופרד מיתר תאי האחסנה –  
(1)
על ידי שני קירות מקבילים שעביו של כל אחד מהם לפחות 101/2 סנטימטר, הבנויים לבני מלט, שכוח עמידתם בפני לחץ הוא 60 ק"ג על סנטימטר מרובע (להלן – לבני מלט), לבני סיליקט או אבני גויל ושהשתמשו לבנייתם בתור חומר מחבר בתערובת צמנט פורטלנד – חלק אחד, וחול נקי - שלושה חלקים בתוספת מים (להלן מים ומלט), או היצוקים בטון בתערובת של צמנט פורטלנד – חלק אחד, חול נקי – שני חלקים וחצץ נקי שגרעיניו אינם גדולים מ-20 מילימטר בקירוב – ארבעה חלקים בתוספת מים (להלן – תערובת בטון). או –  
(2) על-ידי קיר פנימי הבנוי בהתאם לסעיפים 5 ו-6.
5.
הקירות החיצוניים והפנימיים של המחסן פרט לקיר הפנימי הבנוי בהתאם לסעיף 1(4), יהיו בנויים:  
(1)
לבני מלט או לבני סיליקט בעובי של 331/2 סנטימטר והחומר המחבר יהיה טיט-מלט  
(2) אבני גויל משני צדי הקיר ועביו של הקיר 40 סנטימטר לפחות והחומר המחבר יהיה טיט- מלט
(3)
מבחוץ אבן ומבפנים יציקת בטון, ועובי הקיר 35 סנטימטר לפחות והחומר המחבר יהיה טיט-מלט והבטון הוא תערובת בטון.
(4) מתערובת בטון ועובי הקיר יהיה 25 סנטימטר לפחות.
(5) בכל דרך אחרת שאושרה על ידי מפקח העבודה הראשי.
6.
(א)
פני המחסן מבפנים יצופו בצורה חלקה, בטיט או בכל חומר אחר שאושר ע"י מפקח העבודה הראשי או מפקח עבודה אזורי.  
(ב) פני המחסן מבחוץ יותקנו בצורה המונעת חדירת רטיבות מבחוץ.
 
7.
גג המחסן יהיה בנוי מצלעות בטון מזויין עם מילוי לבנים חלולות או בלוקים חלולים ובאופן שעמידתו בפני לחץ במקרה התפוצצות תהיה פחות מעמידתם של הקירות החיצוניים. או בנוי בכל דרך אחרת שאושרה על ידי מפקח העבודה הראשי וכן נשען על הקירות כך שלא יהיה קשר בניה בינו ובין הקירות.  
8.
(א)
מעל לגג המחסן יותקן גג שמש כדי למנוע בעד קרני השמש מלחמם את גג המחסן, והריווח בינו ובין גג המחסן יהיה לפחות 20 סנטימטר ובו פתחים מתאימים לאיוורור  
(ב)
מפקח העבודה הראשי רשאי לשחרר מהחובה להתקין גג שמש, אם לדעתו אין משום סכנה במידת החום שבמחסן.
9.
(א)
רצפת המחסן תהיה מחומר מוצק, מותקנת באופן שתמנע חדירת רטיבות ורצפת תאי המחסן תהיה מצופה בלוחות עץ או בחומר אחר שאינו מעלה גיצים ושאושר לכך על ידי מפקח העבודה הראשי.  
(ב)
לוחות העץ האמורים יהיו מעובי של לא פחות מ-50 מילימטר מחוברים אחד לשני על ידי חריץ וזיז וסמוכים על תמיכות שגבהן לא פחות מ-10 סנטימטר והמרחק בין שתי תמיכות אינו עולה על 50 סנטימטר.
10.
(א)
במחסן תותקן דלת חיצונית אחת המובילה למסדרון ודלת פנימית מהמסדרון לכל תא אחסנה. הדלת החיצונית תיפתח כלפי חוץ ולא תהיה מול כל דלת אחרת והדלתות הפנימיות ייפתחו למסדרון.  
(ב)
הדלת החיצונית תהיה ממסגרת מתכת ומצופה בצדה החיצוני בלוח פלדה רכה בעובי של 5 מילימטר לפחות, ובצדה הפנימי – לוחות עץ בעובי של 12 מילימטר לפחות, באופן שכל מתכת ברזלית לא תיראה לצד המחסן וכן תלויה על משקוף מתכת, המותאם בדיוק לדלת, על צירים פנימיים ויהיו בה מנעולים פנימיים ובריח חיצוני ומנעול.
(ג)
הדלתות הפנימיות תהיינה עשויות עץ מלא בעובי של 50 מילימטר לפחות והצירים, המנעולים והבריחים לא יהיו ממתכת ברזלית.
11.
(א)
בכל תא מתאי המחסן יהיו לפחות שני פתחים מתאימים לאוורור שיותקנו כך:  
(1) קצהו התחתון של אחד מהם לפחות לא יהיה גבוה מ-20 סנטימטר מעל ציפוי הרצפה.
(2) קצהו העליון של אחד מהם לפחות לא יהיה נמוך מ-20 סנטימטר מהתקרה.
(ב)
פתח אוורור יותקן כך שימנע אפשרות כניסת אדם או בעל חיים למחסן, הכנסת חומר דרכו, חדירת כדור מנשק קל הכנסת אש או גיצים למחסן.
12.
כל מחסן יוגן באופן יעיל מפני ברק.  
13. לא יותקן במחסן כל מיתקן למאור.
14. בכל מחסן ובסביבתו הקרובה ייעשו סידורים יעילים לניקוז.
 
תוספת רביעית
 
תקנה 44
אל מפקח העבודה האזורי
אזור ___________________________
 
הודעה על מינוי מנהל מחסן לחמרי נפץ במחצבה
אני/אנו _____________________________________________________________
(שם המחזיק/ים במחצבה)
___________________________________________________________________
(מען המשרד) (מען למכתבים)
מחזיק/ים במחצבה המתוארת בזה:
 
א.
תיאור המחצבה 
1. שם המחצבה או כינויה ___________________________________________
2. הנפה והרשות המקומית בתחומן נמצאת המחצבה _________________________
__________________________________________________________
(הנפה) __________________________________________________ (הרשות המקומית)
 
3. מקום המחצבה (תיאור או מען) _____________________________________
__________________________________________________________
ב.
המחסן לחומרי נפץ המשמש למחצבה
* למחצבה האמורה משמש מחסן לחמרי נפץ שימוש בלעדי.
* המחסן לחמרי נפץ משמש למחצבה האמורה ולמחצבות הבאות גם יחד:

 
(שם המחצבה)
(שם המחזיק/ים)
 
(שם המחצבה)
(שם המחזיק/ים)
 
(*) מחק את הטעון מחיקה.
 
ג.
פרטים על מנהל המחסן לחמרי נפץ 
1. שם המשפחה_____________________________
2. השם הפרטי _____________________________
3. מען המגורים ____________________________
4. שם האב _______________________________
5. מספר הזיהוי ____________________________
6. התחלת תפקידו – החל מיום __________________
 
הנני/ו מצהיר/ים כי לגבי הנ"ל נתמלאו תנאים אלה:
 
א.
הנ"ל הגיע לגיל 21 שנה.  
ב. הוא מאומן בניהול מחסן לחמרי נפץ, בטיפול בחמרי נפץ ובכל עבודות הכרוכות בהחסנתם ובשימושם במחצבה.
ג.
הוא קיבל הדרכה במילוי אחר הוראות פרק ג' לתקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחמרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952, המתייחסות למנהל מחסן ובנקיטה בצעדים מתאימים על מנת להבטיח כי אדם אחר ימלא הוראות פרק ג' הנ"ל המתייחסות לאותו אדם.
 
(*) מאחר שהנ"ל הינו גם: *המחזיק *אחד המחזיקים *ממונה על הפיצוצים – במחצבה האמורה, הנני/ו מבקש/ים לאשר אותו כמנהל המחסן לחמרי נפץ למחצבה האמורה.
 
ד.
תאריך סיום תפקידו של מנהל המחסן הקודם 
מנהל המחסן הקודם: שם משפחה:_______________________________________
שם פרטי: ___________ שם האב: _____________ מספר הזיהוי: _____________
סיים את תפקידו כמנהל מחסן לחמרי נפץ במחצבה ביום: _______________________
(תאריך)
חתימת מחזיק המחצבה:______________________________________________
הודע לנ"ל שיוטל עליו התפקיד של מנהל מחסן לחמרי נפץ במחצבה האמורה והוא הסכים לקבל את התפקיד האמור – וכאות להסכמתו נחתמה הודעה זו בחתימתו:
______________________
 
ה.
הצהרת הממונה על הפיצוצים 
1.
הנני מצהיר שהפרטים בהודעה האמורה המתייחסים אלי נכונים, ומאשר שקיבלתי עלי את תפקיד מנהל המחסן לחמרי נפץ כאמור.  
2.
ידועות לי חובות מנהל המחסן לחמרי נפץ בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחמרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952, והאחריות המוטלת עלי בעקבות תפקיד זה.
 
 
(תאריך)
(חתימת מנהל המחסן לחמרי נפץ)
 
 
 
(*) מחק את הטעון מחיקה


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |