בטיחות איכות ולוגיסטיקה סביבה  
 
תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948
 
1. שם  
הכללים האלה ייקראו כללי הבטיחות בעבודה (תמיסות-צלולוזה), 1948.
 
2. פירוש
בכללים האלה –
"תמיסות צלולוזה"- מובנה כל תמיסה, בנוזל משתלהב, של חנקת-צלולוזה, אציטת-צלולוזה או תרכיב אחר, או של צלולואיד, או כל חומר אחר, המכיל חנקת-צלולוזה, אציטת-צלולוזה או תרכיב צלולוזה אחר, חמרים אחרים או בלעדיהם.  
"נוזל משתלהב"- מובנו כל נוזל או תערובת-נוזלים, המשמשים או הנועדים לשמש בזיקה אל תמיסות צלולוזה, ולהם נקודת-הדלקה הנמוכה משלושים ושמונה מעלות צלסיוס לפי בדיקה בכלי אבל (ABEL) סגור.
"מדור-צלולוזה"- מובנו תא, סוכה או מבנה דומה, שבהם מטפלים בידיים, או משתמשים, בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים.
"חלל-צלולוזה"- מובנו חדר, שבו מטפלים בידיים, אן משתמשים, בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים, בדרך אחרת, שלא במדור-צלולוזה.
"מחסן צלולוזה"- מובנו כל חדר, תא או מבנה דומה, שבהם מאוחסנים תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים אחרים.
"מיכל-החסנה"- מובנו מיכל, המשמש להחסנת תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים.
"מחסן צלולואיד"- מובנו כל חדר, תא או מבנה דומה, שבהם מאוחסן צלולואיד.
"חומר עומד בפני אש"- מובנו –
(א) מלאכת-לבנים, הבנויה כראוי, שעביה אינו פחות מכדי 10.5 ס"מ. או
(ב) אבן או בטון שעבים אינו פחות מכדי 7.5 ס"מ. או
(ג) ברזל או פלדה. או
(ד) זכוכית שעביה אינו פחות מכדי 0.6 ס"מ, ובתוכה מצוייה רשת-תיל סמיכה. או
(ה)
לדלתות בלבד – עץ אלון, טיק, או עץ אחר כיוצא באלה בקשיו, שעבים המדויק אינו פחות מכדי 4.5 ס"מ. או
(ו)
להוציא מחסני צלולוזה ומחסני צלולואיד-עץ, המחופה בשלמותו ולבטח משני עבריו – אסבסטוס דחוס, שעביו אינו פחות מכדי 0.5 ס"מ. או
(ז) כל חומר אחר, שאותו אישר המפקח הראשי בכתב.
3. חלות 
(1)
הכללים האלה יחולו – מתוך כפיפות ליוצאים-מן-הכלל שהותקנו להלן – על כל בתי- חרושת, שבהם מיוצרות, משמשות או מאוחסנות תמיסות צלולוזה.  
(2)
שום דבר שבכללים האלה לא יחול על צביעתו של שום בניין, או על שום תהליך בייצורם של משי מלאכותי או חמרי-נפץ.
(3)
כללים 8,7,6 ו-11 לא יחולו על שום חלל צלולוזה, שבו אין מטפלים בידיים, או משתמשים, בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים למעלה מכדי 15 דקה בשום יום.
(4)
אם תנוח דעתו של המפקח הראשי, בגין שום בית-חרושת או שום סוג תהליך, כי – עקב תנאיה המיוחדים או שיטותיה המיוחדות של העבודה או מטעמים אחרים – אפשר להתלות או להקל שום דרישה מדרישותיהם של הכללים האלה ללא סכנה לבני האדם המועבדים בהם, או בגלל שום סיבה – אין חלותם של הכללים האלה, או של שום חלק מהם, עשויה להיות מעשית, רשאי הוא להרשות בתעודת-אישור בכתב (ואותה יהיה רשאי לבטל לפי שיקול-דעתו) אותן התלייה או הקילה, העשויות להיות מצויינות בתעודת-האישור, לאותה תקופה ובאותם תנאים שאותם יהיה עשוי לחשוב לראויים.
4. חובות 
תהיה זו חובתו של המחזיק לשמור את חלק א' של התקנות האלה.
 
חלק א' – חובותיהם של מחזיקים
 
 5.
הודעה על ייצורן או החסנתן של תמיסות צלולוזה או השימוש בהן 
המחזיק לא יקבל על עצמו את ייצורן, או החסנתן, של תמיסות צלולוזה או השימוש בהן בשום בית-חרושת, שבו לא קיבל על עצמו אותם ייצור, שימוש או החסנה, הכל לפי העניין לפני תחילת-תקפם של הכללים האלה, אלא-אם ועד-אשר יתן למפקח על הגליל הודעה של ארבעה- עשר יום תמימים – בכתב – על כוונתו לעשות כן, או אותה הודעה קצרה יותר, שאותה יהיה מפקח עשוי להסכים לקבל.
 
6. העבדתם של ילדים  
שום אדם, הצעיר משש-עשרה שנה, לא יועבד בטיפול בידיים – או בשימוש – בתמיסות צלולוזה, נוזלים משתלהבים או צלולואיד.
 
7. מבניהם של מדורי-צלולוזה, חללי-צלולוזה ויובלי-אוורור 
(1)
כל מדור-צלולוזה יהיה סגור לגמרי, חוץ מאשר במידה שיהיו פתחים נחוצים לצרכי העבודה או לפעולת מנגנון האוורור הנדרש בתקנה 8.  
(2)
כל מדור-צלולוזה וכל קירות, מחיצות, דלתות, חלונות, רצפות, מרומים ותקרות, הסוגרים על כל חלל-צלולוזה או מהווים חלק מסוגרו, יהיו בנויים חומר העומד בפני אש, להוציא מה שנוגע –
(א) בכל חלל-צלולוזה, ששימוש בתפקיד זה לפני תחילת תקפם של הכללים האלה, וכן   
(ב)
כל מרומים או תקרות של בניינים בני קומה אחת או של חדרים המצויים בדיוטה העליונה או כל קירות, דלתות או חלונות חיצוניים, להבדיל משום אחד מחלקיו הנזכרים לעיל של בניין, שבגינו יורה המנהל במיוחד, כי לא תחול עליו יציאה זו מן הכלל.
(3) כל יובלים, צינורות ראשיים או מעטפות, המשמשים בזיקה אל אמצעי האוורור הנדרשים בכלל 8 , יהיו בנויים חומר העומד בפני אש.  
8. אוורור  
(1)
כל מדור צלולוזה, או חלל-צלולוזה, יהיו מאווררים אוורור מספיק באמצעים מכניים, למען הרחיק מן הבניין – כדי השלמות האפשרית – כל חבלים של תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים, ולמנוע את פליטתם לתוך שום חדר או מקום עבודה תפוסים. אותו אוורור יקויים כדי מלוא פעולתו במשך תקופה של חמש דקות – לכל הפחות לאחר הפסקו של כל תהליך, הכרוך בטיפול בידיים או בשימוש בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים.  
(2)
מקום שמטילים תמיסות צלולוזה באמצעות מכשיר זילוף ייערכו סידורים – במידה שהדבר עשוי להיות מעשי - אשר יביאו לידי כך, שלא יהיה נחוץ כי האדם, המפעיל את הזילוף, יימצא במקום שבין מוצא-האוורור והחפץ הנתון לזילוף.
9. אמצעי-זהירות מפני הינצותם של תמיסות צלולוזה, נוזלים משתלהבים וצלולואיד  
(1)
שום אש, שלהבת, אור חשוף, סיגריה דולקת או גורם אחר, העלול להצית תמיסת צלולוזה או נוזלים משתלהבים או את חבליהם, לא יורשו בתחומי ששה מטרים משום מדור-צלולוזה, חלל-צלולוזה, מחסן-צלולוזה או מיכל החסנה, אלא-אם יהיו מופרדים מהם הפרדה נפיקה באמצעות חומר עומד בפני אש, שיהיה חוצץ ביניהם.  
(2)
שום אש, שלהבת, אור חשוף, סיגריה דולקת או גורם אחר, העלול להצית צלולואיד, לא יורשו בתוך מחסן צלולואיד או בתוך שום חדר שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד.
(3)
יינקטו צעדים יעילים כדי למנוע צלולואיד מלבוא במגע עם שום מכשיר חימום או מכשיר חשמלי (ובכלל זה מתאמי-מנורות ומכשירי-התנגבות), העלולים להגיע לידי טמפרטורה של שמונים ושתים מעלות צלסיוס, בתנאי כי שום דבר שבכלל משנה זה לא יתבאר כאוסר את הטיפול בצלולואיד באמצעות קיטור לתכלית הפחתת צמיגותו.
(4)
כל מכשירי חימום וחשמל - כנזכרים לעיל - יהיו נתונים במקום כזה, או מוגנים באופן כזה, שיהיה בהם כדי למנוע שום נותרות מוצקות, המתהוות בתוצאות ייצורן של תמיסות צלולוזה, הטיפול בידיים או השימוש בהן, מלהתרבד עליהם.
10. תשמישי כיבוי-שריפה 
מלאי מספיק של תשמישי כיבוי-שריפות יעילים במקומות נאותים – מתוך התחשבות במבנהו ובמצבו של המקום ובכמותם וטיבם של החמרים המשמשים – יותקן בכל חדר, שבו מצוי מדור-צלולוזה, ובכל חלל-צלולוזה ובכל חדר, שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד, ומחוץ לכל מחסן צלולוזה ומחסן צלולואיד.
 
11.   אמצעי הימלטות במקרה שריפה  
אמצעים מספיקים להימלטות במקרה שריפה – ובכלל זה מספר מספיק של יציאות בטיחות, שמספרן לא יפחת משתיים – יותקנו ויקויימו בשביל כל חדר שבו מצוי מדור-צלולוזה ובשביל כל חלל-צלולוזה ובשביל כל חדר, שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד. כל יציאה כאלה – להוציא דלתות נגררות - תהיינה מותקנות להיפתח החוצה.
 
12. ביעור חמרי פסולת 
(1)
פסולת-כותן, מטליות ניקוי, או חומר כיוצא באלה, העלול להידלק מאליו, יושמו ללא דיחוי – לאחר השימוש בהם – במיכלי מתכת שלהם כיסויים. כל מיכלים כאלה יורקו בגמר עבודת היום, ותכולתם תבוער באופן בטיח.
13.
הרחקתן של נותרות מוצקות
(1)
יינקטו צעדים נפיקים כדי להרחיק כל נותרות מוצקות, המתהוות בתוצאת ייצורן של תמיסות צלולוזה או הטיפול בידיים או השימוש בהן, מכל מדורי-צלולוזה וחללי-צלולוזה וכן מכל יובלים, צינורות ראשיים, מעטפות או מאווררים, המשמשים בזיקה אל-כך, ואותן נותרות תבוערנה באופן בטיח.
(2) שום הרחקה כזאת לא תבוצע מתוך גירוד בכלי ברזל או פלדה.
14.
החסנתם של תמיסות צלולוזה ונוזלים משתלהבים
כל מלאי של תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים יהיה נשמר –
(א)
במיכלי החסנה קבועים, שמבניהם בטיח והם נמצאים במקומות בטיחים, וכל מיכל ומיכל כזה יהיה מוארק לחוד ובאופן נפיק באמצעות טבלת-הארקה. או
(ב)
בחביות-גלילים או בכדים או בכלים דומים של מתכת, שיהיו נמצאים במחסני צלולוזה, אשר יהיו בנויים חומר העומד בפני אש, או יימצאו במקומות בטיחים שיורחקו לא פחות מעשרה מטרים מכל בניין תפוס.
15. החסנת צלולואיד
(1)
כל מלאי צלולואיד יהיה נשמר במקום ראוי, שיהיה נמצא מחוץ לכל מדור צלולואיד, חלל-צלולואיד או חדר-עבודה שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד, ויהיה מסומן בבירור "מחסן-צלולואיד".
(2)
מלאי צלולואיד, שמשקלו עולה על חמישים קילוגרם, יהיה נשמר רק במחסן-צלולואיד, הבנוי חומר עומד בפני אש, שלא ישמש לשום צורך אלא להחסנת צלולואיד בלבד.
כל מחסן צלולואיד, שאינו תואם את קביעותיה הנזכרות לעיל של תקנת משנה זו, תהיה עליו הודעה "לא יכיל למעלה מחמישים קילוגרם צלולואיד", שתסומן בבירור על הצד החיצוני של הדלת או תחובר אליו; וכן יגרום המחזיק – אם ידרוש זאת ממנו מפקח – כי יישקל הצלולואיד שבמחסן בנוכחותו של המפקח.
16. קביעות כלליות בדבר מחסנים
(1)
מחסן-צלולוזה או מחסן-צלולואיד לא יהיו נמצאים במקום שבו יהיו עלולים לסכן את אמצעי ההימלטות מבית-החרושת או משום חלק ממנו במקרה שתארע שריפה במחסן.
(2) לא יונח לשום אדם בלתי מורשה לגשת אל שום מחסן-צלולוזה או מחסן-צלולואיד.
17. תמיסות-צלולוזה ונוזלים משתלהבים בחדרי-עבודה
(1)
כמותם של תמיסות-הצלולוזה או נוזלים משתלהבים, הנשמרים בכל חדר-עבודה, תהיה קטנה, ככל שהדבר עשוי להיות מעשי מתוך התחשבות בעבודה המתנהלת שם, ובשום פנים לא תעלה על הנדרש – לפי אומדן – לעבודת יום אחד. אותם תמיסות-צלולוזה או נוזלים משתלהבים יהיו נשמרים – שעה שאינם משמשים בפועל – בארון מתכת, או בכלי-קיבול אחר הבטיח כדי אותה מידה – לכל הפחות.
(2)
כל חביות-גלילים, כדים או כלים כיוצאים באלה, המכילים תמיסות-צלולוזה או נזולים משתלהבים, יישמרו – שעה שאין משתמשים בתכולתם בפועל – סגורים לבטח; ולאחר כלות תכולתם יועברו ללא-דיחוי למחסן, שנבנה או הושכן בהתאם לתקנה 14, או לאיזה מקום אחר מחוץ לבניין, שיהיה בטיח כדי אותה מידה – לכל הפחות.
18.
 צלולואיד בחדרי-עבודה
(1)
כמותו שלצלולואיד, הנשמר בכל חדר-עבודה, תהיה קטנה, ככל שהדבר עשוי להיות מעשי מתוך התחשבות בעבודה המתנהלת שם. צלולואיד, שאינו נדרש לשימוש מיד, יהיה נשמר בכלי קיבול נאותים שלהם כיסויים, והם מסומנים בבירור "צלולואיד".
(2) לא יונח לצלולואיד להצטבר על רצפותיהם של חדרי-עבודה.
19. מינוי משגיח
המחזיק ימנה בכתב אדם מוסמך, שיהיה משמש בהשגחה בדבר דרישותיהם של הכללים האלה ויהיה כופה את (מילוי) ההוראות, שאותן יתן המחזיק לצורך ביצועם של הכללים האלה.
 
חלק ב' - חובותיהם של בני-אדם מועבדים
 
20. איסור עישון, אורות חשופים וכו'
כל בני-אדם מועבדים ישמרו לקיים את דרישותיהם של כלל-משנה (1) ו-(2) מכלל 9.
 
21.
ביעור חמרי -פסולת
כל אדם, המשתמש בפסולת-כותן, מטליות ניקוי או כחומר כיוצא באלה, ימלא אחר דרישותיו כלל 12.
 
22. אוורור
כל אדם העוסק בטיפול בידיים או בשימוש בתמיסות-צלולוזה או נוזלים משתלהבים, ישתמש שימוש מלא ונאות בתשמישי האוורור ובתשמישים אחרים, המותקנים לצרכיהם של הכללים האלה, ויודיע מיד למחזיק, למנהל או לאדם אחראי אחר על כל פגע שבם.
 
23. שמירת הוראות
כל אדם ישמור לקיים אותן הוראות, שתהיינה עשויות להינתן לו לצורך ביצועם של הכללים האלה.
 


a site by Pixiesoft
ניהול הנדסה וייעוץ | יעוץ וניהול אכות | ליווי לקבלת תקן ISO 9001:2000 | יעוץ וניהול סיכוני סביבה | יעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים | ביצוע תסקירי סביבה | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן ISO 14001 | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | קורסים | השתלמויות | רישוי והסמכה | סיורים מקצועיים | תעודת מעבדה לבדיקות רעש | איוש ממוני בטיחות | איוש ממוני בטיחות בבניה | איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית | איוש מנהלי וסוקרי איכות | איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | עותק של איוש מנהלי ומפקחי אכות סביבה | ניהול בטיחות בספורט | רישוי עסקים | יעוץ, תכנון וליווי בטיחות אש למבנים | רישוי ארועים תחת כיפת השמים | יעוץ/ וניהול סיכוני בטיחות וגיהות | חוות דעת מומחה | ליווי לקבלת תקן 18001 | חקירת תאונות | משרות פנויות | אודותינו | מבנה ארגוני | לקוחות שלהבת | מדגם פרוייקטי שלהבת | תנאי שימוש באתר | צור קשר | חוף נקי - ניוזלטר חודש יוני | אסדרה סביבתית משולבת | עותק של אסדרה סביבתית משולבת | חוף נקי - ניוזלטר חודש יולי | חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה PRTR) | קורס מתקדם לניהול וניתוח סיכונים | 20.3.2014 - קורסי מכין תוכנית לניהול בטיחות | קורס תחזוקאי מטפים בודק שנתי - נובמבר 2012 | השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבנייה והבנייה ההנדסית | ממונה בטיחות וגהות בעבודה | קטלוג קורסים, השתלמויות וימי עיון | הכרה כמוסד להדרכה והסמכה | הכרה בקורסים יחודיים להסמכת עובדים | חינם | תמונות מקורסים וימי עיון | קטלוג ימי כשירות לממונים | פורום קבלנים - רשימת הדרכות וריענוני בטיחות | למידה מרחוק - קורסי כורסא לימי כשרות | קורסי כורסא המזכים בימי כשרות לממוני בטיחות | תגובות הלומדים על קורסי כורסא | טבלת קורסים ללמידה מרחוק | בודק מוסמך | מטרות הקורס | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | בטיחות במשרד | בטיחות במשרד- השתלמות מספר 35-001 + 35-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | בטיחות בעבודות מוסך | בטיחות בעבודות מוסך- השתלמות מספר 33-001 + 33-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | בטיחות והגורם האנושי | חיזוי תאונות השתלמות מספר 10-001 + 10-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | דף 3 סעיף 1 | דף 3 סעיף 2 | דף 3 סעיף 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | גישה ומעבר בטוח | עותק של גישה ומעבר בטוח - השתלמות מספר 13-002 + 13-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | הגיינה וניקיון בתעשייה | הגיינה וניקיון בתעשייה- השתלמות מספר 34-001 + 34-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | הדרכות והכשרות מקצועיות | הדרכות והכשרות מקצועיות- השתלמות מספר 36-001 + 36-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | חומרים מסוכנים בתעשיה | גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים MSDS השתלמות מספר 19-002 + 19-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ע 9 | חשמל | מבוא לתורת החשמל - השתלמות מספר 17-001 + 17-002 | ע 1 | ע 2 | אטום | גרעין | אלקטרונים | זרם חשמלי | ע 3 | זרם ישר | זרם חילופין | חוק אוהם | ע 4 | ע 5 | מצברים | סוללות | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בחשמל - השתלמות מספר 17003 + 17-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | מבטח | הארקות חשמליות | מפסק לזרם דלף | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | מחלות מקצוע | מחלות מקצוע השתלמות מספר 41-001 + 41-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מיגון מכונות | מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות השתלמות מספר 24-002 + 24-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | שיטה- מגן קבוע 1 | שיטה- מגן קבוע 2 | שיטה- מגן קבוע 3 | שיטה- מגן קבוע 4 | שיטה- מגן קבוע 5 | שיטה- מגן קבוע 6 | שיטה- מגן קבוע 7 | שיטה- מגן משולב 18 | שיטה- מגן משולב 19 | שיטה- מגן משולב 20 | שיטה- מגן משולב 21 | שיטה- מגן מתכווננן 22 | שיטה- מגן מתכווננן 23 | שיטה- מגן מתכווננן 24 | שיטה- מגן מתכווננן 25 | שיטה- מגן מתכווננן 26 | שיטה- מגן מתכווננן 27 | שיטה- מגן אוטומטי 28 | שיטה- מגן אוטומטי 30 | שיטה- מגן אוטומטי 31 | שיטה- מגן אוטומטי 32 | 9 | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- בקרת מניעת הלכדות | שיטה- להפעלה בשתי ידיים | שיטה- התקן להגבלת שתי ידיים | שיטה- התקן שער | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן פוטואלקטרי | שיטה- התקן תדירות-רדיו | שיטה- התקן אלקטרוני | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן משיכה לאחור | שיטה- התקן מרסן | 10 | 11 | 68 | 69 | 70 | 12 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 13 | 62A | 62 | 62B | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 14 | 15 | 16 | ע 17 | מלגזות | המלגזה - הכרה, תפעול ואחזק השתלמות מספר 26-001 + 26-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | חלק 1 במלגזה | חלק 2 במלגזה | חלק 3 במלגזה | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ממיסים אורגניים | ממיסים אורגניים- השתלמות מספר 31-001 + 31-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | ע 22 | ע 23 | ע 24 | ע 25 | ע 26 | ע 27 | ע 28 | ע 29 | ע 30 | ע 31 | ע 32 | מעליות | מעליות השתלמות מספר 42-001 + 42-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מעקות ומאחזי יד | מעקות ומאחזי יד השתלמות מספר 27-001 + 27-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | מקום מוקף | מקום מוקף- השתלמות מספר 30-001 + 30-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | נהלים והוראות עבודה | כתיבת נהלים השתלמות מספר 32-001+32-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ניהול בטיחות | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים- השתלמות מספר- 37-001 + 37-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | מה / אם | מה / אם - השתלמות מסםר 37-003 + 37-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רשימות תיוג - מטרות הקורס | ע 1 | עגורנים ומנופים | ציוד ואביזרי הרמה- השתלמות מספר 25-001 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ציוד מגן אישי | ציוד מגן אישי השתלמות מספר 40-001 + 40-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | לא | כן | הבא (ע 4) | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ריתוך | ריתוך וחיתוך בלהבת גז- השתלמות מספר 38-001 + 38-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | ע 13 | ע 14 | ע 15 | ע 16 | ע 17 | ע 18 | ע 19 | ע 20 | ע 21 | בטיחות בעבודות ריתוך- השתלמות מספר 38-003 + 38-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | שילוט וסימון | שילוט וסימון השתלמות מספר 44-001 + 44-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | שלטים מוזרים | שלטים מוזרים | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | ע 11 | ע 12 | תכנית בטיחות וסקר סיכונים | תכנית בטיחות וסקר סיכונים השתלמות מספר 39-001 + 39-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | תנאי סביבה | תאורה | תאורה השתלמות מספר 43-001 + 43-002 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | ע 9 | ע 10 | רעש - השתלמות מספר 43-003 + 43-004 | ע 1 | ע 2 | ע 3 | ע 4 | ע 5 | ע 6 | ע 7 | ע 8 | מבנה האוזן | אוורור | אוורור - השתלמות מספר 43-005 + 43-006 | אקלים | אקלים - השתלמות מספר 43-007 + 43-008 | קרינה | קרינה - השתלמות מספר 43-009 + 43-010 | פב"ט - תמונה הסטורית | תמונת החודש | אנימצית החודש | חוקים ותקנות | חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו | חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) תשמ"ד 1984 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) תשכ"א 1960 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)(תיקון) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט 1999 | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) התש"ס 2001 | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 ותקנותיה | פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 | תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) תשכ"ה 1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966. | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.. | תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995 | תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965 | תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), תש"ז-1947 | תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסה צלולוזה), תש"ח-1948 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה-1985 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך [ארסן], התשמ"ה-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוניל כלוריד), התשנ"ט-1983 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשנ"ט-1999 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באבק מזיק), התש"ס-2000 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאניטים), התשנ"ג-1993 | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג-19 | תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה-1984 | תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), תשכ"ד-1964 | תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), התש"ס-2000 | בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001 | תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001. | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד ותקנותיה | תקנות התאונות ומחלות משלח יד ( הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה)תשי"א 1951 | תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת) תש"ם 1980 | פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945 | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 ותקנותיו | חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953 | תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | תקנות עבודת הנוער (העבודה בהופעה ציבורית), תשכ"ח-1968 | תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), תשי"ד-1954 | תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958 | תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי"ד-1954 | צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 | חוק החניכות תשי"ג 1953 | חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 ותקנותיו | חוק עבודת נשים התשי"ד1954 | תקנות עבודת נשים (תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל"ד-1974 | תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א-1991 | תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז העובדת), התש"ן-1990 | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990 | תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958 | תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשס"א-2001 | תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 | תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1967 | תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | שרות פיקוח על העבודה | תקציר: בטיחות במחסנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: בטיחות במעבדות | תקציר: בטיחות במשרד | תקציר: בטיחות והגורם האנושי | תקציר: דודי קיטור | תקציר: הדרכות בטיחות | הדרכת בטיחות - זכות העובד לדעת | הדרכת בטיחות המובנת לעובד | תקציר: חומרים מסוכנים | מבוא לחומרים מסוכנים | טבלה מחזורית | חנקן Nitrogen | תקציר: חשמל | תקציר: כיבוי אש | תקציר: כלי עבודה | תקציר: מיגון מכונות | תקציר: מלגזות | מלגזות - מבוא והוראות בטיחות כלליות | מלגזות - סיכונים אופייניים בשימוש במלגזה | מלגזות - סוגי מלגזות והטיפול בהן | תקציר: ממונה על הבטיחות בעבודה | תקציר: ממונה על פיצוצים | תקציר: מעליות | תקציר: מקום מוקף | תקציר: נהלים והוראות עבודה | תקציר: ניהול הבטיחות | שלושת ה-E של הבטיחות | פילוסופית 11 נקודות הבטיחות | תקציר: עבודות בגובה | תקציר: עבודות בניה | תקציר: עגורנים ומנופים | עיסוקים המחייבים הסמכה (1) | עיסוקים המחייבים הסמכה (2) | עיסוקים המחייבים הסמכה (3) | עיסוקים המחייבים הסמכה (4) | עיסוקים המחייבים הסמכה (5) | תקציר: ציוד מגן אישי | תקציר: ריתוך | תקציר: שילוט וסימון | תקציר: תוכנית בטיחות וסקר סיכונים | תקציר: אוורור ובקרת טמפרטורה | תקציר: הגיינה וניקיון בתעשייה | תקציר: מחלות מקצוע | תקציר: מעבדות מוסמכות | תקציר: חקר תאונות עבודה | תקציר: קרינה | השפעה ביולוגית של קרינה מייננת | סיכונים תעסוקתיים של קרינה אלקטרומגנטית לא-מייננת | מאמר - בטיחות בשימוש בלייזר | תקציר: רעש | מבנה האוזן | תקציר: תאורה | תקציר: תנאי סביבה | תקציר: תאונות עבודה תביעות | תקציר: ביצוע חקירת תאונות עבודה | פסקי דין | העובד עייף - המעביד אחראי | "גידור לבטח" | גשר המכביה | אי-גידור גלילי מכונת עירגול | מנהל מחלקת אחזקה הואשם בגרימת מוות בהתרשלות | מעביד הואשם באילתור של עובד | נפל מסולם | נפל מפיגום | שלושה חודשי מאסר למהנדס רשלן | שער חשמלי | תאונה באתר בניה | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 1 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 2 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 3 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 4 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 5 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 6 | אוטם שריר הלב - מקרה מספר 7 | אחריות המעביד - הטכניון ועובדת המעבדה | החמרת מצב תחלואתי | הפקח והעירייה סכרת וברונכיט | חשיפה לשמש | מיקרוטראומה כמחלת מקצוע | מפעל לניקוי מיכליות | עבודה ממושכת - מהי? | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מעבדה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל לחומרי הדברה | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובד מפעל עץ לביד | פיצוי כספי בגין נזקים בריאותיים במקום העבודה לעובדת טחנת קמח | תאונת עבודה - אירוע מוחי | תאונת עבודה - הרמת אדם במלגזה הביאה למותו | מנהל עבודה הורשע בגרימת מוות ברשלנות | יחסי עובד מעביד | אירועי תאונות בטיחות | תאונות מוות בעבודה 1995 - 2000 | מדדים סטטיסטיים למדידת תאונות עפ"י הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי הביטוח הלאומי | ביצוע סטטיסטיקה על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) | אסון צ`רנוביל 1986 | התחשמלות באמבטיה | גרימת מוות ברשלנות בגלל מנוף בלתי תקין | כך שברתי ידיים, רגליים וקרסוליים | תאונת ריאקטור באי שלושת המייל - ארה"ב, 1979 | תאונה קטלנית - חומצה הדירופלואורית (FH) | תנין נגס בישבן המתאבק | חשיפה עורית גרמה לדלקת כבד טוקסית! | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | פצצת אנרגיה צהובה - דליפת גז | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (1) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (2) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (3) | שיעור מספר 1 - הכרת חוקים ותקנות בבטיחות וגהות בעבודה (4) | שיעור מספר 2 - סיכונים מכניים | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (1) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (2) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (3) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (4) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (5) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (6) | שיעור מספר 2- סיכונים מכניים (7) | שיעור מספר 3 - סיכונים פיסיקליים | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (1) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (2) | מבנה האוזן | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (3) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (4) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (5) | שיעור מספר 3- סיכונים פיסיקליים (6) | שיעור מספר 4 - סיכונים כימיים | שיעור מספר 4- סיכונים כימיים (1) | שיעור מספר 5 - סיכוני אש | שיעור מספר 5- סיכוני אש (1) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (2) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (3) | שיעור מספר 5- סיכוני אש (4) | שיעור מספר 6 - סיכוני חשמל | שיעור מספר 6- סיכוני חשמל (1) | שיעור מספר 7 - מה עלי לעשות במקרה חרום | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (1) | שיעור מספר 7- מה עלי לעשות במקרה חרום (2) | רענון ב | מכתב אישור ההשתלמויות | איכות - תקצירים, מאמרים וספרים | מבוא לאבטחת אכות | מבוא לת"י 18001 | ניהול לאכות כוללת TQM | מערכות אבטחת אכות בתעשיה | תקינה בינלאומית בתחום האכות | 9000 ISO | 9000 ISO "ואחד", "ושניים" "ושלוש" | ISO 9000 ו - ISO 14000 בשפה פשוטה | בקרת אכות סטטיסטית | עקרונות תורת המדידה | תקן, תקנים, תו הזהב פלטינה | הדרכת עובד חדש | יום א | רענון ב | עובד חדש ב | קורסים והשתלמויות | הגנת הסביבה חוקים ותקנות | חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961 | החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז- 2007 | חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה - 1965. | חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988 | סביבה - תקצירים, מאמרים וספרים | תקציר: איכות אוויר | תקציר - בעיית זיהום האוויר ופתרונות | תקציר: היתר רעלים | תקציר: אסבסט | תקציר: זיהומי קרקע וטיפול בקרקע | חומרי ניקוי וחיטוי | תקציר: טיפול בשפכים | תקציר: פסולת מסוכנת | תקציר: מיחזור | תקציר: חומרים מסוכנים | תקציר: אחסון חומרים מסוכנים | תקציר: איכות מים | תקציר - בעיית זיהום המים ופתרונות | תקציר: פסולת מוצקה ותברואה | האשפה - הרכב וטיפול בשלבים הראשונים | פסולת מוצקה - צרה או ברכה | תקציר - מיחזור פסולת מוצקה | תקציר: תכנון סביבתי | תקציר: אנרגיה | תקציר: ISO 14000 | תקציר: ISO14000 למנהלים עסוקים | תקציר: ISO 14000 | אירועי תאונות סביבה | חומצת מלח על הכביש, ענן חמוץ מלמעלה, נהגים חמוצים בפקק | כתבי עת איכות סביבה | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 1 | חומרים מסוכנים גיליון 1 | ראיון החודש | חמס החודש | ISO 14000 | ניתוח אירועים שינוע מקומי | חדש בתקינה | בטיחות בעבודה בגזים בלחץ גבוה | איכות אוויר במקומות בילוי | חומרים מסוכנים גיליון 2 | אין סיבה לפניקה. התקשורת מגזימה! | דליפת גז ליד קניון ב"ש | כוויות חומצה מחומר ניקוי לאלומיניום | תאונה קטלנית- חומצה הידרופלואורית (HF) | עובד נשרף בדליקה של ממס אורגני | הזכות לבטיחות- זכות העובד/ת לדעת | גז מימן- הסכנות, הפתרונות והנהלים | עשן בעינך, ריח שמנוני ומעלף באפך | מהו מוצר ירוק | חומרים מסוכנים - גיליון 3 | עם צבי פורר | שריפה של גליל גז במתקן להבחלת בננות | מבצע מדביר | הערכות של תאגיד כי"ל לטיפול באירועים | מהו מוצר ירוק?-ב | חומרים מסוכנים - גיליון 4 | ראיון החודש עם מפקח עבודה ראשי | חוק איה"ס, תיקונים- חלק א | חמ"ס החודש- חומצה זרחנית | מפה ירוקה- LCA | כתבת תחקיר- חלק ב | תמרור ושילוט | המרוץ אחר האגרה | פסולת רעילה בישראל | כתב עת חומרים מסוכנים - אוגדן 2 | יום א | יום ב | רענון א | רענון ב | עובד חדש א | עובד חדש ב | עבודה בגובה | MSDS - גיליונות בטיחות | טפסים שימושיים | סרטוני בטיחות | כנסים | גז טבעי - חוקים ותקנות | גז טבעי - גיליון בטיחות | גז טבעי - שאלות ותשובות | כנס שנתי שלהבת | קורס בטיחות משולב | שינויי חקיקה | קורס ממונים על הבטיחות בז"ן מחזור 46 | דוח מבקר המדינה 2016 | תמונה השתלמות ענפית בבניה 22/5/2016 | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2016 | עותק של 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | 26.12.2015 - כנס סוף שנה בכפר המכביה | 1.3.2015 - קורס השתלמות ענפית בחקלאות | הועידה הארצית לממוני בטיחות לשנת 2015 | כנס חברה - 25.12.2014 | חדשה 28 תו הזהב | 15.10.2013 - יום גיבוש לעובדי החברה בפארק קנדה | 2.7.2012 - קורס ממונה בטיחות אש | 28.10.12 - קורס אחראי רעלים | 20 שנה לשלהבת | כנס הפעולה המונעת במעלה החמישה | 6.8.2012 - קורס להסמכת בקרי תכן בנין | 18/5/2015 - קורס להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה | 20.3.2013 - הוועידה הארצית לממוני בטיחות 2013 | פעילות ועדת אדם בבמקים | "הכה את המומחה" | מועדון חברים | פורטל החברה | דואל עובדי שלהבת | English |